Hoppa till huvudinnehåll

Aktielägenhetsutskrift

Genom en aktiegrupp förvaltas en bostad eller bilplats, samt andra utrymmen som eventuellt ingår i den. På aktielägenhetsutskriften finns aktiegruppens grunduppgifter samt ägar-, pantsättnings- och begränsningsuppgifter som antecknats i bostadsdatasystemet. Upgiften om ägare antecknas på utskriften först när en elektronisk ägaranteckning har registrerats för aktielägenheten.

En aktielägenhetsutskrift kan skrivas ut från bostadsdatasystemet om

 • upprätthållandet av bolagets aktiebok har överförts till Lantmäteriverket
 • bolaget och aktiegruppen är i kraft
 • bolagets företagsform är bostadsaktiebolag eller ömsesidigt fastighetsaktiebolag.

Köp en aktielägenhetsutskrift

Exempel på hur olika situationer syns på aktielägenhetsutskriften:

 • Exempel 1 (pdf), anteckningar om äganderätter, pantsättningar och begränsningar
 • Exempel 2 (pdf), villkorlig registrering av ägande och pantsättning har lämnats vilande
 • Exempel 3 (pdf), villkorlig registrering av ägande och pantsättning av kvotdel har lämnats vilande
 • Exempel 4 (pdf), anhängig registrering av ägande

OBS! Ägaruppgiften på aktielägenhetsutskriften kan i vissa fall även vara tom. I allmänhet beror saknad ägare på att det ännu inte har sökts elektronisk ägaranteckning för aktielägenheten. Ägaranteckningen noteras på utskriften först efter det att en elektronisk ägaranteckning har registrerats för aktielägenheten och aktiebrevet på papper har makulerats hos Lantmäteriverket.

En saknad ägaruppgift kan också bero på att på ändringar i bolagsordningen som husbolaget gjort. Efter ändringen av bolagsordningen registreras ägaruppgifterna antingen av husbolaget eller på ansökan av ägaren.

Ändringar som husbolaget gör i bolagsordningen syns på aktielägenhetsutskriften.

 • Exempel 5 (pdf), en helt ny aktiegrupp har uppstått vid aktieemissionen, till exempel en vindslägenhet
 • Exempel 6 (pdf), sammanslagning av lokaler, aktiegrupp som upphört vid ändring av bolagsordningen (affärslokal A 3)
 • Exempel 7 (pdf), sammanslagning av lokaler, aktiegrupp som uppstått vid ändring av bolagsordningen genom att bilda en aktiegrupp av två gamla aktiegrupper (affärslokal A 3–4)

I exempel 5 har en helt ny aktiegrupp uppstått (bostadslägenhet B 2) vid aktieemissionen. Då endast helt nya aktiegrupper uppstår vid ändring av bolagsordningen, syns de omedelbart efter ändringen av bolagsordningen i bostadsdatasystemet. Exemplet beskriver en situation där husbolaget efter en ändring av bolagsordningen inte har anmält ägaruppgifter för aktiegruppen. Aktiernas form är elektronisk anteckning, ingen ägare har antecknats för aktiegruppen och det saknas även en anteckning om att registrering av ägande är anhängig.

I exemplen 6 och 7 har affärslokalerna A 3 och A 4 slagits samman till en affärslokal: affärslokal A 3–4. På aktielägenhetsutskriften för affärslokal A 3 står: ”Bolagsordningen har ändrats 27.11.2020 Uppgifterna är inte ännu uppdaterade i bostadsdatasystemet.” Aktiegrupp A 3 som upphört vid ändringen av bolagsordningen är kvar i bostadsdatasystemet ända tills de rättigheter (ägande, pantsättning, begränsning) som är kopplade till den har överförts till den nya sammanslagna aktiegruppen (affärslokal A 3–4). Efter ändring av bolagsordning fås en aktielägenhetsutskrift för affärslokal A 3–4 då registrering av ägande, pantsättning eller begränsning har ansökts för lokalen och ansökan är anhängig. På aktielägenhetsutskriften står det att aktiernas form är elektronisk anteckning och att registrering av ägande är anhängig.

Om aktiegrupperna har förändrats till följd av en ändring av bolagsordningen, ska uppgifterna om ägande, pantsättning och begränsningar uppdateras i bostadsdatasystemet.

Läs mer om frågor som gäller ändringar i bolagsordningen.

Bolag

I utskriftens första del visas basuppgifter om bolaget: FO-nummer, firmanamn, bolagsform, hemort och registreringsdatum. Dessa uppgifter finns i handelsregistret. Dessutom anges i basuppgifterna i vilken kommun och på vilka fastigheter som byggnaderna finns. OBS! Fastighetsbeteckningen har meddelats av husbolaget, och ändringar av den uppdateras inte automatiskt i bostadsdatasystemet.

Aktiegrupp

I denna del visas basuppgifterna om aktiegruppen. Aktiegruppsbeteckningen är en unik teckenserie för respektive aktiegrupp. Beteckningens längd är 16 tecken. I denna del visas huvudbesittningsobjektets användningsändamål och nummer, som består av bostadens trappuppgång, bostadsnummer och en separatorbokstav (t.ex. A 1b) eller ett nummer som anger en bilplats eller ett annat utrymme. Bostadens adress visas.

I denna del finns också en uppgift som anger om ägandet baserar sig på en elektronisk anteckning eller en aktiebok i pappersform.

Utrymmen som förvaltas genom en aktiegrupp 

I denna del visas de utrymmen som förvaltas genom aktiegruppen. Först visas huvudbesittningsobjektet. Därefter visas andra besittningsobjekt, av dessa först bilplatserna indelade efter beteckning i stigande ordning. Till slut visas andra utrymmen efter beteckning i stigande ordning.

Användningsändamålet för besittningsobjektet anges här. Dessutom anges gällande besittningsobjektet typ av aktielägenhet eller bilplats, aktielägenhetsvåning, våningsyta och volym om dessa uppgifter finns tillgängliga.

Äganderätter

En förteckning över ägaruppgifterna visas enligt ärendenummer. För respektive äganderätt visas ägarandel, ägarens namn, identifikationsuppgifter och uppgifter om förvärvet.

I denna del visas alla gällande och anhängiga äganderätter samt sådana som snart ska träda i kraft. Äganderätterna visas i den ordning som de blivit anhängiga.

Panträtter

I denna del visas alla gällande och anhängiga pantsättningar samt sådana som snart ska träda i kraft. Dessutom visas alla ändringsärenden som är anhängiga och som snart ska träda i kraft. Pantsättningarna visas i företrädesordning.

Pantsättningsbeteckningen är en identifierande uppgift för pantsättningen. Pantsättningsbeteckningen skapas när pantsättningen blir anhängig och den ändras inte under pantsättningens livscykel.

För en pantsättning visas alltid panthavaren, den pantsatta kvotdelens storlek och pantsättaren. Om maximibeloppet för pantansvar har begränsats, visas beloppet.

Begränsningar av förfoganderätten

I denna del visas alla gällande och anhängiga begränsningar av förfoganderätten samt sådana som snart ska träda i kraft. Dessutom visas alla ändringsärenden som är anhängiga och som snart ska träda i kraft. Begränsningarna visas i den ordning de blev anhängiga.

Begränsningsbeteckningen identifierar begränsningen. Begränsningsbeteckningen skapas när begränsningen blir anhängig. Beteckningen ändras inte under begränsningens livscykel.

För begränsningen visas innehavarens, anmälarens eller fordringsägarens uppgifter och andra uppgifter om begränsningen. Om begränsningen endast belastar en kvotdel av aktiegruppen, visas kvotdelen.

Följande i bostadsdatasystemet inskrivbara rådighetsbegränsningar framkommer av aktielägenhetsutskriften:

 • Utmätning
 • Säkringsåtgärd
 • Interimistiskt beslut om säkringsåtgärd
 • Beslag
 • Kvarstad
 • Tillfällig kvarstad
 • Interimistika åtgärder
 • Konkurs
 • Företagssanering
 • Utmätning av dödsbo
 • Utmätning av bolagsandel
 • Efterlevande makes besittningsrätt
 • Nyttjanderätt baserad på testamente
 • Överlåtelse- och pantningsförbud
 • Anteckning i enlighet med lagen om bostadsrättsbostäder
 • Anteckning i enlighet med lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
 • Anteckning i enlighet med lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus
 • Anteckning i enlighet med Aravalagen
 • Anteckning i enlighet med Aravabegränsningslagen
 • Inlösen- eller överlåtelsebegränsning till följd av bolagsordningen
 • Bostadsaktiefånget är föremål för inlösenrätt i enlighet med bolagsordningen
 • Bostadsaktiefånget är föremål för annan överlåtelsebegränsning i enlighet med bolagsordningen
 • Överlåtelsebegränsning till följd av bolagsordningen, HITAS
 • Annan överlåtelsebegränsning till följd av bolagsordningen
 • Inlösenbegränsning till följd av bolagsordningen

Övriga begränsningar

I denna del visas alla gällande och anhängiga övriga begränsningar samt sådana som snart ska träda i kraft. Dessutom visas alla ändringsärenden som är anhängiga och som snart ska träda i kraft. Begränsningarna visas i den ordning de blev anhängiga.

Begränsningsbeteckningen identifierar begränsningen. Begränsningsbeteckningen skapas när begränsningen blir anhängig. Beteckningen ändras inte under begränsningens livscykel.

För begränsningen visas innehavarens, anmälarens eller fordringsägarens uppgifter och andra uppgifter om begränsningen. Om begränsningen endast belastar en kvotdel av aktiegruppen, visas kvotdelen.

Av de övriga begränsningar som registrerats i bostadsdatasystemet kommer följande att finnas med på aktielägenhetsutskriften:

 • Annan begränsning
 • Anmälan från förvarare av skyddsdokument