Hyppää pääsisältöön

Osakehuoneistotuloste

Osakeryhmällä hallitaan huoneistoa tai autopaikkaa, sekä siihen mahdollisesti muita kuuluvia tiloja. Osakehuoneistotulosteessa kuvataan osakeryhmän perustiedot sekä huoneistotietojärjestelmään merkityt omistus-, panttaus- ja rajoitustiedot. Omistajatieto merkitään tulosteelle vasta sen jälkeen, kun osakehuoneistolle on rekisteröity sähköinen omistajamerkintä.

Osakehuoneistotuloste on mahdollista tulostaa huoneistotietojärjestelmästä, jos

 • yhtiön osakeluettelo on siirretty MML:n ylläpidettäväksi
 • yhtiö ja osakeryhmä ovat voimassa olevia
 • yhtiö on yritysmuodoltaan asunto-osakeyhtiö tai keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö.

Osta osakehuoneistotuloste

Katso esimerkkejä siitä, miten erilaiset tilanteet näkyvät osakehuoneistotulosteella:

 • Esimerkki 1 (pdf), omistus-, panttaus- ja rajoitusmerkinnät (sisältää henkilötunnuksen) tai Esimerkki 1 (pdf), omistus-, panttaus- ja rajoitusmerkinnät (sisältää syntymäajan)
 • Esimerkki 2 (pdf), ehdollinen omistuksen rekisteröinti ja panttaus jätetty lepäämään
 • Esimerkki 3 (pdf), ehdollinen omistuksen rekisteröinti ja panttaus määräosaan jätetty lepäämään
 • Esimerkki 4 (pdf), omistuksen rekisteröinti vireillä

HUOM! Osakehuoneistotulosteen omistajatieto voi olla myös joissakin tapauksissa tyhjä. Yleensä omistajan puuttuminen johtuu siitä, että osakehuoneistolle ei ole vielä haettu sähköistä omistajamerkintää. Omistajatieto merkitään tulosteelle vasta sen jälkeen, kun osakehuoneistolle on rekisteröity sähköinen omistajamerkintä ja paperinen osakekirja on mitätöity Maanmittauslaitoksessa.

Omistajatiedon puuttuminen voi johtua myös taloyhtiön tekemästä yhtiöjärjestyksen muutoksesta. Yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen omistajatiedot rekisteröidään joko taloyhtiön ilmoituksesta tai omistajan hakemuksesta.

Taloyhtiön tekemä yhtiöjärjestyksen muutos näkyy osakehuoneistotulosteella.

 • Esimerkki 5 (pdf), huoneistojen yhdistäminen, yhtiöjärjestyksen muutoksessa lakannut osakeryhmä (liikehuoneisto A 3)
 • Esimerkki 6 (pdf), huoneistojen yhdistäminen, yhtiöjärjestyksen muutoksessa syntynyt, kahdesta vanhasta osakeryhmästä muodostettu osakeryhmä (liikehuoneisto A 3-4)
 • Esimerkki 7 (pdf), osakeannissa muodostunut kokonaan uusi osakeryhmä, esimerkiksi ullakkohuoneisto

Esimerkeissä 5 ja 6 liikehuoneistot A 3 ja A 4 on yhdistetty yhdeksi liikehuoneistoksi: liikehuoneisto A 3-4. Liikehuoneiston A 3 osakehuoneistotulosteella on tieto: ”Yhtiöjärjestys on muuttunut 26.5.2021. Tiedot eivät ole huoneistotietojärjestelmässä ajan tasalla.” Yhtiöjärjestyksen muutoksessa lakannut osakeryhmä A 3 säilyy huoneistotietojärjestelmässä niin kauan, kunnes siihen liittyvät oikeudet (omistus, panttaus, rajoitus) on kirjattu uudelle, yhdistetylle osakeryhmälle (liikehuoneisto A 3-4). Liikehuoneistosta A 3-4 saa yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen osakehuoneistotulosteen siinä vaiheessa, kun siihen on haettu omistuksen, panttauksen tai rajoituksen rekisteröintiä ja hakemus on vireillä. Osakehuoneistotulosteella näkyy, että osakkeiden muotona on sähköinen merkintä ja omistuksen kirjaaminen on vireillä.

Esimerkissä 7 on muodostunut täysin uusi osakeryhmä (asuinhuoneisto B 2) osakeannissa. Kun yhtiöjärjestyksen muutoksessa muodostuu pelkästään täysin uusia osakeryhmiä, näkyvät ne huoneistotietojärjestelmässä heti yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen. Esimerkki kuvaa tilannetta, jossa yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen taloyhtiö ei ole vielä ilmoittanut osakeryhmälle omistajatietoa. Osakkeiden muotona on sähköinen merkintä, osakeryhmällä ei ole kirjattua omistajamerkintää eikä merkintää siitä, että omistuksen kirjaaminen olisi vireillä.

Jos osakeryhmiin on tullut muutoksia yhtiöjärjestyksen muutoksen myötä, tulee omistus-, panttaus- ja rajoitustiedot päivittää huoneistotietojärjestelmään.

Lue lisää yhtiöjärjestyksen muutoksiin liittyvistä asioista

Yhtiö

Tulosteen ensimmäisessä osiossa esitetään yhtiön perustiedot: y-tunnus, toiminimi, yritysmuoto, kotipaikka ja rekisteröintipäivämäärä. Nämä tiedot ovat kaupparekisterin tietoja. Lisäksi perustiedoissa kerrotaan, missä kunnassa ja millä kiinteistöillä rakennukset sijaitsevat. HUOM! Kiinteistötunnus on taloyhtiön ilmoittama eikä tunnuksen muutos päivity automaattisesti huoneistotietojärjestelmään.

Osakeryhmä

Tässä osiossa esitetään osakeryhmän perustiedot. Osakeryhmätunnus on yksilöllinen merkkisarja osakeryhmälle. Tunnus on 16 merkkiä pitkä. Osiossa esitetään päähallintakohteen käyttötarkoitus ja numero, joka muodostuu huoneiston portaasta, huoneistonumerosta ja jakokirjaimesta (esim. A 1b) tai autopaikan tai muun tilan numerosta. Huoneistoista esitetään osoite.

Tästä osiosta löytyy myös tieto siitä, perustuuko omistus sähköiseen merkintään vai paperiseen osakekirjaan. 

Osakeryhmällä hallittavat tilat

Tässä osiossa esitetään osakeryhmällä hallittavat tilat. Ensimmäisenä esitetään päähallintakohde. Tämän jälkeen esitetään muut hallintakohteet, näistä ensin autopaikat lajiteltuna tunnuksen mukaan nousevaan järjestykseen. Lopuksi esitetään muut tilat tunnuksen mukaisessa nousevassa järjestyksessä.

Hallintakohteen käyttötarkoitus ilmoitetaan tässä kohtaa. Lisäksi hallintakohteesta ilmoitetaan huoneiston tai autopaikan tyyppi, sijaintikerros, pinta-ala sekä tilavuus, mikäli ne ovat tiedossa.

Omistusoikeudet

Omistajatiedot luetellaan asianumeroittain. Jokaisesta omistuksesta on esitetty omistusosuus, omistajan nimi, tunnistetiedot ja saannon tiedot.

Osiossa esitetään kaikki voimassa olevat, vireillä olevat ja voimaan tulevat omistusoikeudet. Omistusoikeudet tulostuvat vireilletuloajan mukaiseen järjestykseen.

Panttioikeudet

Osiossa esitetään kaikki voimassa olevat, vireillä olevat ja voimaan tulevat panttaukset. Lisäksi esitetään kaikki vireillä olevat ja voimaan tulevat muutosasiat. Panttaukset tulostuvat etusijan mukaiseen järjestykseen. 

Panttaustunnus on panttauksen yksilöintitieto. Panttaustunnus luodaan siinä vaiheessa, kun panttaus tulee vireille ja tunnus säilyy samana panttauksen elinkaaren ajan.

Panttauksesta esitetään aina pantinsaaja, pantatun määräosan suuruus ja pantinantaja. Jos panttivastuun enimmäismäärä on rajoitettu, rahamäärä tulostuu näkyviin.

Vallintarajoitukset

Osiossa esitetään kaikki voimassa olevat, vireillä olevat ja voimaan tulevat vallintarajoitukset. Lisäksi esitetään kaikki vireillä olevat ja voimaan tulevat muutosasiat. Rajoitukset tulostuvat vireilletuloajan mukaiseen järjestykseen.

Rajoitustunnus on rajoituksen yksilöintitieto. Rajoitustunnus luodaan siinä vaiheessa, kun rajoitus tulee vireille. Tunnus säilyy samana rajoituksen elinkaaren ajan.

Rajoituksesta esitetään haltijan, ilmoittajan tai velkojan tiedot sekä muita kyseiseen rajoitukseen liittyviä tietoja. Jos rajoitus kohdistuu vain määräosaan osakeryhmästä, määräosa tulostuu näkyviin.

Huoneistotietojärjestelmään kirjattavista vallintarajoituksista seuraavat näkyvät osakehuoneistotulosteella:

 • Ulosmittaus
 • Turvaamistoimi
 • Väliaikainen turvaamistoimi
 • Takavarikko
 • Vakuustakavarikko
 • Väliaikainen vakuustakavarikko
 • Väliaikaistoimi
 • Konkurssi
 • Yrityssaneeraus
 • Kuolinpesän ulosmittaus
 • Yhtiöosuuden ulosmittaus
 • Lesken hallintaoikeus
 • Testamenttiin perustuva käyttöoikeus
 • Luovutus- ja panttauskielto
 • Asumisoikeusasunnoista annetun lain mukainen merkintä
 • Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain mukainen merkintä
 • Vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta annetun lain mukainen merkintä
 • Aravalain mukainen merkintä
 • Aravarajoituslain mukainen merkintä
 • Yhtiöjärjestyksestä johtuva lunastus- tai vaihdannanrajoitus
 • Asunto-osakkeen saantoon kohdistuu yhtiöjärjestyksen mukainen lunastusoikeus
 • Asunto-osakkeen saantoon kohdistuu yhtiöjärjestyksen mukainen muu vaihdannanrajoitus
 • Yhtiöjärjestyksestä johtuva vaihdannanrajoitus, HITAS
 • Yhtiöjärjestyksestä johtuva muu vaihdannanrajoitus
 • Yhtiöjärjestyksestä johtuva lunastusrajoitus

Muut rajoitukset

Osiossa esitetään kaikki voimassa olevat, vireillä olevat ja voimaan tulevat muut rajoitukset. Lisäksi esitetään kaikki vireillä olevat ja voimaan tulevat muutosasiat. Rajoitukset tulostuvat vireilletuloajan mukaiseen järjestykseen.

Rajoitustunnus on rajoituksen yksilöintitieto. Rajoitustunnus luodaan siinä vaiheessa, kun rajoitus tulee vireille. Tunnus säilyy samana rajoituksen elinkaaren ajan.

Rajoituksesta esitetään haltijan, ilmoittajan tai velkojan tiedot sekä muita kyseiseen rajoitukseen liittyviä tietoja. Jos rajoitus kohdistuu vain määräosaan osakeryhmästä, määräosa tulostuu näkyviin.

Huoneistotietojärjestelmään kirjattavista muista rajoituksista seuraavat näkyvät osakehuoneistotulosteella:

 • Muu rajoitus
 • Turva-asiakirjojen säilyttäjän ilmoitus