Hoppa till huvudinnehåll

Ansök om registrering av ägande av aktielägenhet

Aktielägenhetens ägare måste ansöka om registrering av ägandet i bostadsdatasystemet. Du kan ansöka om registrering av ägandet efter att husbolaget förts in i registret. Det gamla aktiebrevet ersätts med en elektronisk ägaranteckning.

Med aktielägenhet avses exempelvis en bostadslägenhet, en bilplats, ett förråd eller en affärslokal.

Registreringen av ägandet av aktielägenheten är avgiftsbelagd. Se prislistan.

Genom att besvara frågorna i våra interaktiva anvisningar kan du kontrollera hur du ska ansöka om registrering av aktielägenheten i olika situationer, exempelvis när du har ett aktiebrev i pappersform eller en elektronisk ägaranteckning.

Så här ansöker du om registrering av ägande av aktielägenhet

 1. Kontrollera antingen med disponenten eller med Lantmäteriverkets kundservice att husbolaget har förts in i bostadsdatasystemet.
 2. Fyll i ansökan om registrering av äganderätt till aktielägenhet.
 3. Samla ihop eventuella bilagor.
 4. Skicka ansökan inklusive bilagor via tjänsten Turvaviesti eller per post eller lämna in ansökan till ett av Lantmäteriverkets kundserviceställen.

Så här lämnar du in ansökan när du har ett aktiebrev i pappersform

Lämna in ansökan och det ursprungliga aktiebrevet till ett av Lantmäteriverkets kundserviceställen.

Du kan också skicka ansökan och det ursprungliga aktiebrevet per post. Notera att aktiebrevet är ett värdepapper och det är skäl att välja ett säkert leveranssätt när du skickar det. Läs mer exempelvis på Postis webbplats.

När ditt ägande har registrerats får du ett meddelande från Lantmäteriverket. Efter det är ditt ägande en elektronisk ägaranteckning i bostadsdatasystemet. Lantmäteriverket makulerar det ursprungliga aktiebrevet. Om du så önskar kan du få tillbaka aktiebrevet efter att det makulerats.

Om banken har ditt aktiebrev (som säkerhet för lån)

Bankerna önskar att kunder som har aktiebrev som säkerhet för lån ännu inte ansöker om registrering av ägande. Just nu har handläggningen av ansökningar hopat sig, så det lönar sig att vänta tills den värsta anhopningen är över.

Kontrollera den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningar

Så här lämnar du in ansökan när aktielägenheten har en elektronisk ägaranteckning

Bifoga överlåtarens samtycke i ansökan.

När ska du ansöka om registrering av ägande?

Om en aktielägenhet har fått en ny ägare, du har exempelvis köpt eller ärvt en aktielägenhet, ska du ansöka om registrering av din äganderätt inom två månader.

Om du äger en aktielägenhet i ett husbolag som har förts in i bostadsdatasystemet, har du 10 år tid på dig att registrera ägandet av din aktielägenhet. Tidsfristen börjar löpa när ditt husbolag förts in i bostadsdatasystemet.

Handläggningstid

Se de genomsnittliga handläggningstiderna för ansökningar och lantmäteritjänster på sidan Handläggningstider för ansökningar.

Registrering av ägande av bilplats

Aktiebrev i pappersform

Om bilplatsen har ett separat aktiebrev, ska du ansöka om registrering av ägande för bilplatsen på samma sätt som för en aktielägenhet. Om bilplatsen inte har ett separat aktiebrev, behöver du inte ansöka om registrering av bilplatsen skilt.

Elektronisk ägaranteckning

Om aktielägenheten och bilplatsen har förts in i bostadsdatasystemet, kontrollera aktielägenhetsutskriften. Om aktielägenheten och bilplatsen hör till olika aktiegrupper, ska du ansöka om registrering av ägande för bilplatsen på samma sätt som för en aktielägenhet. Om aktielägenheten och bilplatsen hör till samma aktiegrupp, behöver du inte ansöka om registrering av bilplatsen skilt.

Förtydligande inskrivning av ägande

Delägarna i ett odelat dödsbo kan ansöka om registrering av ägande av aktielägenhet för en aktielägenhet som tillhör dödsboet. Det är inte obligatoriskt att ansöka om förtydligande inskrivning av ägandet, men det underlättar skötseln av ärendet.

Det lönar sig att ansöka om förtydligande inskrivning exempelvis när dödsboet vill sälja en aktielägenhet. Då behöver man varken ge den avlidnes bouppteckningsinstrument eller en släktutredning till köparen för registrering av ägande.

Bifoga den avlidnes bouppteckningsinstrument, en släktutredning eller ett eventuellt testamente till ansökan.

Registrering av ägande när bolagsordningen har ändrats

Efter ändringen i bolagsordningen måste du ansöka om registrering av ditt ägande, om det har skett ändringar i den aktiegrupp som du äger. Se närmare anvisningar på Patent- och registerstyrelsens webbplats.

Anvisningar för husbolag vid ändring av bolagsordningen finns på webbplatsen osakehuoneistorekisteri.fi.

Bilagor till ansökan

Du kan lämna in bilagor som kopior med undantag av aktiebrev i pappersform och interimsbevis, vilka alltid behövs i original.

De vanligaste bilagorna i olika situationer

Köp

 • Aktiebrev i pappersform eller interimsbevis i original eller
 • samtycke av överlåtaren

Gåva

 • Aktiebrev i pappersform eller interimsbevis i original eller
 • samtycke av överlåtaren

Avvittring och arvskifte

 • Avtal om avvittring och arvskifte
 • Eventuellt aktiebrev i pappersform eller interimsbevis
 • Bouppteckningsinstrument och släktutredning efter den avlidna
 • Eventuellt testamente

Testamente

 • Testamente
 • Delgivningar eller godkännanden av testamentet från dödsbodelägarna
 • Eventuella tillkännagivanden om anspråk på laglott och utredning om betalning av laglott
 • Eventuellt aktiebrev i pappersform eller interimsbevis i original
 • Bouppteckningsinstrument och släktutredning efter den avlidna

Avvittringsavtal

 • Avvittringsavtal
 • Eventuellt aktiebrev i pappersform eller interimsbevis

Ändring av bolagsordningen, till följd av vilken det sker förändringar i aktiegrupperna

 • Husbolagets redogörelse om nya aktiegrupper som uppstått och gamla som upphört. Husbolagets redogörelse ska omfatta alla förändringar på grund av ändringen av bolagsordningen. Redogörelsen kan till exempel vara ett protokoll från husbolagets bolagsstämma där ändringen av bolagsordningen har behandlats.
 • Aktiebrev i pappersform i original, om ägandet av den aktiegrupp som upphört på grund av ändringen har grundat sig på ett aktiebrev i pappersform.
 • Ansökan/samtycke från panthavaren och den som är skyddad med begränsningen, om aktiegruppen som upphört på grund av ändringen av bolagsordningen omfattats av anteckningar om pantsättning eller begränsningar i bostadsdatasystemet.

Pris

Registrering av äganderätt till aktielägenhet

Med aktielägenhet avses till exempel bostadslägenhet, bilplats, förråd eller affärslokal.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7481101000
Registrering av ägande på ansökan av ägaren eller på anmälan av husbolaget, €/aktielägenhet
.
69,00 Ingen moms
7481101004
Förtydligande eller annan inskrivning eller anteckning i register, €/aktielägenhet
69,00 Ingen moms
7481101005
Returnering av aktiebrev eller tillfälligt intyg
12,00 Ingen moms
7481101090
Registrering av ägande av hel aktiestock, €/h
110,00 Ingen moms
7481101094
Införande av registeranteckningar om ändring av bolagsordning i byggnadsskedet €/h
110,00 Ingen moms
7481101091
Ändringar i identifikationsuppgifter, €/h
110,00 Ingen moms

7481101090 Registrering av hela aktiestocken €/h, om 

 • Ägaren till hela aktiestocken har överlåtit hela aktiestocken till förvärvaren/förvärvarna på en gång. I varje aktiegrupp ska ägarens relativa ägarandel vara lika stor.
 • Ägaren/Ägarna ansöker om registrering av ägandet av hela aktiestocken i bolaget på en gång så att varje ägares relativa ägarandel är lika stor i alla aktiegrupper.

 

Vanliga frågor

Om ditt fysiska aktiebrev har försvunnit eller blivit förstört, ska du ansöka om dödande av aktiebrevet hos tingsrätten.

Om du har ansökt om dödande av aktiebrevet innan husbolaget har överfört aktieboken till bostadsdatasystemet, ska bolaget ge ett nytt aktiebrev eller ett interimsbevis i stället för det dödade aktiebrevet.

Om du har ansökt om dödande av aktiebrevet efter att aktieboken har överförts, behöver husbolaget inte ge ett nytt aktiebrev eller ett interimsbevis. Bifoga domstolens beslut om dödande av aktiebrevet till ansökan om registrering av ägande.

Du ska ansöka om registrering av ditt ägande inom två månader efter undertecknandet av överlåtelsehandlingen eller överföringen av äganderätten. Ansök om registrering av äganderätten hos Lantmäteriverket med ansökan.  

Som bilaga till ansökan behövs det ursprungliga aktiebrevet i pappersform försett med en anteckning om överföring i ditt namn. Du kan skicka ansökan och aktiebrevet per post eller föra dem till Lantmäteriverkets serviceställen, som finns runt om i Finland. Observera att aktiebrevet är ett värdepapper som du bör välja ett säkert leveranssätt för. Mera information finns exempelvis på Postens webbplats.

Lantmäteriverket registrerar utifrån ansökan ditt ägande som en elektronisk ägaranteckning i bostadsdatasystemet och makulerar i detta sammanhang aktiebrevet i pappersform. Makulera eller förstör inte aktiebrevet själv. 

Läs mer om registrering av ägande

Om lägenheten pantsätts som säkerhet för ett lån, kontakta banken.  

Om du är nuvarande ägare av en lägenhet har du 10 år på dig att hos Lantmäteriverket ansöka om registrering av ägandet av aktielägenheten, det vill säga att ändra ett aktiebrev i pappersform till elektronisk form. Ansök om registrering av äganderätten hos Lantmäteriverket med ansökan.  

Det ursprungliga aktiebrevet i pappersform behövs som bilaga till ansökan. Du kan skicka ansökan och aktiebrevet per post eller föra dem till Lantmäteriverkets serviceställen, som finns runt om i Finland. Observera att aktiebrevet är ett värdepapper som du bör välja ett säkert leveranssätt för. Mera information finns exempelvis på Postens webbplats.

Lantmäteriverket registrerar utifrån ansökan ditt ägande som en elektronisk ägaranteckning i bostadsdatasystemet och makulerar i detta sammanhang aktiebrevet i pappersform. Makulera eller förstör inte aktiebrevet själv. 

Läs mer om registrering av ägande

Tillvägagångssättet beror på om ditt husbolag redan förts in i bostadsdatasystemet och om din lägenhet fortfarande har ett aktiebrev i pappersform eller redan har en elektronisk ägaranteckning.  

Du får en anvisning för varje situation genom att svara på frågorna i serviceguiden.

Om banken har ditt aktiebrev som säkerhet för lån, kan du ge banken en fullmakt om att ansöka om registrering för din räkning. Det är dock inte bråttom med att ansöka om registrering av ägandet. 

Om aktiebrevet förvaras i ett bankfack utan att stå som säkerhet för ett lån, kan du kontakta banken och komma överens om att ansöka om registrering av ägandet själv eller att bemyndiga banken att göra detta.

Ansök om registrering av äganderätten hos Lantmäteriverket med ansökan.

Du behöver samtycke av säljaren för att registrera ditt ägande. Bifoga en kopia av köpebrevet eller ett separat skriftligt samtycke och säljarens kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress) till ansökan.

Alternativt kan säljaren underteckna sitt samtycke på ansökningsblanketten för registrering av äganderätten. Lantmäteriverket kontaktar säljaren för att verifiera samtycket.

Läs mer om registrering av ägande

Om en lägenhet pantsätts som säkerhet för lånet, kontakta banken.

Registreringen av ärendet kan påskyndas utifrån en motiverad anledning (till exempel stundande bostadsköp).

Kontakta Lantmäteriverkets kundtjänst per telefon eller med webblanketten, om du behöver en snabbare registrering. 

Om bilplatsen har ett eget aktiebrev, ansök om registrering av ägande för bilplatsen på samma sätt som för en aktielägenhet. I nya husbolag (som grundats 2019 eller senare) ansöker den nya ägaren om registrering av äganderätt till en bilplats med samtycke av föregående ägare. 

Om bilplatsen inte har ett eget aktiebrev, behöver du inte ansöka om registrering av bilplatsen separat eftersom lägenheten och bilplatsen besitts med samma aktiegrupp. Objekt som besitts med en aktiegrupp visas i bolagsordningen och aktielägenhetsutskriften. 

På sidan Handläggningstiderna för ansökningar hittar du en sammanställning av handläggningstiderna för ansökningarna. 

Elektroniska signaturer

Kontrollera vilka handlingar som gäller fastighets- och lägenhetsregistrering som kan signeras elektroniskt och vilken tjänst som kan användas för att signera handlingen. 

Läs när elektronisk signatur kan användas