Hoppa till huvudinnehåll

Kartplatsen

I tjänsten får du tillgång till Lantmäteriverkets terrängkartor, flygbilder och bakgrundskartor. I denna tjänst kan du söka kartor över hela Finland med bl.a. ortnamn och koordinater. I mindre skalor visar kartan även fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar.

Tjänsten är öppen för alla och avgiftsfri. Registrering krävs inte.

Via tjänsten kan du även beställa olika slags tryckta kartprodukter. Förutom terräng- och grundkartor kan du även beställa en kartutskrift. Du kan själv välja området som visas på utskriften, utskriftens storlek och skala. Utskriften är oberoende av kartbladsindelningen.

Du kan också utan avgift ladda ned terrängdatabasen, laserskanningsmaterial och höjdmodellen som digitala filer. Nedladdningstjänsten har publicerats tills vidare som en betaversion, vilket betyder att tjänsten fortfarande utvecklas och testas. Under betaskedet läggs också nya datamaterial till efter hand. Tilläggsinformation.

Du kan ladda ned terrängkartor och flygbilder i digital form också i Filtjänsten för avgiftsfria data.

På Kartplatsen kan du titta på Lantmäteriverkets kartmaterial, flygbilder och fastigheternas lägesuppgifter samt ladda ned öppna data.

Se detaljerade produktbeskrivningar

Teckenförklaring

Bakgrundsmaterial i Kartplatsens användargränssnitt

Du kan titta på flera kartlager på varandra och skapa din egen kartvy genom att justera kartlagrens opacitet.

Terrängkarta

Terrängkartor och grundkartor är material som täcker och beskriver terrängen i hela Finland.

Bakgrundskarta

Bakgrundskartornas färger är ljusa och informationsmängden som visas på kartan är mindre än den som visas på exempelvis terrängkartor. Byggnadernas adressnummer på bakgrundskartorna kommer från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas befolkningsdatasystem (BDS).

Lättläst karta

Produkten är främst avsedd för personer med nedsatt syn, men den fungerar även som bakgrunds- och guidekarta. Jämfört med Grundkartan finns där mindre information och färre färger. Den information som visas har framhävts och kontrasten har förstärkts så att det skulle vara lättare att skilja åt olika kartobjekt.

Flygfoto

Flygbildsmaterialet baserar sig på fotograferingsflygningar som gjorts för den riksomfattande kartproduktionen.

Terrängskuggning

Terrängskuggningen är en gråtonsbild som visar höjdskillnader i terrängen.

Fastighetsbeteckningar och Fastighetsgränser

Fastighetsbeteckningar och fastighetsgränser baserar sig på fastighetsregistret. Fastighetsindelningen är riktgivande. Fastighetens exakta geografiska utsträckning framgår av förrättningshandlingarna och terrängen.

Materialen visas endast i de mest exakta skalorna.

Adressdata

Adressökningen baserar sig på adresser i Terrängdatabasens vägnät. Sökningen hittar även adresser som inte har byggnader. Adresserna är adresspunkter som beräknats från vägdata. Adresspunkternas läge motsvarar inte nödvändigtvis byggnadernas verkliga adresser.

Namnbestånd

Namnsökningen baserar sig på Lantmäteriverkets ortnamnsregister, som innehåller alla namn på grundkartan. Det finns totalt cirka 800 000 namn.

Öppna data som kan laddas ned från Kartplatsen (beta)

Terrängdatabasen

Materialet beskriver terrängen i hela Finland. De viktigaste objekten är trafikledsnätet, byggnader och konstruktioner, de administrativa gränserna, namnbeståndet, markanvändning, vattendrag och höjdförhållanden.

Laserskannat material 0,5 p

Materialet är ett tredimensionellt material i punktform som skildrar jordytan och olika objekt på den. Det är utglesat till 0,5 punkter från det ursprungliga laserskannade materialet med en punkttäthet på 5 punkter.

Laserskannat material 2008–2019

Materialet är ett tredimensionellt material i punktform som skildrar jordytan och olika objekt på den. Detta material har producerats före det nationella laserskanningsprogrammet. Den ursprungliga punktätheten av materialet är 0,5 punkter/m².

Höjdmodell 2 m

Materialet beskriver jordytans höjd, och dess rutstorlek är 2 m x 2 m.

Kartutskrifter och -filer från webbtjänsten – Kartplatsen och e-tjänsterna

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77232011058
Kartutskrift som fil A4
14,52 18,00
77232011059
Kartutskrift som fil A3
14,52 18,00
77232011060
Kartutskrift som fil A2
14,52 18,00
77232011061
Kartutskrift som fil A1
25,00 31,00
77232011062
Kartutskrift som fil A0
25,00 31,00
77232011063
Kartutskrift A3
19,35 24,00
77232011064
Kartutskrift A2
25,00 31,00
77232011065
Kartutskrift A1
29,03 36,00
77232011066
Kartutskrift A0
50,81 63,00
77232011067
Väderbeständigt material (plast eller tyg) A2
36,29 45,00
77232011068
Väderbeständigt material (plast eller tyg) A1
45,97 57,00
77232011069
Väderbeständigt material (plast eller tyg) A0
76,61 95,00

Engångsbeställda utskrifter beviljas följande rabatter:

Antalet utskrifter eller kopior   Rabattprocent
 minst 5 st.  10 %
 minst 20 st.  20 %
 minst 50 st.  30 %
 minst 100 st.  40 %

Kartplatsen är en informationstjänst som Lantmäteriverket upprätthåller och tillhandahåller på adressen asiointi.maanmittauslaitos.fi. På Kartplatsen kan du med olika sökvillkor bläddra i Lantmäteriverkets terrängkartor, flygbilder och bakgrundskartor. Dessutom finns olika kartfunktioner för att mäta sträckor och ändra koordinater. På Kartplatsen kan du beställa Lantmäteriverkets produkter och ladda ner avgiftsfria datamaterial. Kartplatsen är öppen för alla och avgiftsfri. Användningen förutsätter inte registrering.

Användningen av Kartplatsen omfattas av följande användningsvillkor som du ska läsa igenom noggrant innan du börjar använda Kartplatsen. Genom att använda Kartplatsen meddelar du att du har läst användningsvillkoren och godkänner att de förpliktar dig. Det är otillåtet att använda Kartplatsen utan att godkänna användningsvillkoren eller någon del av dem. Lantmäteriverket kan när som helst ändra dessa användningsvillkor. Ändringarna träder i kraft genast när de har genomförts.

1. Lantmäteriverkets ansvar

Lantmäteriverket gör sitt bästa för att Kartplatsen ska vara tillgänglig kontinuerligt och utan störningar.

Kartplatsen och dess innehåll presenteras som sådana och användaren använder dem på sitt eget ansvar. Lantmäteriverket ansvar inte för att Kartplatsen eller för att de uppgifter som presenteras i den är korrekta, exakta eller tillförlitliga, eller lämpliga eller tjänliga för ett visst ändamål. Lantmäteriverket ansvarar inte heller för att Kartplatsen fungerar kontinuerligt, i rätt tid och felfritt, eller för avbrott eller datakommunikationsstörningar som orsakas av tekniska fel, service eller installationsarbeten, och inte heller för information som eventuellt ändras eller försvinner på grund av dessa.

Lantmäteriverket kan ta Kartplatsen eller en del av den ur bruk exempelvis på grund av underhåll, uppdatering, tekniska problem eller en annan orsak. Lantmäteriverket kan när som helst göra ändringar i Kartplatsen eller dess innehåll, produkter eller delar av dem, hindra tillträdet till dem eller stänga Kartplatsen utan att meddela i förväg. Lantmäteriverket strävar efter att i mån av möjlighet på förhand informera användare om ändringar och driftavbrott som berör Kartplatsen. Denna information publiceras på Kartplatsens webbplats eller på ett annat lämpligt sätt. Ändringarna träder i kraft genast när de har genomförts.

Lantmäteriverket ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som är en följd av användningen av Kartplatsen eller dess innehåll eller av att en sådan användning förhindras.

2. Användarens ansvar

Som användare är du skyldig att använda Kartplatsen enligt dessa användningsvillkor och i enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter.

Det är förbjudet att använda Kartplatsen annat än för sedvanliga syften och med sedvanliga applikationer eller utrustning. Det är exempelvis förbjudet att i omfattande sträckning lagra information från Kartplatsen med en annan applikation eller på annat sätt störa Kartplatsens funktion. Om du använder Kartplatsen på ett sätt som stör dess funktion, stängs Kartplatsens funktion av för dig helt och hållet.

Som användare ansvarar du till fullt belopp för skador som användningen av Kartplatsen eller dess innehåll orsakar för Lantmäteriverket, andra användare eller en tredje part.

3. Immaterialrättigheter

Rättigheter med anknytning till Kartplatsen, inklusive upphovsrätter och andra immateriella rättigheter tillhör Lantmäteriverket. Du har inte rätt att göra Kartplatsen, en karta på Kartplatsen eller en annan del av Kartplatsen tillgänglig för allmänheten genom offentlig distribution, framförande eller uppvisning, inte heller att lagra eller tillverka exemplar av den utan tillstånd som Lantmäteriverket beviljat på förhand.

Det ovan konstaterade till trots har du rätt att använda Kartplatsen i samband med undervisning som finansierats med offentliga medel. Du får från Kartplatsen kopiera, lagra och skriva ut enstaka kartor för eget bruk som avses i upphovsrättslagen (404/1961) samt för kunskapsprov. Du har rätt att placera ut en länk till Kartplatsen på din egen webbplats huvudsida eller undersidor. I samband med länken ska namnet Kartplatsen synas. Via länken ska Kartplatsen öppnas i ett tomt webbläsarfönster utan ramar. Annan typ av länkning är inte tillåten.
 

Du kan få rätt att använda Lantmäteriverkets avgiftsfria datamaterial som utnyttjas på Kartplatsen genom att ladda ner materialen i Filtjänsten för avgiftsfria data och betaversionen av Kartplatsens filtjänst för avgiftsfria data. Du kan använda materialen i filtjänsten i enlighet med en CC 4.0 licens till Lantmäteriverkets avgiftsfria datamaterial. Med stöd av licensen har du rätt att kopiera och publicera kartor som ingår i avgiftsfria datamaterial enligt närmare villkor i licensen.

4. Länkar till webbplatser som upprätthålls av utomstående

På Kartplatsen kan det finnas länkar till webbplatser som upprätthålls av utomstående. Lantmäteriverket ansvarar inte för innehållet på webbplatser som upprätthålls av utomstående, inte heller för att personuppgifterna på sådana webbplatser hanteras enligt lagen.

5. Tillämplig lag och lösning av meningsskiljaktigheter

På Kartplatsen och dess användning tillämpas Finlands lag med undantag av bestämmelserna om valet av lag. Syftet är att meningsskiljaktigheter som berör Kartplatsens användning i första hand avgörs genom förhandlingar mellan Lantmäteriverket och dig som Kartplatsens användare. Om meningsskiljaktigheten inte kan lösas genom förhandlingar är den första rättsinstansen som avgör tvisten Helsingfors tingsrätt.

För att säkerställa att Kartplatsen fungerar lönar det sig att använda den nyaste tillgängliga versionen av alla webbläsare. Då vi utvecklar och testar tjänsten säkerställer vi att de fungerar med de vanligaste webbläsarna och deras nyaste versioner.

Det inte längre möjligt att använda Kartplatsen med Internet Explorer .

Snart kan du även ladda ner avgiftsfria material från Kartplatsen

I februari 2022 publiceras på Kartplatsen en ny version av filtjänsten för avgiftsfria data som betaversion. Under betafasen testas och utvecklas tjänsten. I början är laserskannat material 0,5 p och laserskannat material 2008–2019, höjdmodell 2 m och terrängdatabasen tillgängliga i tjänsten. Material kommer så småningom att läggas till i tjänsten. Den nuvarande filtjänsten för avgiftsfria data är i drift ända tills allt material finns tillgängligt i den nya tjänsten.

Läs mer i servicemeddelandet.
 

Status för applikationer och tjänster

Kontrollera status för applikationer och webbtjänster samt eventuella störningar. Uppgifterna uppdateras mån–fre kl. 8–16.15.