Hoppa till huvudinnehåll

Användningsvillkoren för Laserskannat material 5 p

Användningsvillkoren har trätt i kraft 10 oktober 2023 och gäller tillsvidare. På material tillämpas licensvillkoren som gäller vid anskaffningstidpunkten.

1. Allmänt

Lantmäteriverket (nedan "Licensgivaren") har i samarbete med samarbetsorganet KALLIO producerat Laserskannat material 5 p (nedan Materialet) som är ett tredimensionellt material i punktform som skildrar jordytan och olika objekt på den enligt det nationella laserskannningsprogrammet. I verksamheten av samarbetsorganet KALLIO deltar Jord- och skogsbruksministeriet, Miljöministeriet, Försvarsministeriet, Finlands skogscentral, Forststyrelsen, Livsmedelsverket, Finlands miljöcentral och Lantmäteriverket. Materialet tillhandahålls för nedladdning i Lantmäteriverkets tjänst.

Materialet är tillgängligt endast om vissa delar av Finland och dess produktbeskrivning finns på adressen https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/produktbeskrivningar/laser-scanning-data-5-p.

Enligt 2 § i upphovsrättslagen (404/1961) innefattar upphovsrätt, med de inskränkningar som föreskrivs i lagen, uteslutande rätt att förfoga över Materialet genom att bland annat göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick eller på något annat sätt. När ett exemplar av Materialet framställs eller det görs tillgängligt för allmänheten ska upphovsmannens namn och källan anges i den omfattning och på det sätt som god sed kräver i enlighet med 11 § i upphovsrättslagen. Verket får inte utan upphovsmannens samtycke ändras i större utsträckning än vad tillåten användning kräver.

Licensgivaren i egenskap av innehavare av upphovsrätten och andra immaterialrätter till Materialet har beviljat en licens till en kopia av Materialet (eller en del av det) enligt dessa användningsvillkor. Med Licenstagare (nedan "Licenstagaren") avses en fysisk eller juridisk person som tar emot Materialet som ligger under denna licens och använder det i sin egen verksamhet. Godkännande av dessa licensvillkor är en förutsättning för mottagande och användning av Materialet. Den fysiska personen som är Licenstagare eller en fysisk person som representerar den juridiska personen som är Licenstagare godkänner dessa användningsvillkor i Licensgivarens tjänst i samband med beställningen. Godkännande av användningsvillkoren i samband med beställningen skapar ett juridiskt bindande avtal om mottagande och användning av Material mellan Licenstagaren och Licensgivaren, om inte Licensgivaren utnyttjar sin rätt avstå från att godkänna beställningen enligt beskrivningen nedan i punkt 2. Licenstagaren förbinder sig till att använda Materialet endast i enlighet med dessa användningsvillkor. Lantmäteriverket kan när som helst ändra dessa användningsvillkor. Ändringarna träder i kraft genast när de har genomförts. Användningsvillkoren tillämpas dock fortfarande på det Material som har tagits emot innan användningsvillkoren ändrades.

Inget samarbets- eller affärsförhållande uppstår mellan Licenstagaren och Licensgivaren i och med denna licens.

2. Beställning och betalning

Den fysiska personen som är Licenstagare eller den fysiska personen som representerar den juridiska personen som är Licenstagare identifierar sig med en stark autentiseringsmetod i Suomi.fi-identifikationstjänsten för att logga in i Licensgivarens tjänst.

I samband med beställningen meddelar den fysiska personen som är Licenstagare eller den fysiska personen som representerar den juridiska personen som är Licenstagare uppgifterna om Licenstagaren, Licenstagarens kontaktperson och det beställda Materialet, godkänner dessa användningsvillkor och betalar den avgift som tas ut för leverans av Materialet. Den fysiska personen som representerar den juridiska personen som är Licenstagare försäkrar och svarar för att hen har rätt att göra beställningen och godkänna dessa användningsvillkor i Licensgivarens tjänst på den juridiska personens vägnar som är Licenstagare.

Den avgift som tas ut för leverans av Materialet grundar sig på lagen (1992/150) och förordningen (1992/211) om grunderna för avgifter till staten samt Lantmäteriverkets prislista. Betalningen sker via statsförvaltningens gemensamma tjänst Suomi.fi-betalningar. Den fysiska personen som är Licenstagare eller den fysiska personen som representerar den juridiska personen som är Licenstagare svarar för betalningarna som utförs med nätbankkoder eller kreditkort.

Efter att beställningen har gjorts kan den inte ändras. Den fysiska personen som är Licenstagare eller den fysiska personen som representerar den juridiska personen som är Licenstagare får efter beställningen en orderbekräftelse per e-post på vilken beställningens uppgifter kan kontrolleras. Det beställda Materialet kan laddas ned via länken i orderbekräftelsen i trettio (30) dagar efter beställningen. Den fysiska personen som är Licenstagare eller den fysiska personen som representerar den juridiska personen som är Licenstagare identifierar sig med en stark autentiseringsmetod i Suomi.fi-identifikationstjänsten för att ladda ned Materialet på det sätt som beskrivs ovan.

Licensgivaren förbehåller sig rätten att avslå beställningen om det beställda Materialet inte är tillgängligt eller av en annan orsak inte kan levereras till Licenstagaren. Licensgivaren meddelar Licenstagaren om avslåendet av beställningen i situationer som avses ovan. Licensgivaren returnerar den betalade avgiften till Licenstagaren utan obefogade dröjmål efter att beställningen har avslagits. Licenstagaren har ingen rätt till skadestånd eller annan kompensation, med undantag av återbetalningen av den ovan nämnda avgiften till följd av avslaget av beställningen.

3. Licensvillkor

3.1 Användningsrätt

Dessa användningsvillkor beviljar en oåterkallelig och parallell användningsrätt, enligt vilken Material som Licenstagaren tagit emot kan:

 • av den fysiska person eller inom den juridiska person som är Licenstagare i Licenstagarens interna verksamhet kopieras, distribueras, publiceras, bearbetas, utnyttjas, kombineras med andra produkter eller användas som en del av en intern tillämpning eller tjänst och
 • behandlas som sådan eller på motsvarande noggrannhetsnivå eller kopieras endast inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och
 • bearbeta och i bearbetad form utnyttja kommersiellt och icke-kommersiellt, och
 • kombinera med andra produkter och använda som en bearbetad del i en tillämpning eller tjänst, och
 • publicera, distribuera eller överlåta i bearbetad form.

Med bearbetning avses i dessa användningsvillkor större än ringa ändring av Materialet till exempel genom att med hjälp av Materialet skapa olika modeller, exempelvis terrängmodell, ytmodell, terrängskuggning, eller andra motsvarande modeller vars resolution är två (2) meter eller grövre. Ändring av punkttätheten anses vara bearbetning endast om det bearbetade materialets punkttäthet är högst en halv (0,5) punkter per kvadratmeter.

Med motsvarande noggrannhetsnivå anses i dessa användningsvillkor en resolution som är mindre än två (2) meter (höjdmodell- och terrängskuggningsprodukter) eller punktmolnsprodukter eller andra motsvarande produkter vilkas punkttäthet är större än en halv (0,5) punkter per kvadratmeter.

Licensgivaren förbehåller sig rätten att förbjuda publicering, distribution eller överlåtelse till en tredje part av en produkt, tillämpning eller tjänst som skapats genom att utnyttja Materialet, om Materialet använts på annat sätt än det som beskrivits i stycket ovan. Licenstagaren kan på förhand i planeringsskedet begära Licensgivarens ställningstagande om huruvida produkten, tillämpningen eller tjänsten kan tillåtas.

För tydlighetens skull ska det konstateras att med stöd av denna licens får det ovan nämnda Materialet inte i obearbetad form eller motsvarande noggrannhetsnivå

 • publiceras, distribueras eller överlåtas eller
 • utnyttjas kommersiellt eller icke-kommersiellt, kombineras med andra produkter eller användas som en del av en tillämpning eller tjänst eller
 • behandlas utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

3.2 Licenstagarens skyldigheter och ansvar

I anknytning till distributionsmediet eller distributionsmetoden som används för publicering, distribution eller överlåtelse av en produkt som innehåller Materialet eller en tillämpning eller tjänst som utnyttjar Materialet i en bearbetad form enligt stycke 3 ovan ska Licenstagaren på ett sätt som är lämpligt:

 • nämna Licensgivarens namn, Materialets namn och tidpunkten då Licensgivaren har överlåtit Materialet (exempel: ”innehåller data från Lantmäteriverkets Laserskannat material 5 p från 2020”), och
 • uppvisa en kopia av denna licens eller en länk till licensen, och
 • kräva att motsvarande anteckningar används av tredje part vid överlåtelse av rätt till kopior av Materialet eller produkter, tillämpningar eller tjänster som innehåller Material och
 • se till att Licensgivarens namn inte nämns någonstans i samband med produkten, tillämpningen eller tjänsten om Licensgivaren kräver det.

Vid användning av en underleverantör ansvarar Licenstagaren för att även underleverantörerna iakttar villkoren i denna licens.

Licenstagaren ansvarar fullt ut för skador som förorsakas Licensgivaren eller en tredje part på grund av användning av Materialet i strid med denna licens.

Om Licensgivaren har enligt information som Licensgivaren själv har skaffat eller som Licensgivaren har fått av en tredje part motiverade skäl att misstänka att Licenstagaren har brutit mot villkoren i denna licens, kan Licensgivaren återta Licenstagarens licens, dvs. användningsrätt till Materialet eller en del av det, utestänga Licenstagaren från tjänsten eller begränsa Licenstagarens användning av tjänsten samt vidta andra åtgärder som är nödvändiga för att avbryta en sådan verksamhet som bryter eller har brutit mot licensvillkoren samt för att förverkliga Licensgivarens rättigheter. I en sådan situation har Licenstagaren ingen rätt till skadestånd eller annan gottgörelse.

I samband med att Materialet används får Licenstagaren inte låta förstå att Licensgivaren skulle stöda eller rekommendera användningsmetoden i fråga med stöd av denna licens.

3.3 Licensgivarens skyldigheter och ansvar

Licensgivaren ansvarar för att

 • Licensgivaren har alla de rättigheter till Materialet som är nödvändiga för att bevilja denna Licens och för att lagligt överlåta rättigheter i enlighet med den utan att Licenstagaren är skyldig att betala royalties, obligatoriska licensavgifter eller andra avgifter, samt att
 • Materialet till väsentliga delar motsvarar den produktbeskrivning som avses ovan i punkt 1.

Materialet har licensierats som sådant och Licensgivaren

 • ansvarar inte för fel eller brister som eventuellt förekommer i Materialet eller för direkta eller indirekta skador som användningen av materialet orsakar, såvida något annat inte följer av tvingande lagstiftning, och
 • ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som användning eller förhindrad användning av Materialet orsakar, och
 • garanterar inte att Materialet eller dess delar är korrekta eller tidsenliga och
 • är inte skyldig att hela tiden hålla Materialet tillgängligt och att på förhand meddela om att distributionen av Materialet har avbrutits eller upphört, och ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som avbrott i distributionen eller distributionens upphörande orsakar.

4. Behandling av personuppgifter

Materialet innehåller inga personuppgifter, dvs. uppgifter som berör en fysisk person som kan identifieras.

Licensgivaren behandlar sådana personuppgifter som specificeras nedan i Licensgivarens tjänst och som berör den fysiska personen som är Licenstagare eller den fysiska personen som representerar den juridiska personen som är Licenstagare i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och annan gällande dataskyddslagstiftning för att sköta Licensgivarens myndighetsuppgifter.

Av personuppgifter om den fysiska personen som är Licenstagare samlas in namn, personnummer och e-postadress. Av den fysiska personen som representerar den juridiska personen som är Licenstagare samlas in namn, personnummer och e-postadress för kontaktpersonen och personnummer för den person som laddar ned Material. Av uppgifter om den juridiska personen som är Licenstagare samlas in FO-nummer.

Ovan nämnda personuppgifter om den fysiska personen som är Licenstagare eller den fysiska personen som representerar den juridiska personen som är Licenstagare används för övervakning av att den gällande licensens användningsvillkor följs.
Personuppgifter om den fysiska personen som är Licenstagare eller den fysiska personen som representerar den juridiska personen som är Licenstagare ingår i Licensgivarens register över kundförhållanden. En beskrivning av behandlingen av den registrerades personuppgifter i registret över kundförhållanden finns på Lantmäteriverkets webbplats. I beskrivningen anges de uppgifter om behandling av personuppgifter som EU:s allmänna dataskyddsförordning kräver.

Licensgivaren kan lämna ut personuppgifter om den fysiska personen som är Licenstagare eller den fysiska personen som representerar den juridiska personen som är Licenstagare samt andra uppgifter om den juridiska personen som är Licenstagare till Försvarsmakten med stöd av 37 § 1 mom. 19 punkten i lagen om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten (332/2019). Licenstagaren lämnar inte ut ovan nämnda personuppgifter till tredje part, såvida utlämningen inte är nödvändig med stöd av tvingande lagstiftning eller domstols- eller myndighetsbeslut. Licensgivaren lämnar inte ut personuppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

5. Tillämplig lag och avgörande av meningsskiljaktigheter

På denna licens tillämpas finsk lag med undantag för internationella lagvalsregler.

Avsikten är att meningsskiljaktigheter om användning av Materialet i första hand ska lösas genom förhandlingar mellan Licensgivaren och Licenstagaren. Om en meningsskiljaktighet inte kan lösas förhandlingsvägen, avgörs den vid Helsingfors tingsrätt som första rättsinstans.