Hoppa till huvudinnehåll

Utveckling av adressinformationssystemet

Adressuppgifterna uppstår och upprätthålls inom kommunerna. Till det riksomfattande adressinformationssystemet hör kommunernas adress- och beslutssystem och det sammanfattande adressinformationssystem som Lantmäteriverket utvecklar.  Målet är att skapa ett system där adressuppgifterna samlas och tillhandahålls högklassiga och uppdaterade för användning i samhället. 

Adressuppgiftshelheten består av tre delar; kommunerna, det sammanfattande adressinformationssystemet och användare av adressuppgifter.

Adressregistersystemet grundar sig på riktlinjer som den av jord- och skogsbruksministeriet tillsatta strategiska styrgruppen tagit fram.

Visionen: I Finland finns ett sammanfattande adressinformationssystem där uppgifterna om alla gällande adresser och deras positioner (geokodade adresser) är öppet tillgängliga för alla som behöver dem. I det sammanfattande adressinformationssystemet finns ständigt tillgänglig aktuell, korrekt och positionsbestämd adressinformation heltäckande över hela Finland. 
 
Enhetliga adressuppgifter av hög kvalitet har en central betydelse i samhället.

Varför behöver administrationen av adressuppgifter utvecklas? 

Riksomfattande enhetlighet, god kvalitet och tillgänglighet för adressuppgifter är viktig för såväl den inre säkerheten, en effektiv logistik som i framtiden även för automatisk trafik. Säkerställande av adressuppgifter av hög kvalitet ansågs utgöra en central utvecklingsåtgärd även i den geodatapolitiska redogörelsen

I Finland finns det för närvarande inget riksomfattande och kvalitetssäkrat register med uppdaterade uppgifter om adresser och adressernas positioner med avseende på byggnader och områden som tomter, byggplatser och idrottsplatser utomhus. 

Adressuppgifterna upprätthålls i många olika system. Uppgifterna uppdateras inte automatiskt mellan olika system och med tiden har det uppstått fel och brister i de riksomfattande adressuppgifterna. Myndigheter, företag och andra aktörer måste göra mycket överlappande arbete för uppdatering av uppgifterna i sina egna system. 

Målet är nu att skapa ett nytt riksomfattande informationssystem som innehåller alla adressuppgifter som uppstår i kommunerna. Flödet av uppdaterade adressuppgifter från kommunerna till uppgifternas användare underlättas. Adressuppgifterna är tillgängliga för myndigheternas och privata aktörers olika tjänster och applikationer via en enda kanal. I det sammanfattande adressinformationssystemet är det också möjligt att ta med uppgifter om ingångar och återkomstpunkter som kompletterar adressuppgifterna, då uppgifterna är tillgängliga från kommunerna.

Kommunen ansvarar för att de överlämnade adresserna är högklassiga i enlighet med de kvalitetskrav som ställts tillsammans. Syftet är att det sammanfattande adressinformationsystemet ska stöda kommunerna med kvalitetsledning genom att tillhandahålla olika metoder och verktyg för kvalitetsledning. 

Tidsplanen och utvecklingen vid Lantmäteriverket

Beredningen av systemet inleddes 2017 som en del av projektet Geodataplattform. Användares behov utreddes, en datamodell för adressuppgifter beskrevs och tjänster för hantering av adressuppgifter utvecklades och pilottestades under beredningen. Dessutom testades en crowdsourcad insamling av uppgifter om ingångar och återkomstpunkter genom tjänsten Adresslasso. 

År 2022 främjar Lantmäteriverket kvalitetsförbättring av adressuppgifter i kommunerna och erbjuder bland annat kvalitetsanalystjänster. Dessutom kompletteras specifikationerna i det sammanfattande adressinformationssystemet tillsammans med intressentgrupperna.  Lagstiftning om det sammanfattande adressinformationssystemet bereds vid jord- och skogsbruksministeriet. Systemet kommer att tas i bruk då lagstiftningen och den totala finansieringen blir fastställda. 

Den strategiska styrgruppen

Utvecklingen av adressregistersystemet leds av en strategisk styrgrupp som består av företrädare för jord- och skogsbruksministeriet, finansministeriet, miljöministeriet, inrikesministeriet, kommunikationsministeriet, försvarsministeriet, Kommunförbundet, Lantmäteriverket, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt KEHTO-kaupunkien paikkatietoverkosto (KEHTO-städernas samarbetsnätverk inom geografisk information). 

Styrgruppen samordnar och stöder gruppen som bereder ändringar i lagstiftningen och utvecklingen av det sammanfattande adressinformationssystemet vid Lantmäteriverket.

Mandatperioden för den av jord- och skogsbruksministeriet tillsatta styrgruppen är 1.3.2020–30.6.2022.

Mer information om styrgruppen finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats. (på finska)

Lagstiftningsarbetsgruppen för adressinformationssystemet

Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter en lagstiftningsarbetsgrupp med uppgift att bereda regeringens proposition om lagstiftning som omfattar det nya riksomfattande adressregistersystemet och samordna nödvändiga ändringar i lagstiftningen för att införa adressregistersystemet.

Arbetsgruppen inledde sitt arbete i april 2021, och mandatperioden fortsätter fram till 31 augusti 2022. 

Ytterligare information

Marjaana Laurema, koordinator för adressinformationssystemet, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi