Hoppa till huvudinnehåll

Standarder och rekommendationer för geodatabranschen

Standarderna och rekommendationerna inom geodatabranschen fastställer hur geodatamaterial och -tjänster ska förverkligas. Målet är att geodatamaterial, geodatatjänster och geodatasystem ska vara enhetliga och kompatibla.

I Finland är anvisningarna den offentliga förvaltningens rekommendationer (JHS). I JHS-rekommendationerna beaktas internationella standarder.

De främsta internationella standardiseringsorganisationerna inom geodatabranschen är International Organisation for Standardisation (ISO) och Open Geospatial Consortium (OGC). Inom ISO svarar TC 211-komittén för standardiseringen för geodatabranschen.

I Finland svarar Finlands Standardiseringsförbund SFS rf:s uppföljningsgrupp för geodata SR 304 för standardiseringen för geodatabranschen. Gruppen sammanträder två gånger per år innan ISO:s och OGC:s allmänna sammanträden. Mötena är avgiftsfria och öppna för allmänheten. Om du är intresserad av standardisering, kontakta INSPIRE-sekretariatet.

Nedan listas de viktigaste rekommendationerna och standarderna inom branschen. Ordlistor finns samlade på en egen sida.

Rekommendationer som styr geodatabranschen

PATINEs rekommendation om gränssnit för geografisk information i den offentliga förvaltningen

I gränssnittstjänster gällande geografisk information bör man använda och producera tjänster enligt OGC:s (https://www.ogc.org) OGC-API-rekommendation (http://www.ogcapi.org/) alltid när detta är möjligt. Kodningen (encoding) av enkla geografiska datamängder i gränssnittstjänster kan göras i till exempel GeoJSON-, JSON-, GMLeller PBF-format.

Redogörelse om politiken för geografisk information

Den geodatapolitiska redogörelsen drar upp riktlinjer för vilken slags geografisk information som behövs i samhället samt hur produktionen, förvaltningen och delningen av dem utvecklas och hur användningen främjas. Visionen är att Finland ska ha världens mest innovativa och säkra ekosystem för geodata.

Redogörelsen publicerades av jord- och skogsbruksministeriet 2018 och finns tillgänglig som Statsrådets publikation.

Päätöksen paikka- Den nationella strategin för geografisk information 2018

Den nationella strategin för geografisk information 2018 "Päätöksen paikka” (Plats för beslut, på finska) utarbetad av Delegationen för geografisk information (PATINE) och Nätverk inom geografisk information fungerade som utgånspunkt för Redogörelse om politiken för geografisk information. Päätöksen paikka fokused på efektiviteten i geografiska information. 

Referensarkitektur för geografisk information

Referensarkitekturen för geografisk information fastställer den nationella geodatainfrastrukturen. Syftet är att ha en semantisk och teknisk kompatibilitet mellan geodata och tillhörande funktioner för att främja interoperabiliteten mellan organisationer för att öka den gemensamma användningen av geodata. 

Referensarkitekturen för geografisk information baseras på lagen och förordningen om en infrastruktur för geografisk information. Referensarkitekturen för geografisk information beskriver inte hur geodata utnyttjas, utan den fokuserar på att förädla och publicera geodata på ett kompatibelt sätt.

Referensarkitekturen publicerades i början av 2018 och finns på webbplatsen avoindata.fi.

Plats för geoinformation - Nationell strategi för geografisk information 2016

Den nationella strategin för geografiska information 2016 "Plats för geoinformation" utarbetad av Delegationen för geografisk information (PATINE) och Nätverk inom geografisk information markerade användningen av geografiska information.

JHS-rekommendationer

Nedan listas den offentliga förvaltningens existerande rekommendationer samt rekommendationer under beredning för geodatabranschen. Rekommendationerna finns på webbplatsen SuomiDigi

JHS-rekommendationerna underhölls tidigare av delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (JUHTA) vars verksamhet upphörde 31 december 2019. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata upprätthåller webbplatsen tills en ny publiceringsplats hittas. Lantmäteriverket svarar tillfälligt för de JHS-rekommendationer som anknyter till geografisk information.

JHS 158: Metadata för geodatamängder och -tjänster
I denna rekommendation definieras metadatainnehåll i vektor- och rasterformade geodata. Den ger också anvisningar för beskrivning av geografisk information och dokumentering av metadata.

JHS 162: Modellering av geografisk information för dataöverföring
Denna rekommendation definierar en datamodell för överföring av geografisk information. Datamodellen ska följas i sambrukade geografiska datamängder.

JHS 163: Finlands höjdsystem N2000
Rekommendationen definierar det rikstäckande höjdsystemet N2000. Det rekommenderas att systemet används i nationella kartverk och tjänster för geografisk information.

JHS 177: Definiering av en geografisk informationsprodukt
Denna rekommendation anvisar definieringen av en geografisk informationsprodukt som XML-scheman och dokumenteringen av produkterna som specifikationer för informationsprodukter. 

JHS 180: Innehållstjänster för geografisk information
Rekommendationen omfattar centrala principer för gränssnittstjänster och rollen för olika typer av innehållstjänster i förhållande till servicehelheten för geodata.

JHS 184: Mätning av fixpunkter i EUREF-FIN-koordinatsystem                                          
Denna rekommendation beskriver klassificering av EUREF-FIN-fixpunkter, mätmetoder, specificering av koordinater och precisionskrav.

JHS 185: Upprättande av baskartor för detaljplaner
Rekommendationen specificerar kraven för baskartor för detaljplaner. Rekommendationen ger anvisningar för upprättande av baskarta och planläggningsmätning samt för kontroll av dessa.

JHS 188: Dokumentering och upprätthållning av national väg- och gatunätverksinformation
Rekommendationen behandlar upprätthållning av nationell väg- och gatunätverksinformation enligt en nationell länk-knut-modell och dataöverföring enligt XML/GML-schemat.

JHS 193: Unik identifierare för geografisk information
Rekommendationen specificerar en strukturmodell för unika identifierare (URI) för geografisk information. Dessutom ger den anvisningar för omdirigering samt ger anvisningar för implementering av identifierare och livscykelregler.

JHS 196: Koordinater enligt EUREF-FIN-systemet i Finland
I denna rekommendation beskrivs den nationella realiseringen av det allmäneuropeiska ETRS89-referenssystemet med hjälp av EUREF-FIN-referensramen. Det rekommenderas att EUREF-FIN-koordinater används i kartverksarbeten och geografiska informationstjänster,

JHS 197: EUREF-FIN-koordinatsystem, till dem hörande konversioner och kartbladsindelning
Denna rekommendation definierar koordinatsystemen som bygger på EUREF-FIN, koordinatkonversioner mellan dem samt EUREF-FIN-kartprojektioner, -plankoordinatsystem och -kartbladsindelning.

JHS 202: Medborgarobservationer
Rekommendationen innehåller god praxis och anvisningar för aktörer som i sin verksamhet utnyttjar eller har för avsikt att utnyttja observationer som samlas in av medborgarna.

JHS 210: Modellering av geografisk information: Byggnader och konstruktioner
Rekommendationen innehåller en logisk datamodell och gemensamma modelleringsanvisningar för att skapa enhetlig geografisk information på nationell nivå för temat byggnader och konstruktioner.

ISO TC/211-standarder

Den internationella standardiseringskommittén inom geodatabranschens ISO/TC211-standarder listas på ISO:s webbplats. Standarderna kan köpas i Finlands Standardiseringsförbunds nätbutik.

JHS-rekommendationerna grundar sig till stor del på ISO TC/211-standarderna.

OGC-standarder

Nedan listas de viktigaste standarderna från Open Geospatial Consortium (OGC)-forumet. Standarderna är tillgängliga på OGC:s webbplats, där det även finns många andra standarder.

Catalogue Service
Standarden specificerar gemensamma gränssnitt för sökning, bläddring och förfrågningar för metadata för geografiska datamängder, datamängdserier och tjänster.

Filter encoding
I standarden specificeras syntaxoberoende XML- och KVP-kodningsmodeller för förfrågningsfraser.

Geography Markup Language (GML)
I standarden specificeras modelleringssätt på GML-språk, som utgår från XML-språk, för geodataobjekt (punkter, streck, områden).

OGC API - Features
Standarden specificerar byggklossar som kan användas för att skapa, redigera och fråga efter geodataobjekt på nätet.

Styled Layer Descriptor (SLD)
I standarden specificeras SLD-utökningar för WMS-gränssnittstjänster, med vilka användaren kan påverka beskrivningstekniken för objekten.

Table Joining Service (TJS)
I standarden specificeras en metod för beskrivning och dataöverföring för data som innehåller geodata i tabellform.

Web Coverage Service (WCS)
I standarden specificeras en WCS-gränssnittstjänst för att dela geodata i rasterformat på internet.

Web Feature Service (WFS)
I standarden specificeras en WFS-gränssnittstjänst för att söka och behandla geodataobjekt.

Web Map Service (WMS)
I standarden specificeras en WMS-gränssnittstjänst för att visa geodata i rasterformat i karttjänster på internet.

Web Processing Service (WPS)
I standarden specificeras en WPS-gränssnittstjänst för att implementera omvandlings- och processeringstjänster.