Standarder och rekommendationer för geodatabranschen

Standarderna och rekommendationerna inom geodatabranschen fastställer hur geodatamaterial och -tjänster ska förverkligas. Målet är att geodatamaterial, geodatatjänster och geodatasystem ska vara enhetliga och kompatibla.

I Finland är anvisningarna den offentliga förvaltningens rekommendationer (JHS). I JHS-rekommendationerna beaktas internationella standarder.

De främsta internationella standardiseringsorganisationerna inom geodatabranschen är International Organisation for Standardisation (ISO) och Open Geospatial Consortium (OGC). Inom ISO svarar TC 211-komittén för standardiseringen för geodatabranschen.

I Finland svarar Finlands Standardiseringsförbund SFS rf:s uppföljningsgrupp för geodata SR 304 för standardiseringen för geodatabranschen. Gruppen sammanträder två gånger per år innan ISO:s och OGC:s allmänna sammanträden. Mötena är avgiftsfria och öppna för allmänheten. Om du är intresserad av standardisering, ta kontakt med INSPIRE-sekretariatet.

Läs mer om terminologin för geografisk information

Nedan listas de viktigaste rekommendationerna och standarderna inom branschen.

JHS-rekommendationer

Nedan listas den offentliga förvaltningens existerande rekommendationer samt rekommendationer under beredning för geodatabranschen. Rekommendationerna finns på webbplatsen JHS-rekommendationerna inom den offentliga förvaltningen (JHS). På webbplatsen finns även övriga rekommendationer inom den offentliga förvaltningen. För JHS-rekommendationernas svarar delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (JUHTA).

JHS 106: Postadress
I rekommendationen definieras strukturen och beteckningssätten för adressuppgifter som används för postförsändelser.

JHS 158: Metadata för geografisk information och geodatatjänster
I denna rekommendation definieras metadataelement för geodatamaterial, -materialserier och -tjänster och anvisningar ges för beskrivning av geografisk information med hjälp av metadata.

JHS 160: Kvalitetskontroll för geografisk information
I denna rekommendation definieras en referensram för kvalitetskontroll och en värderingsprocedur av geografisk information som baserar sig i internationella standarder.

JHS 162: Modellering av geografisk information för dataöverföring
Denna rekommendation beskriver modellering av geografisk information för dataöverföring.  Denna rekommendation ska följas vid modellering av geografisk information som är avsedd för samanvändning.

JHS 163: Finlands höjdsystem N2000
Rekommendationen är ett tekniskt dokument som beskriver Finlands nationella höjdsystem N2000. Det rekommenderas att höjdsystemet används i nationella kartverk och tjänster för geografisk information.

JHS 177: Definiering av en geografisk informationsprodukt
Denna rekommendation anvisar definieringen av en geografisk informationsprodukt som XML-scheman och dokumenteringen av produkterna som specifikationer för informationsprodukter.

JHS 178: Geografisk datatjänstsgränssnitt för kommuner
Rekommendation anger ett gränssnitt för kommunernas geodatatjänster. Syftet med denna rekommendation är att harmonisera kommunernas servicegränssnitt.

JHS 180: Innehållstjänster för geografisk information
Denna rekommendation definierar servicegränssnitt för webbtjänster som erbjuder geografisk information.

JHS 184: Mätning av fixpunkter i EUREF-FIN-koordinatsystem
Denna rekommendation beskriver klassificering av EUREF-FIN-fixpunkter, mätningsmetoder, specificering av koordinater och precisionskrav.

JHS 185: Upprättande av baskartor för detaljplaner
I denna rekommendation beskrivs krav för baskartor för detaljplaner, upprättning av baskartor för detaljplaner och dess beskrivningsteknik samt anvisningar för granskning av planläggningsmätningar och baskartor för detaljplaner.

JHS 188: Dokumentering och upprätthållning av national väg- och gatunätverksinformation
Rekommendationen behandlar upprätthållning av nationell väg- och gatunätverksinformation enligt en nationell länk-knut-modell och dataöverföring enligt XML/GML-schemat.

JHS 193: Unik identifierare för geografisk information
Den här rekommendationen definierar strukturmodellen för URI-identifierare och ger anvisningar för publicering och underhåll av identifierare i maskinläsbar form.

JHS 196: Koordinater enligt EUREF-FIN-systemet i Finland
I denna rekommendation beskrivs den nationella realiseringen av det allmäneuropeiska ETRS89-referenssystemet med hjälp av EUREF-FIN-referensramen. I rekommendationen beskrivs en referensram som bör användas i kartverksarbeten och lägesdatatjänster.

JHS 197: EUREF-FIN-koordinatsystem, till dem hörande konversioner och kartbladsindelning
Denna rekommendation definierar koordinatsystemen som bygger på EUREF-FIN-datum, koordinatkonversioner mellan dem och rekommenderade koordinatkonversioner mellan EUREF-FIN och kartverkskoordinatsystemet (KKJ). I denna rekommendation definieras dessutom kartprojektioner, plankoordinatsystem och kartbladsindelning som används tillsammans med EUREF-FIN.

ISO TC/211-standarder

Den internationella standardiseringskommittén inom geodatabranschens ISO/TC211-standarder listas på ISO:s webbplats. Standarderna kan köpas i Finlands Standardiseringsförbunds nätbutik.

Nedan listas de viktigaste standarderna:

ISO 19115-1:2014 Geographic information – Metadata – Part 1: Fundamentals
I standarden fastställs metadataelement som används vid beskrivning av geodata.

ISO 19119:2016 Geographic information – Services
I standarden fastställs allmänna principer för gränssnitt för geodatatjänster.

ISO 19125-1:2004 Geographic information – Simple feature access – Part 1: Common architecture
I standarden fastställs en arkitekturmodell för en- och tvådimensionella objekt som fastställs av OGC.

ISO 19125-2:2004 Geographic information – Simple feature access – Part 2: SQL option
I standarden fastställs SQL-operationer för en- och tvådimensionella objekt som fastställs av OGC.

ISO 19131:2007 + Amd 1:2011 Geographic information – Data product specifications
I standarden ges anvisningar för geodataproduktdefiniering.
Uppdateras, väntas bli klar 06/2019

ISO 19136:2007 Geographic information – Geography Markup Language (GML)
I standarden fastställs GML-modelleringsspråk för modellering, överföring och lagring av geodata.

ISO/TS 19139:2007 Geographic information – Metadata – XML schema implementation
I standarden fastställs metadatastruktur i XML-format för beskrivning av geodata.

ISO 19157:2013 Geographic information – Data quality
I standarden ges anvisningar för beskrivning av kvalitet hos geodata och kvalitetsmätare för geodata fastställs. Standarden ersätter ISO 19113:2002-, 19114:2003- och 19138:2006-standarderna.

OGC-specifikationer

Nedan listas de viktigaste standarderna inom Open Geospatial Consortium (OGC)-forumet. Fler specifikationer finns på OGC:s webbplats. Standarderna är fritt tillgängliga på OGC:s webbplats.

Catalogue Service
I specifikationen fastställs gemensamma gränssnitt för sökning, bläddring och förfrågningar för metadata för geodatamaterial, -materialserier och -tjänster.

Filter encoding
I specifikationen fastställs syntaxoberoende XML- och KVP-kodningsmodeller för förfrågningsfraser.

Geography Markup Language (GML)
I specifikationen fastställs modelleringssätt på GML-språk, som utgår från XML-språk, för geodataobjekt (punkter, streck, områden).

Styled Layer Descriptor (SLD) 
I specifikationen fastställs SLD-expansioner för WMS-gränssnitt, med vilka användaren kan påverka beskrivningstekniken för objekten.

Table Joining Service (TJS)
I specifikationen fastställs en metod för beskrivning och dataöverföring för data som innehåller geodata i tabellform.

Web Coverage Service (WCS)
I specifikationen fastställs ett WCS-gränssnitt för att dela geodata i gallerformat på internet.

Web Feature Service (WFS)
I specifikationen fastställs ett WFS-gränssnitt för att söka och behandla geodataobjekt.

Web Map Context (WMC)
I specifikationen fastställs ett WMC-gränssnitt för att spara flera kartnivåer från olika WMS-gränssnitt i samma kartvy.

Web Map Service (WMS)
I specifikationen fastställs ett WMS-gränssnitt för att visa geodata i rasterformat i karttjänster på internet.

Web Processing Service (WPS)
I specifikationen fastställs ett WPS-gränssnitt för att förverkliga omvandlings- och bearbetningstjänster.