Terminologi för geografisk information

Terminologin omfattar begrepp som används allmänt för geografisk information. Terminologin är viktig för en gemensam användning av den geografiska informationen för att enhetliga begrepp ska användas i olika organisationer och tjänster.

Terminologin kan avgiftsfritt användas av alla. Begreppen i ordlistan för geoinformatik och positioneringsordlistan har även införts i Terminologicentralen TSK:s TEPA-termbank med begrepp och definitioner inom olika branscher.

Ordlistan för geoinformatik (pdf)
Ordlistan för geoinformatik omfattar cirka 270 begrepp i anslutning till genomförandet av INSPIRE-direktivet samt positionsdata och geoinformatik överlag. För varje begrepp ingår definition, finskspråkig termrekommendation samt motsvarande termer på svenska och engelska. Ordlistans tredje utgåva har publicerats våren 2014. Ordlistan har sammanställts på Terminologicentralen TSK med finansiering från Lantmäteriverket och i samarbete med Geodatanätverket.

KIRA-digi: Terminologi- och nomenklaturarbete
Uppgiften för KIRA-digi-projektets delprojekt Terminologi- och nomenklaturarbete är att utveckla Ordlistan för fastighets- och byggbranschen. Terminologi- och nomenklaturarbetet bedöms bli färdigt år 2018.

Positioneringsordlistan (pdf)
I Positioneringsordlistan ingår grundläggande begrepp i anslutning till positionering och personlig navigation. Ordlistan publicerades 2002. Ordlistan har sammanställts av ledningsgruppen för NAVI-programmet Personlig navigation och Centralen för teknisk terminologi rf.

Ordlistan Multi-lingual Glossary of Terms
Standardiseringskommittén för geoinformatik ISO TC/211 har publicerat en flerspråkig ordlista över de termer som används i geoinformatikstandarderna. De olika språken finns på flikarna i en Excel-fil.

GEMET-ordlistan
GEMET (the General Multilingual Environmental Thesaurus)-ordlistan är en flerspråkig ordlista för miljöbranschen, och den omfattar även temana i Inspire-direktivet. Ordlistan uppdateras ständigt av EEA (European Environment Agency).

Terminologi för Metadatakatalogen (pdf)
I Metadatakatalogen används Terminologi för Metadatakatalogen, som producerats vid Tekniska högskolan med finansiering från Lantmäteriverket, och som kompletterats med Inspire-direktivets teman ur GEMET-ordlistan.

Nationella ontologitjänsten Finto
Finto är en finländsk ordliste- och ontologitjänst som gör det möjligt att publicera och bläddra i ordlistor. Tjänsten erbjuder också gränssnitt för utnyttjande av ordlistorna och ontologierna i andra program.