Hoppa till huvudinnehåll

Till informationsproducenterna

Den nationella terrängdatabasen och förnyandet av systemet för generering av terrängdata, som startade 2020, är ett viktigt utvecklingsområde för Lantmäteriverkets geografiska information. Vår vision är att underhålla rikstäckande geografisk information tillsammans med andra informationsproducenter. Vi samarbetar särskilt med kommunerna. Målet är att Lantmäteriverket ska producera och distribuera geografisk information som samlats till den nationella terrängdatabasen så att den är förenlig med de nationella datamodellerna för grundläggande geografisk information. 

För närvarande har vi avtal om utbyte av material med över 200 kommuner. Målet är att förbättra materialprocessen så att det blir så enkelt som möjligt att införa material i den nationella terrängdatabasen. 

För att den information som produceras ska vara kompatibel ska informationsproducenterna ta i bruk gemensamma datamodeller. Därtill erbjuder vi kommunerna stöd och verktyg för förbättring av kompatibiliteten. 

Vi samarbetar med kommunerna, kommunforumet, Kommunförbundet och miljöministeriets RYHTI-projektet, som bereder ett datasystem för den byggda miljön. 

Information för kommuner

Kom med i kommunforumet

Kommunforumet representerar kommunernas röst i utvecklingen av Lantmäteriverkets aktivitet i anslutning till geodatalösningar och riksomfattande projekt. Kommunforumet erbjuder kommunerna information om sådant utvecklingsarbete som berör kommunerna och deras verksamhet. Där kan kommunerna påverka hur arbetet ska gå framåt.

Läs mer och bli medlem

Beställ en analys av permanenta byggnadsbeteckningar i befolkningsdatasystemet (BDS-PBB-analys) som stöd för att förbättra byggnadsinformationen

I framtiden bör den geografiska information om byggnader och konstruktioner som skapas av olika organisationer inom den offentliga förvaltningen vara enhetlig och av hög kvalitet i hela landet. Information av god kvalitet om byggnader gör det möjligt att producera olika slags tjänster och ger förutsättningar för bättre beslutsfattande. Lantmäteriverket stöder kommunerna med att korrigera information om byggnader genom att bland annat erbjuda BDS-PBB-analys till kommunerna.

Bekanta dig närmare med stöd för korrigering av uppgifter om byggnader.

Nyttiga geografiska informationstjänster och karttjänster samt material för kommunerna

  • Lantmäteriverket genomför riksomfattande laserskanning och producerar 3D-geometri för byggnader över hela riket som kommunerna får tillgång till. Detta är till nytta i de fall kommunen inte har egen 3D-produktion över alla områden, till exempel över glesbygdsområden. Den 3D-geometri som kommunen eller Lantmäteriverket producerat länkas i den Nationella terrängdatabasen till 2D-geometrin och administreras som ett enda objekt. Laserskanningsmaterialet kan också utnyttjas för att göra många andra analyser och produkter, som buller-, dagvatten- och översvämningssimulering samt för beräkning av olika slags ytmodeller. Mer information om hur man tar i bruk materialet finns på sidan Så här skaffar du laserskannat material.
  • Kommunerna kan i tillämpliga delar utnyttja Lantmäteriverkets punktmolndatamängder och de produkter som tagits fram ur dem i sin egen 3D-produktion och i utvecklingen av informationstjänster. Till exempel kan terrängytan för en digital 3D-informationstjänst snabbt skapas ur höjdmodellen och ett ortofoto som projiceras på den.
  • Ur de datamängder som kommunerna producerar förädlar Lantmäteriverket rikstäckande och sömlösa datamängder (som vägnät och vattendrag) som kommunen kan utnyttja i sin egen tjänsteproduktion. Ett privat företag som fungerar som konsult åt kommunen kan i projekt som överskrider kommunens gränser utnyttja geografisk information från flera kommuner (till exempel vägnät över kommunens gränser).
  • Kommunen kan använda Lantmäteriverkets flygfoto- och karttjänster i sin egen produktion av geografisk information och kartor. Genom gränssnitten kan de användas som bakgrundsmaterial i kommunens egna system. Läs mer om kartgränssnittstjänsterna och gränssnittstjänsterna för geografisk information
  • Lantmäteriverket tillhandahåller kartmaterial (som terräng- och bakgrundskartserien) som komplement till kommunens eget kartutbud. Se och ladda ner kartor här.
  • Terräng- och bakgrundskartor kan utnyttjas speciellt i glesbygdsområden som många kommuner inte har någon egen kartproduktion över. Om kommunen inte har någon egen guidekarta kan bakgrundskartserien användas i stället för guidekarta över hela kommunen. Bekanta dig med produktbeskrivningen.
  • Lantmäteriverket tillhandahåller också specialkartprodukter, som en lättläst karta, för dem som behöver sådana. Bekanta dig med produktbeskrivningen.
  • Kommunen kan genomföra 3D-visualiseringar genom att utnyttja karttjänsten Paikkatietoikkuna och plattformen Oskari.