Hoppa till huvudinnehåll

Till informationsproducenterna

Insamlingen och underhållet av datainnehållet i terrängdatabasen grundar sig på information som insamlas från flygfoton och på information som fås från kommuner och andra myndigheter. Uppdateringen av uppgifter baserar sig på samarbete och avtal som ingåtts med informationsproducenter.

För närvarande har vi avtal om utbyte av material med över 200 kommuner. Målet är att förbättra materialprocessen så att det blir så enkelt som möjligt att införa material i den nationella terrängdatabasen.

För att den information som produceras ska vara kompatibel kan informationsproducenterna ta i bruk gemensamma datamodeller. Därtill erbjuder vi kommunerna stöd och verktyg för förbättring av kompatibiliteten. Vi samarbetar med kommunerna, Kommunforumet för geodata, Kommunförbundet och Miljöministeriets Ryhti-projekt, som bereder ett datasystem för den byggda miljön.

Nyttiga tjänster

Kommunerna är vår centrala samarbetspart, eftersom byggnads- och adressuppgifterna uppstår i kommunerna. Förteckningen nedan omfattar Lantmäteriverkets tjänster för kommuner och andra informationsproducenter.

  • Lantmäteriverket stöder kommunerna i förbättringen av byggnadsuppgifter (geometri och egenskapsuppgifter), så att uppgifterna är interoperabla nationellt. Genom att beställa en BDS-PBB-analys får du en rapport som hjälper dig att exempelvis förbättra lägesuppgifter i byggnadsregistret. Kommunen fattar själv beslut om vilka byggnadsuppgifter som rättas i kommunens system och hurdana uppgifterna är efter rättelsen. Beställ en BDS-PBB-analys.
  • Lantmäteriverket genomför riksomfattande laserskanning och producerar 3D-geometri för byggnader över hela riket som kommunerna får tillgång till. Detta är till nytta i de fall kommunen inte har egen 3D-produktion över alla områden, till exempel över glesbygdsområden. Den 3D-geometri som kommunen eller Lantmäteriverket producerat länkas i den Nationella terrängdatabasen till 2D-geometrin och administreras som ett enda objekt. Laserskanningsmaterialet kan också utnyttjas för att göra många andra analyser och produkter, som buller-, dagvatten- och översvämningssimulering samt för beräkning av olika slags ytmodeller. Mer information om hur man tar i bruk materialet finns på sidan Så här skaffar du laserskannat material.
  • Kommunerna kan i tillämpliga delar utnyttja Lantmäteriverkets punktmolndatamängder och de produkter som tagits fram ur dem i sin egen 3D-produktion och i utvecklingen av informationstjänster. Till exempel kan terrängytan för en digital 3D-informationstjänst snabbt skapas ur höjdmodellen och ett ortofoto som projiceras på den.
  • Ur de datamängder som kommunerna producerar förädlar Lantmäteriverket rikstäckande och sömlösa datamängder (som vägnät och vattendrag) som kommunen kan utnyttja i sin egen tjänsteproduktion. Ett privat företag som fungerar som konsult åt kommunen kan i projekt som överskrider kommunens gränser utnyttja geografisk information från flera kommuner (till exempel vägnät över kommunens gränser).
  • Kommunen kan använda Lantmäteriverkets flygfoto- och karttjänster i sin egen produktion av geografisk information och kartor. Genom gränssnitten kan de användas som bakgrundsmaterial i kommunens egna system. Läs mer om kartgränssnittstjänsterna och gränssnittstjänsterna för geografisk information
  • Lantmäteriverket tillhandahåller kartmaterial (som terräng- och bakgrundskartserien) som komplement till kommunens eget kartutbud. Se och ladda ner kartor här.
  • Terräng- och bakgrundskartor kan utnyttjas speciellt i glesbygdsområden som många kommuner inte har någon egen kartproduktion över. Om kommunen inte har någon egen guidekarta kan bakgrundskartserien användas i stället för guidekarta över hela kommunen. Bekanta dig med produktbeskrivningen.
  • Lantmäteriverket tillhandahåller också specialkartprodukter, som en lättläst karta, för dem som behöver sådana. Bekanta dig med produktbeskrivningen.
  • Kommunen kan genomföra 3D-visualiseringar genom att utnyttja karttjänsten Paikkatietoikkuna och plattformen Oskari.