Hoppa till huvudinnehåll

Instruktioner för informationsproducenterna

På den här sidan hittar du instruktioner för Testmiljön för producenter av grundläggande geografisk information (tidigare Geodataplattformen) och ibruktagningen av den.

Testmiljön för producenter av grundläggande geografisk information

Testmiljön för producenter av grundläggande geografisk information (tidigare Geodataplattformen) är avsedd för att testa användningen av geodatamaterial samt för utbildning i och testbruk av geodatamaterial. 

Tjänsten är riktad till dataproducenter, som kommuner och landskap. 

Kvalitetsvakten och Lagringstjänsten

Kvalitetsvakten stöder producenterna med att förbättra informationens kvalitet och nationella interoperabilitet. Kvalitetsvakten kontrollerar det geodatamängdens kvalitet och enhetlighet genom att jämföra det med den nationella datamodellen. Den rapport som kvalitetsvakten producerar lyfter fram de fel som hittats och hjälper till att korrigera dessa.

Lagringstjänsten kan användas för att lagra olika slag av datamängder i samlingsdatabasen i Testmiljö för producenter av grundläggande geodata. Inga schemaomvandlingar behöver göras för datamängder eftersom tjänsten själv gör nödvändiga ändringar. Det räcker att datamängden är kompatibel med den nationella datamodellen.

För att använda tjänsterna behöver du användarrättigheter som söks med en webblankett.

Bekanta dig med Kvalitetsvakten och Lagringstjänsten

Ansök om användarrättigheter och bekanta dig med användaranvisningarna (på finska)

Instruktioner för Kvalitetsvakten och Lagringstjänsten

Kvalitetsvakten stöder producenterna med att förbättra informationens kvalitet och nationella interoperabilitet. Kvalitetsvakten kontrollerar det geodatamängdens kvalitet och enhetlighet genom att jämföra det med den nationella informationsmallen. Den rapport som kvalitetsvakten producerar lyfter fram de fel som hittats och hjälper till att korrigera dessa.

Lagringstjänsten kan användas för att lagra olika slag av datamängder i samlingsdatabasen i Testmiljö för producenter av grundläggande geodata. Inga schemaomvandlingar behöver göras för datamängder eftersom tjänsten själv gör nödvändiga ändringar. Det räcker att datamängden är kompatibel med den nationella datamodellen.

För att använda tjänsterna behöver du användarrättigheter som söks med en webblankett.

Ansök om användarrättigheter och bekanta dig med användaranvisningarna (på finska)

Före ibruktagning

Innan tjänsterna tas i bruk behöver Lantmäteriverket uppgifter om bl.a. underhållsområdet för datamängderna, de geografiska datamängdernas innehåll och struktur. I tabellen nedan finns närmare uppgifter om datamängden och de egenskaper som behövs för konfigurering av datamängden i Kvalitetsvakten och Lagringstjänsten.

DATA

SPECIFIKATION

VIKT

Datamängdens namn

Unikt namn inom organisationens datamängder, kommer att visas i Testmiljö för producenter av grundläggande geodata.

Obligatorisk

Datamängdens objektklass

Datamängdens innehåll (t.ex. byggnad).

Obligatorisk

Koordinatsystem

Koordinatsystem som används i datamängden.

Obligatorisk

Höjdsystem

2D: Objekten har ingen z-koordinat

N2000: Objekten är i N2000-systemet

N60: Objekten är i N60-systemet

Obligatorisk

Underhållsområde för datamängden

+ Uppgift om det är en kommungräns eller ett separat underhållsområde

Område som underhålls av informationsproducenten, objekt som ligger utanför detta lagras inte. Uppgiften kan lämnas i vilket format som helst (t.ex. shapefile, geoJSON eller gränssnitt).

Obligatorisk

Avtalsenligt filformat eller gränssnittstyp

Till exempel WFS, CityGML, shapefile, MapInfo

Obligatorisk

Uppgifter om gränssnittet

URL

WFS-gränssnittets parametrar (version och axlarnas ordning)

Identifierare (när gränssnittet är stängt)

Namn på nivån som används

Unikt namn för gränssnittet (samma gränssnitt kan användas senare för import av andra objektklasser)

Obligatorisk om det är frågan om ett gränssnitt

Uppgift om ifall datamängden är i 3D-format

 

Obligatorisk

Datamängdens typ

Uppgift om ifall objekten i datamängden är nya, raderade, gällande eller uppdaterade. Det är också möjligt att använda uppgifter i attribut.

Obligatorisk

Uppgifter i anslutning till sökning eller filtrering av datamängden

Datamängden kan filtreras baserat på attributen. Till exempel "typ=2".

Valfri

Datamängdens innehåll

En enkel beskrivning av innehållet i egenskapsdatafälten, som använda kodvärden med förklaringar. Uppgiften behövs för tolkning av datamängden samt för transformation till KMTK-schema. Se till exempel: https://hri.fi/data/fi/dataset/helsingin-rakennukset.

Valfri

Uppdatering av datamängden

Uppgift om hur ofta datamängden uppdateras.

Valfri

Geometrins noggrannhet

Horisontell och vertikal noggrannhet.

Valfri

Insamlingsmetod för geometrin

Beskrivning av metoden för insamling av geometrin, som terrängmätning eller flygfoto.

Valfri

Anvisningar för användning av tjänsten efter ibruktagning

Det finns fem flikar i tjänsten:

1. Information om tjänsten
2. Kvalitetsvakten
3. Lagring
4. Rapporter
5. Tömning av underhållsområde

Kvalitetskontroll startas på fliken Kvalitetsvakten. Välj den datamängd som ska kontrolleras i rullgardinsmenyn där de datamängder är listade som är tillgängliga för den organisation du representerar. En datamängd kan vara antingen en fil eller ett gränssnitt. Om datamängden är ett gränssnitt kan du avgränsa sökområdet genom att ange en koordinatbegränsning.

På fliken Lagring kan en datamängd importeras till Testmiljö för producenter av grundläggande geodata. Välj typ av lagringskörning bland tre alternativ: adderande körning, ersättande körning eller raderande körning.

Adderande lagringskörning: Datamängden som importeras innehåller bara en del av den aktuella datamängdstypens objekt i underhållsområdet. Objekt i samlingsdatabasen som överensstämmer med importerade objekt uppdateras och objekt i samlingsdatabasen som skrivs över raderas.

Ersättande körning: Datamängden som importeras innehåller alla datamängdstypens objekt i hela underhållsområdet. Objekt i samlingsdatabasen som överensstämmer med importerade objekt uppdateras och objekt i samlingsdatabasen som skrivs över raderas. Dessutom raderas alla objekt av den aktuella datamängdstypen, som inte alls finns i den importerade datamängden, från underhållsområdet. Samlingsdatabasens nya status motsvarar efter lagringen helt det importerade materialet för underhållsområdet och datamängdstypen. 

Raderande körning: Objekt med identifierare enligt den importerade datamängden markeras som historiska data i samlingsdatabasen. Välj den datamängd som ska kontrolleras i rullgardinsmenyn där de datamängder är listade som är tillgängliga för den organisation du representerar. Datamängden visas i listan bara om det är möjligt att utföra en åtgärd på den enligt vald lagringskörningstyp. En datamängd kan vara antingen en fil eller ett gränssnitt. Om datamängden är ett gränssnitt kan du avgränsa sökområdet genom att ange en koordinatbegränsning.

På fliken Rapporter finns alla körningar av Kvalitetsvakten och Lagringstjänsten som den inloggade organisationen startat. Du kan se följande uppgifter om en enskild körning:
 

Rubrik

Förklaring

Status

Körningens status kan vara Pågående (grön), Oavslutad (blå) eller Avvisad (röd)

Körningens Id

Unik identifierare för aktuell körning

Typ

Körningar som startats på fliken Kvalitetsvakten:

  • Kvalitetsvakten

Körningar som startats på fliken Lagring (se anvisningar under punkten Lagring):

  • Adderande
  • Ersättande
  • Raderande

Körning som startats på fliken Tömning av underhållsområde (se anvisningar under punkten Tömning av underhållsområde)

  • Raderande

Tillagd

Tid då körningen skapades

Format

Format på datamaterial som använts i körningen

Objektklass

Objektklass som ingår i datamängden som använts i körningen, eller om det är flera, markering ”Flera”

Organisation

Organisation vars datamängder är aktuella. Endast inloggad organisations körningar visas.

Objekt

Antal objekt i datamängden som användes i körningen

Förkastade

Antal objekt som avvisats av Kvalitetsvakten

Fel

Sammanlagt antal olika slags fel som Kvalitetsvakten observerat (observera att samma objekt kan ha flera olika)

 

Om Kvalitetsvakten observerade fel i den datamängd som användes i körningen kan du ladda en felrapport som Shape-fil. Genom att klicka på Öppna uppgifter får du en mer detaljerad specifikation över aktuell körning. På sidan Uppgifter om körningen hittar du mer detaljerade uppgifter om den importerade datamängden, fel i datamängden och händelser under lagringen. 

På fliken Tömning av underhållsområde kan du återställa din organisations underhållsområden till ursprungsläge för de datamängder du önskar. De objekt som organisationen lagrat ges en historiemarkering och dessutom, beroende på materialtyp, förs objekt från Lantmäteriverkets terrängdatabas till underhållsområdet. 

Genom att klicka på Öppna uppgifter får du en mer detaljerad specifikation över aktuell körning. På sidan Uppgifter om körningen hittar du mer detaljerade uppgifter om den importerade datamängden, fel i datamängden och händelser under lagringen. Om Kvalitetsvakten observerade fel i den datamängd som användes i körningen kan du ladda en felrapport som Shape-fil.