Hoppa till huvudinnehåll

Så här ingår du ett avtal om materialutbyte med oss

Lantmäteriverket har avtal om utbyte av material med över 200 kommuner. När en kommun ingår ett avtal om materialbyte får den avgiftsfritt tillgång till Lantmäteriverkets avtalsbundna gränssnittstjänster, som annars är avgiftsbelagda. De avtalsbaserade tjänsterna är mer omfattande än de öppna gränssnittstjänsterna och har också mer omfattande teknisk support.

Till exempel den avtalsbundna versionen av Kartbildstjänsten WMTS innehåller ortofoton och terrängkartor med bättre upplösning än den motsvarande öppna tjänsten. Dessutom tillhandahålls avtalsservicen med GK-zoner utöver det riksomfattande ETRS-TM35FIN-systemet.

En förteckning över gränssnitts- och materialtjänsterna till kommunerna finns på den finska webbsidan.

Vad är ett avtal om materialutbyte?

En kommun och Lantmäteriverket ingår ett ömsesidigt avtal om överlåtelse, publicering och nyttjanderätt till material mellan parterna samt dessutom om överlåtelse av material till tredje part. Officiellt handlar det om ett avtal om förvärv av och behörigheter till geografisk information, men kort och gott talar man om ett avtal om materialutbyte. 

På grundval av avtalet betalas ingen materialersättning till någondera parten.

Vad erbjuder Lantmäteriverket kommunen?

Lantmäteriverket tillhandahåller kommunerna både öppna och avtalsbundna gränssnittstjänster, av vilka en del hålls tillgängliga för kommunerna enligt lag och en del med stöd av ett materialbytesavtal. Kommunen ska ingå separata avtal om användningen av avtalsbundna gränssnittstjänster; tjänsterna är avgiftsfria för kommuner som ingått avtal om materialutbyte.

Skrolla vidare på sidan för att se en förteckning över informationstjänster som kommunerna kan få tillgång till.

Vilken information överlåter kommunen till Lantmäteriverket?

Det är viktigt att vi får tillgång till aktuell geografisk information från kommunerna. På så sätt förblir det nationella materialet aktuellt. Samarbetet mellan Lantmäteriverket och kommunerna ger fördelar för kommunerna och alla som använder geodataresurser. 

Kommunen överlåter genom avtalet till Lantmäteriverket till exempel

  • uppgifter om byggnadsgeometri och ändringar av dem
  • uppslag för farledsdata
  • uppslag för adressinformation.

Hur ingås ett avtal om materialutbyte?

När du är intresserad av att ingå ett avtal om materialutbyte ska du kontakta verkkopalvelut(a)maanmittauslaitos.fi.

Ange i meddelandet

  • Kommunens namn
  • Teknisk kontaktperson (t.ex. geodataexpert som levererar material och tar emot information från tjänsterna)
  • Undertecknare, om annan än den tekniska kontaktperson (t.ex. teknisk chef eller ansvarig person)
  • De av Lantmäteriverkets gränssnittstjänster som kommunen önskar få åtkomst till (för servicespecifika avtal).

Du kan också höra dig för och skicka oss frågor via e-post utan att inleda någon egentlig avtalsprocess. 

Villkor för användning av material

Lantmäteriverkets tjänster tillhandahålls som öppna och som licensbelagda versioner. Kommunen får använda licensbelagt material för skötseln av sina myndighetsuppgifter. Kontrollera villkoren för användningen av materialet i de servicespecifika avtalen.

Lantmäteriverkets öppet tillgängliga material får spridas och överlåtas fritt. Produkter och tjänster ska åtföljas av ett omnämnande om att de innehåller Lantmäteriverkets öppna data. Närmare villkor och anvisningar finns i Lantmäteriverkets licens för öppet datamaterial Erkännande CC 4.0.

Så här kan kommunen leverera material till Lantmäteriverket

Kommunen kan sända sitt material som filer till maasto(a)maanmittauslaitos.fi. Om kommunen har möjlighet att ladda upp materialet via gränssnittstjänster, kommer vi separat överens om det med kommunen.

Vi har tagit fram en separat anvisning för kommuner om översändande av byggnadsdata, när kommunen funderar på en lämplig lösning för att leverera data till Lantmäteriverket. Inlämningslösningarna i denna anvisning är riktgivande, och det finns också andra alternativ. Det är alltid kommunen som fastställer uppgifternas geografiska omfattning och datainnehåll.

Dessutom finns en anvisning där implementeringen av datamodellen i den nationella terrängdatabasen är indelad i mindre och mer lätthanterliga moment. I anvisningen beskrivs modellering av byggnader på sätt som är kompatibla med den nationella terrängdatabasen.

Ta del av anvisningarna på Lantmäteriverkets webbplats,