Hoppa till huvudinnehåll

Jordytans höjdmodell ger dig information om terrängens höjd

Lantmäteriverkets höjdmodell ger exakt information om jordytans former. Höjdmodellen täcker hela Finland och kan användas som grund för till exempel översvämnings- eller orienteringskartor. Höjdmodellen kan laddas ner gratis via filtjänsten för avgiftsfria data.

Korkeusmalli 2 m visualisointikuva Kyrönjoesta.
Höjdmodell 2 m visualiseringsbild av Kyro älv nära Seinäjoki. Bildens område är ett 3 km x 3 km stort terrängområde med små höjdskillnader. På bilden skalas färgtonerna mellan de lägsta (35,0 m, mörkblått) och de högsta höjdvärdena (42,7 m, klarrött). Bild: Lantmäteriverket

Lantmäteriverkets höjdmodell baserar sig på information som producerats genom laserskanning. Informationen hjälper bland annat till att förutse många skadliga förändringar, men den kan också användas av alla medborgare, till exempel för att mäta höjden på sin tomt. Höjdinformationen är öppen för alla.

Höjdmodellen finns i två rutnätsstorlekar: den mer exakta är 2 m x 2 m (KM2) och den grövre är 10 m x 10 m (KM10). Varje bildruta innehåller höjddata som representerar jordytan på ett område av antingen 4 m2 eller 100 m2.

Olika modeller av jordytans höjder

En höjdmodell är en numerisk presentation av jordytans former. Den gör det också möjligt att visualisera jordytans former. Höjdmodellen beskriver jordytans höjd i förhållande till havsnivån. Om jordytan har förändrats väsentligt uppdateras höjdmodellen enligt laserskanningsdata. Förändringar görs vanligen på grund av byggande, till exempel när nya vägar blir färdiga.

Det finns också andra höjddatabaserade modeller, till exempel terräng- eller ytmodeller.

Terrängmodellen beskriver jordytan, men innehåller förutom höjddata till exempel information om marktäcket eller sluttningars riktningar.

Ytmodellen beskriver terrängens högsta höjdnivå över ytan. Ytmodellen innehåller data om jordytans höjder endast på friland, i andra områden följer modellen till exempel höjderna på byggnaders tak.

Användningsområden för höjdmodeller

Översvämningskartor

Översvämningskartor är ett av höjdmodellens viktigaste användningsområden. Genom att analysera översvämningsriskerna kan man skydda samhället mot skador som översvämningarna orsakar. Med hjälp av översvämningskartor kan man i förväg planera till exempel tillfälliga skydd, evakuering av invånare eller framtida markanvändning. Kartor utarbetas av bland annat NTM-centralerna och används av bland annat kommunerna och räddningsverken.

Hantering av dagvatten

Höjdmodellen är användbar i stadsplaneringen när höjdmodelldata kombineras med annan tillgänglig information. Vid planeringen av konstruktioner som påverkar till exempel vägtrummor eller vattenströmning och -ansamling lönar det sig att ta hjälp av en höjdmodell.

Vattendragsplanering

Höjdmodellen ger viktig, grundläggande information och hjälper väsentligt vid planeringen när man bedömer miljökonsekvenserna av avrinning eller vattenregleringshöjder.

Nationell skogsinventering (VMI)

Höjdmodellen utgör grunden för kronmodellen i nationella skogstillgångsdata. Med kronmodell avses höjdskillnaden mellan trädbeståndets kronor och markens höjd.

Orienteringskartor

Höjdmodellen i det avgiftsfria materialet samt punktmolnsdata som produceras av laserskanningsprogrammet används i regel som underlag för nya orienteringskartor. Höjdmodellen har gjort att det är enklare att utföra terrängkartläggning.

Kuvapari Mikkelin itäpuolelta Pieksämäen liittymästä. Uusi 5-tie ja siihen liittyvien rakenteiden (penkereet, luiskat, vallit) pinnat erottuvat oikeanpuoleisessa korkeusmallissa muutosalueelta, joka on ajantasaistettu vuoden 2020 laserkeilauksesta.
Bildparet öster om S:t Michel vid Pieksämäki anslutning. Nya väg 5 och ytorna på tillhörande konstruktioner (bankar, ramper, vallar) kan särskiljas i höjdmodellen till höger om det ändringsområde som uppdaterats med laserskanning 2020. Bild: Lantmäteriverket

Var och hur kan jag titta på höjdmodellen?

I Lantmäteriverkets Paikkatietoikkuna och Kartplatsen kan man titta på terrängskuggning som uppdateras från höjdmodellen.

Terrängskuggningen visar höjdmodellen genom att, så som namnet anger, framhäva höjdskillnader och sluttningar med hjälp av skuggor. Den visuella effekten blir effektivare när man kombinerar terrängskuggningen med en annan höjdmodellprodukt, till exempel visning av höjdzoner.

Visuella presentationer av höjdmodellen finns också på Geologiska forskningscentralens karttjänst Maankamara.

Paikkatietoikkuna 

Den nationella portalen för geografisk information, Paikkatietoikkuna, är en avgiftsfri och öppen webbplats för personer som är intresserade av kartor och geodata. Den presenterar geodatamaterial och -tjänster samt eventuella användningsområden för dessa.

I Paikkatietoikkuna kan man till exempel betrakta olika kartnivåer ovanpå varandra, publicera kartan på den egna webbplatsen, skapa temakartor eller göra enkla geodataanalyser.

Cirka 2 500 kartnivåer från cirka 60 olika organisationer finns tillgängliga. Kartnivåerna tillhandahålls genom gränssnittstjänster från olika aktörer så att den geografiska informationen i Paikkatietoikkuna är lika aktuell som i informationsproducenternas egna tjänster.

En del av funktionerna i Paikkatietoikkuna kräver registrering.

Kartplatsens Ladda ner geodata -avsnitt

Från Kartplatsens Ladda ner geodata -avsnitt kan du avgiftsfritt göra nedladdningar av Lantmäteriverkets öppna kart- och flygfotomaterial.

Det kan finnas flera versioner av en viss produkt, till exempel raster i olika upplösningar. En del av materialet omfattar hela Finland, varvid materialet laddas som en helhet.

Var kan jag använda höjdmodellen?

Du kan ladda ner höjdmodellen via Kartplatsens Ladda ner geodata -avsnitt. I tjänsten kan du även ladda ner produkter med terrängskuggning och höjdzoner.

  • Välj en produkt att ladda ner på listan.
  • Välj produkt, filformat och område.
  • Överför produkten till varukorgen efter valen. Summan är 0 euro för öppna material.
  • Ange en e-postadress dit vi kan skicka adressen till nedladdningssidan; materialet skickas inte som e-postbilagor.
  • Ladda ner de filer du beställt med länkarna på nedladdningssidan

Se videon (längd 1:18, på finska) om hur du kan mäta höjden på din tomt i Paikkatietoikkuna med hjälp av höjdmodellen. Videon visar hur verktyget Terrängprofil fungerar.