Hoppa till huvudinnehåll

Laserskanning och fotograferingsflygningar

Lantmäteriverket utför flygfotografering och laserskanning enligt det nationella laserskannings- och flygbildsprogrammet.

Nationella laserskanningsprogrammet

I det nationella laserskanningsprogrammet är Finland indelat i områden som med undantag av de nordligaste delarna av Lappland laserskannas vart sjätte år. Varje år skannas en yta på cirka 55 000 km2 (ca 20 enskilda produktionsområden per år).

Materialet enligt det nationella laserskanningsprogrammet har en punkttäthet, dvs. noggrannhet på fem (5) punkter per kvadratmeter Av materialet görs också ett glesare material som har punkttätheten 0,5 punkter per kvadratmeter. Detta glesare material motsvarar beträffande punkttätheten det laserskannade material som Lantmäteriverket samlade in åren 2008–2019. Produktbeskrivningar av olika slag av laserskannat material finns på sidan Produktbeskrivningar.

Nationella flygbildsprogrammet

I det nationella flygbildsprogrammet är Finland indelat i områden som med undantag av de nordligaste delarna av Lappland flygfotograferas vart sjätte år. Varje år fotograferas en areal på cirka 110 000 km2 (ca 40 enskilda produktionsområden per år). Hälften av fotograferingsflygningarna utförs på våren (före lövsprickningen) och hälften under sommaren då löven är fullt utvuxna. I enlighet med det nationella laserskanningsprogrammet är de områden som fotograferas på sommaren desamma som också laserskannas. Läs mer i produktbeskrivningen av flygfotograferingen.

Laserskannings- och flygfotograferingsområden

De årliga fotograferings- och skanningsområdena enligt laserskannings- och flygfotograferingsprogrammet (fr.o.m. 2020) samt läget beträffande behandlingen av materialet visas i geodatatjänsten Tuotannon tilannekartta (på finska). 

De områden som fotograferats och skannats före år 2019 samt planerna gällande fotograferings- och skanningsprogrammen visas i kartpresentationen nedan. Du kan välja ett annat år från menyn Kartlager. Planerna för kommande år är preliminära och kan ännu förändras. Du får mer exakt information om objekten på årslagren genom att klicka på aktiva lager på kartbotten. Vid behov kan du zooma in på kartan. Öppna kartan nedan i ett större separat fönster.

 

Kartans laserlager (shp/zip). Uppdaterade 19.3.2024.

Kartans flygbildslager (shp/zip). Uppdaterade 19.3.2024.

Kartans ortofotolager (shp/zip). Uppdaterade 6.11.2023.

Användningen av laserskannat och flygfotograferat material

Det tätare materialet inom ramen för det nationella laserskanningsprogrammet fås genom ansökan om användningstillstånd. Testmaterial finns tillgängligt utan användningstillstånd. Mer information om hur man skaffar material finns på en egen sida.

Det glesare materialet (0,5 punkter per kvadratmeter) kan laddas ned på Lantmäteriverkets Kartplats under rubriken Ladda ner geodata.

Alla flygfotografier som omfattas av programmet distribueras via Kartplatsen till alla som behöver dem. Flygfotografierna finns också i Lantmäteriverkets visningstjänster, till exempel i karttjänsten Karttapaikka.

Samarbetsorganet KALLIO styr laserskannings- och flygfotograferingsprogrammen

De nationella laserskannings- och flygfotograferingsprogrammen styrs och finansieras av samarbetsorganet KALLIO. De nationella programmen finansieras förutom av Lantmäteriverket även av Finlands skogscentralForststyrelsenLivsmedelsverket och Finlands miljöcentral. I samarbetsorganet ingår också företrädare för jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet och försvarsministeriet.

De nationella laserskannings- och flygfotograferingsprogrammen har planerats så att de tjänar alla dem som medverkar i samarbetsorganet. Material som fås från de nationella programmen används till exempel för att producera 3D-byggnader, samla in uppgifter om skogstillgångar samt vid EU-åkerövervakning och kartläggning av översvämningar.