Lantmäteriverkets flygbilder

En flygbild är en bild av terrängen som tagits från ett flygplan. Bilderna är lodbilder som lämpar sig för kartläggningsändamål. Av flygbilderna vidareförädlas måttnoggranna bilder som kallas ortofoton.

Flygbilder finns tillgängliga från och med 1930-talet, beroende på området. Flygbilder är tillgängliga i svartvitt, färg och IR-färg. Flygbildernas storlek och noggrannhet beror på kamera, fotograferingsskala och fotograferingshöjd eller förmåga att urskilja objekt i terrängen (GSD).

Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data. Mera information: Terrängdata och anskaffning av dem http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/terrangdata-och-anskaffning-av-dem

Ändamål:

Utgående från flygbilder framställs stereomodeller och ortofoton för kartläggningsändamål. Flygbilder används som sådana bl.a. då historiska objekt forskas och förändringar i omgivningen analyseras.

Orienterade flygbilder används i samband med stereoskopisk bildtolkning bl.a. då höjdkurvor utarbetas. Det orienterade flygbildsmaterialet är direkt användbart i datorprogrammet EspaCity.

Geografisk utsträckning
Hela Finland
Ansvarig part

Lantmäteriverket

Pixelstorlek
0.25 m
0.3 m
0.4 m
0.5 m
Rumslig representation
Raster
Informationsinnehåll

Flygbildernas versioner

Film 1:16 000, svartvit

En svartvit flygbild består av högst 256 olika grånyansvalörer

Film 1:31 000, svartvit

En svartvit flygbild består av högst 256 olika grånyansvalörer

Film 1:31 000 färg-IR: utöver det synliga spektret tas även den värmestrålning, dvs. infraröda strålning upp på film, består av tre färgkanaler (när-IR, röd, grön) respektive färgkanal innehåller högst 256 olika nyansvalörer

Film 1:20 000, svartvit

En svartvit flygbild består av högst 256 olika grånyansvalörer

Film 1:20 000 färg-IR: utöver det synliga spektret tas även den värmestrålning, dvs. infraröda strålning upp på film, består av tre färgkanaler (när-IR, röd, grön) respektive färgkanal innehåller 256 olika nyan-svalörer.

Digifoto pixelstorlek 0,5 m alla färgkanaler

Består av fyra färgkanaler (röd, grön, blå och när-IR)

Digifoto pixelstorlek 0,4 m alla färgkanaler

Består av fyra färgkanaler (röd, grön, blå och när-IR)

Digifoto pixelstorlek 0,3 m alla färgkanaler

Består av fyra färgkanaler (röd, grön, blå och när-IR)

Digifoto pixelstorlek 0,25 m alla färgkanaler

Består av fyra färgkanaler (röd, grön, blå och när-IR)

Upprätthållande

Produktversionerna 0,4 m och 0,5 m: underhållsåtgärder görs med 3–10 års mellanrum, beroende på området.

Produktversionerna 0,3 m och 0,25 m saknar en underhållsplan.

Fotograferingsflygningarnas omfattning beror på de årliga kartläggningsbehoven.

Täckningsindexen (kartor) finns på adressen: https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/terrangdata-och-anskaffning-av-dem/uppratthallande-av

Tillkomsthistorik

Flygbilder används som utgångsmaterial i Lantmäteriverkets produktion av terrängdata.

Flygbilder är bilder av terrängen som tagits med en sensor på flygplan och som lämpar sig för kartläggningsändamål. Området som flygbilden täcket beror på fotograferingshöjden. Lantmäteriverkets fotograferingar har fram till år 2008 utförts med en filmkamera och sedan år 2009 med en digitalkamera.

En genom digitalfotografering tagen flygbild utarbetas av delbilder som är tagna av åtta kameror. Färginformationen infogas genom pansharpening i den pankromatiska bilden med hög upplösning. Som resultat får man en bild som består av fyra färgkanaler (röd, blå, grön och nära infraröd).

Objektens lägesnoggrannhet på bilden beror på kamerans struktur och fotograferingshöjden. Höjdskillnader i terrängen och centralprojektionen orsakar geometriska felaktigheter i bilden. Felaktigheterna är som störst på bildens utkanter och som minst i mitten.

Överensstämmelse
2010-05-03
Produkten uppfyller inte specifikationerna.
Distributör

Lantmäteriverket kundservice@lantmateriverket.fi

Villkor för tillgång och användning

Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data. Licens till avgiftsfria datamaterial http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/oppnadata-licens-cc40.

Mera information: Terrängdata och anskaffning av dem http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/terrangdata-och-anskaffning-av-dem

Flygbilder kan beställa styckvis så att de omfattar ett begränsat område.

Begränsning av tillgänglighet

Lantmäteriverket äger upphovsrätten och de övriga immateriella rättigheterna till flygbilderna. Datamaterialet är inte sekretessbelagt. Den offentliga tillgängligheten till materialet har inte begränsats med stöd av Inspire-direktivet. Tillgängligheten till flygbilder kan på vissa områden vara begränsat av försvarsmakten.

Format
Tiff
Mera information

Flygbildernas metadata skickas vid behov i samband med överlämnandet av data.

Lantmäteriverkets flygbilder

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7710305537
Flygbildens orienteringsuppgifter
22,02 27,30
7710285528
Flygbild (första bilden)
89,27 110,70
7710285529
Flygbilder (följande bilder från samma fotografering)
15,00 18,60
7710285530
Omfattande beställningar av flygbilder (€/h)
92,02 114,10

Minimidebiteringstiden är 15 minuter.

Inte baserad på en förrättning