Hyppää pääsisältöön

Osoitetietojärjestelmän kehittäminen

Osoitetiedot syntyvät ja niitä ylläpidetään kunnissa. Osoitetietojen valtakunnalliseen kokonaisjärjestelmään kuuluvat kuntien osoite- ja päätöksentekojärjestelmä ja kokoava osoitetietojärjestelmä (OTJ), jota Maanmittauslaitos kehittää. Tavoitteena on luoda järjestelmä, joka kokoaa osoitetiedot yhteen ja josta ne voidaan tarjota yhteiskunnan käyttöön laadukkaina ja ajantasaisina. 

Osoitetietojen kokonaisuus muodostuu kolmesta osiosta, joita ovat kunnat, kokoava osoitetietojärjestelmä sekä osoitetietojen hyödyntäjät.

Osoitetietojärjestelmää kehitetään maa- ja metsätalousministeriön asettaman strategisen ohjausryhmän linjausten pohjalta.

Visio: Suomessa on yksi kokoava osoitetietojärjestelmä, josta tiedot kaikista voimassa olevista osoitteista ja niiden sijainnista (geokoodatut osoitteet) ovat avoimesti kaikkien tarvitsijoiden saatavissa. Kokoavasta osoitetietojärjestelmästä on jatkuvasti saatavilla ajantasaista, oikeellista ja sijaintitarkkaa osoitetietoa kattavasti koko Suomesta. 

 

Yhtenäisellä ja laadukkaalla osoitetiedolla on yhteiskunnassa keskeinen merkitys.
Yhtenäisellä ja laadukkaalla osoitetiedolla on yhteiskunnassa keskeinen merkitys.

Miksi osoitetietojen hallintaa pitää kehittää?

Osoitetietojen valtakunnallinen yhtenäisyys, hyvä laatu ja saatavuus ovat tärkeitä niin sisäiselle turvallisuudelle, tehokkaalle logistiikalle kuin tulevaisuudessa myös esimerkiksi automaattiselle liikenteelle. Laadukkaiden osoitetietojen varmistaminen nostettiin keskeiseksi kehittämistoimenpiteeksi myös paikkatietopoliittisessa selonteossa

Suomessa ei tällä hetkellä ole valtakunnallista ja laatuvarmennettua tietovarantoa, joka sisältäisi ajantasaisen tiedon rakennusten ja alueiden, kuten tonttien, rakennuspaikkojen ja ulkoliikuntapaikkojen, osoitteista ja osoitteiden sijainneista.

Osoitetietoja ylläpidetään useissa eri järjestelmissä. Tiedot eri järjestelmien välillä eivät päivity automaattisesti, ja ajan myötä valtakunnallisiin osoitetietoihin on syntynyt virheitä ja puutteita. Viranomaiset, yritykset ja muut toimijat joutuvat tekemään paljon päällekkäistä työtä päivittäessään tietoja omissa järjestelmissään. 

Tavoitteena on nyt luoda uusi valtakunnallinen tietojärjestelmä, joka kokoaa yhteen kaikki kunnissa syntyvät osoitetiedot. Osoitetietojen virtaus ajantasaisena kunnista tiedon käyttäjille helpottuu. Osoitetiedot ovat yhden kanavan kautta saatavilla erilaisiin viranomaisten ja yksityisten toimijoiden palveluihin ja sovelluksiin. Kokoavassa osoitetietojärjestelmässä mahdollistetaan myös osoitetietoa tarkentavan sisäänkäynti- ja kulkupistetiedon mukaanotto, kun tietoa on saatavissa kunnista.

Kunta vastaa antamiensa osoitteiden laadusta yhdessä määriteltyjen laatuvaatimusten mukaisesti. Tarkoitus on, että kokoava osoitetietojärjestelmä tukee kuntia laadunhallinnassa tarjoamalla erilaisia menetelmiä ja välineitä siihen. 

Aikataulu ja kehittäminen Maanmittauslaitoksessa

Järjestelmän valmistelu alkoi vuonna 2017 osana Paikkatietoalusta-hanketta. Valmistelun aikana selvitettiin käyttäjien tarpeita, kuvattiin osoitetiedon tietomalli sekä kehitettiin ja pilotoitiin osoitetiedon hallinnan palveluita. Lisäksi kokeiltiin sisäänkäynti- ja kulkupistetietojen joukkoistettua tiedonkoontia Osoitehaavi-palvelulla. 

Vuonna 2022 Maanmittauslaitos edisti osoitetietojen laadunparannusta kunnissa ja tarjosi mm. laatuanalyysipalvelua. Lisäksi kokoavan osoitetietojärjestelmän järjestelmän määrittelyjä täydennettiin yhdessä sidosryhmien kanssa. Kokoavaa osoitetietojärjestelmää koskevaa lainsäädäntöä valmisteltiin maa- ja metsätalousministeriössä.

Varsinainen tietojärjestelmän kehitys voidaan aloittaa lainsäädännön ja kokonaisrahoituksen varmistuttua. 

Strateginen ohjausryhmä

Maa- ja metsätalousministeriön asettama ohjausryhmä ohjasi toimikaudellaan 1.3.2020-30.6.2022 osoitetietojärjestelmän kehittämistä. Strategisessa ohjausryhmässä oli edustettuina maa- ja metsätalousministeriö, valtiovarainministeriö, ympäristöministeriö, sisäministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, puolustusministeriö, Kuntaliitto, Maanmittauslaitos, Digi- ja väestötietovirasto sekä KEHTO-kaupunkien paikkatietoverkosto. 

Ohjausryhmä koordinoi ja tuki lainsäädäntömuutoksia valmistelevaa ryhmää sekä kokoavan osoitetietojärjestelmän kehittämistä Maanmittauslaitoksessa.

Lisätietoa ohjausryhmästä maa- ja metsätalousministeriön sivuilla

Osoitetietojärjestelmän lainsäädäntötyöryhmä

Maa- ja metsätalousministeriö asetti lainsäädäntötyöryhmän toimikaudeksi 7.4.2021-31.8.2022 valmistelemaan hallituksen esitystä uutta osoitetietojen valtakunnallista kokonaisjärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi ja yhteensovittamaan kokoavan osoitetietojärjestelmän perustamiseksi tarpeellisia lainsäädäntömuutoksia.

Lainsäädäntöryhmä laati hallituksen esitysluonnoksen ohjausryhmän laatimien linjausten pohjalta. Hallituksen esitystä laista ei kuitenkaan vielä annettu syysistuntokaudella 2022.

Lisätietoja

Osoitetietojärjestelmän koordinaattori Marjaana Laurema, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Usein kysyttyä

Jäikö jokin asia askarruttamaan?

Usein kysytyt kysymykset uudesta osoitetietojärjestelmästä