Uusi osoitetietojärjestelmä

Maanmittauslaitos edistää osoitetietojen hallintaa ja kehittää uutta valtakunnallista osoitetietojärjestelmää. Osoitetiedot syntyvät ja niitä ylläpidetään kunnissa. Tavoitteena on luoda järjestelmä, josta osoitetiedot koostetaan yhteen ja tarjotaan yhteiskunnan käyttöön laadukkaina ja ajantasaisina. Hankkeessa selvitetään osoitetietojen tarkentamista sisäänkäyntien tiedoilla ja reittiä opastavilla kulkupisteillä. 

Osoitetietojen valtakunnallinen yhtenäisyys, hyvä laatu ja saatavuus ovat tärkeitä niin sisäiselle turvallisuudelle, tehokkaalle logistiikalle kuin tulevaisuudessa myös esimerkiksi automaattiselle liikenteelle. Laadukkaiden osoitetietojen varmistaminen nostettiin keskeiseksi kehittämistoimenpiteeksi myös paikkatietopoliittisessa selonteossa

Osoitetietojärjestelmän kehittämistä ohjaa strateginen ohjausryhmä, joka koostuu eri ministeriöiden, virastojen, kuntien ja Kuntaliiton edustajista.

Yhtenäisellä ja laadukkaalla osoitetiedolla on yhteiskunnassa keskeinen merkitys.
Yhtenäisellä ja laadukkaalla osoitetiedolla on yhteiskunnassa keskeinen merkitys.


Miksi osoitetietojen hallintaa pitää kehittää?

Suomessa ei tällä hetkellä ole valtakunnallista ja laatuvarmennettua rekisteriä, joka sisältäisi ajantasaisen tiedon rakennusten ja alueiden (kuten tontit ja rakennuspaikat) osoitteista ja osoitteiden sijainnista.

Osoitetietoja ylläpidetään useissa eri järjestelmissä. Tiedot eri järjestelmien välillä eivät päivity automaattisesti, ja ajan myötä valtakunnallisiin osoitetietoihin on syntynyt virheitä ja puutteita. Viranomaiset, yritykset ja muut toimijat joutuvat tekemään paljon päällekkäistä työtä päivittäessään tietoja omissa järjestelmissään. 

Tavoitteena on nyt luoda uusi valtakunnallinen tietojärjestelmä, joka kokoaa yhteen kaikki osoitetiedot. Osoitetietojen virtaus ajantasaisena kunnista tiedon käyttäjille helpottuu. Osoitetiedot ovat yhden kanavan kautta saatavilla erilaisiin viranomaisten ja yksityisten toimijoiden palveluihin ja sovelluksiin.

Tietoa kunnille

Rakennusten ja alueiden osoitetiedot koostetaan kuntien järjestelmistä valtakunnalliseen osoitetietojärjestelmään. Tiedon koostamisen teknisiä ratkaisuja on määritelty ja pilotoitu yhdessä kuntien ja kuntien järjestelmätoimittajien kanssa, jotta tietojen päivittyminen valtakunnalliseen järjestelmään olisi mahdollisimman sujuvaa. 

Vuoden 2021 aikana osoitetietojärjestelmän kokonaisarkkitehtuuria ja järjestelmän vaatimuksia tarkennetaan yhdessä sidosryhmien kanssa. Myös lainsäädännön valmistelun on tarkoitus alkaa vuoden 2021 aikana.

Kunnan osoitejärjestelmä – ohjeet ja suositus

Kuntaliitto on julkaissut ohjeistuksen, jonka tavoitteena on auttaa kuntia osoitteiden antamista koskevissa käytännön kysymyksissä sekä yhtenäistää kuntien osoitteiden antamiseen liittyviä käytäntöjä. Kuntien osoiteohjeistus on suositus, joka on laadittu helpottamaan kuntien osoiteasioihin liittyvää työtä.

Tutustu ohjeistukseen Kuntaliiton sivuilla.

Osoitetiedon käyttäjille 

Linjauksena on, että uuden osoitetietojärjestelmän tiedot ovat pääosin avointa tietoa. Osoitetietojärjestelmästä tarjotaan ensisijaisesti viranomaisille ja yrityksille suunnatut tietopalvelut. Eri toimijat voivat rakentaa omia palveluitaan osoitetietojärjestelmän tarjoamien peruspalveluiden varaan.

Uuteen osoitetietojärjestelmään tallennetaan rakennusten ja alueiden osoitteet. Sisäänkäyntien ja kulkupisteiden tietojen sisällyttämistä järjestelmään selvitetään.

Ensi vaiheessa avataan koekäyttöä varten osoitetietojen OGC API Features (beta) -rajapintapalvelu. Siitä on saatavilla Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristöön tallennetut rakennusten ja alueiden osoitetiedot. Tietosisältö pohjautuu pilottikuntien sekä Väestötietojärjestelmän rakennusten osoitetietoihin.

Tutustu Osoitteet OGC API Features (beta) -rajapintapalveluun.

Osoitetietojen tietomalli

Uuden valtakunnallisen osoitetietojärjestelmän osoitetiedon sisältö ja rakenne on kuvattu tietomallissa.

Tietomallin keskeiset kohdeluokat ovat osoitekohde (katuosoite ilman huoneistotunnuksia eli osoitenimi, -numero ja kunta) ja osoitepiste. Näiden avulla mallinnetaan osoitetiedot, jotka tarkoittavat rakennusten tai rakennelmien, tonttien, muiden alueiden ja erityiskohteiden osoitteita. 

Osoitekohde tarkoittaa osoitenimen, -numeron ja kunnan muodostamaa osoitetta eli katuosoitteen tietoja ilman huoneistotunnuksia. Osoitepiste tarkoittaa osoitteen sijaintiin viittaavaa koordinaattipistettä. Osoitekohde ja osoitepiste linkittyvät toisiinsa, ja linkillä on ominaisuustietona voimassaoloaika. Kun usealla rakennuksella on sama osoite, osoitekohteeseen linkittyy useita osoitepisteitä, ja yksi osoitepiste linkittyy useaan osoitekohteeseen, kun osoitepisteen tarkoittamalla rakennuksella on rinnakkaisosoitteita.

Tietomallissa on osoitetietoja tarkentava kohdeluokka sisäänkäynti, joka linkittyy aina osoitekohteeseen, ja täydentävänä, reititystä ohjaavana kohdeluokkana kulkupiste. Kulkupiste linkittyy aina joko osoitepisteeseen tai sisäänkäyntiin.  Näiden lisäksi tietomallissa on erillinen kohdeluokka paikannusmerkki, joka ei linkity muihin tietomallin kohdeluokkiin.

Kuntien tietojärjestelmissä osoitetieto hallitaan usein rakennusten tai alueiden ominaisuustietona. Tietomallin liitteenä on kuvaus, miten tällainen tieto tulisi esittää, jotta siitä saadaan koostettua tietomallin mukaiset osoitekohteet ja osoitepisteet.

Tietomalli on julkaistu Yhteentoimivuusalustalla: https://tietomallit.suomi.fi/model/ostieto/

Osoitehaavin pilotti 2019-2020

Pelkkä rakennuksen osoite ei aina ole riittävän tarkka tieto varmistamaan perille pääsyn. Tarkemmat tiedot olisivat tärkeitä etenkin pelastusviranomaisille, joilla on tarve löytää oikea reitti perille saakka mahdollisimman nopeasti. Osoitehaavi-palvelun avulla kokeiltiin vuosina 2019-2020  sisäänkäynti- ja kulkupistetietojen keräämistä joukkoistamalla. Parhaillaan kerättyjä tietoja analysoidaan yhdessä tietoa tarvitsevien viranomaisten kanssa. Sisäänkäynti- ja kulkupistetiedon asemaa osoitetietojärjestelmässä arvioidaan myöhemmin.

Usein kysyttyä

Jäikö jokin asia askarruttamaan?

Usein kysytyt kysymykset uudesta osoitetietojärjestelmästä