Uusi osoitetietojärjestelmä

Maanmittauslaitos edistää osoitetietojen hallintaa ja kehittää uutta valtakunnallista osoitetietojärjestelmää. Osoitetiedot syntyvät ja niitä ylläpidetään pääasiassa kunnissa. Tavoitteena on luoda järjestelmä, josta osoitetiedot koostetaan yhteen ja tarjotaan yhteiskunnan käyttöön laadukkaina ja ajantasaisina. Osoitetietoja tarkennetaan sisäänkäyntien tiedoilla ja täydennetään reittiä opastavilla kulkupisteillä. 

Osoitetietojen valtakunnallinen yhtenäisyys, hyvä laatu ja saatavuus ovat tärkeitä niin sisäiselle turvallisuudelle, tehokkaalle logistiikalle kuin tulevaisuudessa myös esimerkiksi automaattiselle liikenteelle. Laadukkaiden osoitetietojen varmistaminen nostettiin keskeiseksi kehittämistoimenpiteeksi myös paikkatietopoliittisessa selonteossa

Osoitetietojärjestelmän kehittämistä ohjaa strateginen ohjausryhmä, joka koostuu eri ministeriöiden ja Kuntaliiton edustajista.

Yhtenäisellä ja laadukkaalla osoitetiedolla on yhteiskunnassa keskeinen merkitys.
Yhtenäisellä ja laadukkaalla osoitetiedolla on yhteiskunnassa keskeinen merkitys.


Miksi osoitetietojen hallintaa pitää kehittää?

Suomessa ei tällä hetkellä ole valtakunnallista ja laatuvarmennettua rekisteriä, joka sisältäisi ajantasaisen tiedon rakennusten ja alueiden (kuten tontit ja rakennuspaikat) osoitteista ja osoitteiden sijainnista.

Osoitetietoja ylläpidetään useissa eri järjestelmissä. Tiedot eri järjestelmien välillä eivät päivity automaattisesti, ja ajan myötä valtakunnallisiin osoitetietoihin on syntynyt virheitä ja puutteita. Viranomaiset, yritykset ja muut toimijat joutuvat tekemään paljon päällekkäistä työtä päivittäessään tietoja omissa järjestelmissään. 

Tavoitteena on nyt luoda uusi valtakunnallinen tietojärjestelmä, joka kokoaa yhteen kaikki osoitetiedot. Osoitetietojen virtaus ajantasaisena kunnista tiedon käyttäjille helpottuu. Osoitetiedot ovat yhden kanavan kautta saatavilla erilaisiin sovelluksiin ja palveluihin.

Osoitehaavi

Pelkkä rakennuksen osoite ei aina ole riittävän tarkka tieto varmistamaan perille pääsyn. Osoitetietoa tarkennetaan sisäänkäyntien ja täydennetään kulkupisteiden tiedoilla. Tiedot ovat tärkeitä etenkin pelastusviranomaisille, joilla on tarve löytää oikea reitti perille saakka mahdollisimman nopeasti. Osoitehaavi-palvelun avulla kokeillaan tietojen keräämistä joukkoistamalla.

Osallistu osoitetietojen tarkentamiseen verkkopalvelussa www.osoitehaavi.fi.

Tietoa kunnille

Rakennusten ja alueiden osoitetiedot koostetaan kuntien järjestelmistä valtakunnalliseen osoitetietojärjestelmään. Tiedon koostamisen teknisiä ratkaisuja on määritelty yhdessä kuntien ja kuntien järjestelmätoimittajien kanssa, jotta tietojen päivittyminen valtakunnalliseen järjestelmään olisi mahdollisimman sujuvaa. 

Vuoden 2020 aikana testataan pilottikuntien kanssa, että suunnitellut ratkaisut ja toimintatavat ovat toimivia. Ensimmäiset toteutukset osoitetietojen koostamiseksi kuntien rajapinnoista on jo tehty. Osoitetietojärjestelmän tuotannollinen käyttö on tarkoitus aloittaa vuonna 2021. 

Osoitetietojen koostaminen kunnista

Rakennusten ja alueiden osoitetietojen koostamista uuteen osoitetietojärjestelmään kehitetään ja testataan yhdessä pilottikuntien kanssa Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristössä. 

Tutustu kunnalta tarvittaviin osoitetietoihin: Rakennusten ja alueiden osoitteiden tuominen Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristöön 

Miksi kunnan kannattaa lähteä mukaan jo tässä vaiheessa?

  • Kunta voi olla mukana kehittämässä toimivaa osoitetietojärjestelmää.
  • Siirtyminen tuotannolliseen järjestelmään on helppoa, kun ratkaisut on testattu. 
  • Kunta saa Laatuvahdin laaturaportista kuvan omien osoitetietojensa tilasta.
  • Kunnan osoitetiedot tulevat näkyviin Osoitehaaviin ja osoitteiden beta-rajapintapalveluun VTJ:n rakennusten osoitetietojen sijasta.
  • Pilottikuntien alueelle voidaan kohdistaa kampanjoita sisäänkäyntien ja kulkupisteiden tietojen keräämiseksi. Kunta saa kertyvät tiedot käyttöönsä.

Kiinnostuneita kuntia pyydetään olemaan yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen info@paikkatietoalusta.fi.

Laatuanalyysi 

Tuemme kuntia osoitetietojen laadun parantamisessa ja tarjoamme mahdollisuutta lähettää osoitetiedot maksuttomaan laatuanalyysiin. Laatuanalyysi tunnistaa osoitetietojen puutteet ja potentiaaliset ongelmakohdat, joihin kunta voi suunnata tarkistus- ja laadunparannustyönsä. 

Lue lisää laatuanalyysistä.

Osoitehaavi kunnille

Kunnat voivat halutessaan ottaa jo nyt aktiivisen roolin Osoitehaavin käyttäjinä ja kokeilla Osoitehaavin käyttöä valtuutettuna käyttäjänä. Valtuutettu käyttäjä voi tallentaa Osoitehaaviin kunnan hallinnoimien rakennusten luotettavat sisäänkäyntitiedot. Valtuutettu käyttäjä voi myös vahvistaa kansalaiskäyttäjien tallentamia tietoja ja vaikuttaa tietojen luotettavuuteen. 

Lue lisää valtuutuksen hakemisesta.

Kunta voi saada Osoitehaavin kautta kansalaispalautetta osoitteistaan. Palautteet käsitellään Maanmittauslaitoksessa ja vain aiheellisilta vaikuttavat toimitetaan kootusti kunnalle.

Tutustu Osoitehaaviin.

Kunnan osoitejärjestelmä – ohjeet ja suositus

Kuntaliitto on julkaissut ohjeistuksen, jonka tavoitteena on auttaa kuntia osoitteiden antamista koskevissa käytännön kysymyksissä sekä yhtenäistää kuntien osoitteiden antamiseen liittyviä käytäntöjä. Kuntien osoiteohjeistus on suositus, joka on laadittu helpottamaan kuntien osoiteasioihin liittyvää työtä.

Tutustu ohjeistukseen Kuntaliiton sivuilla.

Osoitetiedon käyttäjille 

Uuden osoitetietojärjestelmän tiedot ovat pääosin avointa tietoa. Osoitetietojärjestelmästä tarjotaan ensisijaisesti viranomaisille ja yrityksille suunnatut tietopalvelut. Eri toimijat voivat rakentaa omia palveluitaan osoitetietojärjestelmän tarjoamien peruspalveluiden varaan.

Uuteen osoitetietojärjestelmään tallennetaan rakennusten ja alueiden osoitteet sekä tietoa sisäänkäynneistä ja kulkupisteistä.

Ensi vaiheessa avataan koekäyttöä varten osoitetietojen OGC API Features (beta) -rajapintapalvelu. Siitä on saatavilla Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristöön tallennetut rakennusten ja alueiden osoitetiedot. Tietosisältö pohjautuu pilottikuntien sekä Väestötietojärjestelmän rakennusten osoitetietoihin. Sisäänkäynti- ja kulkupistetiedot tulevat tarjolle myöhemmin.

Tutustu Osoitteet OGC API Features (beta) -rajapintapalveluun: beta.paikkatietoalusta.fi/kyselypalvelut

Osoitetietojen tietomalli

Uuden valtakunnallisen osoitetietojärjestelmän osoitetiedon sisältö ja rakenne on kuvattu tietomallissa.

Tietomallin keskeiset kohdeluokat ovat osoitekohde (katuosoite ilman huoneistotunnuksia eli osoitenimi, -numero ja kunta) ja osoitepiste. Näiden avulla mallinnetaan osoitetiedot, jotka tarkoittavat rakennusten tai rakennelmien, tonttien, muiden alueiden ja erityiskohteiden osoitteita. 

Osoitekohde tarkoittaa osoitenimen, -numeron ja kunnan muodostamaa osoitetta eli katuosoitteen tietoja ilman huoneistotunnuksia. Osoitepiste tarkoittaa osoitteen sijaintiin viittaavaa koordinaattipistettä. Osoitekohde ja osoitepiste linkittyvät toisiinsa, ja linkillä on ominaisuustietona voimassaoloaika. Kun usealla rakennuksella on sama osoite, osoitekohteeseen linkittyy useita osoitepisteitä, ja yksi osoitepiste linkittyy useaan osoitekohteeseen, kun osoitepisteen tarkoittamalla rakennuksella on rinnakkaisosoitteita.

Tietomallissa on osoitetietoja tarkentava kohdeluokka sisäänkäynti, joka linkittyy aina osoitekohteeseen, ja täydentävänä, reititystä ohjaavana kohdeluokkana kulkupiste. Kulkupiste linkittyy aina joko osoitepisteeseen tai sisäänkäyntiin.  Näiden lisäksi tietomallissa on erillinen kohdeluokka paikannusmerkki, joka ei linkity muihin tietomallin kohdeluokkiin.

Kuntien tietojärjestelmissä osoitetieto hallitaan usein rakennusten tai alueiden ominaisuustietona. Tietomallin liitteenä on kuvaus, miten tällainen tieto tulisi esittää, jotta siitä saadaan koostettua tietomallin mukaiset osoitekohteet ja osoitepisteet.

Tietomalli on julkaistu Yhteentoimivuusalustalla: https://tietomallit.suomi.fi/model/ostieto/

Luotettava ja kattava osoitetieto lisää turvallisuutta

Osoitetietojärjestelmän tarkoitus on parantaa turvallisuutta. Kattavien ja virheettömien osoitetietojen avulla avun tarve saadaan hätätilanteissa paikannettua oikein ja turvaviranomaiset löytävät perille ilman viiveitä.

Osoitehaavi-palvelun avulla osoitetietoja tarkennetaan ja täydennetään sisäänkäynneillä ja kulkupisteillä. Turvallisuusarvioinneissa on todettu, että kulkuväyliltä havaittavissa olevien sisäänkäyntien sisältyminen osoitetietoihin ei uhkaa turvallisuutta.

Sisäänkäynneistä tallennetaan vain sisäänkäynnin sijainti, tyyppi ja tunnus, tyypillisesti porraskirjain. Mitään tarkempaa tietoa, kuten tietoa siitä, kuka osoitteessa asuu tai mikä yritys osoitteessa toimii, ei tallenneta Osoitehaaviin tai osoitetietojärjestelmään. Omakotitalojen sisäänkäyntejä ei myöskään ole tarpeen tallentaa, vaikka sitä ei olekaan estetty.

Kulkupiste, joka osoittaa tieverkosta kohdan, josta osoitteen tarkoittamaan kohteeseen käännytään, on tärkeä opastava tieto kaikkien osoitteiden kohdalla. Myös kulkurajoitusta koskeva lisätieto on tärkeä turvallisuusviranomaisille ja muillekin osoitetiedon käyttäjille. 

 

Usein kysyttyä

Jäikö jokin asia askarruttamaan?

Usein kysytyt kysymykset uudesta osoitetietojärjestelmästä