Hyppää pääsisältöön

Osoitetietojen laatuanalyysi – tietopaketti kunnalle

Osoitetietojen puutteet ja virheet aiheuttavat ongelmia monille käyttäjille. Erityisesti hätäkeskuksen sekä ensihoidon, pelastustoimen ja poliisin toiminnan onnistumiselle oikeat osoitetiedot ovat ensiarvoisen tärkeitä. Monet yritykset, jotka tarvitsevat tiedon osoitteiden sijainnista, joutuvat tekemään ylimääräistä työtä osoitetiedoissa olevien virheiden takia. Myös Paikkatietopoliittinen selonteko nostaa esille ajantasaisen ja virheettömän osoitetiedon tarpeen. 

Koska rakennusten ja tonttien osoitteet syntyvät kunnan prosesseissa, on tärkeää, että osoitetiedot saadaan korjattua kuntien tietojärjestelmiin ja sitä kautta edelleen kokoavaan osoitetietovarantoon. 

Tervetuloa osoitetietojen laadunparannustalkoisiin! 

3,5 miljoonaa rakennusten osoitetta analysoitu turvallisemman ja toimivamman arjen puolesta.

Osoitetietojen laatuanalyysin tarkoituksena on helpottaa kuntia omien osoitetietojensa tarkastustyössä. Laatuanalyysi etsii puutteet ja mahdolliset virheet osoitetiedoissa. Analyysi perustuu laskennalliseen analyysiin ja vertailuun kunnan osoitetietojen ja Maanmittauslaitoksen aineistojen välillä.  

Useimmat laatuanalyysin tarkastettaviksi osoittamista kohteista on helposti ja yksinkertaisesti korjattavissa. Laatuanalyysi paljastaa myös hankalammin havaittavia poikkeavuuksia. Analyysi antaa tärkeää tietoa myös siitä, mitä eroja on kunnan ja väestötietojärjestelmän (VTJ) rakennusten osoitetiedoissa, mutta absoluuttista totuutta ei tämäkään analyysi pysty kertomaan: se voi nostaa tarkastettavaksi joitain oikein olevia osoitetietoja ja jättää hälyttämättä joistain virheellisistä tilanteista. 

Maanmittauslaitos tarjoaa laatuanalyysin kunnille maksutta. Tänä vuonna analyysikertoja on kaksi:

 • Kevään analyysikerta:  Kuntia pyydetään lähettämään aineisto viimeistään perjantaina 22.3. Vertailuanalyysissä käytetään 18.3. poimittua VTJ-aineistoa.
 • Syksyn analyysikerta: Marraskuun ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Tarkastusta vaativia kohteita esiin analyysilla 

Osalle oletetuista virheistä korjaus on tunnistettavissa helposti. Tällaisia ovat esimerkiksi osoitenimen kirjoitusvirheet, poikkeavuudet osoitenimien kirjoitusasuissa ja kaksikielisen kunnan vääriin kielikenttiin tallennetut osoitenimet. Jotkin puutteet tai virheet voivat kuitenkin vaatia tarkempaa selvittelyä, joskus ongelman lähtökohtia myöten. Näistä esimerkkejä ovat osoitenimen tai sijaintipisteen karkeat virheet, tietojen ylläpidon puutteesta johtuvat tilanteet, sijainnin määrittelyn epätarkkuus tai kohteen epätarkoituksenmukainen osoite. 

Tämä analyysi tuottaa tarkempaa tietoa osoitteiden laadusta kuin viime vuosien aikana Hätäkeskuslaitoksen tarpeisiin tehty VTJ:n rakennustietojen osoitteiden analyysi. Kunta saa käyttöönsä analyysin tulokset jokaiselle osoitteelle. Analyysissa on otettu huomioon esimerkiksi nimeämättömät yksityistiet, jotka haja-asutusalueilla voivat selittää pitkiä etäisyyksiä rakennuspisteen ja osoitteen mukaisen tien välillä. Mukana on myös tieto, onko rakennus taajamassa vai haja-asutusalueella, jolloin tarkastelussa taajamissa sijaitseville rakennuksille kriittisenä pidettävä etäisyys voidaan asettaa lyhyemmäksi kuin haja-asutusalueella. Osoitenimien tarkastamista varten analyysin tuloksesta pystyy erottelemaan kohteet, jotka ovat saaressa. 

Tietojen ylläpitoprosesseista johtuen on oletettavissa, että kunnan osoiteaineisto on ajantasaisempaa ja oikeampaa kuin väestötietojärjestelmässä (VTJ). Siksi on tärkeää analysoida kunnan osoitetiedot ja tunnistaa myös siitä poikkeavat tiedot VTJ:ssä. Digi - ja väestötietovirasto (DVV) on antanut ohjeen, miten VTJ:n rakennusten osoite- tai sijaintitiedot voi päivittää kunnan tarkistettujen tietojen perusteella erikseen ilman rakennustietojen kattavaa läpikäyntiä.

Analyysin kulku 

1) Kunta toimittaa aineiston Maanmittauslaitokselle 

2) Maanmittauslaitos välittää aineiston laatuanalyysin tuottajalle Digialle

3) Digia analysoi kunnan osoitetiedot  

Aineistosta tunnistetaan puutteelliset tiedot 

 • osoitenimi, osoitenumero, rakennuspiste, voimassa oleva kiinteistötunnus, osoitteen järjestysnumero 

Osoitenimiä verrataan MML:n tienimistöön 

 • tunnistetaan tienimistöstä puuttuvat ja kirjoitusasultaan poikkeavat osoitenimet 
 • annetaan osoitenimen korjausehdotus, jos sellainen löytyy mm. naapuruston osoitetietojen perusteella: ehdotus on joko lähes varma, todennäköinen tai mahdollinen 
 • otetaan huomioon myös, jos rakennus saa osoitteensa naapurikunnan puolella kulkevalta tieltä 

Aineistoa verrataan MML:n tiestö- ja kiinteistötietoihin 

 • lasketaan lyhin etäisyys osoitenimen mukaiselle tielle tai sille suoraan johtavalle nimeämättömälle tielle 
 • tarkastellaan, sijaitseeko rakennuspiste rakennukselle kirjatun kiinteistön sisällä 

Sijainnin perusteella tunnistetaan 

 • sijaitseeko rakennuspiste kunnan alueella 
 • taajamissa sijaitsevat osoitteet: taajamarajauksena käytetään maastokartan 1:100 000 taajama-alueita 
 • saarissa sijaitsevat osoitteet: saareksi analyysissa tulkitaan alueet, joita ympäröi maastokartan perusteella vesi (ml. joet) eikä tie leikkaa veden rajaamaa aluetta 

Aineistoa verrataan VTJ:n rakennusten osoitetietoihin; rakennukset tunnistetaan samaksi VTJ-PRT:n avulla  

 • puuttuvat ja ylimääräiset rakennukset 
 • erot osoitenimessä, -numerossa, kiinteistötunnuksessa 
 • yli 5 m ero sijainnissa 

4) Maanmittauslaitos toimittaa kunnalle analyysin tuloksena joukon tiedostoja

Osoitekohtaiset analyysin tulokset 

 • kaikki kunnan tarkastettavaksi toimittamat osoitteet analyysin tuottamin tuloksin 
 • puutteelliset ja tarkastusta vaativat osoitteet poimittuina ja ryhmiteltyinä 
 • paikkatietomuotoinen aineisto (GeoPackage) tuloksien visuaalista tarkastelua varten  

Tilastotietoa kunnan osoitetietojen tilanteesta laatuanalyysin perusteella 

Vertailutaulukko VTJ-RHR-aineiston ja kunnan aineiston välillä 

 • listan kohteista, jotka eroavat VTJ:n rakennusten osoitetiedoista 

Tulkintaohjeet tulostiedostojen käyttöä varten 

Laatuanalyysiin toimitettavat tiedot 

 • Metatiedot 
 • Tietojen irrotuspäivä 
 • Koordinaattijärjestelmä ja EPSG-tieto 
 • Yhteyshenkilö kunnassa, sähköpostiosoite 

Rakennuskohtaiset tiedot 

 • Kuntanumero 
 • Osoitenimi_suomi 
 • Osoitenimi_ruotsi 
 • Osoitenumero 
 • Osoitteen_jarjestysnumero (ensisijainen = 1, toissijainen = 2 jne.) 
 • VTJ-PRT (pysyvä rakennustunnus) 
 • Rakennustunnus (kunnan järjestelmässä) 
 • P-koordinaatti 
 • I-koordinaatti 
 • Kiinteistotunnus 
 • Kayttotarkoitus 

Kuvaus toimitettavasta datasta 

Yleistä: 

 • Laatuanalyysi tehdään rakennusten osoitetiedoille, joten lähetettävä sijaintitieto on rakennuksen sijaintipiste 
 • Tarkka koordinaattijärjestelmä (EPSG-tietoineen) on ilmoitettava aina aineistoa lähettäessä. Toivomme aineiston olevan valmiiksi ETRS-TM35FIN koordinaattijärjestelmässä.  
 • Käyttötarkoitus Tilastokeskuksen rakennusluokituksen (1994) mukaisesti (sama kuin VTJ-RHR:ssä)  
 • Kunta ilmoitetaan kolminumeroisena kuntanumerona. Jos kunnan aineistossa on kuntaliitosten jäljiltä useita kuntanumeroita, ilmoitathan tästä aineistoa lähettäessä 
 • Analyysiin voi lähettää kaikki rakennukset (valmiit rakennukset, luparakennukset, kaikki käyttötarkoitusluokat). Suosittelemme kuitenkin siivoamaan puretut rakennukset pois analysoitavasta aineistosta.

Osoitteesta: 

 • Osoite koostuu osoitenimestä (tien, kadun, saaren tm. nimi) ja osoitenumerosta   
 • Osoitenimien kieliversiot kirjataan omiin sarakkeisiinsa 
 • Osoitenumero on merkkijono, johon voi sisältyä kiinteistön jakokirjain tai rakennuspaikkoja yksilöivä kirjain 
 • Mikäli kunta pystyy toimittamaan vain lähiosoitteen, jossa osoitenimi ja -numero ovat samassa kentässä, tämä tieto toimitetaan sarakkeessa Osoitenimi_ (ml. kieliversiot)   
 • Osoitteen järjestysnumeron osalta riittää erittely ensisijaiseen ja toissijaisiin: jos kohteella on useampia toissijaisia osoitteita, ne voidaan kaikki kirjata järjestysnumerolla 2 tai jatkaa numerointia juoksevasti eteenpäin kunnan oman käytännön mukaan 
 • Postinumerotietoa ei käytetä osoitetietojen analyysissa 

Välttämättömät tiedot: 

Jos kunnalla ei ole antaa kaikkia pyytämiämme rakennuskohtaisia tietoja, voi kunta jättää tiettyjä sarakkeita tyhjäksi seuraavin ehdoin 

 • Osoitenimi_ruotsi, jos kunnassa ei ole yhtään ruotsinkielistä osoitenimeä. 
 • Osoitteen_jarjestysnumero, jos kunnassa ei ole yhtään rinnakkaisosoitetta. Muussa tapauksessa pyydämme selventämään syytä. 
 • Rakennustunnus (kunnan järjestelmässä), jos kohteille on aineistossa VTJ-PRT-tieto. 
 • Kayttotarkoitus, jos tiedon yhdistäminen aineistoon ei jostain syystä onnistu. 
 • Analyysin kannalta on välttämätöntä, että kunnan aineisto sisältää tiedot muissa sarakkeissa 

Tiedostomuoto: 

Excel-, csv- tai shapefile-tiedosto 

Mikäli toimittamanne aineisto poikkeaa yllä olevasta kuvauksesta, ilmoitattehan siitä aineiston toimituksen yhteydessä. 

Jos yllä olevat tiedot ovat saatavissa kunnan rajapinnalta, voidaan sopia tietojen lataamisesta rajapinnalta.

Kysymykset ja toimitusosoite 

Mahdollisissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä voi ottaa yhteyttä alla olevaan sähköpostiin. 

Osoitetietojen toimitus sähköpostiin maasto@maanmittauslaitos.fi, aihe: Laatuanalyysi.