Hyppää pääsisältöön

Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p:n käyttöehdot

Käyttöehdot ovat astuneet voimaan 10.10.2023 ja ovat voimassa toistaiseksi. Aineistoihin sovelletaan hankinta-ajankohdan mukaista lisenssiä.

1. Yleistä

Maanmittauslaitos (jäljempänä ”Lisenssinantaja”) on yhteistyössä KALLIO-nimisen yhteistyöelimen kanssa tuottanut Laserkeilausaineisto 5 p -nimisen, maanpintaa ja maanpinnalla olevia kohteita kuvaavan kolmiulotteisen pistemäisen aineiston (jäljempänä ”Aineisto”) kansallisen laserkeilausohjelman mukaisesti. KALLIO-yhteistyöelimen toimintaan osallistuvat maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, puolustusministeriö, Suomen metsäkeskus, Metsähallitus, Ruokavirasto, Suomen ympäristökeskus ja Maanmittauslaitos. Aineisto tarjotaan ladattavaksi Maanmittauslaitoksen palvelussa.

Aineisto koskee osaa Suomea ja sen tuotekuvaus on saatavilla osoitteessa: https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/laser-scanning-data-5-p .

Tekijänoikeuslain (404/1961) 2 §:n nojalla tekijänoikeus tuottaa laissa säädetyin rajoituksin yksinomaisen oikeuden määrätä Aineistosta muun muassa valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin muuttumattomana tai muutettuna taikka toista tekotapaa käyttäen. Tekijänoikeuslain 11 §:stä seuraa, että jos Aineistosta valmistetaan kappale tai se saatetaan yleisön saataviin, tekijän nimi ja lähde on mainittava siinä laajuudessa ja sillä tavoin kuin hyvä tapa vaatii. Aineistoa ei saa tekijän suostumuksetta muuttaa enempää kuin sallittu käyttäminen edellyttää.

Lisenssinantaja Aineiston tekijänoikeuden ja muiden immateriaalioikeuksien haltijana myöntää lisenssin eli käyttöoikeuden Aineiston (tai sen osan) kopioon näiden käyttöehtojen mukaan. Lisenssinsaajalla (jäljempänä ”Lisenssinsaaja”) tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka vastaanottaa tämän lisenssin alaisen Aineiston ja käyttää kyseistä Aineistoa omassa toiminnassaan. Näiden käyttöehtojen hyväksyminen on edellytys Aineiston vastaanottamiselle ja käyttämiselle. Lisenssinsaajana oleva luonnollinen henkilö tai Lisenssinsaajana olevaa oikeushenkilöä edustava luonnollinen henkilö hyväksyy nämä käyttöehdot Lisenssinantajan palvelussa tilauksen tekemisen yhteydessä. Käyttöehtojen hyväksyminen tilauksen yhteydessä luo oikeudellisesti sitovan sopimuksen Aineiston vastaanottamisesta ja käytöstä Lisenssinsaajan ja Lisenssinantajan välille, ellei Lisenssinantaja käytä oikeuttaan olla hyväksymättä tilausta siten kuin jäljempänä kohdassa 2 on esitetty. Lisenssinsaaja sitoutuu käyttämään Aineistoa ainoastaan näiden käyttöehtojen mukaisesti.  Maanmittauslaitos voi koska tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja. Muutokset tulevat voimaan heti, kun ne on toteutettu. Aikaisempia käyttöehtoja sovelletaan kuitenkin edelleen niihin Aineistoihin, jotka on vastaanotettu ennen käyttöehtojen muuttumista.

Lisenssinsaajan ja Lisenssinantajan välillä ei tämän lisenssin myötä synny yhteistyö- tai liikesuhdetta.

2. Tilaaminen ja maksaminen

Lisenssinsaajana oleva luonnollinen henkilö tai Lisenssinsaajana olevaa oikeushenkilöä edustava luonnollinen henkilö tunnistautuu vahvaa tunnistusmenetelmää käyttäen Suomi.fi-tunnistuspalvelun kautta kirjautuakseen Lisenssinantajan palveluun.

Tilauksen tekemisen yhteydessä Lisenssinsaajana oleva luonnollinen henkilö tai Lisenssinsaajana olevaa oikeushenkilöä edustava luonnollinen henkilö antaa Lisenssinsaajaa, Lisenssinsaajan yhteyshenkilöä ja tilattavaa Aineistoa koskevat tiedot, hyväksyy nämä käyttöehdot ja suorittaa Aineiston toimittamisesta perittävän maksun. Lisenssinsaajana olevaa oikeushenkilöä edustava luonnollinen henkilö vakuuttaa ja vastaa siitä, että hänellä on oikeus tehdä kyseinen tilaus sekä hyväksyä nämä käyttöehdot Lisenssinsaajana olevan oikeushenkilön puolesta Lisenssinantajan palvelussa.

Aineiston toimittamisesta perittävä maksu perustuu valtion maksuperustelakiin (1992/150) ja -asetukseen (1992/211) sekä MML:n hinnastoon. Maksaminen tapahtuu valtionhallinnon yhteisen Suomi.fi-maksut palvelun avulla. Lisenssinsaajana oleva luonnollinen henkilö tai Lisenssinsaajana olevaa oikeushenkilöä edustava luonnollinen henkilö vastaa verkkopankkitunnuksilla tai luottokortilla tapahtuvista maksuista.

Tilauksen tekemisen jälkeen tilausta ei voida enää muuttaa. Lisenssinsaajana oleva luonnollinen henkilö tai Lisenssinsaajana olevaa oikeushenkilöä edustava luonnollinen henkilö saa tehdyn tilauksen jälkeen sähköpostitse tilausvahvistuksen, josta tilausta koskevat tiedot ovat tarkistettavissa. Tilattu Aineisto on ladattavissa tilausvahvistuksessa olevan latauslinkin kautta kolmenkymmenen (30) päivän ajan tilauksesta. Lisenssinsaajana oleva luonnollinen henkilö tai Lisenssinsaajana olevaa oikeushenkilöä edustava luonnollinen henkilö tunnistautuu vahvaa tunnistusmenetelmää käyttäen Suomi.fi-tunnistuspalvelun kautta ladatakseen Aineiston edellä tarkoitetulla tavalla. 

Lisenssinantaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä tilausta, mikäli tilattua Aineistoa ei ole saatavilla tai sitä ei muusta syystä voida toimittaa Lisenssinsaajalle. Lisenssinantaja ilmoittaa tilauksen hyväksymättä jättämisestä Lisenssinsaajalle edellä tarkoitetussa tilanteessa. Lisenssinantaja palauttaa suoritetun maksun Lisenssinsaajalle ilman aiheetonta viivytystä tilauksen hyväksymättä jättämisen jälkeen. Lisenssinsaajalla ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen tai muuhun hyvitykseen, lukuun ottamatta oikeutta edellä mainitun maksun palautukseen, tilauksen hyväksymättä jättämisen johdosta.

3. Lisenssin ehdot

3.1 Käyttöoikeudet

Näillä käyttöehdoilla Lisenssinantaja myöntää Lisenssinsaajalle rinnakkaisen lisenssin eli käyttöoikeuden, jonka perusteella Lisenssinsaajan vastaanottamaa Aineistoa voi:

 • Lisenssinsaajana olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön sisäisessä toiminnassa kopioida, levittää, julkaista, muokata, hyödyntää, yhdistellä muihin tuotteisiin sekä käyttää osana sisäistä sovellusta tai sisäistä palvelua ja
 • käsitellä sellaisenaan tai vastaavassa tarkkuustasossa ainoastaan Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen sisällä ja
 • muokata ja muokattuna hyödyntää kaupallisesti ja ei-kaupallisesti ja
 • yhdistellä muokattuna muihin tuotteisiin tai käyttää muokattuna osana sovellusta tai palvelua, ja
 • muokattuna julkaista, levittää tai luovuttaa edelleen.

Muokkaamisella tarkoitetaan näissä käyttöehdossa Aineiston vähäistä suurempaa muuttamista, kuten korkeusmallien, pintamallien, rinnevarjosteiden, tai muiden vastaavien tekemistä kahden (2) metrin tai sitä karkeammalla resoluutiolla. Pistetiheyden muuttaminen katsotaan muokkaamiseksi vain, jos muutetun aineiston pistetiheys on korkeintaan puoli (0,5) pistettä neliömetrille.

Vastaavalla tarkkuustasolla tarkoitetaan näissä käyttöehdoissa alle kahden (2) metrin resoluutiota (korkeusmalli- ja rinnevarjostetuotteet) taikka pistepilvi- tai vastaavaa tuotetta, jossa pistetiheys on suurempi kuin puoli (0,5) pistettä neliömetrille.

Lisenssinantaja pidättää oikeuden kieltää Aineistoa hyödyntämällä aikaansaadun tuotteen, sovelluksen tai palvelun julkaisun, levittämisen tai luovutuksen edelleen kolmannelle osapuolelle, jos Aineistoa on käytetty muutoin kuin edellisessä kappaleessa kerrotulla tavalla. Lisenssinsaaja voi pyytää etukäteen Lisenssinantajan kannanottoa tuotteen, sovelluksen tai palvelun sallittavuudelle sen suunnitteluvaiheessa.

Selvyyden vuoksi todetaan, että edellä mainittua Aineistoa ei saa tämän lisenssin nojalla muokkaamattomana tai vastaavassa tarkkuustasossa 

 • julkaista, levittää tai luovuttaa edelleen tai
 • hyödyntää kaupallisesti tai ei-kaupallisesti, yhdistellä muihin tuotteisiin tai käyttää osana sovellusta tai palvelua tai
 • käsitellä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

3.2 Lisenssinsaajan velvollisuudet ja vastuut

Lisenssinsaajan on Aineistoa edellä kohdan 3 mukaisesti muokattuna julkaistessaan, levittäessään tai edelleen luovuttaessaan tai Aineistoa sisältävän tuotteen tai Aineistoa käyttävän sovelluksen tai palvelun yhteydessä käytetyssä jakelumediassa tai -menetelmässä soveltuvalla tavalla:

 • mainittava Lisenssinantajan nimi, aineiston nimi ja ajankohta, jolloin Lisenssinantaja on luovuttanut Aineiston (esimerkiksi: ”sisältää Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5p -aineistoa vuodelta 2020”), ja
 • esitettävä tämän lisenssin kopio tai linkki siihen, ja
 • vaadittava vastaavat maininnat luovuttaessaan kolmannelle oikeuksia Aineiston kopioihin tai Aineistoa sisältäviin tuotteisiin, sovelluksiin tai palveluihin ja
 • poistettava Lisenssinantajan nimi tuotteen, sovelluksen tai palvelun yhteydestä, mikäli Lisenssinantaja sitä vaatii.

Käyttäessään alihankkijaa, Lisenssinsaaja vastaa siitä, että myös alihankkijat noudattavat tämän lisenssin ehtoja.

Lisenssinsaaja vastaa Aineiston tai sen osan tämän lisenssin vastaisesta käytöstä Lisenssinantajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti. 

Mikäli Lisenssinantajalla on itse hankkimiensa tai kolmannelta osapuolelta saamiensa tietojen perusteella perusteltua syytä epäillä, että Lisenssinsaaja on rikkonut tämän lisenssin ehtoja, Lisenssinantaja voi peruuttaa Lisenssinsaajan lisenssin eli käyttöoikeuden Aineistoihin tai niiden osaan, sulkea palvelun käytön Lisenssinsaajalta, rajoittaa palvelun käyttöä Lisenssinsaajalta sekä ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin lisenssin ehtoja rikkovan tai rikkoneen toiminnan keskeyttämiseksi ja Lisenssinantajan oikeuksien toteuttamiseksi. Lisenssinsaajalla ei ole tällaisessa tilanteessa oikeutta vahingonkorvaukseen tai muuhun hyvitykseen. 

Näiden käyttöehtojen perusteella Lisenssinsaaja ei saa Aineiston käytön yhteydessä ilmaista, että Lisenssinantaja tukisi tai suosittelisi kyseistä Aineiston käyttötapaa.

3.3 Lisenssinantajan velvollisuudet ja vastuut

Lisenssinantaja vastaa siitä, että

 • Lisenssinantajalla on kaikki oikeudet Aineistoon, jotka ovat tarpeellisia tämän lisenssin myöntämiseksi ja sen mukaisten oikeuksien lailliselle luovuttamiselle ilman, että Lisenssinsaajalla on velvollisuutta maksaa rojalteja, pakollisia lisenssimaksuja, tai muita maksuja, sekä että
 • Aineisto vastaa olennaisilta osiltaan edellä kohdassa 1 tarkoitettua tuotekuvausta. 

Aineisto on lisensoitu sellaisenaan eikä Lisenssinantaja

 • vastaa Aineistossa mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai puutteista tai niistä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, eikä
 • vastaa Aineiston käytöstä tai käytön estymisestä tai siitä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, eikä
 • myönnä Aineiston tai sen osien oikeellisuudelle tai ajantasaisuudelle takuuta eikä
 • ole velvollinen pitämään Aineistoa jatkuvasti saatavilla eikä ilmoittamaan ennalta jakelun keskeytymisestä tai päättymisestä eikä vastaa jakelun keskeytymisestä tai päättymisestä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

4. Henkilötietojen käsittely

Aineisto ei sisällä henkilötietoja, eli tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä koskevia tietoja.

Lisenssinantaja käsittelee Lisenssinantajan palvelussa jäljempänä mainittuja Lisenssinsaajana olevaa luonnollista henkilöä ja Lisenssinsaajana olevaa oikeushenkilöä edustavaa luonnollista henkilöä koskevia henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 ja muun voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti Lisenssinantajalle kuuluvien viranomaistehtävien hoitamista varten.

Lisenssinsaajana olevaa luonnollista henkilöä koskevista henkilötiedoista kerätään nimi, henkilötunnus ja sähköpostiosoite. Lisenssinsaajana olevaa oikeushenkilöä edustavaa luonnollista henkilöä koskevista henkilötiedoista kerätään yhteyshenkilön osalta nimi, henkilötunnus ja sähköpostiosoite sekä Aineiston lataajan osalta henkilötunnus. Lisenssinsaajana olevaa oikeushenkilöä koskevista tiedoista kerätään Y-tunnus.

Edellä mainittuja Lisenssinsaajana olevaa luonnollista henkilöä ja Lisenssinsaajana olevaa oikeushenkilöä edustavaa luonnollista henkilöä koskevia henkilötietoja käytetään voimassa olevan lisenssin käyttöehtojen noudattamisen valvontaan.

Lisenssinsaajana olevaa luonnollista henkilöä ja Lisenssinsaajana olevaa oikeushenkilöä edustavaa luonnollista henkilöä koskevat henkilötiedot kuuluvat Lisenssinantajan asiakassuhderekisteriin. Asiakassuhderekisterin rekisterin seloste rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyssä on saatavilla Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla. Selosteessa on esitetty EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa edellytetyt tiedot henkilötietojen käsittelystä.

Lisenssinantaja voi luovuttaa Lisenssinsaajana olevaa luonnollista henkilöä ja Lisenssinsaajana olevaa oikeushenkilöä edustavaa luonnollista henkilöä koskevia henkilötietoja sekä Lisenssinsaajana olevaa oikeushenkilöä koskevia muita tietoja Suomen Puolustusvoimille henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annetun lain (332/2019) 37 §:n 1 momentin 19 kohdan nojalla. Lisenssinantaja ei luovuta edellä mainittuja henkilötietoja muille tahoille, ellei luovuttaminen ole välttämätöntä pakottavan lainsäädännön tai tuomioistuimen tai viranomaisen määräyksen perusteella. Lisenssinantaja ei siirrä henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

5. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Tähän lisenssiin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta kansainvälisiä lainvalintasäännöksiä.

Aineiston käyttöä koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Lisenssinantajan ja Lisenssinsaajan välillä neuvotteluteitse. Jos erimielisyyttä ei saada neuvotteluteitse ratkaistua, erimielisyyden ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeus.