Hyppää pääsisältöön

Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5 p:n käyttöehdot, versio 7.10.2020

Nämä käyttöehdot olivat voimassa 7.10.2020 – 9.10.2023. Aineistoihin sovelletaan hankinta-ajankohdan mukaista lisenssiä.

1. Yleistä

Maanmittauslaitos (jäljempänä ”Lisenssinantaja”) on yhteistyössä KALLIO-nimisen yhteistyöelimen kanssa tuottanut Laserkeilausaineisto 5 p -nimisen, maanpintaa ja maanpinnalla olevia kohteita kuvaavan kolmiulotteisen pistemäisen aineiston (jäljempänä ”Aineisto”) Kansallisen laserkeilausohjelman mukaisesti. KALLIO-yhteistyöelimen toimintaan osallistuvat maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, puolustusministeriö, Suomen metsäkeskus, Metsähallitus, Ruokavirasto, Suomen ympäristökeskus ja Maanmittauslaitos. Aineisto tarjotaan ladattavaksi Maanmittauslaitoksen palvelussa.

Aineisto koskee osaa Suomea ja sen tuotekuvaus löytyy osoitteesta: https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/laser-scanning-data-5-p .

Tekijänoikeuslain (404/1961) 2 §:n nojalla tekijänoikeus tuottaa laissa säädetyin rajoituksin yksinomaisen oikeuden määrätä aineistosta mm. saattamalla se yleisön saataviin muuttumattomana tai muutettuna. Lisenssinantaja on Aineiston immateriaalioikeuksien (mukaan lukien tekijänoikeuksien) haltijana myöntänyt lisenssin Aineiston (tai sen osan) kopioon näiden käyttöehtojen mukaan.

Tekijänoikeuslain 11 §:stä seuraa, että jos Aineistosta valmistetaan kappale tai se saatetaan yleisön saataviin, tekijän nimi ja lähde on mainittava siinä laajuudessa ja sillä tavoin kuin hyvä tapa vaatii. Teosta ei saa tekijän suostumuksetta muuttaa enempää kuin sallittu käyttäminen edellyttää.

Lisenssinsaajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ottaa tämän lisenssin alaisen Aineiston käyttöön.

Näiden lisenssiehtojen hyväksyminen on edellytys Aineiston käyttämiselle. Käyttöehtojen hyväksyminen luo oikeudellisesti sitovan sopimuksen Lisenssinsaajan ja Lisenssinantajan välille. Lisenssinsaaja ymmärtää ja hyväksyy että vastaanottamalla Aineiston Lisenssinsaaja hyväksyy kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot. Lisenssinsaaja sitoutuu käyttämään Aineistoa ainoastaan näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Maanmittauslaitos voi koska tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu. Käyttöehtoja sovelletaan kuitenkin edelleen niihin Aineistoihin, jotka on vastaanotettu ennen Käyttöehtojen muuttumista.

Lisenssinsaajan ja Lisenssinantajan välillä ei tämän lisenssin myötä synny yhteistyö- tai liikesuhdetta.

2. Lisenssin ehdot

2.1 Käyttöoikeudet

Tämä on peruuttamattoman ja rinnakkaisen käyttöoikeuden myöntävä lisenssi, jonka mukaan Lisenssinsaajan vastaanottamaa Aineistoa voi:

 • käyttää vapaasti Lisenssinsaajana olevan oikeushenkilön sisällä. Vapaasti käyttämisellä tarkoitetaan kopioimista, levittämistä, julkaisemista, muokkaamista, hyödyntämistä, yhdistelemistä muihin tuotteisiin sekä käyttämistä osana kyseessä olevan oikeushenkilön sisäistä sovellusta tai palvelua. Muokkaamisella näissä käyttöehdoissa tarkoitetaan vähäistä suurempaa Aineiston muuttamista esimerkiksi tekemällä Aineiston avulla erilaisia malleja kuten: maastomalli, pintamalli, 3D-malleja tai muulla vastaavalla tavalla. Muokkaamista ei ole ainoastaan pistepilven luokittelu vähäisissä määrin tai pistetiheyden muuttaminen.
 • käsitellä sellaisenaan tai vastaavassa tarkkuustasossa tai kopioida Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen sisällä, tai
 • muokata ja muokattuna hyödyntää kaupallisesti ja ei-kaupallisesti, tai
 • yhdistellä muokattuna muihin tuotteisiin tai käyttää muokattuna osana sovellusta tai palvelua, tai
 • muokattuna julkaista, levittää tai luovuttaa edelleen.

Lisenssinantaja pidättää oikeuden kieltää Aineistoa hyödyntämällä aikaansaadun tuotteen, sovelluksen tai palvelun julkaisun, levittämisen tai luovutuksen edelleen kolmannelle osapuolelle, jos Aineistoa on käytetty muutoin kuin edellisessä kappaleessa kerrotulla tavalla. Lisenssinsaaja voi pyytää etukäteen Lisenssinantajan kannanottoa tuotteen, sovelluksen tai palvelun sallittavuudelle sen suunnitteluvaiheessa.

Selvyyden vuoksi todetaan, että edellä mainittua Aineistoa ei saa tämän lisenssin nojalla:

 • julkaista, levittää tai luovuttaa edelleen sellaisenaan tai vastaavassa tarkkuustasossa, tai
 • muokkaamatta hyödyntää kaupallisesti tai ei-kaupallisesti, muokkaamatta yhdistellä muihin tuotteisiin tai käyttää muokkaamatta osana sovellusta tai palvelua eikä
 • käsitellä sellaisenaan tai vastaavassa tarkkuustasossa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

2.2 Lisenssinsaajan velvollisuudet ja vastuut

Lisenssinsaajan tai, mikäli Lisenssinsaaja on oikeushenkilö, Lisenssinsaajaa edustavan luonnollisen henkilön on tunnistauduttava ennen Aineiston vastaanottamista vahvaa tunnistusmenetelmää käyttäen Suomi.fi-tunnistuspalvelun kautta.

Lisenssinsaajan on Aineistoa edellä kohdan 2.1 mukaisesti muokattuna julkaistaessaan, levittäessään tai edelleen luovuttaessaan Aineistoa sisältävän tuotteen tai Aineistoa käyttävän sovelluksen tai palvelun yhteydessä käytetyssä jakelumediassa tai -menetelmässä soveltuvalla tavalla:

 • mainittava Lisenssinantajan nimi, aineiston nimi ja ajankohta, jolloin Maanmittauslaitos on luovuttanut Aineiston (esimerkiksi: ”sisältää Maanmittauslaitoksen Laserkeilausaineisto 5p -aineistoa vuodelta 2020”), ja
 • esitettävä tämän lisenssin kopio tai linkki siihen, ja
 • vaadittava vastaavat maininnat luovuttaessaan kolmannelle oikeuksia Aineiston kopioihin tai Aineistoa sisältäviin tuotteisiin, sovelluksiin tai palveluihin ja
 • poistettava Lisenssinantajan nimi tuotteen, sovelluksen tai palvelun yhteydestä, mikäli Lisenssinantaja sitä vaatii.

Käyttäessään alihankkijaa, lisenssinsaaja vastaa siitä, että myös alihankkijat noudattavat tämän lisenssin ehtoja.

Lisenssinsaaja vastaa Aineiston tai sen osan tämän lisenssin vastaisesta käytöstä Maanmittauslaitokselle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti.

Tämän lisenssin perusteella Lisenssinsaaja ei saa Aineiston käytön yhteydessä ilmaista, että Lisenssinantaja tukisi tai suosittelisi kyseistä Aineiston käyttötapaa.

2.3 Lisenssinantajan velvollisuudet ja vastuut

Lisenssinantaja vastaa siitä, että

 • Lisenssinantajalla on kaikki oikeudet Aineistoon, jotka ovat tarpeellisia tämän Lisenssin myöntämiseksi ja sen mukaisten oikeuksien lailliselle luovuttamiselle ilman, että lisenssinsaajalla on velvollisuutta maksaa rojalteja, pakollisia lisenssimaksuja, tai muita maksuja, sekä että
 • Aineisto vastaa edellä kohdassa 1 tarkoitettua tuotekuvausta.

Aineisto on lisensoitu sellaisenaan eikä Lisenssinantaja

 • vastaa Aineistossa mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai puutteista tai niistä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, eikä
 • vastaa Aineiston käytöstä tai käytön estymisestä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, eikä
 • myönnä Aineiston tai sen osien oikeellisuudelle tai ajantasaisuudelle takuuta eikä
 • ei ole velvollinen pitämään Aineistoa jatkuvasti saatavilla eikä ilmoittamaan ennalta jakelun keskeytymisestä tai päättymisestä eikä vastaa jakelun keskeytymisestä tai päättymisestä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

3. Henkilötietojen käsittely

Aineisto ei sisällä henkilötietoa.

Lisenssinsaajaa tai sen edustajaa koskevista henkilötiedoista kerätään Lisenssinsaajan nimi, Lisenssinsaajana olevan oikeushenkilön Y-tunnus, osoite, laskutustiedot, Lisenssinsaajana olevan oikeushenkilön yhteyshenkilön nimi ja Lisenssinsaajan tai Lisenssinsaajan edustajan (yhteyshenkilön) sähköpostiosoite). Lisenssinsaajaa tai sen edustajaa (yhteyshenkilöä) koskevia henkilötietoja käytetään Aineiston käyttötarkoituksen valvontaan.

Lisenssinantaja voi luovuttaa Lisenssinsaajaa tai sen edustajaa koskevia henkilötietoja Puolustusministeriölle. Lisenssinantaja ei luovuta edellä mainittuja henkilötietoja muille tahoille, ellei luovuttaminen ole välttämätöntä pakottavan lainsäädännön tai tuomioistuimen tai viranomaisen määräyksen perusteella. Lisenssinantaja ei siirrä henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tarkemmat tiedot henkilötietojen käsittelystä selosteissa:

Maanmittauslaitoksen asiakassuhderekisterin henkilötiedot

Maanmittauslaitoksen tietojärjestelmien ja toimitilojen käyttäjien henkilötiedot

Maanmittauslaitoksen asiakirjarekisterin ja arkiston henkilötiedot

4. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Tähän lisenssiin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta kansainvälisiä lainvalintasäännöksiä.

Aineiston käyttöä koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Lisenssinantajan ja Lisenssinsaajan välillä neuvotteluteitse. Jos erimielisyyttä ei saada neuvotteluteitse ratkaistua, erimielisyyden ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeus.