Hoppa till huvudinnehåll

Användningsvillkoren för Laserskannat material 5 p, version 7.10.2020

Dessa användningsvillkoren har trätt i kraft 7 oktober 2020 och gällt till 9.10.2023. På material tillämpas licensvillkoren som gäller vid anskaffningstidpunkten.

1. Allmänt

Lantmäteriverket (nedan ”Licensgivaren”) har i samarbete med samarbetsorganet KALLIO producerat Laserskannat material 5 p (nedan ”Materialet”) som är ett tredimensionellt material i punktform som skildrar jordytan och olika objekt på den enligt det nationella laserskanningsprogrammet. I verksamheten av samarbetsorganet KALLIO deltog jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, försvarsministeriet, Finlands Skogscentral, Forststyrelsen, Livsmedelverket, Finlands miljöcentral och Lantmäteriverket. Materialet tillhandahålls för nedladdning i Lantmäteriverkets tjänst.

Materialet är tillgängligt endast om vissa delar av Finland och dess produktbeskrivning finns på https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/produktbeskrivningar/laser-scanning-data-5-p .

Enligt 2 § i upphovsrättslagen (404/1961) innefattar upphovsrätt, med de inskränkningar som föreskrivs i lagen, uteslutande rätt att förfoga över verket genom att bl.a. göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick. Licensgivaren i egenskap av immaterialrättsinnehavare till Materialet (inklusive upphovsrätten) har beviljat en licens till en kopia av Materialet (eller en del av det) enligt dessa användningsvillkor.

När ett exemplar av Materialet framställs eller det görs tillgängligt för allmänheten ska upphovsmannens namn och källan anges i den omfattning och på det sätt som god sed kräver i enlighet med 11 § i upphovsrättslagen. Verket får inte utan upphovsmannens samtycke ändras i större utsträckning än vad tillåten användning kräver.

Med Licenstagare avses en fysisk eller juridisk person som tar i bruk Materialet som ligger under denna licens.

Godkännande av dessa licensvillkor är en förutsättning för användning av Materialet. Godkännande av användningsvillkoren skapar ett juridiskt bindande avtal mellan Licenstagaren och Licensgivaren. Licenstagaren förstår och godkänner att genom att ta emot Materialet godkänner Licenstagaren de gällande användningsvillkoren. Licenstagaren förbinder sig till att använda Materialet endast i enlighet med dessa användningsvillkor.

Lantmäteriverket kan när som helst ändra dessa användningsvillkor. Ändringarna träder i kraft genast när de har genomförts. Användningsvillkoren tillämpas dock fortfarande på det Material som har tagits emot innan Användningsvillkoren ändrades.

Inget samarbets- eller affärsförhållande uppstår mellan Licenstagaren och Licensgivaren i och med denna licens.

2. Licensvillkor

2.1 Användningsrätt

Denna licens beviljar en oåterkallelig och parallell användningsrätt, enligt vilken Material som Licenstagaren tagit emot kan:

 • användas fritt inom den juridiska person som är Licenstagare. Med fri användning avses kopiering, distribuering, publicering, bearbetning, utnyttjande, kombination med andra produkter samt användning som en del av en intern tillämpning eller tjänst inom den ifrågavarande juridiska personen. Med bearbetning avses i dessa användningsvillkor större än ringa ändring av Materialet till exempel genom att med hjälp av Materialet skapa olika modeller såsom: terrängmodell, ytmodell, 3D-modell eller på annat motsvarande sätt. Som bearbetning räknas inte endast mindre klassificering av punktmolnen eller ändring av punkttätheten.
 • behandla som sådan eller på motsvarande noggrannhetsnivå eller kopiera inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller
 • bearbeta och i bearbetad form utnyttja kommersiellt och icke-kommersiellt, eller
 • kombinera med andra produkter och använda som en bearbetad del i en tillämpning eller tjänst, eller
 • publicera, distribuera eller överlåta i bearbetad form.

Licensgivaren förbehåller sig rätten att förbjuda publicering, distribution eller överlåtelse till en tredje part av en produkt, tillämpning eller tjänst som skapats genom att utnyttja Materialet, om Materialet använts på annat sätt än det som beskrivits i stycket ovan. Licenstagaren kan på förhand i planeringsskedet begära Licensgivarens ställningstagande om huruvida produkten, tillämpningen eller tjänsten kan tillåtas.

För tydlighetens skull ska det konstateras att med stöd av denna licens får det ovan nämnda Materialet inte:

 • publiceras, distribueras eller överlåtas som sådant eller på motsvarande noggrannhetsnivå, eller
 • utan bearbetning utnyttjas kommersiellt eller icke-kommersiellt, utan bearbetning kombineras med andra produkter eller utan bearbetning användas som en del av en tillämpning eller tjänst eller
 • behandlas som sådant eller på motsvarande noggrannhetsnivå utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2.2 Licenstagarens skyldigheter och ansvar

Licenstagaren eller, om Licenstagaren är en juridisk person, en fysisk person som representerar Licenstagaren ska identifiera sig med stark autentisering via Suomi.fi-identifieringstjänsten innan Materialet tas emot.

I anknytning till distributionsmediet eller distributionsmetoden som används för publicering, distribution eller överlåtelse av en produkt som innehåller Materialet eller en tillämpning eller tjänst som utnyttjar Materialet i en bearbetad form enligt stycke 2.1 ovan ska Licenstagaren på ett sätt som är lämpligt:

 • nämna Licensgivarens namn, Materialets namn och tidpunkten då Lantmäteriverket har överlåtit Materialet (exempel: ”innehåller data från Lantmäteriverkets Laserskannat material 5p från 2020”), och
 • uppvisa en kopia av denna licens eller en länk till licensen, och
 • kräva att motsvarande anteckningar används av tredje part vid överlåtelse av rätt till kopior av Materialet eller produkter, tillämpningar eller tjänster som innehåller Material och
 • se till att Licensgivarens namn inte nämns någonstans i samband med produkten, tillämpningen eller tjänsten om Licensgivaren kräver det.

Vid användning av en underleverantör ansvarar Licenstagaren för att även underleverantörerna iakttar villkoren i denna licens.

Licenstagaren ansvarar fullt ut för skador som förorsakas Lantmäteriverket eller en tredje part på grund av användning av Materialet i strid med denna licens.

I samband med att Materialet används får Licenstagaren inte låta förstå att Licensgivaren skulle stöda eller rekommendera användningsmetoden i fråga.

2.3 Licensgivarens skyldigheter och ansvar

Licensgivaren ansvarar för att

 • Licensgivaren har alla de rättigheter till Materialet som är nödvändiga för att bevilja denna Licens och för att lagligt överlåta rättigheter i enlighet med den utan att Licenstagaren är skyldig att betala royalties, obligatoriska licensavgifter eller andra avgifter, samt att
 • Materialet motsvarar den produktbeskrivning som avses ovan i punkt 1.

Materialet har licensierats som sådant och Licensgivaren

 • ansvarar inte för fel eller brister som eventuellt förekommer i Materialet eller för direkta eller indirekta skador som användningen av materialet orsakar, såvida något annat inte följer av tvingande lagstiftning, och
 • ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som användning eller förhindrad användning av Materialet orsakar, och
 • garanterar inte att Materialet eller dess delar är korrekta eller tidsenliga och
 • är inte skyldig att hela tiden hålla Materialet tillgängligt och att på förhand meddela om att distributionen av Materialet har avbrutits eller upphört, och ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som avbrott i distributionen eller distributionens upphörande orsakar.

3. Behandling av personuppgifter

Materialet innehåller inte personuppgifter.

Av personuppgifter om Licenstagaren eller dess representant samlas in Licenstagarens namn, FO-nummer för den juridiska personen i egenskap av Licenstagare, adress, faktureringsuppgifter, namnet på kontaktpersonen hos den juridiska personen i egenskap av Licenstagare och Licenstagarens eller dess representants (kontaktpersonens) e-postadress. Personuppgifter om Licenstagaren eller dess representant (kontaktperson) används för övervakning av Materialets användningsändamål.

Licensgivaren kan lämna ut personuppgifter om Licenstagaren eller dess representant till Försvarsministeriet. Licenstagaren lämnar inte ut ovan nämnda personuppgifter till tredje part, såvida utlämningen inte är nödvändig med stöd av tvingande lagstiftning eller domstols- eller myndighetsbeslut. Licensgivaren lämnar inte ut personuppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Mera information om behandling av personuppgifter:

Personuppgifter i registret över kundförhållanden

Personuppgifter för användare av Lantmäteriverkets datasystem och lokaliteter

Personuppgifter i handlingsregistret och arkivet

4. Tillämplig lag och meningsskiljaktigheter

På denna licens tillämpas Finlands lag med undantag för internationella lagvalsregler.

Avsikten är att meningsskiljaktigheter om användning av Materialet i första hand ska lösas genom förhandlingar mellan Licensgivaren och Licenstagaren. Om en meningsskiljaktighet inte kan lösas förhandlingsvägen, avgörs den vid Helsingfors tingsrätt som första rättsinstans.