Hoppa till huvudinnehåll

Terrängdatabasen i GeoPackage-format

Lantmäteriverkets Terrängdatabas är ett material som täcker och beskriver terrängen i hela Finland. De viktigaste elementkategorierna är trafikledsnätet, byggnader och konstruktioner, de administrativa gränserna, namnbeståndet, markanvändning, vattendrag och höjdförhållanden.

Terrängdatabasen kan användas som underlag för olika kartprodukter. Den lämpar sig att användas som baskarta vid planering av markanvändningen och för olika typer av optimering och analyser.

Alla element i Terrängdatabasen kan laddas ner per kartblad som GML-, ShapeFile- eller MapInfo-filer. Det finns ungefär 3 000 filer som täcker hela landet. Terrängdatabasen är även nedladdningsbar som två GeoPackage-databasfiler. 

GeoPackage-databasfilerna lämpar sig speciellt för användare som behöver antingen hela terrängdatabasen eller enstaka objektklasser som täcker hela Finlands område.

GeoPackage-databasfilerna är öppna och avgiftsfria material.

Vad är GeoPackage?

GeoPackage (länken: https://www.geopackage.org/) är en standard av OGC (Open Geospatial Consortium), som definierar hur vektor- och rasterdatamaterial ska lagras i SQLite-databasen.

Eftersom GeoPackage baserar sig på SQLite-databasen kan data i GeoPackage användas direkt i mjukvara för arbetsstationer eller servrar. De flesta geodataprogrammen kan läsa GeoPackage-databasfilen utan konvertering. GeoPackage kan även användas som överföringsformat.

Terrängdatabasens GeoPackage-databasfiler klarar alla standardenlighetstest i OGC:s testprogram (OGC TEAM Engine, testi GeoPackage 1.2).

Fördelar med GeoPackage-databasfiler

 • GeoPackage är en standard. En GeoPackage-databasfil som har gjorts med vilken mjukvara som helst som följer standarden kan öppnas med alla mjukvaror som följer standarden.
 • Inga storleksbegränsningar för filer. Terrängdatabasens 105 GB ryms i en GeoPackage-databasfil. Hanteringen av stora filer kan dock vara besvärligt och därför har terrängdatabasen delats upp i två GeoPackage-databasfiler. Med ShapeFile- och MapInfo TAB-formaten är filernas maximistorlek 2 GB och det finns sammanlagt ungefär 3 000 filer.
 • Gott stöd för GML-formatets egenskaper. GeoPackage stöder nästan alla egenskaper som används i GML-formatet. Exempelvis är namnen på kartnivåer och attribut och attributens datatyper identiska i båda formaten. Detta är inte möjligt i ShapeFile-formatet, eftersom till exempel attibutnamnen kan vara högst 10 tecken långa och från tidsstämpeln kan endast datum lagras, inte klockslag.
 • GeoPackage-databasfilen kan innehålla ett obegränsat antal tabeller. I terrängdatabasens GML-format utgör alla objektklasser en egen kartnivå. Det finns sammanlagt 133 objektklasser. Även i GeoPackage-databasfilen har varje objektklass lagrats i en separat tabell. Terrängdatabasens ShapeFile och MapInfo TAB-versioner följer inte GML-versionens struktur. Antalet kartnivåer har minskats genom att kombinera objektklasser, eftersom dessa format endast stöder en kartnivå per fil.
 • Inga teckenproblem. GeoPackage använder alltid UTF-8-teckenkodning, vilket betyder att användningen av skandinaviska bokstäver och andra specialtecken inte orsakar problem. Detta gäller även tecken som används i samiska språk.
 • Effektiv direktanvändning. GeoPackage kan användas som sådant som datakälla i mjukvara för arbetsstationer och servrar. GeoPackage stöder både spatialindex och vanliga attributindex, vilket innebär snabba sökningar i databastabeller om mjukvaran kan hantera GeoPackage-databaser på ett effektivt sätt. Även om så inte är fallet kan GeoPackage-databasfilen ändå användas som ett enklare dataöverföringsalternativ jämfört med publikationsformat som baserar sig på en kartbladsindelning.

GeoPackage-filerna kan laddas ned från Kartplatsen

Terrängdatabasen har publicerats som två landsomfattande GeoPackage-databasfiler

 • Höjdförhållanden-filen (mtkkorkeus.gpkg) innehåller objektklasserna som beskriver höjdförhållanden (7 objektklasser)
 • Alla teman utan höjdförhållanden -filen (mtkmaasto.gpkg) innehåller alla andra objektklasser i terrängdatabasen (över 120 objektklasser)

Terrängdatabasens GeoPackage-databasfiler kan laddas ned på Kartplatsen (Välj produkt: Terrängdatabas)
Filerna i tjänsten levereras som komprimerade zip-arkiv (mtkkorkeus.zip och mtkmaasto.zip). Utöver med filer som omfattar hela landet, GeoPackage-filer kan laddas ned kommunvis och med fri avgränsning.

Filernas storlek:

Fil  .zip-filens storlek .gpkg filens storlek
Höjdförhållanden
 (mtkkorkeus)
ca 12 GB 34 GB
Alla teman utan höjdförhållanden
  (mtkmaasto)
ca 26 GB 73 GB

Filerna uppdateras varje månad. Uppdatering av materialet kan göras med hjälp av Uppdateringstjänsten (skrolla ner till Uppdateringstjänsten).

Läs också Tips om effektiv användning av GeoPackage-databasen (pdf).

Skillnader mellan GeoPackage-formatet och GML-formatet

Terrängdatabasens GeoPackage-databasfil är mycket nära Terrängdatabasens GML-version. I GML-versionen finns ungefär 3 000 filer från hela landets område. 

Det finns vissa små skillnader mellan formaten som kan vara betydelsefulla om man vill gå från att använda terrängdatabasens GML-version till GeoPackage-versionen.

 • Det finns skillnader i språkdräkten för tabell- och attributnamn mellan GeoPackage och GML. I GeoPackage används endast gemener medan även versaler förekommer i GML. Exempel: tabell ”muuavoinalue” vs ”MuuAvoinAlue”, attribut ”minosoitenumerovasen” vs ”minOsoitenumeroVasen”.
 • I GeoPackage finns inte attributet ”kohderyhma” som finns i GML-tabeller.
 • Fältet ”mtk_id” i GeoPackage-tabellerna motsvarar fältet ”gid” i GML.
 • I GeoPackage förekommer alla kartobjekt i Terrängdatabasen endast en gång och de har fullständiga geometrier. I GML skärs objekten antingen av enligt kartbladens kanter eller alternativt upprepas de helt och hållet i varje kartbladsfil som objektet förekommer i, vilket försvårar sammanställningen av ett enhetligt material som täcker hela landet.

Mer information: tilaustehtavat@maanmittauslaitos.fi