Hoppa till huvudinnehåll

Terrängdatabas

Lantmäteriverkets Terrängdatabas är ett material som täcker och beskriver terrängen i hela Finland. De viktigaste objekten är trafikledsnätet, byggnader och konstruktioner, de administrativa gränserna, namnbeståndet, markanvändning, vattendrag och höjdförhållanden.

Vid uppdateringen av Terrängdatabasen utnyttjas flygbilder, skanningsmaterial och material som andra dataproducenter producerat. Uppdateringen sker i tätt samarbete med kommunerna. I någon mån behöver man även ta hjälp av kontroller i terrängen främst vad gäller klassificeringen av objekt.

Terrängdatabasen används för produktion av andra kartprodukter samt vid olika typer av optimering.

Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data. Mera information: Terrängdata och anskaffning av demhttp://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/terrangdata-och-anskaffning-av-dem.

Ändamål:

Terrängdatabasen i vektorformat kan användas som utgångsmaterial för olika kartprodukter. Terrängdatabasen lämpar sig att användas som baskarta vid planering av markanvändning och för genomförande av olika typer av optimering och analyser. Terrängdatabasen lämpar sig också att användas exempelvis i olika GPS-baserade tillämpningar för positionsbestämning, ruttsökning, informationsinsamling och underhåll.

Geografisk utsträckning
Hela Finland
Ansvarig part

Lantmäteriverket

Skala
10000
Rumslig representation
Vektor
Rumslig representation info
Plant regionnät
Informationsinnehåll

Av Terrängdatabasen finns alla objekt tillgängliga i GML-format och Vägnät med adresser som ett separat delelement.

Hela terrängdatabasen tillhandahålls som två GeoPackage-databasfiler. I filen GeoPackage korkeus finns de objektklasser som beskriver höjdförhållanden och i GeoPackage maasto finns alla andra objektklasser som ingår i terrängdatabasen. Beskrivning av innehållet i GeoPackage-databaserna: https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/terrangdata-och-anskaffning-av-dem/maastotietokannan-geopackage och anvisningar om hur de används med GIS-mjukvara https://www.maanmittauslaitos.fi/geopackage/vihjeita-tekokayttoon (på finska)

En beskrivning av Terrängdatabasen enligt teman: http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2020/06/Maastotietokannan%20sis%C3%A4ll%C3%B6n%20kuvaus%20teemoittain_ru_p%C3%A4ivitys_2020.pdf

Terrängdatabasens objektmodell:

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2019/12/maastotietokanta_kohdemalli_sve.xlsx

Terrängdatabasens GML-schema (på finska)

http://xml.nls.fi/XML/Schema/Maastotietojarjestelma/MTK/201405/Maastotiedot.xsd

En mer exakt beskrivning av terrängdataobjekten (på finska)

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2018/03/Maastotietokohteet_0.pdf

Upprätthållande

Frekvens för uppdatering: Kontinuerlig. Vägnätet och namnbeståndet uppdateras kontinuerligt, de administrativa gränserna och byggnaderna årligen. Uppdateringsuppgifterna för de administrativa gränserna kommer från materialet Kommunindelning. Övriga objekt uppdateras kartblad efter kartblad i samband med den tidsbestämda uppdateringsprocessen med 5–10 års mellanrum. Geopackage-filen uppdateras månatligen. Mer information om tidsenligheten finns här: https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/uppratthallande-av-grundlaggande-geografisk-information.

Lantmäteriverket ansvarar för underhållsåtgärderna.

Tillkomsthistorik

Vad gäller lägesnoggrannhet är Terrängdatabasen Lantmäteriverkets mest noggranna material som täcker och beskriver terrängen i hela Finland. Noggrannheten av lägesuppgifterna i Terrängdatabasen motsvarar skalorna 1:5 000–1:10 000.

Kvalitetsmodellen för terrängdata beskriver de faktorer som påverkar kvaliteten av numeriska terrängdata samt hur dessa mäts. Dessutom innehåller kvalitetsmodellen kvalitetskraven bland annat för lägesnoggrannhet, tidsenlighet, beskrivande egenskapsuppgifter och omfattning av terrängdata. Inga kvalitetskrav ställs på geometri- och topologiuppgifter.

Kraven för lägesnoggrannhet varierar beroende på Terrängdatabasens olika objekt. För de flesta byggda objekten är kraven för lägesnoggrannhet 3 meter. Lägesnoggrannheten av Terrängdatabasens objekt är med 95 procents sannolikhet i enlighet med kvalitetsmodellens minimikrav.

Tidsenligheten i Terrängdatabasen varierar beroende på objektet (se Upprätthållande).

De beskrivande uppgifternas (egenskapsuppgifternas) noggrannhet varierar beroende på objektet. Se noggrannare uppgifter i beskrivningarna enligt teman.

Med omfattningens storlek avses andelen av sådana objekt som saknas från databasen eller som finns i databasen men inte i terrängen. För olika objekt gäller olika krav för omfattning.

Kvalitetsmodellen finns på adressen (på finska):

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/Maastotietojen_laatumalli.pdf.

Överensstämmelse
2010-12-08

Specifikationen av denna informationsprodukt har ännu inte publicerats.

Produkten uppfyller inte specifikationerna.
Distributör

Lantmäteriverket kundservice@lantmateriverket.fi

Villkor för tillgång och användning

Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Begränsning av tillgänglighet

no limitations to public access

Referenssystem för koordinater
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
N60 height (EPSG:5717)
Format
MIF
Shape
GML
GeoPackage

Hanteringsavgifter för terrängdatabasen

Inga avgifter för användningsrättigheter debiteras för materialet. Vid nedladdning av material genom självbetjäning i tjänsten för nedladdning av filer debiteras inte heller avgifter för datamedium, behandling eller leverans. Om materialet levereras på annat sätt debiteras en handläggningsavgift enligt tabellen nedan.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7710104341
Terrängdatabasen, hela materialet, första kartbladet (standardversion)
92,02 114,10
7710104342
Terrängdatabasen, hela materialet, följande kartblad (standardversion)
15,73 19,51
7710104343
Terrängdatabasen, hela materialet, hela Finland (standardversion)
525,00 651,00
7710104344
Terrängdatabasen, första enhetliga område max. 6 500 km2 (uppdaterad)
92,02 114,10
7710104345
Terrängdatabasen, följande enhetliga område max. 6 500 km2 (uppdaterad)
57,74 71,60
7710104346
Terrängdatabasen, hela materialet (uppdaterad)
1050,00 1 302,00
7710104347
Terrängdatabasen, enskild objektklass (uppdaterad)
525,00 651,00
Inte baserad på en förrättning