Hyppää pääsisältöön

Maastotietokanta

Maanmittauslaitoksen Maastotietokanta on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Sen tärkeimpiä kohderyhmiä ovat liikenneverkko, rakennukset ja rakenteet, hallintorajat, nimistö, maankäyttö, vedet ja korkeussuhteet.

Maastotietokannan ajantasaistuksessa käytetään hyväksi ilmakuvia, keilausaineistoja ja muiden tiedon-tuottajien tuottamia aineistoja. Ajantasaistuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa. Kohteiden luokituksen tarkkuutta parannetaan myös maastotarkistuksin.

Maastotietokantaa käytetään muiden karttatuotteiden valmistukseen sekä erilaisissa optimoinneissa.

Tuote on avointa aineistoa.

Käyttötarkoitus:

Vektorimuotoista maastotietokantaa voidaan käyttää erilaisten karttatuotteiden lähtö-aineistona. Maastotietokanta soveltuu maankäytön suunnitteluun pohjakartaksi, erilaisten optimointien ja analyysien tekemiseen. Maastotietokanta soveltuu myös käytettäväksi esimerkiksi erilaisissa GPS-paikannusta hyödyntävissä paikannus-, reitinhaku-, ylläpito- ja tiedonkeruusovelluksissa.

Maantieteellinen kattavuus
Koko Suomi
Koordinaattijärjestelmä
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
N60 height (EPSG:5717)
Mittakaava
10000
Esitystapa
Vektori
Sijaintitiedon esitystapatiedot
Pinnan alueverkko
Tietosisältö

Maastotietokannasta on saatavissa kaikki kohteet karttalehdittäisinä tiedostoina GML- ja shp -muodoissa.

Koko maastotietokanta on saatavissa myös kahtena GeoPackage-tietokantatiedostona. Toiseen tiedostoon sisältyvät korkeussuhteita kuvaavat kohdeluokat ja toiseen tiedostoon kaikki muut maastotietokannan kohdeluokat.

Karttapaikan Lataa paikkatietoaineistoja -osio sisältää lisäksi mahdollisuuden ladata GeoPackage-tiedostoja kunnittain ja vapaalla rajauksella: https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/tiedostopalvelu

Tarkempi kuvaus maastotietokohteista:

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2023/06/Maastotietokohteet_2023_05.pdf

Maastotietokannan kohdemalli:

https://maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2023/01/Maastotietokanta_kohdemalli_2023-01.xlsx

Kuvaus GeoPackage-tietokantojen sisällöstä: https://www.maanmittauslaitos.fi/geopackage ja ohjeita niiden käyttämiseksi paikkatieto-ohjelmistoilla: https://www.maanmittauslaitos.fi/geopackage/vihjeita-tehokayttoon

GeoPackage-tiedostoissa on sisäänrakennettuna QGIS-ohjelmalla toimivat esimerkkityylit: https://www.maanmittauslaitos.fi/geopackage/maastotietokannan-tyylitiedostojen-hyodyntaminen

Karttapaikan Lataa paikkatietoaineistoja -osiossa käytetty teemajako: https://www.maanmittauslaitos.fi/geopackage/maastotietokannan-teemoittainen-lataaminen

Maastotietokannan GML-skeema:

http://xml.nls.fi/XML/Schema/Maastotietojarjestelma/MTK/202203/Maastotiedot.xsd

Koodistot:

http://xml.nls.fi/XML/Schema/Maastotietojarjestelma/MTK/202203/Koodistot/

Esimerkiksi rakennuksen käyttötarkoituksen koodisto kuvaa sanalliset selitykset numerokoodeille, jotka ovat rakennuskohteiden ominaisuustietoina: http://xml.nls.fi/XML/Schema/Maastotietojarjestelma/MTK/202203/Koodistot/RakennuksenKayttotarkoitus.xsd

Ylläpitotiedot

Tiestöä ja nimistöä päivitetään jatkuvasti, hallintorajoja ja rakennuksia vuosittain. Hallintorajojen vuosittaiset päivitystiedot saadaan Kuntajako -aineistosta.

Muut kohteet päivitetään ilmakuvien perusteella karttalehdittäin määräaikaisen ajantasaistusprosessin yhteydessä 5-10 vuoden välein. Ajantasaisuustilanne on nähtävissä kartalta: https://tilannekartta.maanmittauslaitos.fi/ipa

Ilmakuvaperusteisen ajantasaistuksen suunnitelma on nähtävissä: https://hkp.maanmittauslaitos.fi/hkp/published/fi/de4d45c1-1ec0-427d-b9dc-11365562d962

Maastotietokannan kyselypalveluun (OGC API Features) kohteita päivitetään joka päivä ylläolevat päivitysrytmit huomioiden. Päivitetyt kohteet ovat näkyvissä palvelussa kahden päivän viiveellä.

Karttapaikan Lataa paikkatietoaineistoja -osioon muodostetaan muuttuneista karttalehdistä päivittäin uudet tiedostot (shape ja MTK-GML). Koko maan Geopackage -tiedosto päivitetään kuukausittain. Vapaa aluerajaus ja kuntavalinta tulevat Maastotietokannan kyselypalvelun kautta. Näiden aluevalintojen kautta tulevat kohteet päivittyvät edellä mainitun mukaisesti.

Historiatiedot

Maastotietokanta on Maanmittauslaitoksen sijainniltaan tarkin valtakunnallinen maastoa kuvaava aineisto. Sen sijaintitietojen tarkkuus vastaa mittakaavaa 1:5 000 - 1:10 000.

Maastotietojen laatumallissa kerrotaan, mistä tekijöistä numeeristen maastotietojen laatu muodostuu ja miten eri laatutekijöitä mitataan. Lisäksi laatumallissa annetaan laatuvaatimukset mm. maastotietojen sijaintitarkkuudelle, ajantasaisuudelle, kuvailevalle ominaisuustiedolle ja kattavuudelle. Laatuvaatimuksia ei aseteta geometria- ja topologiatiedoille.

Maastotietokannan eri kohteilla on erilaiset sijaintitarkkuusvaatimukset, useimmilla rakennetuilla kohteilla tarkkuusvaatimus on 3 m. Maastotietokannan kohteiden sijaintitarkkuus on 95 %:n todennäköisyydellä laatumallissa määritellyn minimitarkkuuden mukainen.

Maastotietokannassa ajantasaisuus vaihtelee kohteittain (ks. ylläpitotiedot).

Kuvailevan tiedon (ominaisuustietojen) tarkkuus vaihtelee kohteittain. Kts. tarkemmat tiedot teemoittaisista kuvauksista.

Kattavuuden suuruudella tarkoitetaan sellaisten kohteiden osuutta, jotka puuttuvat tietokannasta tai jotka ovat tietokannassa mutta niitä ei ole maastossa. Eri kohteilla on erilaiset kattavuusvaatimukset.

Laatumalli on osoitteessa:

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/Maastotietojen_laatumalli.pdf.

Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Käyttöehdot
Maanmittauslaitoksella on tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Maastotietokantaan. Tuotteen ylläpidossa on käytetty kuntien aineistoja. Suomen ympäristökeskuksella ja Väylävirastolla on tekijänoikeus Maastotietokannan laadinnassa käytettyihin väylätietoihin. Lisäksi Suomen ympäristökeskuksella on tekijänoikeus Maastotietokannan laadinnassa käytettyihin syvyystietoihin. Tietoaineisto ei ole salassa pidettävä. Julkista saatavuutta ei ole rajoitettu INSPIRE-direktiivin nojalla. Mainitse Lisenssinantajan nimi (Maanmittauslaitos), aineiston nimi ja ajankohta, jolloin Maanmittauslaitos on luovuttanut aineiston (esimerkiksi: sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 06/2014 aineistoa).
Jakeluformaatti
ESRI Shapefile
GML
GeoPackage

Maastotietokanta-aineiston käsittelymaksut

Aineistosta ei peritä käyttöoikeusmaksuja. Tiedostolatauspalvelusta itsepalveluna aineistoja ladattaessa ei peritä myöskään tietoväline-, käsittely- eikä toimituskuluja. Jos aineisto toimitetaan muuten, peritään alla olevan taulukon mukainen käsittelymaksu.

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7710104341
Maastotietokanta koko aineisto 1. karttalehti (vakioversio)
101,21 125,50
7710104342
Maastotietokanta koko aineisto seuraavat karttalehdet (vakioversio)
17,34 21,50
7710104343
Maastotietokanta koko aineisto koko Suomi (vakioversio)
577,50 716,10
7710104344
Maastotietokanta 1. yhtenäinen alue enintään 6500 km2 (räätälöity)
101,21 125,50
7710104345
Maastotietokanta seuraava yhtenäinen alue enintään 6500 km2 (räätälöity)
63,55 78,80
7710104346
Maastotietokanta koko aineisto (räätälöity)
1155,00 1 432,20
7710104347
Maastotietokanta yksittäinen kohdeluokka (räätälöity)
577,50 716,10
Ei ole asetusperusteinen