Hoppa till huvudinnehåll

Terrängdatabas

Lantmäteriverkets Terrängdatabas är ett material som täcker och beskriver terrängen i hela Finland. De viktigaste objekten är trafikledsnätet, byggnader och konstruktioner, de administrativa gränserna, namnbeståndet, markanvändning, vattendrag och höjdförhållanden.

Vid uppdateringen av Terrängdatabasen utnyttjas flygbilder, skanningsmaterial och material som andra dataproducenter producerat. Uppdateringen sker i tätt samarbete med kommunerna. I någon mån behöver man även ta hjälp av kontroller i terrängen främst vad gäller klassificeringen av objekt.

Terrängdatabasen används för produktion av andra kartprodukter samt vid olika typer av optimering.

Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data.

Ändamål:

Terrängdatabasen i vektorformat kan användas som utgångsmaterial för olika kartprodukter. Terrängdatabasen lämpar sig att användas som baskarta vid planering av markanvändning och för genomförande av olika typer av optimering och analyser. Terrängdatabasen lämpar sig också att användas exempelvis i olika GPS-baserade tillämpningar för positionsbestämning, ruttsökning, informationsinsamling och underhåll.

Geografisk utsträckning
Hela Finland
Referenssystem för koordinater
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
N60 height (EPSG:5717)
Skala
10000
Rumslig representation
Vektor
Rumslig representation info
Plant regionnät
Informationsinnehåll

Av Terrängdatabasen finns alla objekt tillgängliga i GML- och shp-format och Vägnät med adresser som ett separat delelement.

Hela terrängdatabasen tillhandahålls som två GeoPackage-databasfiler: 1) alla objektklasser som ingår i terrängdatabasen utom höjdförhållanden och 2) objektklasser som beskriver höjdförhållanden (innehåller t.ex. höjdkurvor).

Avsnittet Ladda ned geodatamaterial på Kartplatsen ger dessutom möjlighet att ladda ner GeoPackage-filer kommunvis och med fri avgränsning: https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/tiedostopalvelu/maastotietokanta

En mer exakt beskrivning av terrängdataobjekten (på finska)

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2023/06/Maastotietokohteet_2023_05.pdf

Beskrivning av innehållet i GeoPackage-databaserna: https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/terrangdata-och-anskaffning-av-dem/maastotietokannan-geopackage och anvisningar om hur de används med GIS-mjukvara https://www.maanmittauslaitos.fi/geopackage/vihjeita-tekokayttoon (på finska)

GeoPackage-filerna har inbyggda exempelstilar som fungerar med QGIS-programmet: https://www.maanmittauslaitos.fi/geopackage/maastotietokannan-tyylitiedostojen-hyodyntaminen

Temaindelning som används på Kartplatsens avsnittet Ladda ner geodatamaterial: https://www.maanmittauslaitos.fi/geopackage/maastotietokannan-teemoittainen-lataaminen

Terrängdatabasens objektmodell:

https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2019/12/maastotietokanta_kohdemalli_sve.xlsx

Terrängdatabasens GML-schema (på finska)

http://xml.nls.fi/XML/Schema/Maastotietojarjestelma/MTK/202203/Maastotiedot.xsd

Kodlistor (på finska):

http://xml.nls.fi/XML/Schema/Maastotietojarjestelma/MTK/202203/Koodistot/

Upprätthållande

Vägnätet och namnbeståndet uppdateras kontinuerligt, de administrativa gränserna och byggnaderna årligen. Uppdateringsuppgifterna för de administrativa gränserna kommer från materialet Kommunindelning.

Övriga objekt uppdateras utgående från flygbilder kartblad efter kartblad i samband med den tidsbestämda uppdateringsprocessen med 5–10 års mellanrum. Tidsenligheten kan ses på kartan: https://tilannekartta.maanmittauslaitos.fi/ipa

Planen för uppdatering utgående från flygbilder kan ses på https://hkp.maanmittauslaitos.fi/hkp/published/fi/de4d45c1-1ec0-427d-b9dc-11365562d962

Objekten i söktjänsten för terrängdatabasen (OGC API Features) uppdateras varje dag med beaktande av ovan nämnda uppdateringsrytm. De uppdaterade objekten visas i tjänsten med två dagars dröjsmål.

I Kartplatsens Ladda ner geodata -avsnitt bildas dagligen nya filer (shape och MTK-GML) av kartblad i vilka det skett ändringar. Geopackage-filen över hela landet uppdateras månatligen. Den egna områdesavgränsningen och valet av kommun via söktjänsten för terrängdatabasen. De objekt som kommer via dessa val av områden uppdateras enligt ovan.

Tillkomsthistorik

Vad gäller lägesnoggrannhet är Terrängdatabasen Lantmäteriverkets mest noggranna material som täcker och beskriver terrängen i hela Finland. Noggrannheten av lägesuppgifterna i Terrängdatabasen motsvarar skalorna 1:5 000–1:10 000.

Kvalitetsmodellen för terrängdata beskriver de faktorer som påverkar kvaliteten av numeriska terrängdata samt hur dessa mäts. Dessutom innehåller kvalitetsmodellen kvalitetskraven bland annat för lägesnoggrannhet, tidsenlighet, beskrivande egenskapsuppgifter och omfattning av terrängdata. Inga kvalitetskrav ställs på geometri- och topologiuppgifter.

Kraven för lägesnoggrannhet varierar beroende på Terrängdatabasens olika objekt. För de flesta byggda objekten är kraven för lägesnoggrannhet 3 meter. Lägesnoggrannheten av Terrängdatabasens objekt är med 95 procents sannolikhet i enlighet med kvalitetsmodellens minimikrav.

Tidsenligheten i Terrängdatabasen varierar beroende på objektet (se Upprätthållande).

De beskrivande uppgifternas (egenskapsuppgifternas) noggrannhet varierar beroende på objektet. Se noggrannare uppgifter i beskrivningarna enligt teman.

Med omfattningens storlek avses andelen av sådana objekt som saknas från databasen eller som finns i databasen men inte i terrängen. För olika objekt gäller olika krav för omfattning.

Kvalitetsmodellen finns på adressen (på finska):

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/Maastotietojen_laatumalli.pdf.

Ansvarig part

Lantmäteriverket

Villkor för tillgång och användning
Lantmäteriverket äger upphovsrätten och de övriga immateriella rättigheterna till Terrängdatabas. Vid upprätthållandet av produkten har material från kommuner använts. Trafikledsverket och Finlands miljöcentral äger upphovsrätten till den ledinformation som använts vid upprättandet av Terrängdatabas. Dessutom äger Finlands miljöcentral upphovsrätten till de batymetriuppgifter som använts vid upprättandet av Terrängdatabas. Datamaterialet är inte sekretessbelagt. Den offentliga tillgängligheten till materialet har inte begränsats med stöd av INSPIRE-direktivet. Nämn Licensgivarens namn (Lantmäteriverket), materialets namn och tidpunkten då Lantmäteriverket har överlåtit materialet (exempel: innehåller data från Lantmäteriverkets Terrängdatabas 06/2014).
Format
Shape
GML
GeoPackage

Hanteringsavgifter för terrängdatabasen

Inga avgifter för användningsrättigheter debiteras för materialet. Vid nedladdning av material genom självbetjäning i tjänsten för nedladdning av filer debiteras inte heller avgifter för datamedium, behandling eller leverans. Om materialet levereras på annat sätt debiteras en handläggningsavgift enligt tabellen nedan.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7710104341
Terrängdatabasen, hela materialet, första kartbladet (standardversion)
101,21 125,50
7710104342
Terrängdatabasen, hela materialet, följande kartblad (standardversion)
17,34 21,50
7710104343
Terrängdatabasen, hela materialet, hela Finland (standardversion)
577,50 716,10
7710104344
Terrängdatabasen, första sammanhängande området, högst
6 500 km2 (skräddarsydd)
101,21 125,50
7710104345
Terrängdatabasen, ytterligare sammanhängande område,
högst 6 500 km2 (skräddarsydd)
63,55 78,80
7710104346
Terrängdatabasen, hela materialet (skräddarsydd)
1155,00 1 432,20
7710104347
Terrängdatabasen, enskild objektklass (skräddarsydd)
577,50 716,10
Inte baserad på en förrättning