Användningsvillkor för Lantmäteriverkets e-tjänst

1. Allmänt

Lantmäteriverket tillhandahåller elektroniska tjänster för ärendehantering på adressen asiointi.maanmittauslaitos.fi (nedan "E-tjänsten"). I E-tjänsten kan användaren (nedan "Användare")

 • ta del av uppgifter om egna fastigheter som ägare eller innehavare, 
 • köpa olika olika utdrag och intyg över vilken som helst fastighet eller  inskriven nyttjande- eller arrenderätt som omfattas av inskrivningsskyldighet, 
 • söka lagfart och inteckning,
 • ansöka om förrättning av enskild väg, servitutsförrättning, rågångsförrättning eller annan lantmäteriförrättning eller åtgärd, exempelvis delning av en fastighet, ändring av fastighetens namn eller inlösning, byte eller sammanslagning av områden, 
 • granska egna pågående inskrivningsärenden och lantmäteriförrättningar,
 • ta del av uppgifter om egna aktielägenheter som innehavare,
 • köpa Lantmäteriverkets grund- och terrängkartor eller beställa en kartutskrift över önskat område.

enligt beskrivningen under punkterna 2.1–2.8 nedan. Nya tjänster införs stegvis i E-tjänsten.

Användaren av E-tjänsten ska noggrant läsa igenom dessa användningsvillkor (nedan "Användningsvillkor"). Genom att använda E-tjänsten meddelar Användaren att hen tagit del av Användningsvillkoren och godkänner dem som bindande för egen del.

Lantmäteriverket kan när som helst ändra dessa Användningsvillkor. Ändringarna träder i kraft genast när de har genomförts.

2. Innehåll

2.1 Kundens egna fastigheter

I Lantmäteriverkets e-tjänst under rubriken "Mina fastigheter" finns uppgifter om Användarens egna fastigheter och inskrivningsskyldiga inskrivna nyttjanderätter och arrenderätter (med anläggningsbeteckning).

Om Användarens fastigheter visas basuppgifter om fastigheten, exempelvis fastighetsbeteckning och namn, belägenhetskommun, fastighetens läge på kartan, bildningsåtgärdens arkivhänvisning, registreringsdatum och areal. Dessutom kan det vid fastigheten visas anteckningen "saknar lagfart" som avses i punkt 2.3. Under punkten "Ägare" kan man granska fastighetens gällande lagfart och under "Inteckningar" de inteckningar som har fastställts på fastigheten eller är anhängiga.

För nyttjanderätter eller arrenderätter med anläggningsbeteckning visas basuppgifterna, exempelvis anläggningsbeteckning, den fastighet på vilken rättigheten är belägen, inskrivningsdatum och ärendenummer, namn och datum för det dokument som utgör grunden för rättigheten och rättighetens giltighetstid.

I punkten "Fastighetsärenden" är det också möjligt att köpa olika, nedan i punkt 2.2 uppräknade utdrag och intyg över de egna fastigheterna och inskrivningsskyldiga inskrivna nyttjanderätter och arrenderätter. För dessa objekt kan man välja att utdragen och intygen innehåller personnummer och adresser. Beställnings- och leveransvillkor för utdrag och intyg finns på finns på Lantmäteriverkets webbplats.

För sökande av lagfart avses ovan med fastighet även ett outbrutet område eller en kvotdel av en fastighet, ett område som är samfällt för flera fastigheter, ett outbrutet område av ett samfällt område samt en andel i ett samfällt område. När det gäller nyttjanderätter och arrenderätter avses med fastighet även en nyttjande- eller arrenderätt som inskrivits på ett outbrutet område av en fastighet, ett för flera fastigheter samfällt område och ett outbrutet område av ett samfällt område.

2.2 Köpa utdrag och intyg

I E-tjänsten kan du under "Alla fastigheter" köpa olika utdrag och intyg förutom över dem som nämnts i punkt 2.1 ovan även över andra än dina egna fastigheter och dina egna inskrivna nyttjanderätter och arrenderätter som omfattas av inskrivningsskyldighet. Beställnings- och leveransvillkoren för utdrag finns på Lantmäteriverkets webbplats.

Du kan köpa utdrag genom att söka önskat objekt med fastighetsbeteckning, anläggningsbeteckning eller beteckning för outbrutet område. Då visar E-tjänsten de utdrag och intyg som kan köpas över det valda objektet. Sådana är:

 • Lagfartsbevis
 • Gravationsbevis
 • Fastighetsregisterutdrag
 • Kartutdrag ur fastighetsregistret
 • Intyg över arrenderätt

Ovan nämnda utdrag och intyg innehåller inte personnummer och adresser. Du kan köpa utdrag och intyg både på svenska och finska.

2.3 Söka lagfart

I Lantmäteriverkets e-tjänst är det möjligt att ansöka om sådana överlåtelser av egna fastigheter, vilkas åtkomstuppgifter som baserar sig på köpvittnets, skiftesmannens eller utmätningsmannens meddelande visas på lagfartsbeviset under "Överlåtelser som saknar lagfart". I tjänsten visas anteckningen "saknar lagfart" vid sådana fastighetsöverlåtelser.

När man klickar en fastighet visas fastighetens basuppgifter (se punkt 2.1) samt funktionen "Sök lagfart" som används för att ansöka om lagfart. Med en och samma ansökan kan man söka lagfart på alla fastigheter som ingår i samma överlåtelse. Man kan även ansöka om lagfart på eventuella övriga mottagares vägnar. Lantmäteriverkets e-tjänst ger anvisningar om hur man bifogar olika bilagor till ansökan, exempelvis kvitto på betalning av köpeskilling eller kvitto på betald överlåtelseskatt. Under punkterna "Mera information" finns ytterligare information om de bilagor som behövs.

Eventuella kontakter, beslutshandlingar och övriga handlingar samt fakturan skickas till den adress som anges under punkten Kontaktuppgifter i ansökan. Genom att ge sin e-postadress ger Användaren sitt samtycke till att Lantmäteriverket kan tillkännage ett beslut eller en annan handling per e-brev som skickas till den angivna e-postadressen i enlighet med bestämmelserna i 19 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet.

Användaren måste kontrollera uppgifterna i ansökan innan hen skickar den.

Med fastighet avses ovan även ett outbrutet område eller en kvotdel av en fastighet, ett område som är samfällt för flera fastigheter, ett outbrutet område av ett samfällt område samt en andel i ett samfällt område.

2.4 Inteckningsansökan i samband med lagfartsansökan

Efter att Användaren har sökt lagfart i E-tjänsten enligt punkt 2.3 har hen möjlighet att ansöka om inteckning på samma fastighet eller fastigheter med hjälp av funktionen "Sök inteckning" som visas på skärmen genast efter att lagfartsansökan skickats. Lantmäteriverkets e-tjänst överför då Användaren automatiskt till Fastighetsöverlåtelsetjänsten för upprättande av inteckningsansökan. På ansökan om inteckning tillämpas Fastighetsöverlåtelsetjänstens användningsvillkor och bruksanvisningar

Med fastighet avses ovan även ett outbrutet område eller en kvotdel av en fastighet, ett område som är samfällt för flera fastigheter, ett outbrutet område av ett samfällt område samt en andel i ett samfällt område.

2.5 Ansöka om lantmäteriförrättning

I E-tjänsten kan Användaren ansöka om en lantmäteriförrättning som gäller användarens egen fastighet eller med fullmakt en fastighet som ägs av någon annan.

Upprättandet av en ansökan inleds genom att klicka på fastighetsbeteckningen (Användarens fastigheter) eller genom att ange fastighetsbeteckningen (alla fastigheter) i fältet som reserverats för ändamålet. Efter detta visas avsnittet "Lantmäteriförrättningar".
Under rubriken "Lantmäteriförrättningar" kan Användaren ansöka om förrättning av enskild väg, servitutsförrättning, rågångsförrättning eller annan lantmäteriförrättning eller åtgärd, exempelvis delning av en fastighet, ändring av fastighetens namn eller inlösning, byte eller sammanslagning av områden.

Till ansökan kan bifogas en karta eller en bild som visar servitutets eller den ansökta vägrättens sträckning eller läget för en oklar rå eller ett försvunnet råmärke. Användaren kan också bifoga andra handlingar som berör ärendet, exempelvis kopior av fullmakter. Vi rekommenderar filformatet pdf.

I ansökan ska Användaren meddela telefonnummer och e-postadress för att Lantmäteriverket ska kunna be om ytterligare information som berör den ansökta förrättningen eller åtgärden. Genom att ge sin e-postadress ger Användaren sitt samtycke till att Lantmäteriverket kan tillkännage en handling per e-brev som skickas till den angivna e-postadressen i enlighet med bestämmelserna i 19 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet. Kallelsebrev och beslut som gäller förrättningar skickas i form av Suomi.fi-meddelanden eller brev till den postadress som anges i Befolkningsdatasystemet. 

Dessutom ska Användaren meddela önskat förrättningsspråk, svenska eller finska.

När ansökan är ifylld till alla delar, visas i E-tjänsten ett sammandrag om ansökan som gäller förrättningen eller åtgärden. I detta skede kan Användaren även bekanta sig med de avgifter som tas ut för förrättningen eller åtgärden.

Användaren kan avbryta upprättandet av ansökan, gå tillbaka till tidigare avsnitt för att redigera ansökan eller skicka en ansökan som motsvarar sammandraget till Lantmäteriverket. Användaren måste kontrollera uppgifterna i ansökan innan den skickas till Lantmäteriverket. En klar och granskad ansökan skickas till Lantmäteriverket genom att klicka på knappen "Skicka". Efter detta kan ansökan inte längre redigeras.

Användaren får en bekräftelse om mottagning av ansökan om lantmäteriförrättning eller åtgärd.

Om ansökan berör en fastighet som ligger på ett område där kommunen utför lantmäteriförrättningar, överför Lantmäteriverket ansökan som den tagit emot och som hör till kommunens behörighet utan dröjsmål till kommunen enligt bestämmelserna i 15 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet. 

2.5.1 Ansökan om förrättning av enskild väg

Vid en förrättning av enskild väg behandlas färdselrätter till en fastighet på en annan fastighets område. Rättigheter kan bildas, upphävas eller flyttas. Dessutom fattas beslut om fördelning av vägkostnaderna. Ärenden som berör förrättningen av enskild väg handläggs och beslut fattas vid förrättningssammanträde. 

Användaren som ansöker om förrättning av enskild väg ska först meddela om fastighetsägarna som berörs av färdselrätten har avtalat om den och i så fall om avtalet har varit skriftligt eller muntligt. Vi rekommenderar att fastighetsägare avtalar om färdselrätten innan de ansöker om förrättning av enskild väg. Användaren kan använda avtalsmallen i E-tjänsten för att upprätta avtal. 

Fastighetsägare ska noggrant överväga vilka punkter och villkor som ett eventuellt avtal om färdselrätt ska innehålla. Avtalsmallen i E-tjänsten omfattar vissa punkter och villkor som typiskt tas med i denna typ av avtal, men dessa punkter och villkor är inte uttömmande och utgör inte Lantmäteriverkets förslag om vad avtalet ska innehålla. Fastighetsägare använder avtalsmallen helt på eget ansvar. 

Om färdselrättsavtalet är skriftligt ska en kopia av det bifogas till ansökan. Om parterna har avtalat muntligt om färdelrätten eller om det inte finns något avtal alls, ska Användaren under denna punkt meddela varför man ansöker om förrättning av enskild väg och hur färdseln till fastigheten är avsedd att ordnas, eller vilken typ av ärende, som berör användningen av vägen, förrättningen av enskild väg är avsedd att avgöra. Dessutom ska Användaren meddela fastighetsbeteckningarna för de fastigheter genom vilka man avser ordna färdseln. 

Utöver de handlingar som nämns under punkt 2.5 kan man till ansökan bifoga en kopia av väglagets protokoll eller av ett anslutningstillstånd till landsväg.

2.5.2 Ansöka om servitutsförrättning

Med servitut avses en fastighets rätt att utnyttja en annan fastighets område för ett visst syfte, exempelvis för en båtplats. Man bildar eller ändrar fastighetens servitutsrätter med hjälp av en servitutsförrättning. Ärenden som berör servitutsförrättningen handläggs och beslut fattas vid förrättningssammanträde.

När man ansöker om servitutsförrättning ska man först meddela om de fastighetsägare som berörs av servitutsrätten har avtalat om servitutsrätten och om avtalet är skriftligt eller muntligt. Vi rekommenderar att fastighetsägarna avtalar om servitutsrätten innan servitutsförrättningsansökan lämnas in. Användaren kan använda avtalsmallen i E-tjänsten för att upprätta avtal. 

Fastighetsägare ska noggrant överväga vilka punkter och villkor som ett eventuellt avtal om servitutsrätt ska innehålla. Avtalsmallen i E-tjänsten omfattar vissa punkter och villkor som typiskt tas med i denna typ av avtal, men dessa punkter och villkor är inte uttömmande och utgör inte Lantmäteriverkets förslag om vad avtalet ska innehålla. Fastighetsägare använder avtalsmallen helt på eget ansvar. 

Om servitutsrättsavtalet är skriftligt, ska en kopia av det bifogas till ansökan. Om parterna har avtalat muntligt om servitutsrätten eller om det inte finns något avtal alls, ska Användaren i denna punkt meddela varför ansökan om bildande av servitut lämnas in och om man avser betala ersättning för bildande av servitutet. Dessutom ska Användaren meddela fastighetsbeteckningarna för de fastigheter som berörs av servitutet.

2.5.3 Ansöka om rågångsförrättning

Vid en rågångsförrättning utreds fastighetsgränsernas sträckning i terrängen. Ärenden som berör rågångsförrättningen handläggs och beslut fattas vid förrättningssammanträde.

I rågångsförrättningsansökan ska Användaren utreda var den oklara gränsen finns och värför den är oklar. Dessutom ska fastighetsbeteckningarna för de fastigheter anges vilkas gräns är oklar.

2.5.4 Ansöka om annan lantmäteriförrättning

Vid ansökan om annan förrättning ska Användaren först meddela varför hen ansöker om förrättningen och vilken ändring Användaren önskar för sin fastighet. Om förrättningen också berör andra fastigheter, rekommenderar vi att fastighetsägarna avtalar om ärendet sinsemellan innan Användaren ansöker om förrättningen. Om avtalet är skriftligt ska en kopia av det bifogas till ansökan.

Om förrättningen också berör andra fastigheter ska Användaren även meddela deras fastighetsbeteckningar.

2.6 Granskning av pågående ärenden

Under rubriken Mina fastigheter och aktielägenheter finns punkten "Pågående ärenden" där Användaren kan se alla sina pågående inskrivningsärenden som gäller inskrivning av lagfart, inteckning eller särskilda rättigheter. Med ett pågående inskrivningsärende avses ett inskrivningsärende som är anhängigt (även inskrivningsärende som lämnats vilande) och ett inskrivningsärende som redan avgjorts med avslag eller beslut om att inte undersöka ärendet, så länge som tidsfristen för sökande av ändring i beslutet fortfarande pågår. För ett pågående inskrivningsärende visas ärendenummer, status och datum då ärendet blivit anhängigt.

På basis av de uppgifter som framgår av punkten "Pågående ärenden" kan Användaren även se om lagfart är anhängig på en av hens fastigheter med anteckningen "saknar lagfart". Om så är fallet, behöver Användaren inte ansöka om lagfart på nytt.

Under punkten "Pågående ärenden" kan Användaren även se alla pågående lantmäteriförrättningar, exempelvis styckningar, förrättningar av enskild väg, servitutsförrättningar och rågångsförrättningar, i vilka hen är sakägare. I denna punkt visas också sådana pågående lantmäteriförrättningar som ansökts om eller blivit anhängiga på annat sätt än via E-tjänsten. Med en pågående lantmäteriförrättning avses i E-tjänsten en lantmäteriförrättning för vilken förordnats en handläggare och som inte antecknats i fastighetsregistret.

För en pågående lantmäteriförrättning visas förrättningsslag, exempelvis "Styckning", "Förrättning av enskild väg", "Servitutsförrättning" eller "Rågångsförrättning", samt förrättningens förrättningsnummer. Dessutom visas som förrättningens skede "Inledd" och datum då förrättningen blivit anhängig, om datumet är tillgängligt i E-tjänsten. Om datumet inte är tillgängligt i E-tjänsten, visas som förrättningens skede endast "Pågående".

Pågående ärenden visas i kronologisk ordning enligt datum då ärendet blivit anhängigt från det nyaste till det äldsta. Lantmäteriförrättningar vilkas anhängiggörandedatum inte är tillgängliga i E-tjänsten, dvs. lantmäteriförrättningar vilkas skede är "Pågående", visas dock alltid först.

Lantmäteriförrättning som handläggs av kommunerna syns inte i E-tjänsten.

Användaren kan kontakta Lantmäteriverkets kundservice för att få information om handläggningsskedet och annat som berör handläggningen av pågående ärenden eller andra ärenden som handläggs vid Lantmäteriverket.

2.7 Mina aktielägenheter

Under rubriken "Mina fastigheter och aktielägenheter"i E-tjänsten finns punkten Aktielägenheter, där Användaren kan titta på sina egna aktielägenheters uppgifter.

De uppgifter om Användarens aktielägenheter som visas i E-tjänsten är basuppgifter om aktielägenheten, exempelvis huvudbesittningsobjektets typ och aktiegruppens namn (t.ex. Lägenhet A 123 eller Bilplats AB 8), bolagets firmanamn, aktiegruppens adress, bolagets FO-nummer, aktiegruppsbeteckning, aktier, antal aktier samt aktiernas form (skriftlig, med vilket avses skriftligt aktiebrev, eller elektronisk, med vilket avses en elektronisk registeranteckning).

Aktielägenheten visas även på kartan vid lägesfastighetens identifikationspunkt, om en giltig fastighetsbeteckning, beteckning för outbrutet område eller anläggningsbeteckning lagrats i lägenhetens uppgifter.

2.8 Köpa kartor

I E-tjänstens kartbutik (Köp kartor) kan man köpa Lantmäteriverkets grund- och terrängkartor eller beställa en kartutskrift över önskat område. Beställnings- och leveransvillkoren för kartor finns på Lantmäteriverkets webbplats.

3. Autentisering i E-tjänsten och avgiftsbelagda tjänster

Inloggning till E-tjänsten sker med stark autentisering via identifieringstjänsten Suomi.fi. Vissa tjänster i E-tjänsten är avgiftsbelagda. Avgiftsbeläggningen av tjänsten anges i anslutning till den samt i Lantmäteriverkets prislista. Användaren betalar avgiftsbelagda tjänster med ett personligt elektroniskt betalningsinstrument. Användaren ansvarar för betalningar med egna betalningsinstrument i E-tjänsten.

4. Lantmäteriverkets skyldigheter och ansvar

Lantmäteriverket ansvarar för att tillämpade skydds- och krypteringsmetoder i samband med E-tjänsten och dess dataöverföring är betryggande för skyddet av konfidentiella meddelanden och att de även i övrigt uppfyller kraven i gällande lagstiftning.

Lantmäteriverkets e-tjänst är i princip tillgänglig dagligen kl. 1.00–23.00. Lantmäteriverket kan ta E-tjänsten eller delar av den ur bruk t.ex. på grund av underhåll, uppdatering, tekniska problem eller andra orsaker. Lantmäteriverket strävar efter att om möjligt ge förhandsinformation om avbrott i E-tjänsten på E-tjänstens webbsidor eller annat lämpligt sätt. Lantmäteriverket ansvarar inte för avbrott i användningen som beror på problem eller brister hos producenten av identifieringslösningen eller ett instrument som anslutits till den.

Lantmäteriverket kan när som helst förändra E-tjänsten eller dess innehåll, förhindra åtkomst till dessa eller upphöra med E-tjänsten. Lantmäteriverket strävar efter att om möjligt ge förhandsinformation om förändringar i E-tjänsten på E-tjänstens webbsidor eller annat lämpligt sätt. Ändringarna träder i kraft genast när de har genomförts.

E-tjänsten och dess delar samt tillgängliga utdrag och intyg visas som sådana. Lantmäteriverket ansvarar inte för fel eller brister i dessa eller för direkta eller indirekta skador som de orsakar Användaren eller tredje part, såvida något annat inte följer av tvingande lagstiftning. Lantmäteriverket ansvarar inte heller i övrigt för direkta eller indirekta skador som användning eller förhindrad användning av E-tjänsten orsakar.

5. Användarens skyldigheter och ansvar

Användaren är skyldig att använda E-tjänsten enligt dessa Användningsvillkor, gällande lagstiftning, myndighetsföreskrifter och Lantmäteriverkets anvisningar.

Användaren ansvarar för de egna enheternas, programvarornas och kommunikationsförbindelsernas funktion och säkerhet vid användning av E-tjänsten. Det är otillåtet att använda E-tjänsten för andra än sedvanliga ändamål eller med andra än sedvanliga enheter, programvaror och förbindelser.

E-tjänsten eller tillgängliga utdrag och intyg kan innehålla personuppgifter. Användaren ansvarar för att hen använder dessa personuppgifter enbart för sedvanliga privata syften eller syften med anknytning till hens hushåll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (EU:s allmänna dataskyddsförordning) eller något annat godtagbart ändamål enligt gällande dataskyddslagstiftning. Personuppgifter får inte användas för direktmarknadsföring, opinionsundersökningar eller marknadsundersökningar och inte för handlingar eller verksamhet som strider mot integritetsskyddet.

Om Användaren använder E-tjänsten i strid med dessa Användningsvillkor, kan Lantmäteriverket spärra eller begränsa användningen av E-tjänsten för Användarens del. Användaren bär det fullständiga ansvaret för skador som Lantmäteriverket eller tredje part orsakas av att E-tjänsten eller delar av den eller utdrag eller intyg från den används i strid med Användningsvillkoren.

6. Immateriella rättigheter

Rättigheterna till E-tjänsten och dess material inklusive upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter innehas av Lantmäteriverket eller tredje part. Dessa rättigheter överförs inte mellan parterna i E-tjänsten eller genom att E-tjänsten används.
Handlingar som Användaren skickar via E-tjänsten blir sådana handlingar som avses i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Handlingarna är enligt lagstadgade grunder antingen offentliga eller sekretessbelagda. Lantmäteriverket är skyldig att tillhandahålla information om handlingar som överförts till det elektroniska arkivet enligt bestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Beställaren har inte rätt att göra E-tjänsten eller en del av den tillgänglig för allmänheten genom att sprida eller visa den offentligt eller lagra eller framställa exemplar av den utan ett på förhand givet tillstånd från Lantmäteriverket. Användaren har rätt att lägga ut en länk till E-tjänstens huvudsida på sin webbplats. Namnet på Lantmäteriverkets e-tjänst ska visas i anslutning till länken. Länken ska öppna E-tjänsten i ett tomt webbläsarfönster utan ramar. Annan typ av länkning är inte tillåten.

Utdrag och intyg från E-tjänsten kan användas för hantering av egna fastighetsärenden. Fastighetsuppgifter som kan läsas i E-tjänsten är endast avsedda för kontroll av de egna fastighetsuppgifterna. Dessa fastighetsuppgifter får inte överlåtas eller föras vidare och inte heller utnyttjas gentemot tredje part. Med fastighetsuppgifter som kan läsas i E-tjänsten kan man inte visa äganderätt eller annan rätt till en fastighet. För detta ändamål måste man i stället använda tillgängliga utdrag och intyg från E-tjänsten.

7. Behandling av personuppgifter

I E-tjänsten behandlar Lantmäteriverket Användarnas personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning och övrig gällande dataskyddslagstiftning för att sköta myndighetsuppgifter. Lantmäteriverket använder användarnas personuppgifter för fakturering och myndighetskommunikation.

Personuppgifter som berör Användare ingår i Lantmäteriverkets register över kundförhållanden. En beskrivning av behandlingen av den registrerades personuppgifter i registret över kundförhållanden finns på Lantmäteriverkets webbplats.

Lantmäteriverket lämnar inte ut de personuppgifter om Användaren som behandlas i E-tjänsten till tredje part, såvida utlämningen inte är nödvändig med stöd av tvingande lagstiftning eller domstols- eller myndighetsbeslut. Lantmäteriverket översänder inte personuppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8. Tillämplig lag och meningsskiljaktigheter

På E-tjänsten och användningen av den tillämpas finsk lag med undantag för internationella lagvalsregler.

Avsikten är att meningsskiljaktigheter om användning av E-tjänsten i första hand ska lösas genom förhandlingar mellan Lantmäteriverket och Användaren. Om en meningsskiljaktighet inte kan lösas förhandlingsvägen, avgörs den vid Helsingfors tingsrätt som första rättsinstans.