Hoppa till huvudinnehåll

Användningsvillkor för Lantmäteriverkets e-tjänst

1. Allmänt

Lantmäteriverket tillhandahåller elektroniska tjänster för ärendehantering på adressen asiointi.maanmittauslaitos.fi (nedan "E-tjänsten"). I E-tjänsten kan användaren (nedan "Användare")

 • ta del av uppgifter om egna fastigheter som ägare eller innehavare, 
 • köpa olika utdrag och intyg över vilken som helst fastighet eller  inskriven nyttjande- eller arrenderätt som omfattas av inskrivningsskyldighet, 
 • söka lagfart och inteckning,
 • ansöka om förrättning av enskild väg, servitutsförrättning, rågångsförrättning eller annan lantmäteriförrättning eller åtgärd, exempelvis delning av en fastighet, ändring av fastighetens namn eller inlösning, byte eller sammanslagning av områden, 
 • granska egna pågående inskrivningsärenden och lantmäteriförrättningar,
 • granska ansökningar som gäller pågående inskrivningsärenden, 
 • ta del av uppgifter om egna aktielägenheter som innehavare,
 • köpa Lantmäteriverkets grund- och terrängkartor eller beställa en kartutskrift över önskat område.

enligt beskrivningen under punkterna 2.1–2.9 nedan. Nya tjänster införs stegvis i E-tjänsten.

E-tjänsten kan användas av en Användare som är en fysisk person. Däremot kan en juridisk person inte använda E-tjänsten. Användaren av E-tjänsten ska noggrant läsa igenom dessa användningsvillkor (nedan "Användningsvillkor"). Genom att använda E-tjänsten meddelar Användaren att hen tagit del av Användningsvillkoren och godkänner dem som bindande för egen del.

Lantmäteriverket kan när som helst ändra dessa Användningsvillkor. Ändringarna träder i kraft genast när de har genomförts.

2. Innehåll

2.1 Kundens egna fastigheter

I Lantmäteriverkets e-tjänst under rubriken "Mina fastigheter" finns uppgifter om Användarens egna fastigheter och inskrivningsskyldiga inskrivna nyttjanderätter och arrenderätter (med anläggningsbeteckning).

Om Användarens fastigheter visas basuppgifter om fastigheten, exempelvis fastighetsbeteckning och namn, belägenhetskommun, fastighetens läge på kartan, bildningsåtgärdens arkivhänvisning, registreringsdatum och areal. Dessutom kan det vid fastigheten visas anteckningen "saknar lagfart" som avses i punkt 2.3. Under punkten "Ägare" kan man granska fastighetens gällande lagfart och under "Inteckningar" de inteckningar som har fastställts på fastigheten eller är anhängiga.

För nyttjanderätter eller arrenderätter med anläggningsbeteckning visas basuppgifterna, exempelvis anläggningsbeteckning, den fastighet på vilken rättigheten är belägen, inskrivningsdatum och ärendenummer, namn och datum för det dokument som utgör grunden för rättigheten och rättighetens giltighetstid.

I punkten "Fastighetsärenden" är det också möjligt att köpa olika, nedan i punkt 2.2 uppräknade utdrag och intyg över de egna fastigheterna och inskrivningsskyldiga inskrivna nyttjanderätter och arrenderätter. För dessa objekt kan man välja att utdragen och intygen innehåller personnummer och adresser. Beställnings- och leveransvillkor för utdrag och intyg finns på finns på Lantmäteriverkets webbplats.

För sökande av lagfart avses ovan med fastighet även ett outbrutet område eller en kvotdel av en fastighet, ett område som är samfällt för flera fastigheter, ett outbrutet område av ett samfällt område samt en andel i ett samfällt område. När det gäller nyttjanderätter och arrenderätter avses med fastighet även en nyttjande- eller arrenderätt som inskrivits på ett outbrutet område av en fastighet, ett för flera fastigheter samfällt område och ett outbrutet område av ett samfällt område.

2.2 Köpa utdrag och intyg

I E-tjänsten kan du under "Alla fastigheter" köpa olika utdrag och intyg förutom över dem som nämnts i punkt 2.1 ovan även över andra än dina egna fastigheter och dina egna inskrivna nyttjanderätter och arrenderätter som omfattas av inskrivningsskyldighet. Beställnings- och leveransvillkoren för utdrag finns på Lantmäteriverkets webbplats.

Du kan köpa utdrag genom att söka önskat objekt med fastighetsbeteckning, anläggningsbeteckning eller beteckning för outbrutet område. Då visar E-tjänsten de utdrag och intyg som kan köpas över det valda objektet. Sådana är:

 • Lagfartsbevis
 • Gravationsbevis
 • Fastighetsregisterutdrag
 • Kartutdrag ur fastighetsregistret
 • Intyg över arrenderätt

Ovan nämnda utdrag och intyg innehåller inte personnummer och adresser. Du kan köpa utdrag och intyg både på svenska och finska.

Personuppgifter som finns på utdrag och intyg får användas endast för ett personligt ändamål eller för ett ändamål som berör ens eget hushåll eller ett annat ändamål som är godtagbart enligt gällande dataskyddslagstiftning. Personuppgifter får inte användas för direktmarknadsföring, opinionsundersökningar eller marknadsundersökningar och inte för handlingar eller verksamhet som strider mot integritetsskyddet.

Lantmäteriverket följer med antalet utdrag och intyg som Användaren köper via Etjänsten. Lantmäteriverket kan vid behov kontakta Användaren och mer i detalj be om upplysningar om användningsändamålet för de personuppgifter som ingår i de utrag och intyg som användaren har köpt via Etjänsten. 

Om Lantmäteriverket anser med stöd av antalet utdrag och intyg som Användaren har köpt via Etjänsten eller med stöd av en utredning i ärendet som Användaren har lämnat in, att användningsändamålet för de personuppgifter som ingår i utdragen och intygen inte är enbart personligt eller gäller enbart det egna hushållet eller är ett annat ändamål som är godtagbart enligt dataskyddslagstiftningen, kan Lantmäteriverket förutsätta att Användaren med stöd av 6 § 3 mom i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (453/2002, nedan FDS-lagen) ansöker om tillstånd att få uppgifter ur Fastighetsdatasystemet. Med stöd av denna bestämmelse får Lantmäteriverket på ansökan bevilja tillstånd till att få uppgifter med hjälp av en teknisk anslutning. Uppgifter får lämnas ut och förmedlas till den som behöver uppgifter för samhällsplanering, fastighetsförmedling, fastighetsvärdering eller beviljande av och tillsyn över kredit eller för något annat jämförbart ändamål som har samband med fastigheter eller för säkerställande av den nationella säkerheten. I användningstillståndet kan tas in villkor om grunden för sökning av uppgifter samt om annan användning av systemet och övervakning av detta. 

Om de förutsättningar som avses i 6 § 3 mom. i FDS-lagen uppfylls, kan Lantmäteriverket bevilja Användaren ett användningstillstånd, med stöd av vilket Användaren beviljas rätt att använda Fastighetsdatatjänsten, som fungerar som en sådan teknisk anslutning som avses i bestämmelsen, i enlighet med användningstillståndets villkor. 
 

2.3 Söka lagfart

I E-tjänsten är det möjligt att söka lagfart dvs. registrering av äganderätten i lagfarts- och inteckningsregistret. Lagfartsansökan kan göras under rubriken "Mina fastigheter och aktielägenheter" under punkten Fastigheter eller under rubriken "Alla fastigheter".

När man klickar en fastighet visas fastighetens basuppgifter som anges i punkt 2.1 samt bland annat funktionen "Sök lagfart" som används för att ansöka om lagfart. Användaren kan söka lagfart med stöd av en överlåtelse, exempelvis ett fastighetsköp, en gåva eller ett byte, eller ett annat förvärv, exempelvis arvskifte eller avvittring (mera detaljer finns i punkt 2.3.1). Dessutom kan Användaren söka förtydligande lagfart, dvs. lagfart för att förtydliga den rättsliga ställningen (mera detaljer finns i punkt 2.3.2).

Med en ovan avsedd ansökan kan man söka lagfart på alla fastigheter som ingår i samma överlåtelse eller förvärv. Man kan även ansöka om lagfart på eventuella övriga mottagares vägnar. E-tjänsten leder Användaren att till ansökan bifoga olika bilagor, exempelvis kvitto på betald köpeskilling vid ett fastighetsköp eller en kopia av ett arvskiftesavtal eller avvittringsavtal som utgör grunden för ett förvärv. 

Via E-tjänsten är det möjligt att skicka även sådana bilagor som ska lämnas till inskrivningsmyndigheten i original, exempelvis ett arvskiftesavtal eller ett avvittringsavtal som utgör grunden för ett förvärv. Då ska en sådan handling som ska lämnas i original dessutom skickas per post till den adress som anges i E-tjänsten eller alternativt visas upp vid Lantmäteriverkets serviceställe. En kopia av en handling som bestyrkts av ett köpvittne eller inskrivningsmyndigheten likställs med en handling i original.
 
Med fastighet avses ovan även ett outbrutet område eller kvotdel av en fastighet, område som är samfällt för flera fastigheter, ett outbrutet område av ett samfällt område samt andel i ett samfällt område.

Eventuella kontakter, beslutshandlingar och övriga handlingar samt fakturan skickas till den adress som anges under punkten Kontaktuppgifter i ansökan. Om Användaren har i sin nätbank slutit ett e-faktureringsavtal med Lantmäteriverket skickas fakturan som en e-faktura till Användaren. Genom att ge sin e-postadress ger Användaren sitt samtycke till att Lantmäteriverket kan tillkännage ett beslut eller en annan handling per e-brev som skickas till den angivna e-postadressen i enlighet med bestämmelserna i 19 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003).

När lagfartsansökan har fyllts i till alla delar visas ett sammandrag av ansökan i E-tjänsten. I detta skede informeras Användaren också om avgiften som tas ut för handläggningen av lagfartsansökan.

Användaren kan avbryta upprättandet av lagfartsansökan, gå tillbaka till tidigare avsnitt för att redigera ansökan eller skicka en lagfartsansökan som motsvarar sammandraget till Lantmäteriverket. Användaren måste kontrollera uppgifterna i ansökan innan den skickas till Lantmäteriverket. En färdig och granskad ansökan skickas till Lantmäteriverket genom att klicka på knappen "Skicka". Efter detta kan ansökan inte längre redigeras.

Lagfartsansökan skickas med stöd av 8 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet på avsändarens eget ansvar. Enligt 10 § 1 mom. i samma lag anses ansökan ha inkommit till inskrivningsmyndigheten när den finns tillgänglig för inskrivningsmyndigheten i inskrivningsmyndighetens datasystem.

Användaren får ett kvitto på att ansökan har tagits emot.  

2.3.1 Lagfart

I Lantmäteriverkets e-tjänst är det möjligt att med hjälp av funktionen "Sök lagfart" söka lagfart på sådana överlåtelser av egna fastigheter, vilkas åtkomstuppgifter som baserar sig på köpvittnets, skiftesmannens eller utmätningsmannens meddelande visas på lagfartsbeviset under "Överlåtelser som saknar lagfart". Sådana överlåtelser är exempelvis köp, gåva och byte av fastigheter. I E-tjänsten visas anteckningen "saknar lagfart" vid sådana fastighetsöverlåtelser. 

Via funktionen "Sök lagfart" är det också möjligt att söka lagfart med stöd av sådana förvärv som Lantmäteriverket inte har informerats om av ett köpvittne, en skiftesman eller en utsökningsman. Sådana förvärv är exempelvis arvskifte, avvittring, testamente, arv eller avskiljande av egendom. Då kan lagfart sökas på en fritt valbar fastighet. Lagfart ska ändå sökas endast på en sådan fastighet som Användaren har ett lagakraftvunnet förvärv på. När Användaren söker lagfart ska hen meddela om hen har fått äganderätt till hela fastigheten, till en kvotdel av en fastighet, ett outbrutet område eller en andel i en samfälld skog eller ett samfällt område. Dessutom ska hen meddela om äganderätten till objektet har tillkommit genom arvskiftesavtal, avvittrings- och arvskiftesavtal, testamente, bouppteckningsinstrument (gäller endast ensamma arvingar), avvittringsavtal, avtal om avskiljande eller en annan handling. Dessutom ska äganderättens förvärvare (en eller flera) och överlåtare (en eller flera) också meddelas.

2.3.2 Förtydligande lagfart

I E-tjänsten kan Användaren med hjälp av funktionen "Sök lagfart" söka förtydligande lagfart, dvs. lagfart för att förtydiga sin rättsliga ställning. Delägare i ett odelat dödsbo kan gemensamt söka förtydligande lagfart på en fastighet som ingår i dödsboet. Dessutom kan en fastighetsägare som tidigare har fått lagfart med stöd av förvärv söka förtydligande lagfart för att förtydliga sin rättsliga ställning. Exempelvis kan en make, som genom avvittring eller avskiljande av egendom har fått behålla en fastighet som hen tidigare ägt, för klarhetens skull ansöka om förtydligande lagfart på sin fastighet även om det inte har skett ändringar i fastighetens ägarförhållanden.

När Användaren söker förtydligande lagfart för delägarna i ett oskiftat dödsbo ska hen meddela den avlidne ägarens uppgifter och dödsbodelägarnas uppgifter. Om Användaren söker lagfart på flera fastigheter ska respektive fastighet ingå i samma dödsbo eller dödsbon och dödsboet eller dödsbona ska ha en lika stor ägarandel i respektive fastighet. Dödsbodelägarnas uppgifter meddelas separat för varje dödsbo. 

Då Användaren söker förtydligande lagfart med stöd av avvittring eller avskiljande av egendom ska hen meddela om ansökan grundar sig på ett avvittringsavtal eller ett avtal om avskiljande. Dessutom ska hen ange underteckningsdatum för avvittringsavtalet eller avtalet om avskiljande.

2.4 Inteckningsansökan i samband med lagfartsansökan

Efter att Användaren har sökt lagfart i E-tjänsten enligt punkt 2.3 har hen möjlighet att ansöka om inteckning på samma fastighet eller fastigheter med hjälp av funktionen "Sök inteckning" som visas på skärmen genast efter att lagfartsansökan skickats. E-tjänsten överför då Användaren automatiskt till Fastighetsöverlåtelsetjänsten för upprättande av inteckningsansökan. På ansökan om inteckning tillämpas Fastighetsöverlåtelsetjänstens användningsvillkor och bruksanvisningar

Med fastighet avses ovan även ett outbrutet område eller en kvotdel av en fastighet, ett område som är samfällt för flera fastigheter, ett outbrutet område av ett samfällt område samt en andel i ett samfällt område.

Inteckningsansökan skickas med stöd av 8 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet på avsändarens eget ansvar. Enligt 10 § 1 mom. i samma lag anses ansökan ha inkommit till inskrivningsmyndigheten när den finns tillgänglig för inskrivningsmyndigheten i inskrivningsmyndighetens datasystem.

Användaren får ett kvitto på att ansökan har tagits emot.

2.5 Ansöka om lantmäteriförrättning

I E-tjänsten kan Användaren ansöka om en lantmäteriförrättning som gäller användarens egen fastighet eller med fullmakt en fastighet som ägs av någon annan.

Upprättandet av en ansökan inleds genom att klicka på fastighetsbeteckningen (Användarens fastigheter) eller genom att ange fastighetsbeteckningen (alla fastigheter) i fältet som reserverats för ändamålet. Efter detta visas avsnittet "Lantmäteriförrättningar".
Under rubriken "Lantmäteriförrättningar" kan Användaren ansöka om förrättning av enskild väg, servitutsförrättning, rågångsförrättning eller annan lantmäteriförrättning eller åtgärd, exempelvis delning av en fastighet, ändring av fastighetens namn eller inlösning, byte eller sammanslagning av områden.

Till ansökan kan bifogas en karta eller en bild som visar servitutets eller den ansökta vägrättens sträckning eller läget för en oklar rå eller ett försvunnet råmärke. Användaren kan också bifoga andra handlingar som berör ärendet, exempelvis kopior av fullmakter. Vi rekommenderar filformatet pdf.

I ansökan ska Användaren meddela telefonnummer och e-postadress för att Lantmäteriverket ska kunna be om ytterligare information som berör den ansökta förrättningen eller åtgärden. Genom att ge sin e-postadress ger Användaren sitt samtycke till att Lantmäteriverket kan tillkännage en handling per e-brev som skickas till den angivna e-postadressen i enlighet med bestämmelserna i 19 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet. Kallelsebrev och beslut som gäller förrättningar skickas i form av Suomi.fi-meddelanden eller brev till den postadress som anges i Befolkningsdatasystemet. 

Dessutom ska Användaren meddela önskat förrättningsspråk, svenska eller finska.

När ansökan är ifylld till alla delar, visas i E-tjänsten ett sammandrag om ansökan som gäller förrättningen eller åtgärden. I detta skede kan Användaren även bekanta sig med de avgifter som tas ut för förrättningen eller åtgärden.

Användaren kan avbryta upprättandet av ansökan, gå tillbaka till tidigare avsnitt för att redigera ansökan eller skicka en ansökan som motsvarar sammandraget till Lantmäteriverket. Användaren måste kontrollera uppgifterna i ansökan innan den skickas till Lantmäteriverket. En klar och granskad ansökan skickas till Lantmäteriverket genom att klicka på knappen "Skicka". Efter detta kan ansökan inte längre redigeras.

Användaren får en bekräftelse om mottagning av ansökan om lantmäteriförrättning eller åtgärd.

Ansökan skickas med stöd av 8 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet på avsändarens eget ansvar. Enligt 10 § 1 mom. i samma lag anses ansökan ha inkommit till inskrivningsmyndigheten när den finns tillgänglig för Lantmäteriverket i Lantmäteriverkets datasystem. Användaren får en bekräftelse om mottagning av ansökan om lantmäteriförrättning eller åtgärd.

Om ansökan berör en fastighet som ligger på ett område där kommunen utför lantmäteriförrättningar, överför Lantmäteriverket ansökan som den tagit emot och som hör till kommunens behörighet utan dröjsmål till kommunen enligt bestämmelserna i 15 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet. 

2.5.1 Ansökan om förrättning av enskild väg

Vid en förrättning av enskild väg behandlas färdselrätter till en fastighet på en annan fastighets område. Rättigheter kan bildas, upphävas eller flyttas. Dessutom fattas beslut om fördelning av vägkostnaderna. Ärenden som berör förrättningen av enskild väg handläggs och beslut fattas vid förrättningssammanträde. 

Användaren som ansöker om förrättning av enskild väg ska först meddela om fastighetsägarna som berörs av färdselrätten har avtalat om den och i så fall om avtalet har varit skriftligt eller muntligt. Vi rekommenderar att fastighetsägare avtalar om färdselrätten innan de ansöker om förrättning av enskild väg. Användaren kan använda avtalsmallen i E-tjänsten för att upprätta avtal. 

Fastighetsägare ska noggrant överväga vilka punkter och villkor som ett eventuellt avtal om färdselrätt ska innehålla. Avtalsmallen i E-tjänsten omfattar vissa punkter och villkor som typiskt tas med i denna typ av avtal, men dessa punkter och villkor är inte uttömmande och utgör inte Lantmäteriverkets förslag om vad avtalet ska innehålla. Fastighetsägare använder avtalsmallen helt på eget ansvar. 

Om färdselrättsavtalet är skriftligt ska en kopia av det bifogas till ansökan. Om parterna har avtalat muntligt om färdelrätten eller om det inte finns något avtal alls, ska Användaren under denna punkt meddela varför man ansöker om förrättning av enskild väg och hur färdseln till fastigheten är avsedd att ordnas, eller vilken typ av ärende, som berör användningen av vägen, förrättningen av enskild väg är avsedd att avgöra. Dessutom ska Användaren meddela fastighetsbeteckningarna för de fastigheter genom vilka man avser ordna färdseln. 

Utöver de handlingar som nämns under punkt 2.5 kan man till ansökan bifoga en kopia av väglagets protokoll eller av ett anslutningstillstånd till landsväg.

2.5.2 Ansöka om servitutsförrättning

Med servitut avses en fastighets rätt att utnyttja en annan fastighets område för ett visst syfte, exempelvis för en båtplats. Man bildar eller ändrar fastighetens servitutsrätter med hjälp av en servitutsförrättning. Ärenden som berör servitutsförrättningen handläggs och beslut fattas vid förrättningssammanträde.

När man ansöker om servitutsförrättning ska man först meddela om de fastighetsägare som berörs av servitutsrätten har avtalat om servitutsrätten och om avtalet är skriftligt eller muntligt. Vi rekommenderar att fastighetsägarna avtalar om servitutsrätten innan servitutsförrättningsansökan lämnas in. Användaren kan använda avtalsmallen i E-tjänsten för att upprätta avtal. 

Fastighetsägare ska noggrant överväga vilka punkter och villkor som ett eventuellt avtal om servitutsrätt ska innehålla. Avtalsmallen i E-tjänsten omfattar vissa punkter och villkor som typiskt tas med i denna typ av avtal, men dessa punkter och villkor är inte uttömmande och utgör inte Lantmäteriverkets förslag om vad avtalet ska innehålla. Fastighetsägare använder avtalsmallen helt på eget ansvar. 

Om servitutsrättsavtalet är skriftligt, ska en kopia av det bifogas till ansökan. Om parterna har avtalat muntligt om servitutsrätten eller om det inte finns något avtal alls, ska Användaren i denna punkt meddela varför ansökan om bildande av servitut lämnas in och om man avser betala ersättning för bildande av servitutet. Dessutom ska Användaren meddela fastighetsbeteckningarna för de fastigheter som berörs av servitutet.

2.5.3 Ansöka om rågångsförrättning

Vid en rågångsförrättning utreds fastighetsgränsernas sträckning i terrängen. Ärenden som berör rågångsförrättningen handläggs och beslut fattas vid förrättningssammanträde.

I rågångsförrättningsansökan ska Användaren utreda var den oklara gränsen finns och värför den är oklar. Dessutom ska fastighetsbeteckningarna för de fastigheter anges vilkas gräns är oklar.

2.5.4 Ansöka om annan lantmäteriförrättning

Vid ansökan om annan förrättning ska Användaren först meddela varför hen ansöker om förrättningen och vilken ändring Användaren önskar för sin fastighet. Om förrättningen också berör andra fastigheter, rekommenderar vi att fastighetsägarna avtalar om ärendet sinsemellan innan Användaren ansöker om förrättningen. Om avtalet är skriftligt ska en kopia av det bifogas till ansökan.

Om förrättningen också berör andra fastigheter ska Användaren även meddela deras fastighetsbeteckningar.

2.6 Granskning av pågående ärenden

Under rubriken Mina fastigheter och aktielägenheter finns punkten "Pågående ärenden" där Användaren kan se alla sina pågående inskrivningsärenden som gäller inskrivning av lagfart, inteckning eller särskilda rättigheter. Med ett pågående inskrivningsärende avses ett inskrivningsärende som är anhängigt (även inskrivningsärende som lämnats vilande) och ett inskrivningsärende som redan avgjorts med avslag eller beslut om att inte undersöka ärendet, så länge som tidsfristen för sökande av ändring i beslutet fortfarande pågår. För ett pågående inskrivningsärende visas status, ärendenummer och datum då ärendet blivit anhängigt. Genom att välja ett pågående ärende kan Användaren se utöver uppgifterna ovan även de fastigheter som ärendet gäller. Här kan man också komplettera ärendets ansökan. Komplettering av ansökan behandlas nedan under punkten 2.7.  På basis av de uppgifter som framgår av punkten "Pågående ärenden" kan Användaren även se om lagfart är anhängig på en av hens fastigheter med anteckningen "saknar lagfart". Om så är fallet, behöver Användaren inte ansöka om lagfart på nytt.

Under punkten "Pågående ärenden" kan Användaren även se alla pågående lantmäteriförrättningar, exempelvis styckningar, förrättningar av enskild väg, servitutsförrättningar och rågångsförrättningar, i vilka hen är sakägare. I denna punkt visas också sådana pågående lantmäteriförrättningar som ansökts om eller blivit anhängiga på annat sätt än via E-tjänsten. Med en pågående lantmäteriförrättning avses i E-tjänsten en lantmäteriförrättning för vilken förordnats en handläggare och som inte antecknats i fastighetsregistret.

För en pågående lantmäteriförrättning visas förrättningsslag, exempelvis "Styckning", "Förrättning av enskild väg", "Servitutsförrättning" eller "Rågångsförrättning", samt förrättningens förrättningsnummer. Dessutom visas som förrättningens skede "Inledd" och datum då förrättningen blivit anhängig, om datumet är tillgängligt i E-tjänsten. Om datumet inte är tillgängligt i E-tjänsten, visas som förrättningens skede endast "Pågående".

Pågående ärenden visas i kronologisk ordning enligt datum då ärendet blivit anhängigt från det nyaste till det äldsta. Lantmäteriförrättningar vilkas anhängiggörandedatum inte är tillgängliga i E-tjänsten, dvs. lantmäteriförrättningar vilkas skede är "Pågående", visas dock alltid först.

Lantmäteriförrättning som handläggs av kommunerna syns inte i E-tjänsten.

Användaren kan kontakta Lantmäteriverkets kundservice för att få information om handläggningsskedet och annat som berör handläggningen av pågående ärenden eller andra ärenden som handläggs vid Lantmäteriverket.

2.7 Komplettering av ansökningar som gäller pågående inskrivningsärenden

Under rubriken Mina fastigheter och aktielägenheter finns punkten "Pågående ärenden" där Användaren kan se alla sina pågående inskrivningsärenden som gäller inskrivning av lagfart, inteckning eller särskilda rättigheter, se beskrivningen ovan i punkt 2.6.

En ansökan som gäller ett pågående inskrivningsärende kan kompletteras genom att välja ärendet som ska kompletteras och därefter välja punkten "Komplettera ansökan". 

Under "Bilagor" kan Användaren bifoga handlingar för att komplettera ansökan på eget initiativ eller enligt inskrivningsmyndighetens begäran. Dessutom kan Användaren ge andra utredningar som kompletterar ansökan. 

Efter att filerna har bifogats eller andra kompletterande utredningar har getts kan Användaren skicka handlingarna genom att klicka på "Skicka".

Handlingar och utredningar skickas med stöd av 8 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet på avsändarens eget ansvar. Handlingar och utredningar anses ha inkommit till inskrivningsmyndigheten när den finns tillgänglig för inskrivningsmyndigheten i inskrivningsmyndighetens datasystem. 

Användaren får ett kvitto på att kompletteringen till ansökan har tagits emot.

En handling eller utreding som inskrivningsmyndigheten har begärt att få vid behandlingen av ett ärende anses ha inkommit inom den utsatta tiden om handlingen eller utredningen inkommer till inskrivningsmyndigheten senast på den utsatta tidens sista dag senast kl. 23.59.
 

2.7 Mina aktielägenheter

Under rubriken "Mina fastigheter och aktielägenheter"i E-tjänsten finns punkten Aktielägenheter, där Användaren kan titta på sina egna aktielägenheters uppgifter.

De uppgifter om Användarens aktielägenheter som visas i E-tjänsten är basuppgifter om aktielägenheten, exempelvis huvudbesittningsobjektets typ och aktiegruppens namn (t.ex. Lägenhet A 123 eller Bilplats AB 8), bolagets firmanamn, aktiegruppens adress, bolagets FO-nummer, aktiegruppsbeteckning, aktier, antal aktier samt aktiernas form (skriftlig, med vilket avses skriftligt aktiebrev, eller elektronisk, med vilket avses en elektronisk registeranteckning).

Aktielägenheten visas även på kartan vid lägesfastighetens identifikationspunkt, om en giltig fastighetsbeteckning, beteckning för outbrutet område eller anläggningsbeteckning lagrats i lägenhetens uppgifter.

2.8 Köpa kartor

I E-tjänstens kartbutik (Köp kartor) kan man köpa Lantmäteriverkets grund- och terrängkartor eller beställa en kartutskrift över önskat område. Beställnings- och leveransvillkoren för kartor finns på Lantmäteriverkets webbplats.

3. Autentisering i E-tjänsten och avgiftsbelagda tjänster

Inloggning till E-tjänsten sker med stark autentisering via identifieringstjänsten Suomi.fi. Vissa tjänster i E-tjänsten är avgiftsbelagda. Avgiftsbeläggningen av tjänsten anges i anslutning till den samt i Lantmäteriverkets prislista. Användaren betalar avgiftsbelagda tjänster med ett personligt elektroniskt betalningsinstrument. Användaren ansvarar för betalningar med egna betalningsinstrument i E-tjänsten.

4. Lantmäteriverkets skyldigheter och ansvar

Lantmäteriverket ansvarar för att tillämpade skydds- och krypteringsmetoder i samband med E-tjänsten och dess dataöverföring är betryggande för skyddet av konfidentiella meddelanden och att de även i övrigt uppfyller kraven i gällande lagstiftning.

E-tjänsten är i princip tillgänglig dagligen kl. 1.00–23.00. Lantmäteriverket kan ta E-tjänsten eller delar av den ur bruk t.ex. på grund av underhåll, uppdatering, tekniska problem eller andra orsaker. Lantmäteriverket strävar efter att om möjligt ge förhandsinformation om avbrott i E-tjänsten på E-tjänstens webbsidor eller annat lämpligt sätt. Lantmäteriverket ansvarar inte för avbrott i användningen som beror på problem eller brister hos producenten av identifieringslösningen eller ett instrument som anslutits till den.

Lantmäteriverket kan när som helst förändra E-tjänsten eller dess innehåll, förhindra åtkomst till dessa eller upphöra med E-tjänsten. Lantmäteriverket strävar efter att om möjligt ge förhandsinformation om förändringar i E-tjänsten på E-tjänstens webbsidor eller annat lämpligt sätt. Ändringarna träder i kraft genast när de har genomförts.

E-tjänsten och dess delar samt tillgängliga utdrag och intyg visas som sådana. Lantmäteriverket ansvarar inte för fel eller brister i dessa eller för direkta eller indirekta skador som de orsakar Användaren eller tredje part, såvida något annat inte följer av tvingande lagstiftning. Lantmäteriverket ansvarar inte heller i övrigt för direkta eller indirekta skador som användning eller förhindrad användning av E-tjänsten orsakar.

5. Användarens skyldigheter och ansvar

Användaren är skyldig att använda E-tjänsten enligt dessa Användningsvillkor, gällande lagstiftning, myndighetsföreskrifter och Lantmäteriverkets anvisningar.

Användaren ansvarar för de egna enheternas, programvarornas och kommunikationsförbindelsernas funktion och säkerhet vid användning av E-tjänsten. Det är otillåtet att använda E-tjänsten för andra än sedvanliga ändamål eller med andra än sedvanliga enheter, programvaror och förbindelser.

E-tjänsten eller tillgängliga utdrag och intyg kan innehålla personuppgifter. Användaren ansvarar för att hen använder dessa personuppgifter enbart för sedvanliga privata syften eller syften med anknytning till hens hushåll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (EU:s allmänna dataskyddsförordning) eller något annat godtagbart ändamål enligt gällande dataskyddslagstiftning. Personuppgifter får inte användas för direktmarknadsföring, opinionsundersökningar eller marknadsundersökningar och inte för handlingar eller verksamhet som strider mot integritetsskyddet.

Om Användaren använder E-tjänsten i strid med dessa Användningsvillkor, kan Lantmäteriverket spärra eller begränsa användningen av E-tjänsten för Användarens del. Användaren bär det fullständiga ansvaret för skador som Lantmäteriverket eller tredje part orsakas av att E-tjänsten eller delar av den eller utdrag eller intyg från den används i strid med Användningsvillkoren.

6. Immateriella rättigheter

Rättigheterna till E-tjänsten och dess material inklusive upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter innehas av Lantmäteriverket eller tredje part. Dessa rättigheter överförs inte mellan parterna i E-tjänsten eller genom att E-tjänsten används.
Handlingar som Användaren skickar via E-tjänsten blir sådana handlingar som avses i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Handlingarna är enligt lagstadgade grunder antingen offentliga eller sekretessbelagda. Lantmäteriverket är skyldig att tillhandahålla information om handlingar som överförts till det elektroniska arkivet enligt bestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Beställaren har inte rätt att göra E-tjänsten eller en del av den tillgänglig för allmänheten genom att sprida eller visa den offentligt eller lagra eller framställa exemplar av den utan ett på förhand givet tillstånd från Lantmäteriverket. Användaren har rätt att lägga ut en länk till E-tjänstens huvudsida på sin webbplats. Namnet på E-tjänsten ska visas i anslutning till länken. Länken ska öppna E-tjänsten i ett tomt webbläsarfönster utan ramar. Annan typ av länkning är inte tillåten.

Utdrag och intyg från E-tjänsten kan användas för hantering av egna fastighetsärenden. Fastighetsuppgifter som kan läsas i E-tjänsten är endast avsedda för kontroll av de egna fastighetsuppgifterna. Dessa fastighetsuppgifter får inte överlåtas eller föras vidare och inte heller utnyttjas gentemot tredje part. Med fastighetsuppgifter som kan läsas i E-tjänsten kan man inte visa äganderätt eller annan rätt till en fastighet. För detta ändamål måste man i stället använda tillgängliga utdrag och intyg från E-tjänsten.

7. Behandling av personuppgifter

I E-tjänsten behandlar Lantmäteriverket Användarnas personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning och övrig gällande dataskyddslagstiftning för att sköta myndighetsuppgifter. Lantmäteriverket använder användarnas personuppgifter för fakturering och myndighetskommunikation.

Personuppgifter som berör Användare ingår i Lantmäteriverkets register över kundförhållanden. En beskrivning av behandlingen av den registrerades personuppgifter i registret över kundförhållanden finns på Lantmäteriverkets webbplats.

Lantmäteriverket lämnar inte ut de personuppgifter om Användaren som behandlas i E-tjänsten till tredje part, såvida utlämningen inte är nödvändig med stöd av tvingande lagstiftning eller domstols- eller myndighetsbeslut. Lantmäteriverket översänder inte personuppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8. Tillämplig lag och meningsskiljaktigheter

På E-tjänsten och användningen av den tillämpas finsk lag med undantag för internationella lagvalsregler.

Avsikten är att meningsskiljaktigheter om användning av E-tjänsten i första hand ska lösas genom förhandlingar mellan Lantmäteriverket och Användaren. Om en meningsskiljaktighet inte kan lösas förhandlingsvägen, avgörs den vid Helsingfors tingsrätt som första rättsinstans.