Maanmittauslaitoksen sähköisen asiointipalvelun käyttöehdot

1. Asiointipalvelun sisältö ja osapuolet

Maanmittauslaitos tarjoaa sähköistä asiointipalvelua osoitteessa asiointi.maanmittauslaitos.fi (jäljempänä ”Asiointipalvelu”). Asiointipalvelussa käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) voi tutustua omistamansa tai hallitsemansa kiinteistöjen tietoihin ja ostaa niistä otteita ja todistuksia. Asiointipalveluun lisätään uusia palveluita vaiheittain.

Asiointipalveluun kirjaudutaan vahvaa tunnistusmenetelmää käyttäen Suomi.fi-tunnistuspalvelun kautta. Osa Asiointipalvelun palveluista on maksullisia. Maksullisuudesta ilmoitetaan kunkin palvelun yhteydessä sekä Maanmittauslaitoksen hinnastossa. Käyttäjä maksaa maksullisesta palvelusta henkilökohtaisella sähköisellä maksuvälineellä. Käyttäjä vastaa omilla maksuvälineillään Asiointipalvelussa tapahtuvista maksuista.

Asiointipalvelun Käyttäjän tulee lukea huolellisesti nämä käyttöehdot (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Käyttämällä Asiointipalvelua Käyttäjä ilmoittaa lukeneensa Käyttöehdot ja hyväksyvänsä ne itseään sitoviksi. Maanmittauslaitos voi koska tahansa muuttaa näitä Käyttöehtoja. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

2. Maanmittauslaitoksen velvollisuudet ja vastuu

Maanmittauslaitos vastaa siitä, että Asiointipalvelun käytössä ja Asiointipalveluun liittyvässä tiedonsiirrossa käytetyt suojaus- ja salausmenettelyt turvaavat luottamuksellisen viestin suojan ja täyttävät muutoinkin voimassaolevan lainsäädännön vaatimukset.

Asiointipalvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä vuorokauden kaikkina aikoina ja viikon kaikkina päivinä. Maanmittauslaitos voi ottaa Asiointipalvelun tai sen osan pois käytöstä esimerkiksi huoltotöiden, päivitysten, teknisten ongelmien tai muiden syiden vuoksi. Maanmittauslaitos pyrkii mahdollisuuksien mukaan tiedottamaan Asiointipalvelua koskevista käyttökatkoista etukäteen Asiointipalvelun verkkosivuilla tai muulla sopivalla tavalla. Maanmittauslaitos ei vastaa käyttökatkoista, jotka johtuvat tunnistusratkaisun tuottajan tai siihen liitetyn välineen ongelmista tai puutteista.

Maanmittauslaitos voi koska tahansa muuttaa Asiointipalvelua tai sen sisältöä, estää pääsyn niihin tai lopettaa Asiointipalvelun. Maanmittauslaitos pyrkii mahdollisuuksien mukaan tiedottamaan Asiointipalvelua koskevista muutoksista etukäteen Asiointipalvelun verkkosivuilla tai muulla sopivalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

Asiointipalvelu ja sen osat sekä Asiointipalvelusta saatavat otteet ja todistukset esitetään sellaisina kuin ne ovat. Maanmittauslaitos ei vastaa niihin sisältyvistä virheistä tai puutteista tai niistä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Maanmittauslaitos ei vastaa muutoinkaan Asiointipalvelun käytöstä tai käytön estymisestä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

3. Käyttäjän velvollisuudet ja vastuu

Käyttäjä on velvollinen käyttämään Asiointipalvelua näiden Käyttöehtojen, voimassaolevan lainsäädännön, viranomaismääräysten ja Maanmittauslaitoksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Käyttäjä vastaa niiden laitteiden, ohjelmistojen sekä viestintä- ja tietoliikenneyhteyksien toimivuudesta ja turvallisuudesta, joilla hän käyttää Asiointipalvelua. Asiointipalvelun muu kuin tavanomaisiin tarkoituksiin ja tavanomaisilla laitteilla, ohjelmistoilla ja yhteyksillä tapahtuva käyttö on kielletty.

Asiointipalveluun tai Asiointipalvelusta saataviin otteisiin tai todistuksiin saattaa sisältyä henkilötietoja. Käyttäjä vastaa siitä, että hän käyttää näitä henkilötietoja vain henkilötietolain (523/1999) mukaiseen tavanomaiseen yksityiseen tarkoitukseen tai muuhun henkilötietolain mukaiseen hyväksyttävään tarkoitukseen. Henkilötietoja ei saa käyttää suoramarkkinointiin, mielipidetutkimukseen tai markkinatutkimukseen tai yksityisyyden suojaa loukkaavaan tekoon tai toimintaan.

Mikäli Käyttäjä käyttää Asiointipalvelua näiden Käyttöehtojen vastaisesti, Maanmittauslaitos voi sulkea tai rajoittaa Asiointipalvelun käyttöä kyseiseltä Käyttäjältä. Käyttäjä vastaa Asiointipalvelun tai sen osan tai Asiointipalvelusta saatujen otteiden tai todistusten näiden Käyttöehtojen vastaisesta käytöstä Maanmittauslaitokselle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti.

4. Immateriaalioikeudet

Asiointipalveluun ja palveluun sisältyviin aineistoihin liittyvät oikeudet mukaan lukien tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Maanmittauslaitokselle tai kolmannelle osapuolelle. Asiointipalvelussa tai Asiointipalvelun käyttämisellä ei siirretä näitä oikeuksia osapuolten välillä.

Käyttäjällä ei ole oikeutta saattaa Asiointipalvelua tai sen osaa yleisön saataville levittämällä, esittämällä tai näyttämällä se julkisesti eikä myöskään tallentaa tai valmistaa siitä kappaleita ilman Maanmittauslaitoksen etukäteen antamaa lupaa. Käyttäjällä on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Asiointipalvelun pääsivulle. Linkin yhteydessä pitää näkyä Maanmittauslaitoksen asiointipalvelun nimi. Linkin kautta Asiointipalvelun tulee aueta selaimen tyhjään ikkunaan ilman kehyksiä. Muunlainen linkittäminen on kielletty.

Asiointipalvelusta saatavia otteita ja todistuksia voi käyttää oman kiinteistöasian hoitamista varten. Asiointipalvelussa selattavissa olevat kiinteistötiedot on tarkoitettu vain omien kiinteistötietojen tarkistamista varten. Näitä kiinteistötietoja ei saa luovuttaa tai siirtää edelleen eikä niitä saa hyödyntää suhteessa kolmanteen osapuoleen. Asiointipalvelussa selattavissa olevilla kiinteistötiedoilla ei voi osoittaa omistusoikeutta tai muuta oikeutta kiinteistöön, vaan tähän tarkoitukseen on käytettävä Asiointipalvelusta saatavia otteita ja todistuksia.

5. Henkilötietojen käsittely

Asiointipalvelussa käsitellään palvelussa asioivien henkilöiden henkilötietoja. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain ja muun voimassaolevan henkilötietoja ja yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjää koskevia henkilötietoja tallennetaan Maanmittauslaitoksen asiakassuhderekisteriin. Asiakassuhderekisterin tietosuojaseloste on saatavilla Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta. Käyttäjien henkilötietoja käytetään Maanmittauslaitoksessa laskuttamiseen ja viranomaisviestintään.

Maanmittauslaitos ei luovuta Asiointipalvelussa käsiteltäviä, Käyttäjiä koskevia henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, ellei luovuttaminen ole välttämätöntä pakottavan lainsäädännön tai tuomioistuimen tai viranomaisen määräyksen perusteella. Maanmittauslaitos ei siirrä henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

6. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Asiointipalveluun ja sen käyttöön sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta kansainvälisiä lainvalintasäännöksiä.

Asiointipalvelun käyttöä koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Maanmittauslaitoksen ja Käyttäjän välillä neuvotteluteitse. Jos erimielisyyttä ei saada neuvotteluteitse ratkaistua, erimielisyyden ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeus.