Hyppää pääsisältöön

Maanmittauslaitoksen sähköisen asiointipalvelun käyttöehdot

1. Yleistä

Maanmittauslaitos tarjoaa sähköistä asiointipalvelua osoitteessa asiointi.maanmittauslaitos.fi (jäljempänä ”Asiointipalvelu”). Asiointipalvelussa käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) voi

 • tutustua omistamiensa tai hallitsemiensa kiinteistöjen tietoihin; 
 • ostaa mistä tahansa kiinteistöstä tai kirjaamisvelvollisuuden alaisista kirjatuista käyttö- tai vuokraoikeuksista erilaisia otteita ja todistuksia;
 • hakea lainhuutoa, vuokraoikeuden tai muun oikeuden kirjaamista tai kirjaamisvelvollisuuden alaisen kirjatun vuokraoikeuden siirron kirjaamista;
 • hakea yksityistietoimitusta, rasitetoimitusta, rajankäyntiä, vesijätön lunastusta, kiinteistöjen yhdistämistä ja muuta maanmittaustoimitusta, kuten esimerkiksi kiinteistön jakamista, vaihtamista tai kiinteistön nimen muuttamista; 
 • tarkastella omia käynnissä olevia kirjaamisasioita ja maanmittaustoimituksia;
 • täydentää käynnissä olevien kirjaamisasioiden hakemuksia; 
 • tutustua hallitsemiensa huoneistojen tietoihin;
 • ostaa Maanmittauslaitoksen perus- ja maastokarttoja tai tilata karttatuloste haluamastaan alueesta;

siten kuin jäljempänä kohdissa 3-4 on esitetty. Asiointipalveluun lisätään uusia palveluita vaiheittain.

Asiointipalvelua voi käyttää Käyttäjä, joka on luonnollinen henkilö. Sen sijaan oikeushenkilö ei voi käyttää Asiointipalvelua. Asiointipalvelun Käyttäjän tulee lukea huolellisesti nämä käyttöehdot (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Käyttämällä Asiointipalvelua Käyttäjä ilmoittaa lukeneensa Käyttöehdot ja hyväksyvänsä ne itseään sitoviksi.

Maanmittauslaitos voi koska tahansa muuttaa näitä Käyttöehtoja. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

2. Otteiden ja todistusten ostaminen

2.1. Yleistä

Otteisiin ja todistuksiin sisältyviä henkilötietoja on sallittua käyttää yksinomaan henkilökohtaiseen tai kotitalouttaan koskevaan tarkoitukseen tai muuhun voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaiseen hyväksyttävään tarkoitukseen. Henkilötietoja ei saa käyttää suoramarkkinointiin, mielipidetutkimukseen tai markkinatutkimukseen tai yksityisyyden suojaa loukkaavaan tekoon tai toimintaan.

Maanmittauslaitos seuraa Käyttäjän Asiointipalvelusta ostamien Kiinteistötietojärjestelmän otteiden ja todistusten lukumääriä. Maanmittauslaitos voi tarvittaessa ottaa Käyttäjään yhteyttä ja tiedustella tarkemmin Käyttäjän Asiointipalvelusta ostamiin otteisiin ja todistuksiin sisältyvien henkilötietojen käyttötarkoitusta.

Mikäli Maanmittauslaitos katsoo Käyttäjän Asiointipalvelusta Kiinteistötietojärjestelmästä ostamien otteiden ja todistusten lukumäärän tai Käyttäjän antaman selvityksen perusteella, että otteisiin ja todistuksiin sisältyvien henkilötietojen käyttötarkoitus ei ole yksinomaan henkilökohtainen tai kotitaloutta koskeva taikka muu tietosuojalainsäädännön mukainen hyväksyttävä käyttötarkoitus, Maanmittauslaitos voi edellyttää, että Käyttäjä hakee kiinteistötiestöjärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain (453/2002, jäljempänä ”KTJ-laki”) 6 §:n 3 momentin nojalla lupaa kiinteistötietojärjestelmän tietojen saamiseen. Kyseisen säännöksen nojalla Maanmittauslaitos saa hakemuksen perusteella myöntää luvan tietojen saamiseen teknisen käyttöyhteyden avulla. Tietoja saadaan luovuttaa sille, joka tarvitsee tietoja yhdyskuntasuunnittelua, kiinteistönvälitystä, kiinteistönarviointia, luoton myöntämistä ja valvontaa tai muuta näihin verrattavaa kiinteistöihin liittyvää käyttötarkoitusta taikka kansallisen turvallisuuden varmistamista varten. Käyttölupaan voidaan ottaa tietojen hakuperustetta, muuta järjestelmän käyttöä ja sen valvontaa koskevia ehtoja.

Mikäli KTJ-lain 6 §:n 3 momentissa tarkoitetut edellytykset täyttyvät, Maanmittauslaitos voi myöntää Käyttäjälle käyttöluvan, jonka perusteella Käyttäjälle annetaan oikeus säännöksessä mainittuna teknisen käyttöyhteytenä toimivan Kiinteistötietopalvelun käyttöön käyttöluvan ehtojen mukaisesti.

2.2. Kiinteistöt

Asiointipalvelun ”Kaikki kiinteistöt" -osiossa voidaan ostaa erilaisia otteita ja todistuksia kohdassa 4.1 mainitun lisäksi myös muista kuin omista kiinteistöistä ja omista kirjaamisvelvollisuuden alaisista kirjatuista käyttö- tai vuokraoikeuksista. Otteiden tilaus- ja toimitusehdot ovat saatavilla Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta.

Otteita voi ostaa hakemalla haluttu kohde kyseessä olevalla kiinteistö-, määräala- tai laitostunnuksella. Tällöin palvelussa näytettään valitusta kohteesta ostettavissa olevat otteet ja todistukset, joita ovat:

 • Lainhuutotodistus
 • Rasitustodistus
 • Kiinteistörekisteriote
 • Kiinteistörekisteriote käyttöoikeusyksiköstä
 • Kiinteistörekisterin karttaote
 • Vuokraoikeustodistus

Edellä mainitut otteet ja todistukset eivät sisällä henkilötunnuksia ja osoitteita. Otteet ja todistukset ovat ostettavissa sekä suomen- että ruotsinkielisinä.

2.3. Huoneistot

Asiointipalvelun ”Omat kiinteistöt ja huoneistot” osiossa voidaan ostaa erilaisia otteita ja todistuksia omista huoneistoista. Otteiden tilaus- ja toimitusehdot ovat saatavilla Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta.

Palvelussa näytetään valitusta kohteesta ostettavissa olevat otteet ja todistukset, joita ovat:

 • Osakeluettelo
 • Osakehuoneistotuloste

Edellä mainitut otteet ja todistukset eivät sisällä henkilötunnuksia ja osoitteita. Otteet ja todistukset ovat ostettavissa sekä suomen- että ruotsinkielisinä.

3. Karttojen ostaminen

Asiointipalvelun Osta karttoja -osiossa voidaan ostaa Maanmittauslaitoksen perus- ja maastotietokarttoja tai tilata oma kartta halutulta alueelta. Karttojen tilaus- ja toimitusehdot ovat saatavilla Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta.

4. Kiinteistöt

4.1. Omat kiinteistöt

Asiointipalvelun ”Omat kiinteistöt ja huoneistot” -osion Kiinteistöt-kohdassa voi tutustua omien kiinteistöjen ja omien kirjaamisvelvollisuuden alaisten eli laitostunnuksellisten kirjattujen käyttö- tai vuokraoikeuksien sekä laitostunnuksettomien kirjattujen vuokraoikeuksien tietoihin.

Omien kiinteistöjen osalta Asiointipalvelussa on nähtävissä kiinteistön perustiedot, kuten kiinteistötunnus ja nimi, sijaintikunta, kiinteistön sijainti kartalla, muodostumistoimenpiteen arkistoviite, rekisteröintipäivä sekä pinta-ala. Lisäksi kiinteistön kohdalla voi näkyä kohdassa 4.2 tarkoitettu merkintä ”lainhuudattamaton”.

”Omistajat”-kohdassa voidaan tarkastella kiinteistöön voimassa tai vireillä olevaa lainhuutoa ja ”kiinnitykset”-kohdassa kiinteistöön vahvistettuja tai vireillä olevia kiinnityksiä.

”Käyttöoikeudet ja -rajoitukset” -kohdassa voidaan tarkastella kiinteistöön kohdistuvia kiinteistörekisteriin kirjattuja käyttöoikeuksia, rasitteita, yhteisalueosuuksia ja erityisiä etuuksia. Lisäksi ”Käyttöoikeudet ja -rajoitukset” -kohdassa voidaan tarkastella kiinteistöön kohdistuvia lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin kirjattuja erityisiä oikeuksia, kuten esimerkiksi vuokraoikeuksia, muita käyttöoikeuksia, eläkeoikeuksia, metsänhakkuuoikeuksia, oikeuksia ottaa maa-aineksia tai kaivoskivennäisiä taikka muita niihin verrattavia irrottamisoikeuksia tai sopimuksia kiinteistön hallinnan jakamisesta eli ns. hallinnanjakosopimuksia. Edelleen ”Käyttöoikeudet ja -rajoitukset” -kohdassa voidaan tarkastella kiinteistöön kohdistuvia lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin kirjattuja vallintarajoituksia ja muistutusasioita. Vallintarajoituksia ovat sellaiset lakiin tai testamenttiin perustuvat käyttöoikeudet tai saantoon liittyvät ehdot, jotka rajoittavat lainhuudon hakijan tai haltijan oikeutta luovuttaa kiinteistö tai perustaa kiinteistöön kohdistuvia erityisiä oikeuksia tai panttioikeuksia. Muistutustietoina voidaan puolestaan kirjata vallintarajoitusten lisäksi ulosmittaukset, turvaamistoimenpiteet, konkurssit, yrityssaneeraukset, etuosto-oikeuden käyttämiset, lunastusluvat ja muut vastaavat viranomaisten päätökset, lakisääteiset panttioikeudet, korjaamis- tai muutoksenhakuasian vireilläoloa koskevat tiedot, kiinteistön omistusta tai kirjausta koskevan riita-asian vireilläoloa koskevat tiedot sekä asiassa annettu ratkaisu ja sen lainvoimaisuus, lainhuudatuksen ulkopuolelle jäävän kiinteistön omistaja ja kiinteistöä hallinnoiva viranomainen sekä muut oikeutta tai rasitusta koskevat tiedot, jotka on säädetty kirjattavaksi lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tai sitä vastaaviin aikaisempiin rekistereihin tai jotka selventävät kirjausta.  

Omien kirjaamisvelvollisuuden alaisten eli laitostunnuksellisten kirjattujen käyttö- tai vuokraoikeuksien osalta Asiointipalvelussa on nähtävissä käyttö- tai vuokraoikeuden perustiedot, kuten laitostunnus, oikeuden sijaintikiinteistö, oikeuden kirjaamispäivä ja asianumero, oikeuden perusteena olevan asiakirjan nimi ja päiväys sekä oikeuden voimassaoloaika.

”Vuokralaiset”-kohdassa voidaan tarkastella kirjaamisvelvollisuuden alaisen eli laitostunnuksellisen kirjatun käyttö- tai vuokraoikeuden vuokralaisia koskevia tietoja ja ”kiinnitykset”-kohdassa edellä tarkoitettuun käyttö- tai vuokraoikeuteen vahvistettuja tai vireillä olevia kiinnityksiä.

”Käyttöoikeudet ja rajoitukset” -kohdassa voidaan tarkastella kirjaamisvelvollisuuden alaiseen eli laitostunnukselliseen kirjattuun käyttö- tai vuokraoikeuteen kohdistuvia lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin kirjattuja edellä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, vallintarajoituksia ja muistutusasioita.

Omien laitostunnuksettomien kirjattujen vuokraoikeuksien osalta, eli sellaisten kirjattujen vuokraoikeuksien osalta, jotka eivät ole kirjaamisvelvollisuuden alaisia, näytetään vuokraoikeuden sijaintikiinteistö ja siihen liittyvät tiedot sekä maininta ”vuokralainen”. Sen sijaan muut omat eli omiin nimiin kirjatut erityiset oikeudet kuin edellä mainitut omat kirjaamisvelvollisuuden alaiset eli laitostunnukselliset käyttö- tai vuokraoikeudet ja omat laitostunnuksettomat vuokraoikeudet eivät ole nähtävissä Kiinteistöt-kohdassa. Nämä erityiset oikeudet ilmenevät vain asianomaisten kiinteistöjen tai kirjaamisvelvollisuuden alaisten kirjattujen käyttö- tai vuokraoikeuksien rasitustodistuksilta.

Kiinteistöt-kohdassa voidaan myös ostaa kohdassa 2.2 lueteltuja erilaisia otteita ja todistuksia omista kiinteistöistä ja omista kirjaamisvelvollisuuden alaisista eli laitostunnuksellisista kirjatuista käyttö- tai vuokraoikeuksista. Otteiden ja todistusten tilaus- ja toimitusehdot ovat saatavilla Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta.

Edellä kiinteistöllä tarkoitetaan lainhuudon hakemisen osalta myös kiinteistön määräalaa, määräosaa, kiinteistöjen yhteistä aluetta ja sen määräalaa sekä yhteisalueosuutta. Lisäksi käyttö- tai vuokraoikeuden osalta kiinteistöllä tarkoitetaan myös kiinteistön määräalaan, kiinteistöjen yhteiseen alueeseen ja sen määräalaan kirjattua käyttö- tai vuokraoikeutta.

4.2. Lainhuudon hakeminen

Asiointipalvelussa voi hakea lainhuutoa eli omistusoikeuden rekisteröintiä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Lainhuutohakemuksen voi tehdä ”Omat kiinteistöt ja huoneistot” -osion Kiinteistöt-kohdassa tai ”Kaikki kiinteistöt” -osiossa.

Kiinteistöä klikkaamalla saa näkyviin edellä kohdassa 4.1esitetyt kiinteistön perustiedot, sekä muun muassa ”Hae lainhuutoa”-toiminnon, jota kautta lainhuutoa voi hakea. Lainhuutoa voi hakea luovutuksen, kuten esimerkiksi kiinteistön kaupan, lahjan tai vaihdon perusteella, tai muun saannon, kuten esimerkiksi perinnönjaon tai osituksen perusteella (ks. lähemmin kohta 4.2.1). Lisäksi voi hakea selvennyslainhuutoa eli lainhuutoa oikeusaseman selventämiseksi (ks. lähemmin kohta 4.2.2).

Edellä tarkoitetun lainhuutohakemuksen voi tehdä samalla kertaa kaikille samassa luovutuksessa tai muussa saannossa oleville kiinteistöille. Lainhuutoa voi hakea myös muiden saajien puolesta. Asiointipalvelu ohjaa liittämään hakemukseen erinäisiä liitteitä, kuten esimerkiksi kiinteistökaupan kauppahinnan maksukuitin tai jäljennöksen saannon perusteena olevasta perinnönjakosopimuksesta tai ositussopimuksesta.

Asiointipalvelun kautta voi toimittaa myös sellaisen liitteen, joka tulee toimittaa alkuperäisenä kirjaamisviranomaiselle, kuten esimerkiksi saannon perusteena oleva perinnönjakosopimus tai ositussopimus. Tällainen alkuperäisenä toimitettava asiakirja tulee tämän lisäksi toimittaa postitse Asiointipalvelussa ilmoitettavaan postiosoitteeseen tai vaihtoehtoisesti asiakirjan voi esittää Maanmittauslaitoksen palvelupisteessä. Alkuperäiseen asiakirjaan rinnastetaan kaupanvahvistajan tai kirjaamisviranomaisen oikeaksi todistama jäljennös asiakirjasta.

Edellä kiinteistöllä tarkoitetaan myös kiinteistön määräalaa, määräosaa, kiinteistöjen yhteistä aluetta ja sen määräalaa sekä yhteisalueosuutta.

Mahdolliset yhteydenotot, muut asiakirjat ja päätösasiakirjat toimitetaan hakemuksessa yhteystiedot-kohdassa annettuun osoitteeseen. Sähköpostiosoitteen antamalla Käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että Maanmittauslaitos voi antaa päätöksen tai muun asiakirjan tiedoksi sähköisenä viestinä annettuun sähköpostiosoitteeseen siten kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 19 §:ssä säädetään.

Kun lainhuutohakemus on kaikilta osin täytetty, tulee Asiointipalvelussa näkyviin yhteenveto hakemuksesta. Tässä vaiheessa Käyttäjä saa myös tiedon lainhuutohakemuksen käsittelystä perittävästä maksusta.

Käyttäjä voi keskeyttää lainhuutohakemuksen laatimisen tai palata edellisiin osioihin muokatakseen hakemusta. Käyttäjän tulee tarkistaa hakemuksen tiedot. Kun hakemus on valmis ja tarkastettu, se siirretään ostoskoriin ”Lisää ostoskoriin” -nappia painamalla. Ostoskoriin siirtämisen jälkeen tietoja ei voi enää muokata. Ostoskorissa oleva hakemus tulee maksaa verkkopankissa, ennen hakemuksen lähettämistä. Maksamalla hakemusmaksun verkkopankissa ja Maanmittauslaitoksen saatua tiedon maksusuorituksesta Käyttäjän katsotaan samalla allekirjoittaneen hakemuksen ja lähettäneen sen Maanmittauslaitokselle. Maksusuoritus on edellytys hakemuksen toimittamiselle.

Lainhuutohakemus lähetetään sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 8 §:n nojalla lähettäjän omalla vastuulla. Saman lain 10 § 1 momentin nojalla hakemus katsotaan saapuneeksi kirjaamisviranomaiselle silloin, kun se on kirjaamisviranomaisen käytettävissä kirjaamisviranomaisen järjestelmässä. Asia on tullut vireille, kun se on saapunut kirjaamisviranomaiselle.

Käyttäjä saa vahvistuksen hakemuksen vastaanottamisesta.  

4.2.1. Lainhuuto

Asiointipalvelussa olevan ”Hae lainhuutoa” -toiminnon kautta voi hakea lainhuutoa sellaisten omien kiinteistöjen luovutusten perusteella, joita koskevat kaupanvahvistajan, pesänjakajan tai ulosottomiehen ilmoitukseen perustuvat saantotiedot näkyvät lainhuutotodistuksella kohdassa ”Huudattamattomat luovutukset”. Tällaisia luovutuksia ovat esimerkiksi kiinteistön kauppa, lahja ja vaihto. Asiointipalvelussa tällaisten kiinteistöjen luovutusten kohdalla näkyy merkintä ”lainhuudattamaton”.

”Hae lainhuutoa” -toiminnon kautta voi myös hakea lainhuutoa sellaisten muiden saantojen perusteella, joista Maanmittauslaitos ei ole saanut ilmoitusta kaupanvahvistajalta, pesänjakajalta tai ulosottomieheltä. Tällaisia saantoja ovat esimerkiksi perinnönjako, ositus, testamentti, perintö tai omaisuuden erottelu. Lainhuutoa voi tällöin hakea vapaavalintaiseen kiinteistöön. Lainhuutoa tulee kuitenkin hakea vain sellaiseen kiinteistöön, johon on laillinen saanto. Lainhuutoa haettaessa tulee ilmoittaa, onko saanut omistusoikeuden koko kiinteistöön tai määräosaan kiinteistöstä, määräalaan tai osuuteen yhteismetsästä tai yhteisestä alueesta. Lisäksi tulee ilmoittaa, onko saanut omistusoikeuden kyseiseen kohteeseen perinnönjakosopimuksella, ositus- ja perinnönjakosopimuksella, testamentilla, perukirjalla (koskee vain tilannetta, jossa on yksinperijä), ositussopimuksella, erottelusopimuksella tai muulla asiakirjalla. Lisäksi tulee ilmoittaa omistusoikeuden saaja tai saajat sekä luovuttaja tai luovuttajat.

4.2.2. Selvennyslainhuuto

Asiointipalvelussa olevan ”Hae lainhuutoa” -toiminnan kautta voi hakea selvennyslainhuutoa eli lainhuutoa oikeusaseman selventämiseksi. Jakamattoman kuolinpesän osakkaat voivat yhteisesti hakea selvennyslainhuutoa kuolinpesään kuuluvaan kiinteistöön. Lisäksi kiinteistön omistaja, joka on aikaisemmin saanut lainhuudon saannon perusteella, voi hakea selvennyslainhuutoa oikeusasemansa selventämiseksi. Esimerkiksi puoliso, joka on osituksen tai omaisuuden erottelun jälkeen saanut pitää aikaisemmin omistamansa kiinteistön, voi selvyyden vuoksi hakea lainhuutoa kiinteistöön, vaikka kiinteistön omistussuhteissa ei ole tapahtunut muutoksia

Haettaessa jakamattoman kuolinpesän osakkaille selvennyslainhuutoa tulee ilmoittaa edesmenneen omistajan tiedot sekä kuolinpesän osakkaiden tiedot. Jos selvennyslainhuutoa haetaan useampaan kiinteistöön, kaikilla kiinteistöillä tulee olla sama kuolinpesä tai samat kuolinpesät ja kuolinpesällä tai kuolinpesillä tulee olla yhtä suuri omistusosuus jokaiseen kiinteistöön. Osakkaiden tiedot ilmoitetaan jokaisen kuolinpesän osalta erikseen.

Haettaessa selvennyslainhuutoa osituksen tai omaisuuden erottelun perusteella tulee ilmoittaa, perustuuko hakemus ositussopimukseen tai erottelusopimukseen. Lisäksi tulee ilmoittaa asianomaisen ositussopimuksen tai erottelusopimuksen allekirjoituspäivä.

4.3. Kiinnityksen hakeminen lainhuudon hakemisen yhteydessä

Sen jälkeen, kun Asiointipalvelussa on haettu lainhuutoa kohdan 4.2 mukaisesti, käyttäjällä on mahdollisuus hakea samaan kiinteistöön tai samoihin kiinteistöihin kiinnitystä heti lainhuutohakemuksen lähettämisen jälkeen näytölle ilmestyvän ”hae kiinnitystä” -toiminnon avulla. Tällöin Asiointipalvelu ohjaa käyttäjän automaattisesti kiinnityshakemuksen tekemistä varten Sähköisen kiinteistönvaihdannan palveluun. Kiinnityksen hakemiseen sovelletaan Sähköisen kiinteistönvaihdannan palvelun käyttöehtoja ja käyttöohjeita.

Edellä kiinteistöllä tarkoitetaan myös kiinteistön määräalaa, määräosaa, kiinteistöjen yhteistä aluetta ja sen määräalaa sekä yhteisalueosuutta.

Käyttäjä saa vahvistuksen hakemuksen vastaanottamisesta.  

4.4. Vuokraoikeuden kirjaaminen

Asiointipalvelussa voi hakea vuokraoikeuden kirjaamista eli rekisteröintiä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Vuokraoikeuden kirjaamista koskevan hakemuksen voi tehdä ”Omat kiinteistöt ja huoneistot” -osion Kiinteistöt-kohdassa tai ”Kaikki kiinteistöt” -osiossa.

Kiinteistöä klikkaamalla saa näkyviin edellä kohdassa 4.1 esitetyt kiinteistön perustiedot, sekä muun muassa ”Rekisteröi vuokraoikeus”-toiminnon, jonka kautta voi hakea vuokraoikeuden kirjaamista. Vuokraoikeuden kirjaamista voi hakea edellä mainitun toiminnon kautta, kun kiinteistön omistajan kanssa on tehty uusi maanvuokrasopimus (ks. lähemmin kohta 4.4.1). Muun erityisen oikeuden kuin vuokraoikeuden kirjaamista voi hakea ”Rekisteröi muu oikeus” -toiminnon kautta (ks. lähemmin kohta 4.5). Jos kirjaamisvelvollisuuden alainen kirjattu vuokraoikeus on hankittu edelliseltä vuokralaiselta, eli kysymyksessä on vuokraoikeuden siirto uudelle vuokralaiselle, edellä mainitun toiminnon kautta voi hakea kyseisen vuokraoikeuden siirron kirjaamista (ks. lähemmin kohta 4.4.1). Muun kirjaamisvelvollisuuden alaisen kirjatun käyttöoikeuden kuin vuokraoikeuden siirron kirjaamista voi hakea erikseen kirjallisesti Maanmittauslaitokselta.

Edellä tarkoitetun vuokraoikeuden kirjaamista koskevan hakemuksen voi tehdä samalla kertaa useammalle samassa maanvuokrasopimuksessa tai siirtosopimuksessa tarkoitetulle kiinteistölle. Hakemuksen voi tehdä myös muiden vuokralaisten puolesta. Asiointipalvelu ohjaa liittämään hakemukseen erinäisiä liitteitä, kuten esimerkiksi jäljennöksen kirjaamisen perusteena olevasta maanvuokrasopimuksesta tai siirtosopimuksesta tai siirtosopimuksen mukaisen hinnan maksukuitin.

Asiointipalvelun kautta voi toimittaa myös sellaisen liitteen, joka tulee toimittaa alkuperäisenä kirjaamisviranomaiselle, kuten esimerkiksi kirjaamisen perusteena oleva maanvuokrasopimus tai siirtosopimus. Tällainen alkuperäisenä toimitettava asiakirja tulee tämän lisäksi toimittaa postitse Asiointipalvelussa ilmoitettavaan postiosoitteeseen tai vaihtoehtoisesti asiakirjan voi esittää Maanmittauslaitoksen palvelupisteessä. Alkuperäiseen asiakirjaan rinnastetaan kaupanvahvistajan tai kirjaamisviranomaisen oikeaksi todistama jäljennös asiakirjasta.

Edellä kiinteistöllä tarkoitetaan myös kiinteistörekisteriin merkittyä kiinteistöjen yhteistä aluetta, lainhuudatettua määräalaa sekä kirjaamisvelvollisuuden alaista kirjattua käyttö- tai vuokraoikeutta. Nämä kohteet voivat olla edellä tarkoitetun kirjauksen kohteena.

Mahdolliset yhteydenotot, muut asiakirjat ja päätösasiakirjat toimitetaan hakemuksessa yhteystiedot-kohdassa annettuun osoitteeseen. Sähköpostiosoitteen antamalla Käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että Maanmittauslaitos voi antaa päätöksen tai muun asiakirjan tiedoksi sähköisenä viestinä annettuun sähköpostiosoitteeseen siten kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 19 §:ssä säädetään.

Kun vuokraoikeuden kirjaamista koskeva hakemus on kaikilta osin täytetty, tulee Asiointipalvelussa näkyviin yhteenveto kyseisestä hakemuksesta. Tässä vaiheessa Käyttäjä saa myös tiedon hakemuksen käsittelystä perittävästä maksusta.

Käyttäjä voi keskeyttää vuokraoikeuden kirjaamista koskevan hakemuksen laatimisen tai palata edellisiin osioihin muokatakseen kyseistä hakemusta. Käyttäjän tulee tarkistaa hakemuksen tiedot. Kun hakemus on valmis ja tarkastettu, se siirretään ostoskoriin ”Lisää ostoskoriin” -nappia painamalla. Ostoskoriin siirtämisen jälkeen tietoja ei voi enää muokata. Ostoskorissa oleva hakemus tulee maksaa verkkopankissa, ennen hakemuksen lähettämistä. Maksamalla hakemusmaksun verkkopankissa ja Maanmittauslaitoksen saatua tiedon maksusuorituksesta Käyttäjän katsotaan samalla allekirjoittaneen hakemuksen ja lähettäneen sen Maanmittauslaitokselle. Maksusuoritus on edellytys hakemuksen toimittamiselle.

Vuokraoikeuden kirjaamista koskeva hakemus lähetetään sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 8 §:n nojalla lähettäjän omalla vastuulla. Saman lain 10 § 1 momentin nojalla hakemus katsotaan saapuneeksi kirjaamisviranomaiselle silloin, kun se on kirjaamisviranomaisen käytettävissä kirjaamisviranomaisen järjestelmässä. Asia on tullut vireille, kun se on saapunut kirjaamisviranomaiselle.

Käyttäjä saa vahvistuksen vuokraoikeuden kirjaamista koskevan hakemuksen vastaanottamisesta.  

4.4.1. Uusi vuokraoikeus

Asiointipalvelussa olevan ”Rekisteröi vuokraoikeus”-toiminnon kautta voi hakea vuokraoikeuden kirjaamista, kun edellä tarkoitetun kiinteistön omistajan kanssa on tehty uusi maanvuokrasopimus. Vuokraoikeuden kirjaamista koskevassa hakemuksessa tulee ilmoittaa yksi tai useampi kiinteistö, johon vuokraoikeus kohdistuu. Jos vuokraoikeus ei kohdistu kiinteistöjen koko pinta-alaan, tulee vuokra-alueen pinta-ala ilmoittaa. Lisäksi tulee ilmoittaa vuokralaiset sekä vuokranantajat. Vuokrasopimuksesta tulee ilmoittaa esimerkiksi allekirjoituspäivä, voimassaolon alkamispäivä sekä sopimuksen kesto.

4.4.2. Vuokraoikeuden siirto

Asiointipalvelussa vuokraoikeuden siirron kirjaamista haetaan olemassa olevan kirjaamisvelvollisuuden alaisen eli ns. laitostunnuksellisen kirjatun vuokraoikeuden kautta. Hakemuksen kohteena oleva toiselle vuokralaiselle siirretty vuokraoikeus haetaan ”Kaikki kiinteistöt” -osiossa asianomaisen vuokraoikeuden laitostunnuksen perusteella. Vuokraoikeuden tiedoissa olevan ”Rekisteröi vuokraoikeus”-toiminnon kautta aukeaa vuokraoikeuden siirron kirjaamista koskeva hakemus ”Hae vuokraoikeuden siirtoa”. Hakemuksessa tulee ilmoittaa asianomaisen vuokraoikeuden siirron peruste. Lisäksi tulee ilmoittaa vuokraoikeuden saaja eli uusi vuokralainen sekä luovuttaja eli edellinen vuokralainen.

4.5. Muun oikeuden kirjaaminen

Asiointipalvelussa voi hakea muun erityisen oikeuden kirjaamista eli rekisteröintiä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Tällainen kirjaamiskelpoinen muu erityinen oikeus voi olla esimerkiksi sellainen käyttöoikeus, joka ei ole edellä kohdassa 4.4.1 tarkoitettu vuokraoikeus, jonka osalta haetaan erikseen vuokraoikeuden kirjaamista kyseisessä kohdassa tarkoitetulla tavalla, eläkeoikeus, metsänhakkuuoikeus, oikeus ottaa maa-aineksia tai kaivoskivennäisiä taikka muu näihin verrattava irrottamisoikeus tai sopimus kiinteistön hallinnan jakamisesta eli ns. hallinnanjakosopimus. Tässä kohdassa tarkoitetun muun erityisen oikeuden kirjaamista koskevan hakemuksen voi tehdä ”Omat kiinteistöt ja huoneistot” -osion Kiinteistöt-kohdassa tai ”Kaikki kiinteistöt” -osiossa.

Kiinteistöä klikkaamalla saa näkyviin edellä kohdassa 4.1 esitetyt kiinteistön perustiedot, sekä muun muassa ”Rekisteröi muu oikeus”-toiminnon, jonka kautta voi hakea edellä tarkoitetun muun erityisen oikeuden kirjaamista. Hakemuksessa tulee ilmoittaa asianomaisen erityisen oikeuden kirjaamisen peruste, kuten esimerkiksi hallinnanjakosopimus tai muu sopimus. Lisäksi tulee ilmoittaa esimerkiksi sopimuksen voimassaolon alkamispäivä sekä sopimuksen kesto. Hakemuksessa tulee ilmoittaa myös erityisen oikeuden oikeudenhaltijat sekä mahdolliset erityisen oikeuden perustajat.

Edellä tarkoitetun muun erityisen oikeuden kirjaamista koskevan hakemuksen voi tehdä samalla kertaa useammalle samassa sopimuksessa tarkoitetulle kiinteistölle. Hakemuksen voi tehdä myös muiden oikeudenhaltijoiden puolesta. Asiointipalvelu ohjaa liittämään hakemukseen erinäisiä liitteitä, kuten esimerkiksi jäljennöksen kirjaamisen perusteena olevasta hallinnanjakosopimuksesta tai muusta sopimuksesta.

Asiointipalvelun kautta voi toimittaa myös sellaisen liitteen, joka tulee toimittaa alkuperäisenä kirjaamisviranomaiselle, kuten esimerkiksi kirjaamisen perusteena oleva hallinnanjakosopimus tai muu sopimus. Tällainen alkuperäisenä toimitettava asiakirja tulee tämän lisäksi toimittaa postitse Asiointipalvelussa ilmoitettavaan postiosoitteeseen tai vaihtoehtoisesti asiakirjan voi esittää Maanmittauslaitoksen palvelupisteessä. Alkuperäiseen asiakirjaan rinnastetaan kaupanvahvistajan tai kirjaamisviranomaisen oikeaksi todistama jäljennös asiakirjasta.

Edellä kiinteistöllä tarkoitetaan myös kiinteistörekisteriin merkittyä kiinteistöjen yhteistä aluetta, lainhuudatettua määräalaa sekä kirjaamisvelvollisuuden alaista kirjattua käyttö- tai vuokraoikeutta. Nämä kohteet voivat olla edellä tarkoitetun kirjauksen kohteena.

Mahdolliset yhteydenotot, muut asiakirjat ja päätösasiakirjat toimitetaan hakemuksessa yhteystiedot-kohdassa annettuun osoitteeseen. Sähköpostiosoitteen antamalla Käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että Maanmittauslaitos voi antaa päätöksen tai muun asiakirjan tiedoksi sähköisenä viestinä annettuun sähköpostiosoitteeseen siten kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 19 §:ssä säädetään.

Kun muun erityisen oikeuden kirjaamista koskeva hakemus on kaikilta osin täytetty, tulee Asiointipalvelussa näkyviin yhteenveto hakemuksesta. Tässä vaiheessa Käyttäjä saa myös tiedon hakemuksen käsittelystä perittävästä maksusta.

Käyttäjä voi keskeyttää muun erityisen oikeuden kirjaamista koskevan hakemuksen laatimisen tai palata edellisiin osioihin muokatakseen hakemusta. Käyttäjän tulee tarkistaa hakemuksen tiedot. Kun hakemus on valmis ja tarkastettu, se siirretään ostoskoriin ”Lisää ostoskoriin” -nappia painamalla. Ostoskoriin siirtämisen jälkeen tietoja ei voi enää muokata. Ostoskorissa oleva hakemus tulee maksaa verkkopankissa, ennen hakemuksen lähettämistä. Maksusuoritus on edellytys hakemuksen toimittamiselle.

Muun erityisen oikeuden kirjaamista koskeva hakemus lähetetään sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 8 §:n nojalla lähettäjän omalla vastuulla. Saman lain 10 § 1 momentin nojalla hakemus katsotaan saapuneeksi kirjaamisviranomaiselle silloin, kun se on kirjaamisviranomaisen käytettävissä kirjaamisviranomaisen järjestelmässä. Asia on tullut vireille, kun se on saapunut kirjaamisviranomaiselle.

Käyttäjä saa vahvistuksen muun erityisen oikeuden kirjaamista koskevan hakemuksen vastaanottamisesta.

4.6. Maanmittaustoimituksen hakeminen

Asiointipalvelussa on mahdollista hakea omaa kiinteistöä tai valtuutettuna toisen omistamaa kiinteistöä koskevaa maanmittaustoimitusta.

Hakemuksen tekeminen aloitetaan klikkaamalla kiinteistötunnusta (omat kiinteistöt) tai kirjoittamalla kiinteistötunnuksen (kaikki kiinteistöt) sille varattuun kenttään.  Näin saa näkyviin ”Maanmittaustoimitukset”-osion.

”Maanmittaustoimitukset”-osiossa on toiminnot, joiden kautta on mahdollista hakea kyseistä kiinteistöä koskevaa yksityistietoimitusta, rasitetoimitusta, rajankäyntiä, vesijätön lunastusta, kiinteistöjen yhdistämistä tai muuta maanmittaustoimitusta tai toimenpidettä, kuten esimerkiksi kiinteistön jakamista, vaihtamista tai kiinteistön nimen muuttamista.

Hakemukseen on mahdollista liittää rasitteen, haetun tieoikeuden tai epäselvän rajan tai kadonneen rajamerkin sijaintia osoittava kartta tai kuva tai muita toimitusta koskevaan asiaan liittyviä asiakirjoja, kuten esimerkiksi jäljennöksiä valtakirjoista. Suositeltava tiedostomuoto on pdf.

Hakemuksessa on ilmoitettava puhelinnumero ja sähköpostiosoite, jonka kautta on mahdollista pyytää lisätietoja Käyttäjältä haettuun toimitukseen tai toimenpiteeseen liittyen. Sähköpostiosoitteen antamalla Käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että Maanmittauslaitos voi antaa asiakirjan tiedoksi sähköisenä viestinä annettuun sähköpostiosoitteeseen siten kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 19 §:ssä säädetään. Maanmittaustoimituksia koskevat kokouskutsut ja päätökset lähetetään suomi.fi-viestinä tai kirjeenä väestötietojärjestelmässä olevaan postiosoitteeseen.

Lisäksi hakemuksessa on ilmoitettava, onko toivottu toimituksen käsittelykieli suomi vai ruotsi.

Kun hakemus on kaikilta osin täytetty, tulee Asiointipalvelussa näkyviin yhteenveto kyseistä toimitusta tai toimenpidettä koskevasta hakemuksesta. Tässä vaiheessa Käyttäjä voi myös tutustua toimituksesta tai toimenpiteestä perittäviin hintoihin.

Käyttäjä voi keskeyttää hakemuksen laatimisen, palata edellisiin osioihin muokatakseen hakemusta tai lähettää yhteenvedon mukaisen hakemuksen Maanmittauslaitokselle. Käyttäjän tulee tarkistaa hakemuksen tiedot ennen hakemuksen lähettämistä Maanmittauslaitokselle. Kun hakemus on valmis ja tarkastettu, se lähetetään Maanmittauslaitokselle ”Lähetä” -nappia painamalla. Tämän jälkeen hakemusta ei voi enää muokata.

Hakemus lähetetään sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 8 §:n nojalla lähettäjän omalla vastuulla. Saman lain 10 § 1 momentin nojalla hakemus katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on Maanmittauslaitoksen käytettävissä Maanmittauslaitoksen järjestelmässä.

Käyttäjä saa vahvistuksen maanmittaustoimitusta tai toimenpidettä koskevan hakemuksen vastaanottamisesta.

Jos hakemus kohdistuu kiinteistöön, joka sijaitsee alueella, jossa kunta suorittaa maanmittaustoimitukset, Maanmittauslaitos siirtää sille toimitetun, kunnan toimivaltaan kuuluvan hakemuksen viipymättä asianomaiselle kunnalle siten kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 15 §:ssä säädetään.

4.6.1. Yksityistietoimituksen hakeminen

Yksityistietoimituksessa käsitellään kulkuoikeuksia kiinteistölle toisen kiinteistön kautta. Oikeuksia voidaan perustaa, lakkauttaa tai siirtää, sekä päättää tiestä aiheutuvien kustannusten jakamisesta. Yksityistietoimitusta koskevat asiat käsitellään ja päätökset tehdään toimituskokouksessa.

Yksityistietoimitusta haettaessa on ensin ilmoitettava, onko kulkuoikeuteen liittyvien kiinteistönomistajien välillä sovittu kulkuoikeudesta ja onko mahdollisesta kulkuoikeudesta sovittu kirjallisella tai suullisella sopimuksella. On suositeltavaa sopia kulkuoikeudesta kiinteistönomistajien välillä ennen yksityistietoimituksen hakemista. Sopimiseen on mahdollista käyttää Asiointipalvelussa olevaa sopimuspohjaa.

Kiinteistönomistajien tulee harkita huolellisesti mitä kohtia ja ehtoja he sisällyttävät mahdolliseen kulkuoikeutta koskevaan sopimukseen. Asiointipalvelussa olevaan sopimuspohjaan on sisällytetty joitakin kohtia ja ehtoja, jotka tyypillisesti ovat tällaisissa sopimuksissa, mutta nämä kohdat ja ehdot eivät ole tyhjentäviä, eivätkä ne muodosta Maanmittauslaitoksen ehdotusta sopimuksen sisällöksi. Kiinteistönomistajat käyttävät kyseistä sopimuspohjaa täysin omalla vastuullaan.

Jos kulkuoikeudesta on sovittu kirjallisella sopimuksella, jäljennös kyseisestä sopimuksesta tulee liittää hakemukseen. Jos kulkuoikeudesta on sovittu suullisella sopimuksella tai jos kulkuoikeudesta ei ole lainkaan sovittu, kyseisessä kohdassa on ilmoitettava, miksi yksityistietoimitusta haetaan ja miten kulku kiinteistölle on tarkoitus järjestää tai millainen tien käyttöön liittyvä asia yksityistietoimituksessa on tarkoitus ratkaista. Lisäksi tulee ilmoittaa niiden muiden kiinteistöjen kiinteistötunnukset, joiden kautta kulku on tarkoitus järjestää.

Kohdassa 4.6 mainittujen asiakirjojen lisäksi hakemukseen on mahdollista liittää jäljennös tiekunnan pöytäkirjasta tai liittymäluvasta maantiehen.

4.6.2. Rasitetoimituksen hakeminen

Rasitteella tarkoitetaan kiinteistön oikeutta käyttää toisen kiinteistön aluetta tiettyyn tarkoitukseen, kuten esimerkiksi venevalkamana. Rasitetoimituksella perustetaan tai muutetaan kiinteistön olemassa olevia rasiteoikeuksia. Rasitetoimitusta koskevat asiat käsitellään ja päätökset tehdään toimituskokouksessa.

Rasitetoimitusta haettaessa on ensin ilmoitettava, onko rasiteoikeuteen liittyvien kiinteistönomistajien välillä sovittu rasiteoikeudesta ja onko mahdollisesta rasiteoikeudesta sovittu kirjallisella tai suullisella sopimuksella. On suositeltavaa sopia rasiteoikeudesta kiinteistönomistajien välillä ennen rasitetoimituksen hakemista. Sopimiseen on mahdollista käyttää Asiointipalvelussa olevaa sopimuspohjaa.

Kiinteistönomistajien tulee harkita huolellisesti mitä kohtia ja ehtoja he sisällyttävät mahdolliseen rasiteoikeutta koskevaan sopimukseen. Asiointipalvelussa olevaan sopimuspohjaan on sisällytetty joitakin kohtia ja ehtoja, jotka tyypillisesti ovat tällaisissa sopimuksissa, mutta nämä kohdat ja ehdot eivät ole tyhjentäviä, eivätkä ne muodosta Maanmittauslaitoksen ehdotusta sopimuksen sisällöksi. Kiinteistönomistajat käyttävät kyseistä sopimuspohjaa täysin omalla vastuullaan.

Jos rasiteoikeudesta on sovittu kirjallisella sopimuksella, jäljennös kyseisestä sopimuksesta tulee liittää hakemukseen. Jos rasiteoikeudesta on sovittu suullisella sopimuksella tai jos rasiteoikeudesta ei ole lainkaan sovittu, kyseisessä kohdassa on ilmoitettava, mihin tarkoitukseen rasitteen perustamista haetaan ja onko rasitteen perustamisesta tarkoitus suorittaa korvausta. Lisäksi tulee ilmoittaa niiden kiinteistöjen kiinteistötunnukset, joihin kyseinen rasite liittyy.

4.6.3. Rajankäynnin hakeminen

Rajankäynti on toimitus, jossa selvitetään kiinteistön rajojen sijainti maastossa. Rajankäyntitoimitusta koskevat asiat käsitellään ja päätökset tehdään toimituskokouksessa.

Rajankäyntitoimitusta haettaessa hakemuksessa selvitetään, missä paikassa epäselvä raja sijaitsee ja miksi tämä raja on epäselvä. Lisäksi tulee ilmoittaa niiden kiinteistöjen kiinteistötunnukset, joiden osalta raja on epäselvä.

4.6.4. Vesijätön lunastaminen

Vesijätöllä tarkoitetaan maaksi muuttunutta vesialuetta, joka on muodostunut rantakiinteistön ja vesialueen väliin. Omistaja voi hakea kiinteistönsä kohdalla olevan vesijätön liittämistä kiinteistöön lunastustoimituksella. Toimituksessa pidetään toimituskokous ja tehdään maastokatselmus ja maastotyöt.

Hakemuksella tulee ilmoittaa, koskeeko lunastus koko vesijättömaata vai vain osaa siitä. Lunastettava alue tulee kuvailla hakemuksessa. Samassa yhteydessä voi ilmoittaa myös kadonneista rajamerkeistä.

Jos haettava toimitus koskee myös muita kiinteistöjä, tässä yhteydessä tulee myös ilmoittaa kyseisten kiinteistöjen kiinteistötunnukset.

4.6.5. Kiinteistöjen yhdistäminen

Kiinteistöjen yhdistämisessä muodostetaan kahdesta tai useammasta kiinteistöistä yksi uusi kiinteistö. Yhdistettävien kiinteistöjen tulee sijaita samassa kunnassa, mutta niiden ei tarvitse sijaita vierekkäin.

Kiinteistöjen tulee kuulua samoille omistajille yhtä suurin omistusosuuksin. Yhdistämiseen tarvitaan kaikkien omistajien suostumus. Jos kiinteistöihin kohdistuu eri kiinnityksiä tai vuokraoikeuksia, selvitä yhdistämisen edellytykset Maanmittauslaitokselta.

Hakemuksella tulee ilmoittaa yhdistettävät kiinteistöt sekä mahdollinen uuden kiinteistön nimi.

4.6.6. Muun maanmittaustoimituksen hakeminen

Muuta toimitusta haettaessa on ensin ilmoitettava, miksi kyseistä toimitusta haetaan ja millaista muutosta Käyttäjä haluaa kiinteistölleen. Jos kyseinen toimitus koskee myös muita kiinteistöjä, on suositeltavaa sopia asiasta asianomaisten kiinteistönomistajien välillä ennen toimituksen hakemista. Jos asiasta on sovittu kirjallisella sopimuksella, jäljennös kyseisestä sopimuksesta tulee liittää hakemukseen.

Jos haettava toimitus koskee myös muita kiinteistöjä, tässä yhteydessä tulee myös ilmoittaa kyseisten kiinteistöjen kiinteistötunnukset.

5. Huoneistot

Asiointipalvelun ”Omat kiinteistöt ja huoneistot” – osion Osakehuoneistot-kohdassa voi tutustua omien huoneistojen tietoihin.

Omien huoneistojen osalta Asiointipalvelussa on nähtävissä huoneiston perustiedot, joita ovat päähallintakohteen tyyppi ja osakeryhmän nimi (esimerkiksi Huoneisto A 123 tai Autopaikka AB 8) yhtiön toiminimi, osakeryhmän osoite, yhtiön y-tunnus, osakeryhmätunnus, osakkeet, osakkeiden lukumäärä sekä osakkeiden muoto (kirjallinen, millä tarkoitetaan kirjallista osakekirjaa, tai sähköinen, millä tarkoitetaan sähköistä rekisterimerkintää).

Huoneisto näytetään myös kartalla huoneiston sijaintikiinteistön tunnuspisteen kohdalla, mikäli huoneiston tietoihin on tallennettu voimassa oleva kiinteistö-, määräala- tai laitostunnus.

”Omistajat”-kohdassa voidaan tarkastella huoneistoon voimassa ja vireillä olevaa omistusta ja ”panttaukset”-kohdassa osakehuoneistoon vahvistettuja tai vireillä olevia panttauksia. ”Rajoitukset”-kohdassa voidaan tarkastella osakehuoneistoon kohdistuvia huoneistotietojärjestelmään kirjattuja tai vireillä olevia Osakeryhmää koskevia hallintaoikeuden rajoituksia, kuten esimerkiksi lesken hallintaoikeutta, testamenttiin perustuvaa käyttöoikeutta tai turva-asiakirjojen säilyttäjän rajoitusmerkintää sekä muita rajoituksia, jotka vaikuttavat oikeuteen määrätä osakkeesta, kuten esimerkiksi HITAS- arava- lunastus- ja vaihdannanrajoituslausekkeet, ulosmittaus ja turvaamistoimenpide.

”Omat kiinteistöt ja huoneistot”-kohdassa voidaan myös ostaa kohdassa 2.3 lueteltuja erilaisia otteita ja todistuksia omista huoneistoista. Otteiden ja todistusten tilaus- ja toimitusehdot ovat saatavilla Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta.

6. Käynnissä olevat asiat

6.1. Käynnissä olevien asioiden tarkasteleminen

Omat kiinteistöt ja huoneistot -osiosta löytyvästä ”Käynnissä olevat asiat” -kohdasta on nähtävissä käynnissä olevat kirjaamisasiat, eli lainhuuto-, kiinnitys- ja erityiset oikeuden kirjaamisasiat sekä sellaiset maanmittaustoimitukset, joissa Käyttäjä on asianosaisena.

Käyttäjä voi halutessaan olla yhteydessä Maanmittauslaitoksen asiakaspalveluun tiedustellakseen käynnissä olevien asioiden tai muiden Maanmittauslaitoksessa käsittelyssä olevien asioiden käsittelyvaihetta ja muita käsittelyyn liittyviä seikkoja.

6.1.1. Lainhuuto-, kiinnitys- ja erityiset oikeuden kirjaamisasiat

Käynnissä olevalla kirjaamisasialla tarkoitetaan kirjaamisasiaa, joka on vireillä (mukaan lukien ns. lepäämässä oleva kirjaamisasia), sekä myös sellaista kirjaamisasiaa, joka on jo ratkaistu enintään kuusi kuukautta sitten.

Kirjaamisasiat näkyvät ”Käynnissä olevat asiat” -listalla kirjaamisasian eri osapuolille sen mukaan, missä vaiheessa asia on. Kirjaamisasian tyypistä riippuen osapuolia voivat olla esimerkiksi hakija, luovuttaja tai asiamies.

6.1.1.1.    Vireillä olevat asiat

Vireillä olevat kirjaamisasiat, mukaan lukien ns. lepäämässä oleva kirjaamisasia, näytetään kaikille asian osapuolille. Näiden kirjaamisasioiden osalta on nähtävissä tilatieto, asianumero ja, vireilletulopäivämäärä. Valitsemalla käynnissä olevan asia on nähtävissä edellä mainittujen tietojen lisäksi kiinteistöt, joita asia koskee. Samassa kohdassa on myös mahdollista täydentää asiaa koskevaa hakemusta. Hakemuksen täydentämistä käsitellään jäljempänä kohdassa 2.9.

”Käynnissä olevat asiat” -kohdasta ilmenevien tietojen perusteella on myös pääteltävissä, onko ”lainhuudattamaton” -merkinnällä olevaan omaan kiinteistöön liittyen lainhuuto vireillä, jolloin sitä ei tarvitse enää uudelleen hakea.

6.1.1.2.    Ratkaistut asiat

Kirjaamisasian hakijalle ja tämän asiamiehelle näytetään myös sellaiset kirjaamisasiat, jotka ovat saaneet lainvoimaisen päätöksen. Edellä mainitut asiat näytetään ”Käynnissä olevien asioiden” listalla kuuden kuukauden ajan ratkaisupäivästä lukien. Tämän jälkeen kirjaamisasia ei enää näy ratkaistuna asiana.

Näiden kirjaamisasioiden osalta näytetään asianumero sekä asian tilana ”Asiassa on päätös”. Valitsemalla ratkaistun asian on nähtävissä edellä mainittujen tietojen lisäksi kiinteistöt, joita asia koskee sekä mahdollisuus ladata päätösasiakirja. Asiakirja on ladattavissa ratkaisupäivää seuraavana päivänä. Lisäksi kirjaamisasian hakijalle ja tämän asiamiehelle näytetään sellaiset kirjaamisasiat, jotka eivät vielä ole saaneet lainvoimaista ratkaisua, vaan tehtyyn päätökseen on haettu muutosta.

6.1.2. Maanmittaustoimitukset

”Käynnissä olevat asiat” -kohdasta on nähtävissä myös kaikki käynnissä olevat maanmittaustoimitukset, kuten esimerkiksi lohkomiset, yksityistietoimitukset, rasitetoimitukset ja rajankäynnit, joissa Käyttäjä on asianosaisena. Tässä kohdassa näytetään myös sellaiset käynnissä olevat maanmittaustoimitukset, jotka on haettu tai jotka ovat tulleet vireille muulla tavalla kuin Asiointipalvelun kautta. Käynnissä olevalla maanmittaustoimituksella tarkoitetaan Asiointipalvelussa maanmittaustoimitusta, jolle on määrätty käsittelijä ja jota ei ole merkitty kiinteistörekisteriin.

Käynnissä olevan maanmittaustoimituksen osalta on nähtävissä toimituslaji, kuten esimerkiksi ”Lohkominen”, ”Yksityistietoimitus”, ”Rasitetoimitus” tai ”Rajankäynti”, sekä kyseisen toimituksen toimitusnumero. Lisäksi toimituksen vaiheena näytetään ”Käynnistynyt” ja vireilletulopäivämäärä, jos vireilletulopäivämäärä on saatavissa Asiointipalveluun. Jos taas vireilletulopäivämäärää ei ole saatavissa Asiointipalveluun, toimituksen vaiheena näytetään vain ”Käynnissä”.

Käynnissä olevat asiat ovat nähtävissä niiden vireilletulopäivämäärän mukaisessa järjestyksessä uusimmasta vanhimpaan. Maanmittaustoimitukset, joiden vireilletulopäivämäärät eivät ole saatavissa asiointipalveluun, eli maanmittaustoimitukset, joiden vaihe on ”Käynnissä”, esitetään kuitenkin aina ensin.

Kuntien käsittelemät maanmittaustoimitukset eivät ole nähtävissä Asiointipalvelusta.

6.2. Käynnissä olevien kirjaamisasioiden hakemusten täydentäminen

Omat kiinteistöt ja huoneistot -osiosta löytyvästä ”Käynnissä olevat asiat” -kohdasta on nähtävissä kaikki omat käynnissä olevat kirjaamisasiat, eli lainhuuto-, kiinnitys- ja erityiset oikeuden kirjaamisasiat, kuten edellä kohdassa 6 on selostettu. "Käynnissä olevat asiat" kohdan alla näkyvät myös kirjaamisviranomaisen lausuma- ja suostumuspyynnöt käynnissä olevaan kirjaamisasiaan liittyen. Lausumapyynnön ja suostumuspyynnön sisältö näkyy kokonaisuudessaan.

Käynnissä olevan kirjaamisasian hakemusta voi täydentää valitsemalla täydennettävän asian ja sen jälkeen ”Täydennä hakemusta”- kohdan.

Täydentämisen ”Liitteet”-kohdassa voi liittää kirjaamisviranomaiselle lähetettäväksi joko kirjaamisviranomaisen täydennyspyynnössä pyydettyjä tai oma-aloitteisesti hakemusta täydentäviä asiakirjoja. Lisäksi Käyttäjä voi antaa muuta hakemusta täydentävää selvitystä.

Tiedostojen liittämisen tai muun täydentävän selvityksen antamisen jälkeen täydennettävät asiakirjat ja selvitykset lähetetään ”Lähetä”-kohdasta.

Asiakirjat ja selvitykset lähetetään sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 8 §:n nojalla lähettäjän omalla vastuulla. Asiakirjat ja selvitykset katsotaan saapuneeksi kirjaamisviranomaiselle silloin, kun ne ovat kirjaamisviranomaisen käytettävissä kirjaamisviranomaisen järjestelmässä.

Käyttäjä saa vahvistuksen hakemuksen täydennyksen vastaanottamisesta.

Kirjaamisviranomaisen asian käsittelyssä pyytämän asiakirjan ja muun selvityksen katsotaan saapuneen määräajassa, jos asiakirja tai muu selvitys saapuu kirjaamisviranomaiselle viimeistään määräajan viimeisen päivän aikana viimeistään klo 23.59.

7. Asiointipalveluun tunnistautuminen ja palveluiden maksullisuus

Asiointipalveluun kirjaudutaan vahvaa tunnistusmenetelmää käyttäen Suomi.fi-tunnistuspalvelun kautta. Osa Asiointipalvelun palveluista on maksullisia. Maksullisuudesta ilmoitetaan kunkin palvelun yhteydessä sekä Maanmittauslaitoksen hinnastossa. Käyttäjä maksaa maksullisesta palvelusta henkilökohtaisella sähköisellä maksuvälineellä. Käyttäjä vastaa omilla maksuvälineillään Asiointipalvelussa tapahtuvista maksuista.

Lainhuudon, kiinnityksen, vuokraoikeuden tai muun oikeuden kirjaamisen tai vuokraoikeuden siirron kirjaamisen hakemus tulee maksaa verkkopankissa ennen hakemuksen lähettämistä. Maksusuoritus on edellytys hakemuksen toimittamiselle.

8. Maanmittauslaitoksen velvollisuudet ja vastuu

Maanmittauslaitos vastaa siitä, että Asiointipalvelun käytössä ja Asiointipalveluun liittyvässä tiedonsiirrossa käytetyt suojaus- ja salausmenettelyt turvaavat luottamuksellisen viestin suojan ja täyttävät muutoinkin voimassa olevan lainsäädännön vaatimukset.

Asiointipalvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä päivittäin klo 1.00 - 23.00. Maanmittauslaitos voi ottaa Asiointipalvelun tai sen osan pois käytöstä esimerkiksi huoltotöiden, päivitysten, teknisten ongelmien tai muiden syiden vuoksi. Maanmittauslaitos pyrkii mahdollisuuksien mukaan tiedottamaan Asiointipalvelua koskevista käyttökatkoista etukäteen Asiointipalvelun verkkosivuilla tai muulla sopivalla tavalla. Maanmittauslaitos ei vastaa käyttökatkoista, jotka johtuvat tunnistusratkaisun tuottajan tai siihen liitetyn välineen ongelmista tai puutteista.

Maanmittauslaitos voi koska tahansa muuttaa Asiointipalvelua tai sen sisältöä, estää pääsyn niihin tai lopettaa Asiointipalvelun. Maanmittauslaitos pyrkii mahdollisuuksien mukaan tiedottamaan Asiointipalvelua koskevista muutoksista etukäteen Asiointipalvelun verkkosivuilla tai muulla sopivalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

Asiointipalvelu ja sen osat sekä Asiointipalvelusta saatavat otteet ja todistukset esitetään sellaisina kuin ne ovat. Maanmittauslaitos ei vastaa niihin sisältyvistä virheistä tai puutteista tai niistä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Maanmittauslaitos ei vastaa muutoinkaan Asiointipalvelun käytöstä tai käytön estymisestä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

9. Käyttäjän velvollisuudet ja vastuu

Käyttäjä on velvollinen käyttämään Asiointipalvelua näiden Käyttöehtojen, voimassa olevan lainsäädännön, viranomaismääräysten ja Maanmittauslaitoksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Käyttäjä vastaa niiden laitteiden, ohjelmistojen sekä viestintä- ja tietoliikenneyhteyksien toimivuudesta ja turvallisuudesta, joilla hän käyttää Asiointipalvelua. Asiointipalvelun muu kuin tavanomaisiin tarkoituksiin ja tavanomaisilla laitteilla, ohjelmistoilla ja yhteyksillä tapahtuva käyttö on kielletty.

Asiointipalveluun tai Asiointipalvelusta saataviin otteisiin tai todistuksiin saattaa sisältyä henkilötietoja. Käyttäjä vastaa siitä, että hän käyttää näitä henkilötietoja vain Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (EU:n yleinen tietosuoja-asetus) mukaiseen yksinomaan henkilökohtaiseen tai kotitalouttaan koskevaan tarkoitukseen tai muuhun voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaiseen hyväksyttävään tarkoitukseen. Henkilötietoja ei saa käyttää suoramarkkinointiin, mielipidetutkimukseen tai markkinatutkimukseen tai yksityisyyden suojaa loukkaavaan tekoon tai toimintaan.

Mikäli Käyttäjä käyttää Asiointipalvelua näiden Käyttöehtojen vastaisesti, Maanmittauslaitos voi sulkea tai rajoittaa Asiointipalvelun käyttöä kyseiseltä Käyttäjältä. Käyttäjä vastaa Asiointipalvelun tai sen osan tai Asiointipalvelusta saatujen otteiden tai todistusten näiden Käyttöehtojen vastaisesta käytöstä Maanmittauslaitokselle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti.

10. Immateriaalioikeudet

Asiointipalveluun ja palveluun sisältyviin aineistoihin liittyvät oikeudet mukaan lukien tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Maanmittauslaitokselle tai kolmannelle osapuolelle. Asiointipalvelussa tai Asiointipalvelun käyttämisellä ei siirretä näitä oikeuksia osapuolten välillä.

Käyttäjän Asiointipalvelun kautta toimittamista asiakirjoista tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) tarkoitettuja asiakirjoja. Asiakirjat ovat laissa säädetyin perustein joko julkisia tai salassa pidettäviä. Maanmittauslaitos on velvollinen antamaan sähköiseen arkistoon siirretyistä asiakirjoista tietoa siten kuin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään.

Käyttäjällä ei ole oikeutta saattaa Asiointipalvelua tai sen osaa yleisön saataville levittämällä, esittämällä tai näyttämällä se julkisesti eikä myöskään tallentaa tai valmistaa siitä kappaleita ilman Maanmittauslaitoksen etukäteen antamaa lupaa. Käyttäjällä on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Asiointipalvelun pääsivulle. Linkin yhteydessä pitää näkyä Maanmittauslaitoksen asiointipalvelun nimi. Linkin kautta Asiointipalvelun tulee aueta selaimen tyhjään ikkunaan ilman kehyksiä. Muunlainen linkittäminen on kielletty.

Asiointipalvelusta saatavia otteita ja todistuksia voi käyttää oman kiinteistöasian hoitamista varten. Asiointipalvelussa selattavissa olevat kiinteistötiedot on tarkoitettu vain omien kiinteistötietojen tarkistamista varten. Näitä kiinteistötietoja ei saa luovuttaa tai siirtää edelleen eikä niitä saa hyödyntää suhteessa kolmanteen osapuoleen. Asiointipalvelussa selattavissa olevilla kiinteistötiedoilla ei voi osoittaa omistusoikeutta tai muuta oikeutta kiinteistöön, vaan tähän tarkoitukseen on käytettävä Asiointipalvelusta saatavia otteita ja todistuksia.

11. Henkilötietojen käsittely

Maanmittauslaitos käsittelee Asiointipalvelussa Käyttäjiä koskevia henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja muun voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti viranomaistehtävien hoitamista varten. Käyttäjiä koskevia henkilötietoja käytetään Maanmittauslaitoksessa laskuttamiseen ja viranomaisviestintään.

Käyttäjiä koskevat henkilötiedot kuuluvat Maanmittauslaitoksen asiakassuhderekisteriin. Asiakassuhderekisterin seloste rekisteröidyn henkilötietojen käsittelystä on saatavilla Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta.

Maanmittauslaitos ei luovuta Asiointipalvelussa käsiteltäviä, Käyttäjiä koskevia henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, ellei luovuttaminen ole välttämätöntä pakottavan lainsäädännön tai tuomioistuimen tai viranomaisen määräyksen perusteella. Maanmittauslaitos ei siirrä henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

12. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Asiointipalveluun ja sen käyttöön sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta kansainvälisiä lainvalintasäännöksiä.

Asiointipalvelun käyttöä koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Maanmittauslaitoksen ja Käyttäjän välillä neuvotteluteitse. Jos erimielisyyttä ei saada neuvotteluteitse ratkaistua, erimielisyyden ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeus.