Maanmittauslaitoksen sähköisen asiointipalvelun käyttöehdot

1. Yleistä

Maanmittauslaitos tarjoaa sähköistä asiointipalvelua osoitteessa asiointi.maanmittauslaitos.fi (jäljempänä ”Asiointipalvelu”). Asiointipalvelussa käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) voi tutustua omistamiensa tai hallitsemiensa kiinteistöjen tietoihin, ostaa mistä tahansa kiinteistöstä tai kirjaamisvelvollisuuden alaisista kirjatuista käyttö- tai vuokraoikeuksista erilaisia otteita ja todistuksia sekä hakea lainhuutoa ja kiinnitystä sekä tarkastella käynnissä olevia kirjaamisasioita siten kuin jäljempänä kohdissa 2.1 - 2.5 on esitetty. Asiointipalveluun lisätään uusia palveluita vaiheittain.

Asiointipalvelun Käyttäjän tulee lukea huolellisesti nämä käyttöehdot (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Käyttämällä Asiointipalvelua Käyttäjä ilmoittaa lukeneensa Käyttöehdot ja hyväksyvänsä ne itseään sitoviksi.

Maanmittauslaitos voi koska tahansa muuttaa näitä Käyttöehtoja. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

2. Sisältö

2.1 Omat kiinteistöt -osio

Asiointipalvelun ”Omat kiinteistöt” -osiossa voi tutustua omien kiinteistöjen ja omien kirjaamisvelvollisuuden alaisten (eli laitostunnuksellisten), kirjattujen käyttö- tai vuokraoikeuksien tietoihin.

Omien kiinteistöjen osalta palvelussa on nähtävissä kiinteistön perustiedot, kuten kiinteistötunnus ja nimi, sijaintikunta, kiinteistön sijainti kartalla, muodostumistoimenpiteen arkistoviite, rekisteröintipäivä sekä pinta-ala. Erikseen ”omistajat”-kohdasta voidaan tarkastella kiinteistöön voimassa olevaa lainhuutoa ja ”kiinnitykset”-kohdasta siihen vahvistettuja tai vireillä olevia kiinnityksiä.

Laitostunnuksellisen käyttö- tai vuokraoikeuden osalta on nähtävissä perustiedot, kuten laitostunnus, oikeuden sijaintikiinteistö, oikeuden kirjaamispäivä ja asianumero, oikeuden perusteena olevan asiakirjan nimi ja päiväys ja oikeuden voimassaoloaika.

”Omat kiinteistöt” -osiossa voidaan myös ostaa jäljempänä kohdassa 2.2 lueteltuja erilaisia otteita ja todistuksia omista kiinteistöistä ja kirjatuista kirjaamisvelvollisuuden alaisista käyttö- ja vuokraoikeuksista. Näiden kohteiden osalta on valittavissa että otteet ja todistukset sisältävät henkilötunnukset ja osoitteet. Otteiden ja todistusten tilaus- ja toimitusehdot ovat saatavilla Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta.

Edellä kiinteistöllä tarkoitetaan lainhuudon hakemisen osalta myös kiinteistön määräalaa, määräosaa, kiinteistöjen yhteistä aluetta ja sen määräalaa sekä yhteisalueosuutta. Lisäksi käyttö- ja vuokraoikeuden osalta kiinteistöllä tarkoitetaan myös kiinteistön määräalaan, kiinteistöjen yhteiseen alueeseen ja sen määräalaan kirjattua käyttö- tai vuokraoikeutta.

2.2 Otteiden ja todistusten ostaminen  asiointipalvelun kautta

Asiointipalvelun ”Kaikki kiinteistöt" -osiossa voidaan ostaa erilaisia otteita ja todistuksia edellä kohdassa 2.1 mainitun lisäksi myös muista kuin omista kiinteistöistä ja omista kirjaamisvelvollisuuden alaisista kirjatuista käyttö- tai vuokraoikeuksista. Otteiden tilaus- ja toimitusehdot ovat saatavilla Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta.

Otteita voi ostaa hakemalla haluttu kohde kyseessä olevalla kiinteistö-, määräala- tai laitostunnuksella. Tällöin palvelussa näytettään valitusta kohteesta ostettavissa olevat otteet ja todistukset, joita ovat: 

  • Lainhuutotodistus
  • Rasitustodistus
  • Kiinteistörekisteriote
  • Kiinteistörekisterin karttaote
  • Vuokraoikeustodistus

Edellä mainitut otteet ja todistukset eivät sisällä henkilötunnuksia ja osoitteita. Otteet ja todistukset ovat ostettavissa sekä suomen- että ruotsinkielisinä.

2.3 Lainhuudon hakeminen asiointipalvelussa

Asiointipalvelussa voi hakea lainhuutoa sellaisten omien kiinteistöjen luovutusten perusteella, joita koskevat kaupanvahvistajan, pesänjakajan tai ulosottomiehen ilmoitukseen perustuvat saantotiedot näkyvät lainhuutotodistuksella kohdassa ”Huudattamattomat luovutukset”. Palvelussa tällaisten kiinteistöjen luovutusten kohdalla näkyy merkintä ”lainhuudattamaton”.

Kiinteistöä klikkaamalla saat näkyviin edellä kohdassa 2.1. esitetyt kiinteistön perustiedot, sekä muun muassa ”Hae lainhuuto”-toiminnon, jota kautta lainhuutoa voidaan hakea. Hakemuksen voi tehdä samalla kertaa kaikille samassa luovutuksessa oleville kiinteistöille. Lainhuutoa voi hakea myös muiden saajien puolesta. Asiointipalvelu ohjaa liittämään hakemukseen erinäisiä liitteitä, kuten kauppahinnan maksukuitin tai varainsiirtoverokuitin. ”Lue lisää”-kohdista voi lukea lisätietoa tarvittavista liitteistä.

Mahdolliset yhteydenotot, muut asiakirjat ja päätösasiakirjat sekä lasku toimitetaan hakemuksessa yhteystiedot-kohdassa annettuun osoitteeseen. Sähköpostiosoitteen antamalla käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että Maanmittauslaitos voi antaa päätöksen tai muun asiakirjan tiedoksi sähköisenä viestinä annettuun sähköpostiosoitteeseen siten kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 19 §:ssä säädetään.

Käyttäjän on tarkistettava hakemuksen tiedot ennen hakemuksen lähettämistä.

Edellä kiinteistöllä tarkoitetaan myös kiinteistön määräalaa, määräosaa, kiinteistöjen yhteistä aluetta ja sen määräalaa sekä yhteisalueosuutta.

2.4 Kiinnityksen hakeminen lainhuudon hakemisen yhteydessä

Sen jälkeen kun asiointipalvelussa on haettu lainhuutoa kohdan 2.3 mukaisesti, käyttäjällä on mahdollisuus hakea samaan kiinteistöön tai samoihin kiinteistöihin kiinnitystä heti lainhuutohakemuksen lähettämisen jälkeen näytölle ilmestyvän ”hae kiinnitystä” -toiminnon avulla. Tällöin asiointipalvelu ohjaa käyttäjän automaattisesti kiinnityshakemuksen tekemistä varten Sähköisen kiinteistönvaihdannan palveluun. Kiinnityksen hakemiseen sovelletaan Sähköisen kiinteistönvaihdannan palvelun käyttöehtoja ja käyttöohjeita.

Edellä kiinteistöllä tarkoitetaan myös kiinteistön määräalaa, määräosaa, kiinteistöjen yhteistä aluetta ja sen määräalaa sekä yhteisalueosuutta.

2.5 Käynnissä olevien kirjaamisasioiden tarkasteleminen

Omat kiinteistöt -osiosta löytyvästä ”Käynnissä olevat asiat” -kohdasta on nähtävissä kaikki omat käynnissä olevat kirjaamisasiat, eli lainhuuto-, kiinnitys- ja erityiset oikeuden kirjaamisasiat. Käynnissä olevalla asialla tarkoitetaan asiaa, joka on vireillä (mukaan lukien ns. lepäämässä oleva asia), sekä myös sellaista asiaa, joka on jo ratkaistu esimerkiksi hylkypäätöksellä tai tutkimatta jättämispäätöksellä niin, että päätöksen muutoksenhakuaika on vielä käynnissä. Käynnissä olevan asian osalta on nähtävissä asian asianumero, asian tilatieto ja päivämäärä.

”Käynnissä olevat asiat” -kohdasta on nähtävissä myös, onko ”lainhuudattamaton” -merkinnällä olevaan omaan kiinteistöön liittyen lainhuuto vireillä, jolloin sitä ei tarvitse enää uudelleen hakea. 

3. Asiointipalveluun tunnistautuminen ja palveluiden maksullisuus

Asiointipalveluun kirjaudutaan vahvaa tunnistusmenetelmää käyttäen Suomi.fi-tunnistuspalvelun kautta. Osa Asiointipalvelun palveluista on maksullisia. Maksullisuudesta ilmoitetaan kunkin palvelun yhteydessä sekä Maanmittauslaitoksen hinnastossa. Käyttäjä maksaa maksullisesta palvelusta henkilökohtaisella sähköisellä maksuvälineellä. Käyttäjä vastaa omilla maksuvälineillään Asiointipalvelussa tapahtuvista maksuista.

4. Maanmittauslaitoksen velvollisuudet ja vastuu

Maanmittauslaitos vastaa siitä, että Asiointipalvelun käytössä ja Asiointipalveluun liittyvässä tiedonsiirrossa käytetyt suojaus- ja salausmenettelyt turvaavat luottamuksellisen viestin suojan ja täyttävät muutoinkin voimassaolevan lainsäädännön vaatimukset.

Asiointipalvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä päivittäin klo 1.00 - 23.00. Maanmittauslaitos voi ottaa Asiointipalvelun tai sen osan pois käytöstä esimerkiksi huoltotöiden, päivitysten, teknisten ongelmien tai muiden syiden vuoksi. Maanmittauslaitos pyrkii mahdollisuuksien mukaan tiedottamaan Asiointipalvelua koskevista käyttökatkoista etukäteen Asiointipalvelun verkkosivuilla tai muulla sopivalla tavalla. Maanmittauslaitos ei vastaa käyttökatkoista, jotka johtuvat tunnistusratkaisun tuottajan tai siihen liitetyn välineen ongelmista tai puutteista.

Maanmittauslaitos voi koska tahansa muuttaa Asiointipalvelua tai sen sisältöä, estää pääsyn niihin tai lopettaa Asiointipalvelun. Maanmittauslaitos pyrkii mahdollisuuksien mukaan tiedottamaan Asiointipalvelua koskevista muutoksista etukäteen Asiointipalvelun verkkosivuilla tai muulla sopivalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

Asiointipalvelu ja sen osat sekä Asiointipalvelusta saatavat otteet ja todistukset esitetään sellaisina kuin ne ovat. Maanmittauslaitos ei vastaa niihin sisältyvistä virheistä tai puutteista tai niistä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Maanmittauslaitos ei vastaa muutoinkaan Asiointipalvelun käytöstä tai käytön estymisestä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

5. Käyttäjän velvollisuudet ja vastuu

Käyttäjä on velvollinen käyttämään Asiointipalvelua näiden Käyttöehtojen, voimassaolevan lainsäädännön, viranomaismääräysten ja Maanmittauslaitoksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Käyttäjä vastaa niiden laitteiden, ohjelmistojen sekä viestintä- ja tietoliikenneyhteyksien toimivuudesta ja turvallisuudesta, joilla hän käyttää Asiointipalvelua. Asiointipalvelun muu kuin tavanomaisiin tarkoituksiin ja tavanomaisilla laitteilla, ohjelmistoilla ja yhteyksillä tapahtuva käyttö on kielletty.

Asiointipalveluun tai Asiointipalvelusta saataviin otteisiin tai todistuksiin saattaa sisältyä henkilötie-toja. Käyttäjä vastaa siitä, että hän käyttää näitä henkilötietoja vain Euroopan parlamentin ja neuvos-ton asetuksen (EU) N:o 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (EU:n yleinen tietosuoja-asetus) mukaiseen yksinomaan henkilökohtaiseen tai kotitalouttaan koskevaan tarkoituk-seen tai muuhun voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaiseen hyväksyttävään tarkoitukseen. Henkilötietoja ei saa käyttää suoramarkkinointiin, mielipidetutkimukseen tai markkinatutkimukseen tai yksityisyyden suojaa loukkaavaan tekoon tai toimintaan.

Mikäli Käyttäjä käyttää Asiointipalvelua näiden Käyttöehtojen vastaisesti, Maanmittauslaitos voi sulkea tai rajoittaa Asiointipalvelun käyttöä kyseiseltä Käyttäjältä. Käyttäjä vastaa Asiointipalvelun tai sen osan tai Asiointipalvelusta saatujen otteiden tai todistusten näiden Käyttöehtojen vastaisesta käytöstä Maanmittauslaitokselle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti.

6. Immateriaalioikeudet

Asiointipalveluun ja palveluun sisältyviin aineistoihin liittyvät oikeudet mukaan lukien tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Maanmittauslaitokselle tai kolmannelle osapuolelle. Asiointipalvelussa tai Asiointipalvelun käyttämisellä ei siirretä näitä oikeuksia osapuolten välillä.

Käyttäjän asiointipalvelun kautta toimittamista asiakirjoista tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) tarkoitettuja asiakirjoja. Asiakirjat ovat laissa säädetyin perustein joko julkisia tai salassa pidettäviä. Maanmittauslaitos on velvollinen antamaan sähköiseen arkistoon siirretyistä asiakirjoista tietoa siten kuin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään.

Käyttäjällä ei ole oikeutta saattaa Asiointipalvelua tai sen osaa yleisön saataville levittämällä, esittämällä tai näyttämällä se julkisesti eikä myöskään tallentaa tai valmistaa siitä kappaleita ilman Maanmittauslaitoksen etukäteen antamaa lupaa. Käyttäjällä on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Asiointipalvelun pääsivulle. Linkin yhteydessä pitää näkyä Maanmittauslaitoksen asiointipalvelun nimi. Linkin kautta Asiointipalvelun tulee aueta selaimen tyhjään ikkunaan ilman kehyksiä. Muunlainen linkittäminen on kielletty.

Asiointipalvelusta saatavia otteita ja todistuksia voi käyttää oman kiinteistöasian hoitamista varten. Asiointipalvelussa selattavissa olevat kiinteistötiedot on tarkoitettu vain omien kiinteistötietojen tarkistamista varten. Näitä kiinteistötietoja ei saa luovuttaa tai siirtää edelleen eikä niitä saa hyödyntää suhteessa kolmanteen osapuoleen. Asiointipalvelussa selattavissa olevilla kiinteistötiedoilla ei voi osoittaa omistusoikeutta tai muuta oikeutta kiinteistöön, vaan tähän tarkoitukseen on käytettävä Asiointipalvelusta saatavia otteita ja todistuksia.

7. Henkilötietojen käsittely

Maanmittauslaitos käsittelee Asiointipalvelussa Käyttäjiä koskevia henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja muun voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti viranomaistehtävien hoitamista varten. Käyttäjiä koskevia henkilötietoja käytetään Maanmittauslaitoksessa laskuttamiseen ja viranomaisviestintään.

Käyttäjiä koskevat henkilötiedot kuuluvat Maanmittauslaitoksen asiakassuhderekisteriin.  Asiakassuhderekisterin seloste rekisteröidyn henkilötietojen käsittelystä on saatavilla Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta.

Maanmittauslaitos ei luovuta Asiointipalvelussa käsiteltäviä, Käyttäjiä koskevia henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, ellei luovuttaminen ole välttämätöntä pakottavan lainsäädännön tai tuomioistuimen tai viranomaisen määräyksen perusteella. Maanmittauslaitos ei siirrä henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Asiointipalveluun ja sen käyttöön sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta kansainvälisiä lainvalintasäännöksiä.

Asiointipalvelun käyttöä koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Maanmittauslaitoksen ja Käyttäjän välillä neuvotteluteitse. Jos erimielisyyttä ei saada neuvotteluteitse ratkaistua, erimielisyyden ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeus.