Hyppää pääsisältöön

Maanmittauslaitoksen sähköisen asiointipalvelun käyttöehdot

1. Yleistä

Maanmittauslaitos tarjoaa sähköistä asiointipalvelua osoitteessa asiointi.maanmittauslaitos.fi (jäljempänä ”Asiointipalvelu”). Asiointipalvelussa käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) voi

 • tutustua omistamiensa tai hallitsemiensa kiinteistöjen tietoihin; 
 • ostaa mistä tahansa kiinteistöstä tai kirjaamisvelvollisuuden alaisista kirjatuista käyttö- tai vuokraoikeuksista erilaisia otteita ja todistuksia;
 • hakea lainhuutoa ja kiinnitystä;
 • hakea yksityistietoimitusta, rasitetoimitusta, rajankäyntiä ja muuta maanmittaustoimitusta, kuten esimerkiksi kiinteistön jakamista, kiinteistön nimen muuttamista tai alueiden lunastamista, vaihtamista tai yhdistämistä; 
 • tarkastella omia käynnissä olevia kirjaamisasioita ja maanmittaustoimituksia
 • täydentää käynnissä olevien kirjaamisasioiden hakemuksia; 
 • tutustua hallitsemiensa huoneistojen tietoihin;
 • ostaa Maanmittauslaitoksen perus- ja maastokarttoja tai tilata karttatuloste haluamastasi alueesta

siten kuin jäljempänä kohdissa 2.1 - 2.9 on esitetty. Asiointipalveluun lisätään uusia palveluita vaiheittain.

Asiointipalvelua voi käyttää Käyttäjä, joka on luonnollinen henkilö. Sen sijaan oikeushenkilö ei voi käyttää Asiointipalvelua. Asiointipalvelun Käyttäjän tulee lukea huolellisesti nämä käyttöehdot (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Käyttämällä Asiointipalvelua Käyttäjä ilmoittaa lukeneensa Käyttöehdot ja hyväksyvänsä ne itseään sitoviksi.

Maanmittauslaitos voi koska tahansa muuttaa näitä Käyttöehtoja. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

2. Sisältö

2.1 Omat kiinteistöt

Asiointipalvelun ”Omat kiinteistöt ja huoneistot” -osion Kiinteistöt-kohdassa -osiossa voi tutustua omien kiinteistöjen ja omien kirjaamisvelvollisuuden alaisten (eli laitostunnuksellisten), kirjattujen käyttö- tai vuokraoikeuksien tietoihin.

Omien kiinteistöjen osalta palvelussa on nähtävissä kiinteistön perustiedot, kuten kiinteistötunnus ja nimi, sijaintikunta, kiinteistön sijainti kartalla, muodostumistoimenpiteen arkistoviite, rekisteröintipäivä sekä pinta-ala. Lisäksi kiinteistön kohdalla voi näkyä kohdassa 2.3 tarkoitettu merkintä ”lainhuudattamaton”. Erikseen ”omistajat”-kohdasta voidaan tarkastella kiinteistöön voimassa olevaa lainhuutoa ja ”kiinnitykset”-kohdasta siihen vahvistettuja tai vireillä olevia kiinnityksiä.

Laitostunnuksellisen käyttö- tai vuokraoikeuden osalta on nähtävissä perustiedot, kuten laitostunnus, oikeuden sijaintikiinteistö, oikeuden kirjaamispäivä ja asianumero, oikeuden perusteena olevan asiakirjan nimi ja päiväys ja oikeuden voimassaoloaika.

Kiinteistöt-kohdassa voidaan myös ostaa jäljempänä kohdassa 2.2 lueteltuja erilaisia otteita ja todistuksia omista kiinteistöistä ja kirjatuista kirjaamisvelvollisuuden alaisista käyttö- ja vuokraoikeuksista. Näiden kohteiden osalta on valittavissa, että otteet ja todistukset sisältävät henkilötunnukset ja osoitteet. Otteiden ja todistusten tilaus- ja toimitusehdot ovat saatavilla Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta.

Edellä kiinteistöllä tarkoitetaan lainhuudon hakemisen osalta myös kiinteistön määräalaa, määräosaa, kiinteistöjen yhteistä aluetta ja sen määräalaa sekä yhteisalueosuutta. Lisäksi käyttö- ja vuokraoikeuden osalta kiinteistöllä tarkoitetaan myös kiinteistön määräalaan, kiinteistöjen yhteiseen alueeseen ja sen määräalaan kirjattua käyttö- tai vuokraoikeutta.

2.2 Otteiden ja todistusten ostaminen

Asiointipalvelun ”Kaikki kiinteistöt" -osiossa voidaan ostaa erilaisia otteita ja todistuksia edellä kohdassa 2.1 mainitun lisäksi myös muista kuin omista kiinteistöistä ja omista kirjaamisvelvollisuuden alaisista kirjatuista käyttö- tai vuokraoikeuksista. Otteiden tilaus- ja toimitusehdot ovat saatavilla Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta.

Otteita voi ostaa hakemalla haluttu kohde kyseessä olevalla kiinteistö-, määräala- tai laitostunnuksella. Tällöin palvelussa näytettään valitusta kohteesta ostettavissa olevat otteet ja todistukset, joita ovat: 

 • Lainhuutotodistus
 • Rasitustodistus
 • Kiinteistörekisteriote
 • Kiinteistörekisterin karttaote
 • Vuokraoikeustodistus

Edellä mainitut otteet ja todistukset eivät sisällä henkilötunnuksia ja osoitteita. Otteet ja todistukset ovat ostettavissa sekä suomen- että ruotsinkielisinä.

Otteisiin ja todistuksiin sisältyviä henkilötietoja on sallittua käyttää yksinomaan henkilökohtaiseen tai kotitalouttaan koskevaan tarkoitukseen tai muuhun voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaiseen hyväksyttävään tarkoitukseen. Henkilötietoja ei saa käyttää suoramarkkinointiin, mielipidetutkimukseen tai markkinatutkimukseen tai yksityisyyden suojaa loukkaavaan tekoon tai toimintaan.

Maanmittauslaitos seuraa Käyttäjän Asiointipalvelusta ostamien otteiden ja todistusten lukumääriä. Maanmittauslaitos voi tarvittaessa ottaa Käyttäjään yhteyttä ja tiedustella tarkemmin Käyttäjän Asiointipalvelusta ostamiin otteisiin ja todistuksiin sisältyvien henkilötietojen käyttötarkoitusta. 

Mikäli Maanmittauslaitos katsoo Käyttäjän Asiointipalvelusta ostamien otteiden ja todistusten lukumäärän tai Käyttäjän antaman selvityksen perusteella, että otteisiin ja todistuksiin sisältyvien henkilötietojen käyttötarkoitus ei ole yksinomaan henkilökohtainen tai kotitaloutta koskeva taikka muu tietosuojalainsäädännön mukainen hyväksyttävä käyttötarkoitus, Maanmittauslaitos voi edellyttää, että Käyttäjä hakee kiinteistötiestöjärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain (453/2002, jäljempänä ”KTJ-laki”) 6 §:n 3 momentin nojalla lupaa kiinteistötietojärjestelmän tietojen saamiseen. Kyseisen säännöksen nojalla Maanmittauslaitos saa hakemuksen perusteella myöntää luvan tietojen saamiseen teknisen käyttöyhteyden avulla. Tietoja saadaan luovuttaa sille, joka tarvitsee tietoja yhdyskuntasuunnittelua, kiinteistönvälitystä, kiinteistönarviointia, luoton myöntämistä ja valvontaa tai muuta näihin verrattavaa kiinteistöihin liittyvää käyttötarkoitusta taikka kansallisen turvallisuuden varmistamista varten. Käyttölupaan voidaan ottaa tietojen hakuperustetta, muuta järjestelmän käyttöä ja sen valvontaa koskevia ehtoja. 

Mikäli KTJ-lain 6 §:n 3 momentissa tarkoitetut edellytykset täyttyvät, Maanmittauslaitos voi myöntää Käyttäjälle käyttöluvan, jonka perusteella Käyttäjälle annetaan oikeus säännöksessä mainittuna teknisen käyttöyhteytenä toimivan Kiinteistötietopalvelun käyttöön käyttöluvan ehtojen mukaisesti. 
 

2.3 Lainhuudon hakeminen

Asiointipalvelussa voi hakea lainhuutoa eli omistusoikeuden rekisteröintiä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Lainhuutohakemuksen voi tehdä ”Omat kiinteistöt ja huoneistot” -osion Kiinteistöt-kohdassa tai ”Kaikki kiinteistöt” -osiossa.

Kiinteistöä klikkaamalla saa näkyviin edellä kohdassa 2.1. esitetyt kiinteistön perustiedot, sekä muun muassa ”Hae lainhuutoa”-toiminnon, jota kautta lainhuutoa voi hakea. Lainhuutoa voi hakea luovutuksen, kuten esimerkiksi kiinteistön kaupan, lahjan tai vaihdon perusteella, tai muun saannon, kuten esimerkiksi perinnönjaon tai osituksen perusteella (ks. lähemmin kohta 2.3.1). Lisäksi voi hakea selvennyslainhuutoa eli lainhuutoa oikeusaseman selventämiseksi (ks. lähemmin kohta 2.3.2).

Edellä tarkoitetun lainhuutohakemuksen voi tehdä samalla kertaa kaikille samassa luovutuksessa tai muussa saannossa oleville kiinteistöille. Lainhuutoa voi hakea myös muiden saajien puolesta. Asiointipalvelu ohjaa liittämään hakemukseen erinäisiä liitteitä, kuten esimerkiksi kiinteistökaupan kauppahinnan maksukuitin tai jäljennöksen saannon perusteena olevasta perinnönjakosopimuksesta tai ositussopimuksesta. 

Asiointipalvelun kautta voi toimittaa myös sellaisen liitteen, joka tulee toimittaa alkuperäisenä kirjaamisviranomaiselle, kuten esimerkiksi saannon perusteena oleva perinnönjakosopimus tai ositussopimus. Tällainen alkuperäisenä toimitettava asiakirja tulee tämän lisäksi toimittaa postitse Asiointipalvelussa ilmoitettavaan postiosoitteeseen tai vaihtoehtoisesti asiakirjan voi esittää Maanmittauslaitoksen palvelupisteessä. Alkuperäiseen asiakirjaan rinnastetaan kaupanvahvistajan tai kirjaamisviranomaisen oikeaksi todistama jäljennös asiakirjasta.

Edellä kiinteistöllä tarkoitetaan myös kiinteistön määräalaa, määräosaa, kiinteistöjen yhteistä aluetta ja sen määräalaa sekä yhteisalueosuutta.

Mahdolliset yhteydenotot, muut asiakirjat ja päätösasiakirjat sekä lasku toimitetaan hakemuksessa yhteystiedot-kohdassa annettuun osoitteeseen. Jos Käyttäjä on tehnyt verkkopankissaan e-laskutussopimuksen Maanmittauslaitoksen kanssa, lasku toimitetaan kuitenkin e-laskuna Käyttäjälle. Sähköpostiosoitteen antamalla Käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että Maanmittauslaitos voi antaa päätöksen tai muun asiakirjan tiedoksi sähköisenä viestinä annettuun sähköpostiosoitteeseen siten kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 19 §:ssä säädetään.

Kun lainhuutohakemus on kaikilta osin täytetty, tulee Asiointipalvelussa näkyviin yhteenveto hakemuksesta. Tässä vaiheessa Käyttäjä saa myös tiedon lainhuutohakemuksen käsittelystä perittävästä maksusta.

Käyttäjä voi keskeyttää lainhuutohakemuksen laatimisen, palata edellisiin osioihin muokatakseen hakemusta tai lähettää yhteenvedon mukaisen lainhuutohakemuksen Maanmittauslaitokselle. Käyttäjän tulee tarkistaa hakemuksen tiedot ennen hakemuksen lähettämistä Maanmittauslaitokselle. Kun hakemus on valmis ja tarkastettu, se lähetetään Maanmittauslaitokselle ”Lähetä” -nappia painamalla. Tämän jälkeen hakemusta ei voi enää muokata.

Lainhuutohakemus lähetetään sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 8 §:n nojalla lähettäjän omalla vastuulla. Saman lain 10 § 1 momentin nojalla hakemus katsotaan saapuneeksi kirjaamisviranomaiselle silloin, kun se on kirjaamisviranomaisen käytettävissä kirjaamisviranomaisen järjestelmässä.

Käyttäjä saa vahvistuksen hakemuksen vastaanottamisesta.  

2.3.1 Lainhuuto

Asiointipalvelussa olevan ”Hae lainhuutoa” -toiminnon kautta voi hakea lainhuutoa sellaisten omien kiinteistöjen luovutusten perusteella, joita koskevat kaupanvahvistajan, pesänjakajan tai ulosottomiehen ilmoitukseen perustuvat saantotiedot näkyvät lainhuutotodistuksella kohdassa ”Huudattamattomat luovutukset”. Tällaisia luovutuksia ovat esimerkiksi kiinteistön kauppa, lahja ja vaihto. Asiointipalvelussa tällaisten kiinteistöjen luovutusten kohdalla näkyy merkintä ”lainhuudattamaton”. 

”Hae lainhuutoa” -toiminnon kautta voi myös hakea lainhuutoa sellaisten muiden saantojen perusteella, joista Maanmittauslaitos ei ole saanut ilmoitusta kaupanvahvistajalta, pesänjakajalta tai ulosottomieheltä. Tällaisia saantoja ovat esimerkiksi perinnönjako, ositus, testamentti, perintö tai omaisuuden erottelu. Lainhuutoa voi tällöin hakea vapaavalintaiseen kiinteistöön. Lainhuutoa tulee kuitenkin hakea vain sellaiseen kiinteistöön, johon on laillinen saanto. Lainhuutoa haettaessa tulee ilmoittaa, onko saanut omistusoikeuden koko kiinteistöön tai määräosaan kiinteistöstä, määräalaan tai osuuteen yhteismetsästä tai yhteisestä alueesta. Lisäksi tulee ilmoittaa, onko saanut omistusoikeuden kyseiseen kohteeseen perinnönjakosopimuksella, ositus- ja perinnönjakosopimuksella, testamentilla, perukirjalla (koskee vain tilannetta, jossa on yksinperijä), ositussopimuksella, erottelusopimuksella tai muulla asiakirjalla. Lisäksi tulee ilmoittaa omistusoikeuden saaja tai saajat sekä luovuttaja tai luovuttajat.

2.3.2 Selvennyslainhuuto

Asiointipalvelussa olevan ”Hae lainhuutoa” -toiminnan kautta voi hakea selvennyslainhuutoa eli lainhuutoa oikeusaseman selventämiseksi. Jakamattoman kuolinpesän osakkaat voivat yhteisesti hakea selvennyslainhuutoa kuolinpesään kuuluvaan kiinteistöön. Lisäksi kiinteistön omistaja, joka on aikaisemmin saanut lainhuudon saannon perusteella, voi hakea selvennyslainhuutoa oikeusasemansa selventämiseksi. Esimerkiksi puoliso, joka on osituksen tai omaisuuden erottelun jälkeen saanut pitää aikaisemmin omistamansa kiinteistön, voi selvyyden vuoksi hakea lainhuutoa kiinteistöön, vaikka kiinteistön omistussuhteissa ei ole tapahtunut muutoksia

Haettaessa jakamattoman kuolinpesän osakkaille selvennyslainhuutoa tulee ilmoittaa edesmenneen omistajan tiedot sekä kuolinpesän osakkaiden tiedot. Jos selvennyslainhuutoa haetaan useampaan kiinteistöön, kaikilla kiinteistöillä tulee olla sama kuolinpesä tai samat kuolinpesät ja kuolinpesällä tai kuolinpesillä tulee olla yhtä suuri omistusosuus jokaiseen kiinteistöön. Osakkaiden tiedot ilmoitetaan jokaisen kuolinpesän osalta erikseen. 

Haettaessa selvennyslainhuutoa osituksen tai omaisuuden erottelun perusteella tulee ilmoittaa, perustuuko hakemus ositussopimukseen tai erottelusopimukseen. Lisäksi tulee ilmoittaa asianomaisen ositussopimuksen tai erottelusopimuksen allekirjoituspäivä.

2.4 Kiinnityksen hakeminen lainhuudon hakemisen yhteydessä

Sen jälkeen, kun Asiointipalvelussa on haettu lainhuutoa kohdan 2.3 mukaisesti, käyttäjällä on mahdollisuus hakea samaan kiinteistöön tai samoihin kiinteistöihin kiinnitystä heti lainhuutohakemuksen lähettämisen jälkeen näytölle ilmestyvän ”hae kiinnitystä” -toiminnon avulla. Tällöin Asiointipalvelu ohjaa käyttäjän automaattisesti kiinnityshakemuksen tekemistä varten Sähköisen kiinteistönvaihdannan palveluun. Kiinnityksen hakemiseen sovelletaan Sähköisen kiinteistönvaihdannan palvelun käyttöehtoja ja käyttöohjeita.

Edellä kiinteistöllä tarkoitetaan myös kiinteistön määräalaa, määräosaa, kiinteistöjen yhteistä aluetta ja sen määräalaa sekä yhteisalueosuutta.

Kiinnityshakemus lähetetään sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 8 §:n nojalla lähettäjän omalla vastuulla. Saman lain 10 § 1 momentin nojalla hakemus katsotaan saapuneeksi kirjaamisviranomaiselle silloin, kun se on kirjaamisviranomaisen käytettävissä kirjaamisviranomaisen järjestelmässä.

Käyttäjä saa vahvistuksen hakemuksen vastaanottamisesta.  

2.5 Maanmittaustoimituksen hakeminen

Asiointipalvelussa on mahdollista hakea omaa kiinteistöä tai valtuutettuna toisen omistamaa kiinteistöä koskevaa maanmittaustoimitusta. 

Hakemuksen tekeminen aloitetaan klikkaamalla kiinteistötunnusta (omat kiinteistöt) tai kirjoittamalla kiinteistötunnuksen (kaikki kiinteistöt) sille varattuun kenttään.  Näin saa näkyviin ”Maanmittaustoimitukset”-osion.

”Maanmittaustoimitukset”-osiossa on toiminnot, joiden kautta on mahdollista hakea kyseistä kiinteistöä koskevaa yksityistietoimitusta, rasitetoimitusta, rajankäyntiä tai muuta maanmittaustoimitusta tai toimenpidettä, kuten esimerkiksi kiinteistön jakamista, kiinteistön nimen muuttamista tai alueiden lunastamista, vaihtamista tai yhdistämistä.

Hakemukseen on mahdollista liittää rasitteen, haetun tieoikeuden tai epäselvän rajan tai kadonneen rajamerkin sijaintia osoittava kartta tai kuva tai muita toimitusta koskevaan asiaan liittyviä asiakirjoja, kuten esimerkiksi jäljennöksiä valtakirjoista. Suositeltava tiedostomuoto on pdf.

Hakemuksessa on ilmoitettava puhelinnumero ja sähköpostiosoite, jonka kautta on mahdollista pyytää lisätietoja Käyttäjältä haettuun toimitukseen tai toimenpiteeseen liittyen. Sähköpostiosoitteen antamalla Käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että Maanmittauslaitos voi antaa asiakirjan tiedoksi sähköisenä viestinä annettuun sähköpostiosoitteeseen siten kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 19 §:ssä säädetään. Maanmittaustoimituksia koskevat kokouskutsut ja päätökset lähetetään suomi.fi-viestinä tai kirjeenä väestötietojärjestelmässä olevaan postiosoitteeseen. 

Lisäksi hakemuksessa on ilmoitettava, onko toivottu toimituksen käsittelykieli suomi vai ruotsi.

Kun hakemus on kaikilta osin täytetty, tulee Asiointipalvelussa näkyviin yhteenveto kyseistä toimitusta tai toimenpidettä koskevasta hakemuksesta. Tässä vaiheessa Käyttäjä voi myös tutustua toimituksesta tai toimenpiteestä perittäviin hintoihin.

Käyttäjä voi keskeyttää hakemuksen laatimisen, palata edellisiin osioihin muokatakseen hakemusta tai lähettää yhteenvedon mukaisen hakemuksen Maanmittauslaitokselle. Käyttäjän tulee tarkistaa hakemuksen tiedot ennen hakemuksen lähettämistä Maanmittauslaitokselle. Kun hakemus on valmis ja tarkastettu, se lähetetään Maanmittauslaitokselle ”Lähetä” -nappia painamalla. Tämän jälkeen hakemusta ei voi enää muokata.

Hakemus lähetetään sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 8 §:n nojalla lähettäjän omalla vastuulla. Saman lain 10 § 1 momentin nojalla hakemus katsotaan saapuneeksi kirjaamisviranomaiselle silloin, kun se on Maanmittauslaitoksen käytettävissä Maanmittauslaitoksen järjestelmässä.

Käyttäjä saa vahvistuksen maanmittaustoimitusta tai toimenpidettä koskevan hakemuksen vastaanottamisesta.

Jos hakemus kohdistuu kiinteistöön, joka sijaitsee alueella, jossa kunta suorittaa maanmittaustoimitukset, Maanmittauslaitos siirtää sille toimitetun, kunnan toimivaltaan kuuluvan hakemuksen viipymättä asianomaiselle kunnalle siten kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 15 §:ssä säädetään. 

2.5.1 Yksityistietoimituksen hakeminen

Yksityistietoimituksessa käsitellään kulkuoikeuksia kiinteistölle toisen kiinteistön kautta. Oikeuksia voidaan perustaa, lakkauttaa tai siirtää, sekä päättää tiestä aiheutuvien kustannusten jakamisesta. Yksityistietoimitusta koskevat asiat käsitellään ja päätökset tehdään toimituskokouksessa. 

Yksityistietoimitusta haettaessa on ensin ilmoitettava, onko kulkuoikeuteen liittyvien kiinteistönomistajien välillä sovittu kulkuoikeudesta ja onko mahdollisesta kulkuoikeudesta sovittu kirjallisella tai suullisella sopimuksella. On suositeltavaa sopia kulkuoikeudesta kiinteistönomistajien välillä ennen yksityistietoimituksen hakemista. Sopimiseen on mahdollista käyttää Asiointipalvelussa olevaa sopimuspohjaa. 

Kiinteistönomistajien tulee harkita huolellisesti mitä kohtia ja ehtoja he sisällyttävät mahdolliseen kulkuoikeutta koskevaan sopimukseen. Asiointipalvelussa olevaan sopimuspohjaan on sisällytetty joitakin kohtia ja ehtoja, jotka tyypillisesti ovat tällaisissa sopimuksissa, mutta nämä kohdat ja ehdot eivät ole tyhjentäviä, eivätkä ne muodosta Maanmittauslaitoksen ehdotusta sopimuksen sisällöksi. Kiinteistönomistajat käyttävät kyseistä sopimuspohjaa täysin omalla vastuullaan. 

Jos kulkuoikeudesta on sovittu kirjallisella sopimuksella, jäljennös kyseisestä sopimuksesta tulee liittää hakemukseen. Jos kulkuoikeudesta on sovittu suullisella sopimuksella tai jos kulkuoikeudesta ei ole lainkaan sovittu, kyseisessä kohdassa on ilmoitettava, miksi yksityistietoimitusta haetaan ja miten kulku kiinteistölle on tarkoitus järjestää tai millainen tien käyttöön liittyvä asia yksityistietoimituksessa on tarkoitus ratkaista. Lisäksi tulee ilmoittaa niiden muiden kiinteistöjen kiinteistötunnukset, joiden kautta kulku on tarkoitus järjestää. 

Kohdassa 2.5 mainittujen asiakirjojen lisäksi hakemukseen on mahdollista liittää jäljennös tiekunnan pöytäkirjasta tai liittymäluvasta maantiehen.

2.5.2 Rasitetoimituksen hakeminen

Rasitteella tarkoitetaan kiinteistön oikeutta käyttää toisen kiinteistön aluetta tiettyyn tarkoitukseen, kuten esimerkiksi venevalkamana. Rasitetoimituksella perustetaan tai muutetaan kiinteistön olemassa olevia rasiteoikeuksia. Rasitetoimitusta koskevat asiat käsitellään ja päätökset tehdään toimituskokouksessa.

Rasitetoimitusta haettaessa on ensin ilmoitettava, onko rasiteoikeuteen liittyvien kiinteistönomistajien välillä sovittu rasiteoikeudesta ja onko mahdollisesta rasiteoikeudesta sovittu kirjallisella tai suullisella sopimuksella. On suositeltavaa sopia rasiteoikeudesta kiinteistönomistajien välillä ennen rasitetoimituksen hakemista. Sopimiseen on mahdollista käyttää Asiointipalvelussa olevaa sopimuspohjaa. 

Kiinteistönomistajien tulee harkita huolellisesti mitä kohtia ja ehtoja he sisällyttävät mahdolliseen rasiteoikeutta koskevaan sopimukseen. Asiointipalvelussa olevaan sopimuspohjaan on sisällytetty joitakin kohtia ja ehtoja, jotka tyypillisesti ovat tällaisissa sopimuksissa, mutta nämä kohdat ja ehdot eivät ole tyhjentäviä, eivätkä ne muodosta Maanmittauslaitoksen ehdotusta sopimuksen sisällöksi. Kiinteistönomistajat käyttävät kyseistä sopimuspohjaa täysin omalla vastuullaan. 

Jos rasiteoikeudesta on sovittu kirjallisella sopimuksella, jäljennös kyseisestä sopimuksesta tulee liittää hakemukseen. Jos rasiteoikeudesta on sovittu suullisella sopimuksella tai jos rasiteoikeudesta ei ole lainkaan sovittu, kyseisessä kohdassa on ilmoitettava, mihin tarkoitukseen rasitteen perustamista haetaan ja onko rasitteen perustamisesta tarkoitus suorittaa korvausta. Lisäksi tulee ilmoittaa niiden kiinteistöjen kiinteistötunnukset, joihin kyseinen rasite liittyy.

2.5.3 Rajankäynnin hakeminen

Rajankäynti on toimitus, jossa selvitetään kiinteistön rajojen sijainti maastossa. Rajankäyntitoimitusta koskevat asiat käsitellään ja päätökset tehdään toimituskokouksessa.

Rajankäyntitoimitusta haettaessa hakemuksessa selvitetään, missä paikassa epäselvä raja sijaitsee ja miksi tämä raja on epäselvä. Lisäksi tulee ilmoittaa niiden kiinteistöjen kiinteistötunnukset, joiden osalta raja on epäselvä.

2.5.4 Muun maanmittaustoimituksen hakeminen

Muuta toimitusta haettaessa on ensin ilmoitettava, miksi kyseistä toimitusta haetaan ja millaista muutosta Käyttäjä haluaa kiinteistölleen. Jos kyseinen toimitus koskee myös muita kiinteistöjä, on suositeltavaa sopia asiasta asianomaisten kiinteistönomistajien välillä ennen toimituksen hakemista. Jos asiasta on sovittu kirjallisella sopimuksella, jäljennös kyseisestä sopimuksesta tulee liittää hakemukseen.

Jos haettava toimitus koskee myös muita kiinteistöjä, tässä yhteydessä tulee myös ilmoittaa kyseisten kiinteistöjen kiinteistötunnukset.

2.6 Käynnissä olevien asioiden tarkasteleminen

Omat kiinteistöt ja huoneistot -osiosta löytyvästä ”Käynnissä olevat asiat” -kohdasta on nähtävissä kaikki omat käynnissä olevat kirjaamisasiat, eli lainhuuto-, kiinnitys- ja erityiset oikeuden kirjaamisasiat. Käynnissä olevalla kirjaamisasialla tarkoitetaan kirjaamisasiaa, joka on vireillä (mukaan lukien ns. lepäämässä oleva kirjaamisasia), sekä myös sellaista kirjaamisasiaa, joka on jo ratkaistu esimerkiksi hylkypäätöksellä tai tutkimatta jättämispäätöksellä niin, että päätöksen muutoksenhakuaika on vielä käynnissä. Käynnissä olevan kirjaamisasian osalta on nähtävissä tilatieto, asianumero ja, vireilletulopäivämäärä. Valitsemalla käynnissä olevan asia on nähtävissä edellä mainittujen tietojen lisäksi kiinteistöt, joita asia koskee. Samassa kohdassa on myös mahdollista täydentää asiaa koskevaa hakemusta. Hakemuksen täydentämistä käsitellään jäljempänä kohdassa 2.7. 

”Käynnissä olevat asiat” -kohdasta ilmenevien tietojen perusteella on myös pääteltävissä, onko ”lainhuudattamaton” -merkinnällä olevaan omaan kiinteistöön liittyen lainhuuto vireillä, jolloin sitä ei tarvitse enää uudelleen hakea. 

”Käynnissä olevat asiat” -kohdasta on nähtävissä myös kaikki käynnissä olevat maanmittaustoimitukset, kuten esimerkiksi lohkomiset, yksityistietoimitukset, rasitetoimitukset ja rajankäynnit, joissa Käyttäjä on asianosaisena. Tässä kohdassa näytetään myös sellaiset käynnissä olevat maanmittaustoimitukset, jotka on haettu tai jotka ovat tulleet vireille muulla tavalla kuin Asiointipalvelun kautta. Käynnissä olevalla maanmittaustoimituksella tarkoitetaan Asiointipalvelussa maanmittaustoimitusta, jolle on määrätty käsittelijä ja jota ei ole merkitty kiinteistörekisteriin.

Käynnissä olevan maanmittaustoimituksen osalta on nähtävissä toimituslaji, kuten esimerkiksi ”Lohkominen”, ”Yksityistietoimitus”, ”Rasitetoimitus” tai ”Rajankäynti”, sekä kyseisen toimituksen toimitusnumero. Lisäksi toimituksen vaiheena näytetään ”Käynnistynyt” ja vireilletulopäivämäärä, jos vireilletulopäivämäärä on saatavissa Asiointipalveluun. Jos taas vireilletulopäivämäärää ei ole saatavissa Asiointipalveluun, toimituksen vaiheena näytetään vain ”Käynnissä”.

Käynnissä olevat asiat ovat nähtävissä niiden vireilletulopäivämäärän mukaisessa järjestyksessä uusimmasta vanhimpaan. Maanmittaustoimitukset, joiden vireilletulopäivämäärät eivät ole saatavissa asiointipalveluun, eli maanmittaustoimitukset, joiden vaihe on ”Käynnissä”, esitetään kuitenkin aina ensin.

Kuntien käsittelemät maanmittaustoimitukset eivät ole nähtävissä Asiointipalvelusta.

Käyttäjä voi halutessaan olla yhteydessä Maanmittauslaitoksen asiakaspalveluun tiedustellakseen käynnissä olevien asioiden tai muiden Maanmittauslaitoksessa käsittelyssä olevien asioiden käsittelyvaihetta ja muita käsittelyyn liittyviä seikkoja.

2.7 Käynnissä olevien kirjaamisasioiden hakemusten täydentäminen

Omat kiinteistöt ja huoneistot -osiosta löytyvästä ”Käynnissä olevat asiat” -kohdasta on nähtävissä kaikki omat käynnissä olevat kirjaamisasiat, eli lainhuuto-, kiinnitys- ja erityiset oikeuden kirjaamisasiat, kuten edellä kohdassa 2.6 on selostettu.

Käynnissä olevan kirjaamisasian hakemusta voi täydentää valitsemalla täydennettävän asian ja sen jälkeen ”Täydennä hakemusta”- kohdan. 

Täydentämisen ”Liitteet”-kohdassa voi liittää kirjaamisviranomaiselle lähetettäväksi joko kirjaamisviranomaisen täydennyspyynnössä pyydettyjä tai oma-aloitteisesti hakemusta täydentäviä asiakirjoja. Lisäksi Käyttäjä voi antaa muuta hakemusta täydentävää selvitystä. 

Tiedostojen liittämisen tai muun täydentävän selvityksen antamisen jälkeen täydennettävät asiakirjat ja selvitykset lähetetään ”Lähetä”-kohdasta.

Asiakirjat ja selvitykset lähetetään sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 8 §:n nojalla lähettäjän omalla vastuulla. Asiakirjat ja selvitykset katsotaan saapuneeksi kirjaamisviranomaiselle silloin, kun ne ovat kirjaamisviranomaisen käytettävissä kirjaamisviranomaisen järjestelmässä. 

Käyttäjä saa vahvistuksen hakemuksen täydennyksen vastaanottamisesta.

Kirjaamisviranomaisen asian käsittelyssä pyytämän asiakirjan ja muun selvityksen katsotaan saapuneen määräajassa, jos asiakirja tai muu selvitys saapuu kirjaamisviranomaiselle viimeistään määräajan viimeisen päivän aikana viimeistään klo 23.59.

2.8 Omat huoneistot

Asiointipalvelun ”Omat kiinteistöt ja huoneistot” – osion Osakehuoneistot-kohdassa voi tutustua omien huoneistojen tietoihin.

Omien huoneistojen osalta Asiointipalvelussa on nähtävissä huoneiston perustiedot, joita ovat päähallintakohteen tyyppi ja osakeryhmän nimi (esimerkiksi Huoneisto A 123 tai Autopaikka AB 8) yhtiön toiminimi, osakeryhmän osoite, yhtiön y-tunnus, osakeryhmätunnus, osakkeet, osakkeiden lukumäärä sekä osakkeiden muoto (kirjallinen, millä tarkoitetaan kirjallista osakekirjaa, tai sähköinen, millä tarkoitetaan sähköistä rekisterimerkintää).

Huoneisto näytetään myös kartalla huoneiston sijaintikiinteistön tunnuspisteen kohdalla, mikäli huoneiston tietoihin on tallennettu voimassa oleva kiinteistö-, määräala- tai laitostunnus.
 

2.9 Karttojen ostaminen

Asiointipalvelun Osta karttoja -osiossa voidaan ostaa Maanmittauslaitoksen perus- ja maastotietokarttoja tai tilata oma kartta halutulta alueelta. Karttojen tilaus- ja toimitusehdot ovat saatavilla Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta.

3. Asiointipalveluun tunnistautuminen ja palveluiden maksullisuus

Asiointipalveluun kirjaudutaan vahvaa tunnistusmenetelmää käyttäen Suomi.fi-tunnistuspalvelun kautta. Osa Asiointipalvelun palveluista on maksullisia. Maksullisuudesta ilmoitetaan kunkin palvelun yhteydessä sekä Maanmittauslaitoksen hinnastossa. Käyttäjä maksaa maksullisesta palvelusta henkilökohtaisella sähköisellä maksuvälineellä. Käyttäjä vastaa omilla maksuvälineillään Asiointipalvelussa tapahtuvista maksuista.

4. Maanmittauslaitoksen velvollisuudet ja vastuu

Maanmittauslaitos vastaa siitä, että Asiointipalvelun käytössä ja Asiointipalveluun liittyvässä tiedonsiirrossa käytetyt suojaus- ja salausmenettelyt turvaavat luottamuksellisen viestin suojan ja täyttävät muutoinkin voimassa olevan lainsäädännön vaatimukset.

Asiointipalvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä päivittäin klo 1.00 - 23.00. Maanmittauslaitos voi ottaa Asiointipalvelun tai sen osan pois käytöstä esimerkiksi huoltotöiden, päivitysten, teknisten ongelmien tai muiden syiden vuoksi. Maanmittauslaitos pyrkii mahdollisuuksien mukaan tiedottamaan Asiointipalvelua koskevista käyttökatkoista etukäteen Asiointipalvelun verkkosivuilla tai muulla sopivalla tavalla. Maanmittauslaitos ei vastaa käyttökatkoista, jotka johtuvat tunnistusratkaisun tuottajan tai siihen liitetyn välineen ongelmista tai puutteista.

Maanmittauslaitos voi koska tahansa muuttaa Asiointipalvelua tai sen sisältöä, estää pääsyn niihin tai lopettaa Asiointipalvelun. Maanmittauslaitos pyrkii mahdollisuuksien mukaan tiedottamaan Asiointipalvelua koskevista muutoksista etukäteen Asiointipalvelun verkkosivuilla tai muulla sopivalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

Asiointipalvelu ja sen osat sekä Asiointipalvelusta saatavat otteet ja todistukset esitetään sellaisina kuin ne ovat. Maanmittauslaitos ei vastaa niihin sisältyvistä virheistä tai puutteista tai niistä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Maanmittauslaitos ei vastaa muutoinkaan Asiointipalvelun käytöstä tai käytön estymisestä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

5. Käyttäjän velvollisuudet ja vastuu

Käyttäjä on velvollinen käyttämään Asiointipalvelua näiden Käyttöehtojen, voimassa olevan lainsäädännön, viranomaismääräysten ja Maanmittauslaitoksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Käyttäjä vastaa niiden laitteiden, ohjelmistojen sekä viestintä- ja tietoliikenneyhteyksien toimivuudesta ja turvallisuudesta, joilla hän käyttää Asiointipalvelua. Asiointipalvelun muu kuin tavanomaisiin tarkoituksiin ja tavanomaisilla laitteilla, ohjelmistoilla ja yhteyksillä tapahtuva käyttö on kielletty.

Asiointipalveluun tai Asiointipalvelusta saataviin otteisiin tai todistuksiin saattaa sisältyä henkilötietoja. Käyttäjä vastaa siitä, että hän käyttää näitä henkilötietoja vain Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (EU:n yleinen tietosuoja-asetus) mukaiseen yksinomaan henkilökohtaiseen tai kotitalouttaan koskevaan tarkoitukseen tai muuhun voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaiseen hyväksyttävään tarkoitukseen. Henkilötietoja ei saa käyttää suoramarkkinointiin, mielipidetutkimukseen tai markkinatutkimukseen tai yksityisyyden suojaa loukkaavaan tekoon tai toimintaan.

Mikäli Käyttäjä käyttää Asiointipalvelua näiden Käyttöehtojen vastaisesti, Maanmittauslaitos voi sulkea tai rajoittaa Asiointipalvelun käyttöä kyseiseltä Käyttäjältä. Käyttäjä vastaa Asiointipalvelun tai sen osan tai Asiointipalvelusta saatujen otteiden tai todistusten näiden Käyttöehtojen vastaisesta käytöstä Maanmittauslaitokselle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti.

6. Immateriaalioikeudet

Asiointipalveluun ja palveluun sisältyviin aineistoihin liittyvät oikeudet mukaan lukien tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Maanmittauslaitokselle tai kolmannelle osapuolelle. Asiointipalvelussa tai Asiointipalvelun käyttämisellä ei siirretä näitä oikeuksia osapuolten välillä.

Käyttäjän Asiointipalvelun kautta toimittamista asiakirjoista tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) tarkoitettuja asiakirjoja. Asiakirjat ovat laissa säädetyin perustein joko julkisia tai salassa pidettäviä. Maanmittauslaitos on velvollinen antamaan sähköiseen arkistoon siirretyistä asiakirjoista tietoa siten kuin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään.

Käyttäjällä ei ole oikeutta saattaa Asiointipalvelua tai sen osaa yleisön saataville levittämällä, esittämällä tai näyttämällä se julkisesti eikä myöskään tallentaa tai valmistaa siitä kappaleita ilman Maanmittauslaitoksen etukäteen antamaa lupaa. Käyttäjällä on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Asiointipalvelun pääsivulle. Linkin yhteydessä pitää näkyä Maanmittauslaitoksen asiointipalvelun nimi. Linkin kautta Asiointipalvelun tulee aueta selaimen tyhjään ikkunaan ilman kehyksiä. Muunlainen linkittäminen on kielletty.

Asiointipalvelusta saatavia otteita ja todistuksia voi käyttää oman kiinteistöasian hoitamista varten. Asiointipalvelussa selattavissa olevat kiinteistötiedot on tarkoitettu vain omien kiinteistötietojen tarkistamista varten. Näitä kiinteistötietoja ei saa luovuttaa tai siirtää edelleen eikä niitä saa hyödyntää suhteessa kolmanteen osapuoleen. Asiointipalvelussa selattavissa olevilla kiinteistötiedoilla ei voi osoittaa omistusoikeutta tai muuta oikeutta kiinteistöön, vaan tähän tarkoitukseen on käytettävä Asiointipalvelusta saatavia otteita ja todistuksia.

7. Henkilötietojen käsittely

Maanmittauslaitos käsittelee Asiointipalvelussa Käyttäjiä koskevia henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja muun voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti viranomaistehtävien hoitamista varten. Käyttäjiä koskevia henkilötietoja käytetään Maanmittauslaitoksessa laskuttamiseen ja viranomaisviestintään.

Käyttäjiä koskevat henkilötiedot kuuluvat Maanmittauslaitoksen asiakassuhderekisteriin.  Asiakassuhderekisterin seloste rekisteröidyn henkilötietojen käsittelystä on saatavilla Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta.

Maanmittauslaitos ei luovuta Asiointipalvelussa käsiteltäviä, Käyttäjiä koskevia henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, ellei luovuttaminen ole välttämätöntä pakottavan lainsäädännön tai tuomioistuimen tai viranomaisen määräyksen perusteella. Maanmittauslaitos ei siirrä henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Asiointipalveluun ja sen käyttöön sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta kansainvälisiä lainvalintasäännöksiä.

Asiointipalvelun käyttöä koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Maanmittauslaitoksen ja Käyttäjän välillä neuvotteluteitse. Jos erimielisyyttä ei saada neuvotteluteitse ratkaistua, erimielisyyden ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeus.