Hyppää pääsisältöön

Kiinteistötietopalvelu organisaatioasiakkaille

Kiinteistötietopalvelussa voit selata valtakunnallisen kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) tietoja. Voit myös hakea tietoja kiinteistökaupoista, rakennuksista sekä kiintopisteistä. Lisäksi palvelussa on Maanmittauslaitoksen taustakartat, maastokartat ja ilmakuvat.

Katso Kiinteistötietopalvelun esittelyvideo (n. 6 min.)

Kiinteistötietopalvelu on käytettävissä klo 00.15–23.15. Katso, miten pääset käyttäjäksi.

Yksityishenkilönä voit tilata kiinteistötietoja otteina ja todistuksinaKarttapaikka-palvelussa näet kiinteistörajat ja kiinteistötunnukset.

Käyttövaltuushallinta

Käyttövaltuushallinnassa Kiinteistötietopalvelun yhteyshenkilö voi hallinnoida organisaation tietoja, käyttäjiä ja valtuuksia. Yksittäinen käyttäjä voi tarkistaa omat käyttäjätiedot ja tallentaa oman henkilötunnuksensa. Käyttövaltuushallintaan kirjaudutaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Kirjaudu käyttövaltuushallintaan. 

Ohjeet käyttövaltuushallinnan käyttöön:

Yhteyshenkilön ohje (pdf)

Peruskäyttäjän ohje (pdf)

Kiinteistötietopalveluun kirjaudutaan vahvalla Suomi.fi-tunnistuksella sen jälkeen, kun käyttäjä on lisännyt henkilötunnuksena omiin tietoihinsa. 

Rekisterinpitosovelluksen käyttäjät ja yhteyshenkilöt: katso kirjautuminen ja ohjeet Rekisterinpidon sivuilta.

Oletko unohtanut käyttövaltuushallinnan salasanan? Tilaa uusi salasana.

Kiinteistötietopalvelun kautta pääset katsomaan useiden rekistereiden tietoja. Palvelussa tiedot voidaan esittää joko karttapohjan päällä (kiinteistörajat, tietoa rajamerkeistä, kiinteistökauppojen sijainti, rakennusten sijainti) tai otteina, tulosteina tai taulukkoina.

Ohjeita Kiinteistötietopalvelun käytöstä.

Kiinteistötietojärjestelmä

Kiinteistötietojärjestelmä (KTJ) käsittää kiinteistörekisterin ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin. Myös yksityistierekisteri on osa Kiinteistötietojärjestelmää. Maanmittauslaitos hallinnoi ja ylläpitää Kiinteistötietojärjestelmää ja vastaa sen tietopalvelusta.

Kiinteistörekisteri

Kiinteistörekisterin tietoja ovat esimerkiksi:

 • kiinteistön sijainti ja rajat kartalla
 • kiinteistön muodostumishistoria
 • osuudet yhteisiin alueisiin (esim. vesialueisiin)
 • tietoja kiinteistöjä koskevista käyttöoikeuksista ja -rajoituksista
 • asemakaava-alueiden rajat
 • Kiinteistörekisteriote ja ote käyttöoikeusyksiköstä.

Kiinteistörekisterin tiedot päivittyvät yön aikana. Rekisteröidyt maanmittaustoimitukset näkyvät käyttäjälle seuraavana päivänä.

Lue lisää Kiinteistörekisteristä.

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tietoja ovat esimerkiksi:

 • kiinteistön omistaja
 • kiinteistöön kohdistuvat kiinnitykset
 • erityiset oikeudet kuten vuokraoikeudet
 • lainhuuto-, rasitus ja vuokraoikeustodistukset
 • lainhuudon asiakirjoja rajoitetusti

Lainhuutorekisterin tiedot ovat ajantasaisia. Lue lisää Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tietosisällöstä.

Kiinteistöjen kauppahintarekisteri

Kauppahintarekisterin tiedot perustuvat kaupanvahvistajien ilmoituksiin ja sähköisen kiinteistönvaihdanta palvelun kautta saatuihin tietoihin. Kauppahintarekisterin tietoja on saatavilla vuodesta 1985 alkaen.

Kauppahintarekisterin tietoja ovat esimerkiksi:

 • kaupan tai luovutuksen kohde
 • luovutuksen laatu (kauppa, vaihto, lahja, esisopimus jne.)
 • luovuttaja ja luovutuksen saaja
 • kauppahinta.

Lue lisää Kauppahintarekisteristä.

Väestötietojärjestelmän rakennustiedot

Rakennustietoja ylläpitää Digi- ja väestötietovirasto yhteistyössä kuntien kanssa. Tietojen käyttö vaatii Digi- ja väestötietoviraston myöntämän luvan.

Rakennustiedot esitetään kartalla pisteinä. Rakennuksen ominaisuustietoja ovat esimerkiksi:

 • rakennustunnus
 • rakennuksen käyttötarkoitus
 • valmistumisvuosi
 • rakennuksen osoite.

Tiedot päivittyvät Kiinteistötietopalveluun kerran viikossa.

Rakennustiedot saadaan Väestötietojärjestelmään (VTJ) kuntien rakennusvalvontaviranomaisilta. Tietojen kattavuus ja paikkansapitävyys vaihtelee kunnittain. Tietojenkeruunjärjestelmässä on tapahtunut vuosien saatossa muutoksia, joten historian huomioon ottaen rakennustiedoissa saattaa esiintyä puutteellisuuksia ja epätarkkuutta.

Väestötietojärjestelmän rakennustiedot eivät ole julkisesti luotettavia, eikä niitä saa käyttää henkilöä koskevassa päätöksenteossa, ellei hänelle anneta päätöksenteon yhteydessä nimenomaista selvitystä tietojen sisällöstä ja käytöstä (Laki väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista (661/2009) 18 §).

Tutustu rakennustietojen käytön yleisiin ehtoihin.

Arkistoaineistot

Maanmittauslaitos arkistoi maanmittaustoimitusten ja kiinteistörekisteriä koskevien hallinnollisten päätösten asiakirjat ja kartat sähköisesti ARKKI-järjestelmään. Vuodesta 2005 alkaen tuotetut aineistot ovat järjestelmässä kattavasti. Vanhempaa aineistoa skannataan järjestelmään jatkuvasti.

Maanmittauslaitos on arkistoinut 13.5.2013 lähtien myös kirjaamisasioita koskevat hakemukset liitteineen ja niitä koskevat ratkaisut sähköisesti ARKKI-järjestelmään.  Ratkaisun jälkeen julkiset kirjaamisasiakirjat ovat suoraan käytettävissä järjestelmästä. Kirjaamisasiakirjoja ajalta 1.12.1993 - 3.5.2013 skannataan järjestelmään tilausperusteisesti. Tilaukset tehdään Maanmittauslaitoksen asiakaspalveluun.

Ohjeet sähköisen arkiston (ARKKI) käytöstä löytyvät Kiinteistötietopalvelun käyttöohjeista.

Kiintopisterekisteri

Kiintopistetietoihin on tallennettu kiintopisteiden sijainti ja niiden ominaisuudet. Lue lisää kiintopisteistä.

Osoitteet

Osoitehaun pohjana ovat Maastotietokannan tiestön osoitteet. Osoitteet ovat tieaineistosta laskennallisesti luotuja osoitepisteitä. Niiden sijainti ei välttämättä vastaa kiinteistöjen osoitteita. Maastotietokannan osoitetietoja päivitetään jatkuvasti. Osoitetiedot ovat peräisin kunnista.

Kiinteistöjä pystyy hakemaan myös rakennuksen osoitteella. Osoitetiedot tuodaan Väestörekisterikeskuksen osoitejärjestelmästä.

Paikannimirekisteri

Nimistöhaku perustuu Maanmittauslaitoksen paikannimirekisteriin, joka sisältää mm. koko peruskartan nimistön. Nimiä on n. 800 000.

Aineisto päivitetään kerran viikossa.

Kartat

Taustakartat

Taustakartat ovat nimestä mukaisesti tarkoitettu aineistojen taustakartoiksi. Kartat ovat väritykseltään vaaleita ja niissä on kuvattuna ensisijaisesti tiet, teiden nimet, rakennusten osoitteet, rakennukset, hallintorajat, nimistöt ja vesistöt.

Tarkimmat kartat päivitetään viikoittain. Yleistetymmät kartat päivitetään muutaman kerran vuodessa.

Maastokartat

Palvelussa on nähtävissä se kartta, joka soveltuu parhaiten karttaikkunassa olevaan mittakaavatasoon. Peruskartat ja maastokartat ovat käytössä suurimmissa mittakaavatasoissa ja yleiskartat ovat nähtävissä pienemmissä mittakaavatasoissa.

Peruskartan ja maastokartan 1:50 000 pohjana on maastotietokanta. Tiestöä ja nimistöä päivitetään jatkuvasti, hallintorajoja ja rakennuksia vuosittain ja muita elementtejä noin 5-10 vuoden välein.  Maastokartat päivittyvät Kiinteistöpalveluun viikoittain. Jos Maanmittauslaitoksen maastotietokantaan tehdään muutoksia, ne näkyvät viikon viiveellä Kiinteistötietopalvelussa.

Tarkemmat tiedot mm. maastokarttojen ja yleiskarttojen päivitystiheydestä löydät tuotekuvauksista.

Kantakartat 

Joidenkin kuntien alueelta on käytettävissä kantakartta-aineistoja. Kantakartat ovat kuntien toimittamia pohjakarttoja. Kantakartalla kuvattavia kohteita ovat mm. rakennukset ja rakenteet, liikenneväylät, erilaiset maa- ja vesialueet, korkeustiedot ja nimistö. Kantakartan tietosisältö ja kuvaustekniikka perustuvat kaavoitusmittausohjeisiin.

Ilmakuvat

Palvelussa on saatavilla uusimmat ilmakuvat ja vääräväri-ilmakuvat. Alueita kuvataan yhteistyönä eri virastojen kanssa. Palvelussa näkyvän ilmakuvan ajantasaisuus riippuu siis siitä, milloin kyseinen alue on viimeksi kuvattu.

Lue lisää ilmakuvien ajantasaisuudesta ja ilmakuvatuotannosta.

Kiinteistötietopalvelun käyttöönotto edellyttää sopimusta sekä KTJ-lain (453/2002, 1189/2011) mukaista lupaa.

Käyttölupa voidaan myöntää, mikäli tietoja tarvitaan yhdyskuntasuunnittelua, kiinteistönvälitystä, luoton myöntämistä tai valvontaa tai muuta näihin verrattavaa kiinteistöihin liittyvää tarkoitusta varten. Suuri osa viranomaisista saa palvelun käyttöönsä ilman lupamenettelyä.

Väestötietojärjestelmän rakennustietojen käyttö edellyttää Digi- ja väestötietoviraston myöntämää lupaa.

Hae käyttöoikeutta

Hae käyttöoikeutta täyttämällä sopimuslomake. Kun Maanmittauslaitos on hyväksynyt sopimuksen, asiakastuki lähettää organisaation yhteyshenkilölle käyttäjätunnukset käyttövaltuushallintaan. Yhteyshenkilö pystyy sen jälkeen kirjautumaan käyttövaltuushallintaan ja luomaan organisaationsa työntekijöille käyttöoikeudet Kiinteistötietopalveluun. Yhteyshenkilön täytyy lisätä käyttöoikeudet myös itselleen, mikäli tarvitsee Kiinteistö-tietopalvelua.

Tee uusi sopimus Kiinteistötietopalvelusta   

Muutokset sopimukseen

Jos haluat muuttaa organisaatiosi käyttöoikeuksia (esimerkiksi hakea oikeudet rakennustietoihin tai kauppahintarekisterin tietoihin), voit hakea muutosta alla olevalla lomakkeella. Samalla lomakkeella voit ilmoittaa yhteyshenkilöiden vaihdokset ja laskutusosoitteen muutokset tai irtisanoa sopimuksen.

Muuta sopimuksen tietoja     

Huom! Yksittäiset käyttäjälisäykset ja muutokset tekee organisaation yhteyshenkilö käyttövaltuushallinnan kautta. Ota yhteyttä organisaatiosi yhteyshenkilöön tai mikäli yhteyshenkilö ei ole tiedossa, verkkopalveluiden asiakastukeen.

Oppilaitossopimus

Oppilaitoksilla on mahdollisuus käyttää Kiinteistötietopalvelua opetuskäyttöön. Opetuskäyttöön voidaan antaa kiinteistörekisterin, kauppahintarekisterin ja kiintopisterekisterin tiedot. Tunnus myönnetään opettajalle ja hän vastaa tunnusten käytöstä. Mikäli haluat asiasta lisätietoja, ota yhteyttä asiakastukeen.

Kiinteistötietopalvelu

Kiinteistötietopalvelun käyttöä laskutetaan kerran kuukaudessa takautuvasti. Mikäli kuukauden ajalta on kertynyt laskutettavaa alle 30 euroa, siirtyy lasku seuraavalle kuukaudelle.

Palvelun avaamisesta veloitetaan perustamismaksu. Tämän jälkeen veloitetaan kuukausittaista ylläpitomaksua jokaisesta käyttäjästä, riippumatta siitä käyttikö palvelua kuukauden aikana vai ei.

Ylläpitomaksun lisäksi käytöstä veloitetaan haetuista tuotteista ja tiedoista. Esimerkiksi käyttäjä voi hakea karttarajauksella kiinteistöjä, jolloin haun tulos tulee näkyville kiinteistölistana. Kiinteistöjen hausta listaan ei veloiteta. Jos käyttäjä valitsee listasta kiinteistön ja hakee Perustiedot -tuotteen, veloitetaan häneltä Rekisteriyksikön perustiedot -tuotteen mukainen hinta.

Käyttäjätunnukset suljetaan, jos laskua ei ole maksettu kehotuksista huolimatta. Maksumuistutuksista perimme viiden euron lisämaksun. Palvelun uudelleen avaaminen maksaa 88 € + alv. Palvelua ei avata automaattisesti, vaan asiakkaan täytyy laskun maksettuaan olla yhteydessä Kiinteistötietopalvelun asiakastukeen.

 

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
1001
Palvelun perustamismaksu
66,00 81,84
1003
Palvelun uudelleen avaaminen
88,00 109,12
1004
Ylläpitomaksu/kk/käyttäjätunnus
13,20 16,37
1005
Kauppahintarekisteri kiinteä hinta / kk / käyttäjätunnus
77,00 95,48
4002325
Rakennuksen ominaisuustiedot
0,55 0,68
4003325
Rakennuksen omistajatiedot
0,55 0,68
5017325
Käyttöoikeusyksikkö tai yksityistie kartalle
0,55 0,68
5019325
Käyttöoikeusyksikön.tai yksityistien perustiedot
0,55 0,68
8201325
Laitoksen perustiedot
0,55 0,68
8301
Rekisteriyksikön perustiedot
0,55 0,68
8302
Määräalan perustiedot
0,55 0,68
8401
Rekisteriyksikön palstat kartalle
0,55 0,68
8402
Rekisteriyksikön määräalat kartalle
0,55 0,68
8403
Rekisteriyksikköön liittyvät käyttöoikeudet kartalle
0,55 0,68
8404
Rekisteriyksikköön liittyvät rakennuskiellot kartalle
0,55 0,68
8411
Määräala kartalle
0,55 0,68
8601
Kauppahintarekisterin tiedot
1,21 1,50
8001325
Lainhuutotodistus (henkilötunnus)
5,10 Ei arvonlisäveroa
8002325
Rasitustodistus (henkilötunnus)
5,10 Ei arvonlisäveroa
8003325
Vuokraoikeustodistus (henkilötunnus)
5,10 Ei arvonlisäveroa
8102325
Määräalan kiinteistörekisteriote
5,10 Ei arvonlisäveroa
8112325
Määräalan kiinteistörekisteriote, oikeaksi todistettava
5,10 Ei arvonlisäveroa
8103325
Kiinteistörekisterin karttaote
5,10 Ei arvonlisäveroa
8113325
Kiinteistörekisterin karttaote, oikeaksi todistettava
5,10 Ei arvonlisäveroa
8105325
Ote kiinteistötietojärjestelmästä
5,10 Ei arvonlisäveroa
8115325
Ote kiinteistötietojärjestelmästä, oikeaksi todistettava
5,10 Ei arvonlisäveroa
8104325
Ote Kiinteistötietojärjestelmästä (yksityistie)
5,10 Ei arvonlisäveroa
8114325
Ote Kiinteistötietojärjestelmästä (yksityistie), oikeaksi todistettu
5,10 Ei arvonlisäveroa
8101325
Kiinteistörekisteriote
5,10 Ei arvonlisäveroa
8111325
Kiinteistörekisteriote, oikeaksi todistettava
5,10 Ei arvonlisäveroa
8205325
Yhteystiedot
2,20 Ei arvonlisäveroa
8021325
Yhteystiedot (PDF)
2,20 Ei arvonlisäveroa
8201355
Perustiedot
0,10 Ei arvonlisäveroa
8124325
Voimassa olevat muodostuneet
2,20 Ei arvonlisäveroa
8121325
Muodostumisketju eteenpäin
0,80 Ei arvonlisäveroa
8122325
Muodostumisketju taaksepäin
0,80 Ei arvonlisäveroa
8123325
Muodostajarekisteriyksiköt ajankohtana
2,20 Ei arvonlisäveroa
8125325
Muodostajaselvitys
2,20 Ei arvonlisäveroa
8004325
Lainhuutotodistus
5,10 Ei arvonlisäveroa
8005325
Rasitustodistus
5,10 Ei arvonlisäveroa
8008325
Vuokraoikeustodistus
5,10 Ei arvonlisäveroa

 Kiinteistötietotietopalvelun sopimuksen yleiset sopimusehdot.

Sopimuslomakkeeseen

1. Tarjottava palvelu

Maanmittauslaitos ylläpitää Kiinteistötietopalvelua (jäljempänä palvelu). Palvelu ja sen kautta saatavat aineistot ja tuotteet on kuvattu osiossa Palvelun sisältö. Palvelua tarjotaan käyttäjille näiden ehtojen mukaisesti.

2. Osapuolet

Tämän sopimuksen osapuolina ovat käyttöoikeuden haltija ja Maanmittauslaitos (MML).

Mikäli sopimus koskee väestötietojärjestelmän rakennustietoja, sopimuksen osapuolena on myös Digi- ja väestötietovirasto, jonka myöntämän erillisen käyttöluvan ehtoihin sitoudutaan tällä sopimuksella. Digi- ja väestötietovirasto on valtuuttanut Maanmittauslaitoksen vastaanottamaan puolestaan sanottuja sitoumuksia.

3. Käyttöoikeudet

Käyttöoikeuden haltijana voi olla Lain kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta (453/2002) (KTJL) 6§:n ja Lain kiinteistöjen kauppahintarekisteristä (552/1980) (KHRL) 5§:n mukaan viranomainen, yritys, yhteisö tai yksityinen henkilö. Käyttöoikeuden haltija ilmoittaa organisaation yhteyshenkilön sekä palvelun käyttäjät.

Käyttöoikeus ei ole siirrettävissä.

Väestötietojärjestelmän rakennustietojen käyttöoikeuden haltija voi olla vain yritys tai yhteisö.

4. Kiinteistötietopalveluun tunnistautuminen

Kiinteistötietopalveluun kirjaudutaan vahvaa tunnistusmenetelmää käyttäen Suomi.fi-tunnistuspalvelun kautta.

Käyttöoikeuden haltijan yhteyshenkilön tulee ilmoittaa Maanmittauslaitokselle niiden henkilöiden nimet, jotka ovat oikeutettuja käyttämään palvelua. Käyttöoikeuden haltija ja käyttäjät vastaavat Kiinteistötietopalvelun käytöstä.

5. Hinnat ja laskutus

Kiinteistötietojärjestelmän maksuista säädetään KTJL (453/2002) 7 §:ssä.  Kiinteistötietojärjestelmän otteiden maksujen suuruudesta säädetään erikseen Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

Muiden maksujen suuruus perustuu Maanmittauslaitoksen voimassa olevaan maksupäätökseen.

Maanmittauslaitoksella on oikeus laskuttaa käyttöoikeuden haltijaa yllä mainitun asetuksen sekä MML:n voimassa olevan hinnaston mukaan.

Maanmittauslaitoksella on oikeus sulkea palvelun käyttöoikeudet mikäli käyttöoikeuden haltija ei hoida palvelun käytöstä aiheutuvia maksuja. Maanmittauslaitoksella on oikeus veloittaa asiakkaalta avausmaksu käyttöoikeuksien uudelleenavauksesta voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Muistutuslaskusta peritään lisämaksu.

6. Korvausvelvollisuus

Mikäli käyttöoikeuden haltija tai käyttäjä rikkovat sopimuksen käyttöehtoja, ovat he vastuussa aiheuttamistaan vahingoista.

7. Laskutustietojen säilyttäminen

Maanmittauslaitos on velvollinen säilyttämään tiedot käsittelemistään laskutusta aiheuttaneista tapahtumista vähintään kuukauden asiakkaalle lähetetyn laskun jälkeen.

8. Tietojen toimittaminen

Tilatut tiedot katsotaan toimitetuiksi ja laskutettaviksi, kun ne on siirretty käyttäjän selaimelle.

Tiedot, joita ei palvelun teknisten rajoitteiden takia pystytä toimittamaan, eivät kuulu tämän sopimuksen eikä hinnaston piiriin. Tekniset rajoitteet on kerrottu palvelun kuvauksessa.

9. Tietoaineistojen käyttö

Tällä sopimuksella käyttöoikeuden haltija sitoutuu noudattamaan erikseen myönnetyn KTJ-lain mukaisen käyttöluvan ehtoja. KTJ-lain 6 §:ssä luetellaan ne viranomaiset, jotka eivät tarvitse lupaa palvelun käyttöön. Nämä viranomaiset voivat käyttää tietoja ainoastaan viranomaistoimintaan.

Tällä sopimuksella käyttöoikeuden haltija sitoutuu noudattamaan erikseen myönnetyn KHR-lain mukaisen käyttöluvan ehtoja.  

KTJ-lain 6 § 2 momentin mukaan otteita ja todistuksia voivat myydä vain kunnat, Maanmittauslaitos ja maistraatit. Muilla ei ole oikeutta myydä tai luovuttaa edelleen verkkopalvelun kautta saamiaan tietoja tai aineistoja tai käyttöoikeuksia niihin.

Käyttöoikeuden haltijalla on oikeus käyttää palvelusta saatuja rekisteritietoja vain erikseen myönnetyssä luvassa tai Kiinteistötietopalvelun sopimuksessa mainittuun käyttötarkoitukseen.

Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava kulloinkin voimassa olevaa tietosuojaa ja tietoturvaa koskevaa lainsäädäntöä kuten esimerkiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (EU:n yleinen tietosuoja-asetus) sekä asetuksen perusteella annettua kansallista lainsäädäntöä. Mikäli käyttöoikeuden haltijan suorittamaan luovutettuihin henkilötietoihin kohdistuvaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja mikäli käyttöoikeuden haltijalla on tietosuoja-asetuksen 30 artiklan perusteella velvollisuus ylläpitää selostetta käsittelytoimista, on käyttöoikeuden haltijan toimitettava Maanmittauslaitokselle kyseinen seloste käsittelytoimista. Kiinteistötietopalvelun kautta saatuja henkilötietoja ei saa käyttää suoramainontaan, puhelinmyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin, osoitepalveluun, markkina- ja mielipidetutkimukseen eikä henkilömatrikkeliin tai sukututkimukseen.

KTJ-lain tai KHR-lain mukaisen käyttöluvan nojalla henkilötietojen käsittely on sallittu ainoastaan EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitetulla tavalla Euroopan unionin alueella ja Euroopan talousalueella. Henkilötietojen siirtämisestä kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille säädetään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen V luvussa.

Käyttäjällä on oikeus tallentaa yksittäisiä karttanäkymiä ja kartalle hakujen tuloksena piirrettyjä kohteita.  Kiinteistörekisterikarttaotteita ja karttanäkymiä voi tulostaa, kopioida tai julkaista KTJ-luvan mukaiseen käyttötarkoitukseen. Aineiston lähde on mainittava, esimerkiksi © MML ja kunnat 2017.

Käyttäjä vastaa siitä, että hän noudattaa tietosuojaa ja tietoturvaa koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaisten määräyksiä vastuullaan olevien laitteiden, tietoliikenneyhteyksien, ohjelmistojen sekä tiedostojen ja palvelussa välitettyjen tietojen osalta.
Tekijän- ja muut immateriaalioikeudet aineistoihin säilyvät kuitenkin aina tiedontuottajilla.

Kiinteistötietopalvelun kautta käytettävissä olevan Maanmittauslaitoksen maanmittausarkiston ja kirjaamisarkiston tietoaineistoja ei ole oikeutta julkaista, myydä tai luovuttaa edelleen. Arkistojen aineisto voi sisältää henkilötietoja, joiden käsittelyssä ja luovuttamisessa on noudatettava noudatettava EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, asetuksen perusteella annetun kansallisen lainsäädännön sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) säännöksiä.

Palvelusta saatavia www-linkkejä ei saa edelleen julkaista.

10. Palvelun toimivuudesta ja turvallisuudesta huolehtiminen

Osapuolten on välittömästi saatettava toistensa tietoon epäilemänsä tietopalvelun väärinkäyttö sekä muut, kuten tiedonsiirtoon tai laskutukseen, liittyvät epäselvyydet.

11. Palvelun saatavillaoloaika ja käytönaikainen tuki

Maanmittauslaitos pitää tietopalvelun tarjolla joka päivä klo 00.15 - 23.15, lukuun ottamatta suunniteltuja huoltokatkoksia sekä laitteisto- tms. vioista aiheutuvia ennakoimattomia katkoksia. Tietopalvelun käytönaikainen tuki on tavoitettavissa arkipäivisin klo 8.00 - 16.00.

Huoltotoimenpiteet pyritään ajoittamaan klo 8.00 - 16.00 välisen ajan ulkopuolelle arkipäivinä. Suunnitelmien mukaisista palvelukatkoksista ja niiden aiheuttamista rajoituksista palvelussa ilmoitetaan palvelun kotisivulla.

12. Vastuu

Maanmittauslaitos vastaa tämän sopimuksen mukaisesta tietopalvelusta, tietojen välityksestä, laskutuksesta, tietoaineistojensa kuvauksista ja luovuttamiensa tietojen tarkoituksenmukaisesta laadusta.

Maanmittauslaitos ei kuitenkaan vastaa siitä, että mahdollinen laitehäiriö tai muun vastaavan syyn aiheuttama käyttökatkos saattaa estää palvelun käytön. Palvelu voidaan myös keskeyttää tilapäisesti huoltotoimenpiteiden tai muun syyn vuoksi ilmoittamalla siitä etukäteen palvelun kotisivulla.

Maanmittauslaitos ei myöskään vastaa palvelun käytettävyydestä ns. force majeure tapauksessa kuten lakon, työsulun, tulipalon, liikekannallepanon, sodan, siviilihäiriön, tuonti- tai vientirajoituksen sekä valtiollisten määräysten vuoksi. Maanmittauslaitoksen ja muiden tiedontuottajien vastuu rajoittuu kuitenkin aina enintään palvelusta perittyyn maksuun.

Häiriötilanteissa Maanmittauslaitos selvittää välittömästi häiriön syyn ja pyrkii poistamaan sen mahdollisimman nopeasti.

13. Sopimuksen muuttaminen

Maanmittauslaitoksella on oikeus ehdottaa muutoksia tämän sopimuksen tarkoittamaan tietopalveluun sekä siihen liittyviin maksuihin ilmoittamalla siitä verkkopalvelunsa kotisivulla.

Ehdotetut sopimuksen muutokset tulevat voimaan, kun käyttäjä ensimmäisen kerran käyttää palvelua uusien sopimusehtojen alaisuudessa.

14. Palvelun muuttaminen

Maanmittauslaitos pidättää itsellään oikeuden palvelun sisällön ja toiminnallisuuden kehittämiseen. Oleellisista tietopalvelun sisällön tai toiminnallisuuden muutoksista tiedotetaan verkkopalvelun kotisivulla.

15. Asiakastietojen käyttö

Maanmittauslaitos käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja asetuksen perusteella annetun kansallisen lainsäädännön mukaisesti viranomaistehtävien hoitamista varten. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja palvelusta tiedottamiseen.
Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää Maanmittauslaitoksen markkina- ja mielipidetutkimusta varten sekä uusia palveluja ja tuotteita koskevan informaation lähettämiseen.
 

Maanmittauslaitoksen asiakasuhderekisterin henkilötiedot

16. Sopimuksen voimassaolo, irtisanominen ja purkaminen

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen päättyväksi kuukauden kuluttua lähettämällä toiselle osapuolelle kirjallisen irtisanomisilmoituksen postitse tai sähköpostilla.

Mikäli käyttöoikeuden haltija/käyttäjä on rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, on Maanmittauslaitoksella oikeus purkaa tämä sopimus päättymään välittömästi.

17. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tästä sopimuksesta johtuvat riidat ratkaistaan ensisijaisesti neuvotellen. Mikäli ratkaisuun ei päästä, on ratkaisija Helsingin käräjäoikeus Suomen lainsäädännön mukaan.

18. Yhteystiedot

Yhteyshenkilönä tähän sopimukseen liittyvissä asioissa toimii käyttöoikeuden haltijan puolelta sopimuksessa ilmoitettu yhteyshenkilö. Yhteyshenkilön vaihtuminen on heti ilmoitettava Maanmittauslaitoksen yhteystaholle.

Yhteyshenkilö vastaa käyttäjätietojen ja laskutustietojen ajantasaisuudesta. Yhteyshenkilön vastuulla on sulkea tarpeettomat käyttäjätunnukset.

Kiinteistötietopalvelun käytössä tulee ottaa huomioon selainvaatimukset, sekä evästeiden ja ponnahdusikkunoiden käyttö. Katso myös Apua Kiinteistötietopalvelun teknisiin ongelmiin.

Ohjeita Kiinteistötietopalvelun käytöstä.

Selaimet

Sovellus on testattu uusimmilla versioilla seuraavista selaimista:

 • Google Chrome
 • Firefox
 • Safari
 • Microsoft Edge
 • Internet Explorer

Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi kaikista selaimista suositellaan käytettäväksi uusinta versiota.

Kiinteistötietopalvelua voi käyttää myös mobiililaitteilla. Sovelluksen käytettävyyttä ei kuitenkaan ole optimoitu kosketusnäytöille eikä sen toiminnallisuutta tuettujen selainten mobiiliversioissa ole kattavasti testattu. 

Evästeet

Kiinteistötietopalvelu käyttää evästeitä (cookies) istunnonhallintaan. Varmista, ettei evästeiden käyttö ole estetty selaimen asetuksista.

Ponnahdusikkunat

Sovellus avaa tulosteita omaan ikkunaansa. Tämän vuoksi uusien selainikkunoiden avaaminen (ponnahdusikkunat, pop-ups) on sallittava tälle sivustolle tai yleisesti.

PDF-tulosteet

Kiinteistötietojärjestelmän otteet ja todistukset ovat PDF-dokumentteja. Osa selaimista sisältää sisäänrakennetun PDF-katselutoiminnon, muut tarvitsevat erillisen PDF-lukuohjelman, esimerkiksi maksuttoman Adobe Readerin, jonka voi asentaa Adoben sivuilta. Voit myös tallentaa otteet ja todistukset ensin koneelle ja avata ne vasta sitten PDF-lukuohjelmalla. 

Internet Explorer käsittää PDF-dokumenttien avaamisen tiedostojen lataamiseksi internetistä. Jotta tulosteet avautuvat, tiedostojen lataaminen ei saa olla estettynä selaimen suojausasetuksista.

Selaimen lisäosat

Sovellus ei vaadi Javaa tai muita kolmannen osapuolen selainlaajennuksia tai lisäosia.

Tunnistautuminen

Kiinteistötietopalveluun kirjaudutaan vahvaa tunnistusmenetelmää käyttäen Suomi.fi-tunnistuspalvelun kautta. Tunnistusvälineinä ovat käytössä toimi- / virkakortti, mobiilivarmenne ja pankkitunnukset. Lisätietoja Suomi.fi-tunnistuksesta Digi- ja väestötietovirastosta.

Sovellusten ja palveluiden tila

Tarkista sovellusten ja verkkopalveluiden tilanne ja mahdolliset häiriöt. Tietoja päivitetään ma–pe klo 8–16.15.

Haluatko tukea palvelun käytössä?

Ota yhteyttä asiakastukeen: tietopalvelut@maanmittauslaitos.fi

tai 029 530 1119 (arkisin klo 9–12).

Ongelmia palvelun käytössä?