Hyppää pääsisältöön

Kiinteistötietopalvelun sopimukset ja luvat uusitaan

Kaikkien Kiinteistötietopalvelun käyttäjien sopimukset ja tietojen käyttöluvat uusitaan. Uusissa sopimuksissa ja luvissa on otettu huomioon KTJ-lakiin (453/2002) tehdyt täsmennykset ja henkilötietojen käyttöön liittyvän lainsäädännön muutokset.

Uudet sopimus- ja lupapohjat on jo otettu käyttöön uusille Kiinteistötietopalvelun asiakkaille helmikuussa 2023. Kaikki tätä ennen tehdyt sopimukset ja luvat uusitaan. Uusiminen aloitetaan syksyllä 2023.

Uusimalla sopimukset haluamme varmistaa, että 

 • palvelun käyttäjät ja yhteyshenkilöt tuntevat luvanvaraisten tietojen käytön edellytykset, 
 • tietoja käytetään vain käyttöluvan mukaisesti ja
 • henkilötunnuksia käytetään vain erityiseen tarpeeseen.

Sopimuksia on satoja, joten uusiminen tulee kestämään useita kuukausia. Ensimmäisessä vaiheessa uusimme yksityisten toimijoiden sopimukset ja luvat. Tämän jälkeen vuorossa ovat oppi- ja tutkimuslaitosten ja viimeisenä viranomaisten sopimukset ja luvat.

Sopimuksen ehtoja tarkennettu

Kiinteistötietopalvelun asiakkaan on allekirjoitettava Kiinteistötietopalvelun käytöstä uusi sopimus. Uudistetussa sopimuksessa on tarkennettu palvelun käyttöön liittyviä velvollisuuksia ja ehtoja. Lisäksi on täsmennetty laskutuksen käytäntöjä ja Maanmittauslaitoksen oikeutta keskeyttää asiakkaan pääsy Kiinteistötietopalveluun.

Sopimuksen allekirjoittanut organisaatio vastaa siitä, että Kiinteistötietopalvelun käyttäjinä on vain sellaisia henkilöitä, joilla on työtehtäviensä perusteella oikeus käyttää tietoja. Organisaation velvollisuutena on huolehtia käyttäjätietojen ajantasaisuudesta.

Käyttölupien muutokset

Käyttölupien muutos koskee seuraavia lupia:

Käyttölupaa varten organisaation on täytettävä hakemus. Hakemukseen tulee kuvata, miten tietoja hyödynnetään. Tietojen käyttötarkoitus kirjataan lupaan, eikä tietoja saa käyttää muuhun kuin luvassa kerrottuun tarkoitukseen. Uusimishakemuksessa on siksi tärkeä luetella kaikki organisaation tietotarpeet. Lisäksi henkilötunnuksen käytölle tulee olla tietosuojalain mukainen peruste.

Käyttölupa velvoittaa organisaatiota huolehtimaan tietojen asianmukaisesta käytöstä:

 • tietoja saa käyttää vain luvanmukaiseen käyttötarkoitukseen
 • kaikki organisaation käyttäjät tietävät käyttöluvan ehdot ja sen, mitä käyttöluvan perusteella saa tehdä
 • tietoja voivat käyttää vain henkilöt, joilla on työtehtäviensä perusteella niihin oikeus 
 • henkilötietoja käytetään vain luvanmukaiseen käyttötarkoitukseen ja vain siinä laajuudessa kuin on välttämätöntä
 • tietoja ei luovuteta edelleen kolmannelle osapuolelle, ellei se ole lupaan kirjatun käyttötarkoituksen mukaista tai siihen on muut luvassa mainitut erityiset perusteet.

Huom! Julkisuuslain (621/1999) mukaan tietojen käyttö suoramarkkinointiin ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten on kielletty!

Käyttöluvasta näkyy, mihin tuotekokonaisuuteen lupa on myönnetty. Jos organisaatio tarvitsee myöhemmin laajempaa tuotekokonaisuutta, sen on haettava uutta lupaa.

Uusi käyttölupa ei ole sidottu Kiinteistötietopalvelun käyttöön, vaan tietoja voi siirtyä käyttämään myös toisen palveluntarjoajan kautta. Tuotekokonaisuuden ja tietojen käyttötarkoituksen tulee kuitenkin pysyä ennallaan. Jos tietojen käyttötarve on muuttunut, organisaation on haettava uutta käyttölupaa vaihtaessaan palveluntarjoajaa.

Tietojen käyttö viranomaistoimintaan

Myös kaikkien viranomaisten sopimukset uusitaan. Viranomaiset eivät tarvitse erillistä lupa, vaan seuraavat organisaatiot voivat käyttää Kiinteistötietopalvelun tietoja viranomais- tai muuhun vastaavaan toimintaan:

 • oikeushallinnon viranomaiset
 • aluehallintovirasto
 • elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • kunta
 • Verohallinto
 • puolustusministeriö
 • Puolustusvoimat
 • Rajavartiolaitos
 • poliisi ja muut esitutkintaviranomaiset
 • pelastusviranomaiset
 • kiinteistönmuodostamistehtäviä hoitavat viranomaiset
 • väestökirjahallinnon viranomaiset
 • Metsähallitus
 • Senaatti-kiinteistö
 • kaupanvahvistaja.

Tietojen käyttö muuhun käyttötarkoitukseen on kielletty. Henkilötunnukset voi saada käyttöön, jos käytölle on tietosuojalain mukainen peruste.

Kiinteistötietopalvelun sopimus velvoittaa organisaatiota huolehtimaan tietojen asianmukaisesta käytöstä:

 • tietoja saa käyttää vain viranomais- tai muuhun vastaavaan toimintaan
 • kaikki organisaation käyttäjät tuntevat tietojen asianmukaisen käytön
 • tietoja voivat käyttää vain henkilöt, joilla on työtehtäviensä perusteella niihin oikeus
 • henkilötietoja käytetään vain viranomaistoimintaan ja vain siinä laajuudessa kuin on välttämätöntä
 • tietoja ei luovuteta edelleen kolmannelle osapuolelle, ellei sitä ole KTJ-laissa tai muussa lainsäädännössä, tuomioistuimen päätöksellä tai viranomaisen määräyksellä edellytetty.

Näin lupien ja sopimuksen uusiminen tapahtuu

Kiinteistötietopalvelun asiakastuki on sähköpostitse yhteydessä organisaation yhteyshenkilöön, kun sopimuksen ja lupien uusiminen tulee käsittelyvuoroon.

Viestin liitteenä on

 • hakemus, jolla organisaatio voi hakea tarvitsemiaan tietoja käyttöönsä ja
 • Kiinteistötietopalvelun sopimus, jonka perusteella organisaatio voi käyttää käyttöluvan mukaisia tietoja.

Yhteyshenkilöiden tulee palauttaa hakemus ja allekirjoitettu sopimus Maanmittauslaitokseen.

Yrityksen puolesta sopimuksen voi allekirjoittaa vain henkilö, jolla on kaupparekisteriin merkitty nimenkirjoitusoikeus. Muiden organisaatioiden puolesta (siis esim. kunnat valtion virastot, säätiöt yhdistykset, toiminimet) sopimuksen voi allekirjoittaa henkilö, jolla on riittävä asema tai organisaation antama valtuutus.

Uusi sopimus ja luvat korvaavat aikaisemmin tehdyn sopimuksen ja luvat.

Jos asiakastuen lähettämään viestiin ei vastata, aikaisempi sopimus irtisanotaan ja voimassa olevat luvat lakkautetaan.

Verkkopalveluiden asiakastuki on vuorollaan yhteydessä kaikkiin ennen 3.3.2023 sopimuksen tehneisiin organisaatioihin.

Tarkista organisaatiosi käyttämät tiedot ja kuvaa tietojen käyttötarpeet

Tarkista sopimuksen uusimisen yhteydessä, missä laajuudessa organisaatiosi tarvitsee tietoja:

 • riittävätkö pelkät kiinteistörekisterin tiedot?
 • tarvitaanko myös lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tietoja, ja onko tietojen käyttöön riittävät perusteet?
 • tarvitaanko myös henkilötunnukset vai riittäisikö omiin tarpeisiin kiinteistön omistajien yhteystiedot? 

Kuvaile hakemukseen selkeästi organisaatiosi tiedontarpeet. Jos hakemuksen valmiiksi annetut vaihtoehdot eivät tunnu riittäviltä, kuvaile tarkemmin, miten tietoja on tarkoitus hyödyntää. Näin organisaatiosi saa myönnettävästä käyttöluvasta riittävän kattavan.

Tutustu, mitä tietoja eri tuotekokonaisuuksiin sisältyy.

Uusiminen voi johtaa muutoksiin sopimuksessa ja käyttöluvissa

Maanmittauslaitos käsittelee organisaation lupahakemuksen ja päättää, voidaanko nykyisen lainsäädännön perusteella myöntää organisaatiolle käyttölupa kiinteistötietojärjestelmän ja kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietoihin.

Tarkistamme, vastaako organisaation hakema tuotekokonaisuus ilmoitettua käyttötarkoitusta. 
Lisäksi henkilötunnuksen käytölle tulee olla tietosuojalain mukainen peruste.

On mahdollista, että uuden luvan hakeminen johtaa organisaatiolle myönnettävän tuotekokonaisuuden supistumiseen. Jos käyttöluvan myöntämisen edellytykset eivät enää täyty, ei uutta lupaa myönnetä. Tällöin vanha lupa lakkautetaan ja Kiinteistötietopalvelun sopimus irtisanotaan. Päätöksestä on oikeus valittaa hallinto-oikeuteen.

Osalla organisaatioista on Digi- ja väestötietoviraston (DVV) myöntämä lupa rakennustietojen käyttöön. Niihin liittyvät tietoluvat ja käyttöoikeudet säilyvät ennallaan.

Käyttöehdot sitovat jokaista palvelun käyttäjää

Jokaisen Kiinteistötietopalvelun käyttäjän tulee käyttää palvelua käyttöehtojen, voimassa olevan lainsäädännön, viranomaismääräysten ja Maanmittauslaitoksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Käyttäjä vastaa siitä, että palvelusta saatuja tietoja käsitellään asianmukaisesti tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä noudattaen.

Lisätietoja

Kiinteistötietopalvelun asiakastuki: tietopalvelut@maanmittauslaitos.fi

Käyttöluvat ja palvelun käyttöehdot

Lainsäädäntö