Hoppa till huvudinnehåll

Fastighetsdatatjänstens avtal och tillstånd förnyas

Avtal och tillstånd för användning av uppgifter för Fastighetsdatatjänstens alla användare förnyas. I nya avtal och tillstånd har beaktats de preciseringar och de lagstiftningsändringar som gäller användning av personuppgifter som gjorts i FDS-lagen (453/2002).

Nya avtals- och tillståndsmallar har redan tagits i bruk för Fastighetsdatatjänstens nya kunder i februari 2023. Alla avtal och tillstånd som upprättats före denna tidpunkt förnyas. Förnyelsearbetet inleds hösten 2023.

Genom att förnya avtalen vill vi säkerställa att

 • tjänstens användare och kontaktpersoner känner till förutsättningar för användningen av uppgifter som kräver tillstånd
 • uppgifterna används endast i enlighet med tillståndet och
 • personbeteckningarna användas endast för särskilda behov.

Det finns hundratals avtal, så förnyelsearbetet kommer att ta flera månader. I det första skedet förnyar vi de privata aktörernas avtal och tillstånd. Efter detta förnyar vi läroanstalternas och forskningsinstitutens avtal och tillstånd och som sist myndigheternas avtal och tillstånd.

Villkoren i avtalet har preciserats

Fastighetsdatatjänstens kund ska underteckna ett nytt avtal om användning av Fastighetsdatatjänsten. I det nya avtalet har de skyldigheter och villkor som hänför sig till användningen av tjänsten preciserats. Dessutom har faktureringspraxisen och Lantmäteriverkets rätt att neka kundens åtkomst till Fastighetsdatatjänsten preciserats.

Den organisation som undertecknat avtalet ansvarar för att endast sådana personer använder Fastighetsdatatjänsten som utgående från sina arbetsuppgifter har rätt att använda uppgifterna. Organisationen har som skyldighet att se till att användaruppgifterna är uppdaterade.

Ändringar i användningstillstånden

Ändringar i användningstillstånden gäller följande tillstånd:

För tillståndet ska organisationen fylla i en ansökan. I ansökan ska organisationen ange hur organisationen utnyttjar uppgifterna. Uppgifternas användningsändamål antecknas i tillståndet, och uppgifterna får inte användas för annat ändamål än det som anges i tillståndet. Därför är det viktigt att ange organisationens alla informationsbehov i förnyelseansökan. Dessutom ska det finnas en grund enligt dataskyddslagen för användningen av personbeteckningen.

Användningstillståndet förpliktar organisationen att sörja för att uppgifterna används på ett behörigt sätt:

 • uppgifterna får användas endast för det ändamål som anges i tillståndet
 • organisationens alla användare känner till villkoren för tillståndet och vad man får göra med stöd av tillståndet
 • uppgifterna får användas endast av de personer som utgående från sina arbetsuppgifter har rätt till detta 
  personuppgifterna används endast för det ändamål som anges i tillståndet och endast i den omfattning som är nödvändig
 • uppgifterna överlåts inte vidare till en tredje part om det inte stämmer överens med det ändamål som anges i tillståndet eller det finns andra särskilda grunder för detta som anges i tillståndet.

Obs! Enligt offentlighetslagen (621/1999) är det förbjudet att använda uppgifterna för direktmarknadsföring och opinions- eller marknadsundersökning!

I användningstillståndet anges för vilken produkthelhet tillståndet har beviljats. Om organisationen senare behöver en mer omfattande produkthelhet, ska den ansöka om ett nytt tillstånd.

Det nya tillståndet är inte bundet till användningen av Fastighetsdatatjänsten, utan uppgifterna kan användas även via en annan tjänsteproducent. Produkthelheten och uppgifternas användningsändamål ska dock vara desamma. Om uppgifternas användningsändamål har ändrats, ska organisationen ansöka om ett nytt tillstånd när den byter tjänsteproducenten.

Användning av uppgifterna för myndighetsverksamhet

Även alla myndigheternas avtal förnyas. Myndigheterna behöver inte ett separat tillstånd, utan följande organisationer kan använda uppgifterna i Fastighetsdatatjänsten för myndighetsverksamhet eller annan motsvarande verksamhet:

 • myndigheter inom justitieförvaltningen
 • regionförvaltningsverk
 • närings-, trafik- och miljöcentraler
 • kommuner
 • Skatteförvaltningen
 • försvarsministeriet
 • Försvarsmakten
 • Gränsbevakningsväsendet
 • polisen och andra förundersökningsmyndigheter
 • räddningsmyndigheter
 • myndigheter som sköter fastighetsbildningsuppgifter
 • myndigheter inom folkbokföringsförvaltningen
 • Forststyrelsen
 • Senatfastigheter
 • köpvittnen.

Det är förbjudet att använda uppgifterna för något annat ändamål. Personbeteckningarna kan användas om det finns en grund enligt dataskyddslagen för användningen.

Fastighetsdatatjänstens avtal förpliktar organisationen att sörja för att uppgifterna används på ett behörigt sätt:

 • uppgifterna får användas endast för myndighetsverksamhet eller annan motsvarande verksamhet
 • organisationens alla användare känner till hur man använder uppgifterna på ett behörigt sätt
 • uppgifterna får användas endast av de personer som utgående från sina arbetsuppgifter har rätt till detta
 • personuppgifterna används endast för myndighetsverksamhet och endast i den omfattning som är nödvändig
 • uppgifterna överlåts inte vidare till en tredje part om FDS-lagen eller annan lagstiftning, domstolens beslut eller myndighetens föreskrift inte förutsätter detta.

Så sker förnyelsearbetet av tillstånden och avtalen

Fastighetsdatatjänstens kundstöd kontaktar organisationens kontaktperson per e-post när förnyelsen av avtalen och tillstånden behandlas.

Till meddelandet bifogas

 • ansökan med vilken organisationen kan ansöka om de uppgifter som den behöver och
 • Fastighetsdatatjänstens avtal med vilket organisationen kan använda de uppgifter som anges i tillståndet

Kontaktpersonerna ska återlämna ansökan och det undertecknade avtalet till Lantmäteriverket.

Avtalet kan på företagets vägnar undertecknas endast av en person med firmateckningsrätt som införts i handelsregistret. På de övriga organisationernas vägnar (t.ex. kommunerna, statens ämbetsverk, stiftelserna, föreningarna, firmorna) kan avtalet undertecknas av en person med en tillräcklig ställning eller fullmakt som organisationen beviljat.

Det nya avtalet och de nya tillstånden ersätter det avtal och de tillstånd som tidigare upprättats.

Om organisationen inte svarar på kundstödets meddelande, sägs det tidigare avtalet upp och de gällande tillstånden upphör att gälla.

Kundstödet för webbtjänsterna kontaktar alla organisationer som ingått avtalet före 3.3.2023.

Kontrollera de uppgifter som din organisation använder och ange uppgifternas användningsbehov

Kontrollera i vilken omfattning din organisation behöver uppgifterna när avtalet förnyas:

 • räcker endast uppgifterna i fastighetsregistret?
 • behöver organisationen också uppgifterna i lagfarts- och inteckningsregistret och finns det tillräckliga grunder för användningen av uppgifterna?
 • behöver organisationen också personbeteckningar eller räcker fastighetsägarnas kontaktuppgifter för egna behov? 

Ange din organisations informationsbehov tydligt i ansökan. Om du tycker att de färdiga alternativen i ansökan inte räcker, beskriv närmare hur organisationen kommer att utnyttja uppgifterna. Så är det tillstånd som beviljas din organisation tillräckligt omfattande.

Läs mer om vilka uppgifter som ingår i olika produkthelheter.

Förnyelsen kan medföra ändringar i avtalet och användningstillstånden

Lantmäteriverket behandlar organisationens tillståndsansökan och fattar ett beslut om organisationen utgående från den nuvarande lagstiftningen kan beviljas ett tillstånd för användning av uppgifterna i fastighetsdatasystemet och köpeskillingsregistret för fastigheter.

Vi kontrollerar om den produkthelhet som organisationen ansökt om motsvarar det angivna användningsändamålet. 
Dessutom ska det finnas en grund enligt dataskyddslagen för användningen av personbeteckningen.

Det är möjligt att ansökan om ett nytt tillstånd leder till inskränkningen av den produkthelhet som beviljas organisationen. Om förutsättningarna för beviljandet av tillståndet inte längre uppfylls, beviljas inte ett nytt tillstånd. Då upphör det gamla tillståndet att gälla och Fastighetsdatatjänstens avtal sägs upp. Beslutet får överklagas hos förvaltningsdomstolen.

En del av organisationerna har ett tillstånd beviljat av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för användningen av byggnadsuppgifter. Informationstillstånden och användarrättigheterna som gäller dessa ändras inte.

Användningsvillkoren förpliktar varje användare

Varje användare är skyldig att använda Fastighetsdatatjänsten enligt tjänstens användarvillkor, gällande lagstiftning, myndighetsföreskrifter och Lantmäteriverkets anvisningar.

Användaren ansvarar för att uppgifterna i tjänsten behandlas på ett behörigt sätt genom att följa den lagstiftning som gäller dataskyddet och behandlingen av personuppgifter.

Mer information

Fastighetsdatatjänstens kundstöd: tietopalvelut@maanmittauslaitos.fi

Användningstillstånd och tjänstens användningsvillkor

Lagstiftning