Hoppa till huvudinnehåll

Användningsvillkor för uppgifter i fastighetsdatasystemet

Allmänt

Sökanden får rätt att ta emot och behandla ovannämnd produkthelhet som bildats av uppgifter i fastighetsdatasystemet samt de produkter och uppgifter som ingår i den via en tjänst som tillhandahålls av Lantmäteriverket eller en förmedlare. Sökandens rätt grundar sig på 6 § 3 mom. i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (453/2002, nedan fastighetsdatasystemslagen). Sökanden får också rätt att ta emot och behandla produkter och uppgifter som senare läggs till den ovannämnda produkthelhet som utgörs av uppgifter i fastighetsdatasystemet.

Sökanden har i den ansökan som ligger till grund för detta tillstånd angett ett sådant godtagbart användningsändamål som avses i 6 § 3 mom. i FDS-lagen för erhållande av uppgifter via en teknisk anslutning samt en sådan grund för erhållande av personbeteckning som avses i 29 § i dataskyddslagen, om en produkthelhet i vilken personbeteckningar ingår överlåts till Sökanden utifrån det tillstånd som söks.

Om Sökanden vill byta förmedlaren eller utöver den aktuella förmedlaren av uppgifter använda en eller flera andra förmedlare, behöver Sökanden inte ansöka om ett nytt tillstånd hos Lantmäteriverket, förutsatt att omfattningen av de uppgifter som Sökanden behöver eller de omständigheter som utgör en förutsättning för beviljandet av tillståndet inte har förändrats efter beviljandet av det tidigare tillståndet samt att förmedlaren i fråga har ett tillstånd från Lantmäteriverket för att förmedla de uppgifter som Sökanden behöver. Detta tillämpas även i situationer där Sökanden vill övergå från den tjänst som tillhandahålls av förmedlaren till den tjänst som tillhandahålls av Lantmäteriverket och vice versa.

Då ska den nya förmedlaren lämna ärendehanteringsnumret för Sökandens tillstånd till Lantmäteriverket. Sökanden får använda uppgifter i fastighetsdatasystemet med den tekniska anslutning som förmedlaren tillhandahåller i enlighet med det tillstånd som tidigare beviljats Sökanden efter det att Lantmäteriverket skriftligen har bekräftat bytet av förmedlare. I annat fall ska Sökanden i samband med bytet av förmedlare ansöka om ett nytt tillstånd innan förmedlaren får förmedla uppgifter till Sökanden.

Lantmäteriverkets uppgifter enligt fastighetsdatasystemslagen

Informationsinnehållet i fastighetsdatasystemet definieras i 3 § i fastighetsdatasystemslagen. Enligt paragrafen innehåller fastighetsdatasystemet de uppgifter som avses i fastighetsregisterlagen (392/1985) och de uppgifter som skall antecknas i lagfarts- och inteckningsregistret samt andra uppgifter i enlighet med vad som bestäms någon annanstans i lag. Bestämmelser om lagfarts- och inteckningsregistret finns i jordabalken (540/1995). 

Enligt 5 § 1 mom. i fastighetsdatasystemslagen sörjer Lantmäteriverket för inrättandet, förvaltningen och upprätthållandet av fastighetsdatasystemet samt för informationstjänsterna och för utvecklandet av systemet.

Enligt 6 § 3 mom. i fastighetsdatasystemslagen får Lantmäteriverket på ansökan bevilja tillstånd att med hjälp av teknisk anslutning få uppgifter till den som behöver uppgifter för samhällsplanering, fastighetsförmedling, fastighetsvärdering eller beviljande av och tillsyn över kredit eller för något annat jämförbart ändamål som har samband med fastigheter eller för säkerställande av den nationella säkerheten. I tillståndet kan inkluderas villkor som gäller grunden för sökning av uppgifter, annan användning av systemet och tillsynen över det.

Sökandens uppgifter och ansvar vid erhållande av uppgifter enligt tillståndet 

Sökanden svarar för att Sökanden endast behandlar sådana uppgifter som Sökanden har rätt till enligt gällande tillstånd som beviljats av Lantmäteriverket eller som senare har lagts till samma produkthelhet. Sökanden har inte rätt att vidareutlämna uppgifter från fastighetsdatasystemet till tredje part, om inte vidareutlämnandet av uppgifterna överensstämmer med det användningsändamål som avses i detta tillstånd eller om det inte i lagstiftningen, genom ett domstolsbeslut eller en myndighets föreskrift har förutsatts att Sökanden lämnar ut uppgifterna till tredje part.

Sökanden svarar för alla de tekniska arrangemang och kostnader som föranleds av dem till följd av detta tillstånd och erhållandet av uppgifter från fastighetsdatasystemet på basis av tillståndet. 

Sökanden svarar för att detta tillstånd, den ansökan som ligger till grund för tillståndet, fastighetsdatasystemslagen och alla andra i Finland gällande författningar, anvisningar och föreskrifter om behandling av uppgifter i fastighetsdatasystemet iakttas vid användningen av alla de uppgifter som erhållits ur fastighetsdatasystemet och de system som hänför sig till dem samt i all annan verksamhet i anslutning till detta tillstånd.

Sökanden ska se till att varje fysisk person som är anställd hos Sökanden eller agerar för Sökandens räkning och som har tillgång till uppgifterna i fastighetsdatasystemet är medveten om sina skyldigheter i anslutning till behandlingen av uppgifterna i fastighetsdatasystemet och behandlar dem endast i enlighet med detta beslut, den ansökan som utgör bilaga till beslutet, fastighetsdatasystemslagen och alla andra författningar, anvisningar och föreskrifter om behandling av uppgifter i fastighetsdatasystemet.

Sökanden ansvarar för att varje fysisk person som är anställd hos Sökanden eller agerar för Sökandens räkning har uppdaterade behörigheter att få uppgifter ur fastighetsdatasystemet. Om Lantmäteriverket drar in Sökandens tillstånd, svarar Sökanden för att ovannämnda behörigheter tas bort för alla ovannämnda personer omedelbart eller senast följande vardag efter det att Lantmäteriverket har meddelat att tillståndet ska dras in till den kontaktinformation som anges i Sökandens ansökan. Sökanden ska regelbundet kontrollera förutsättningarna för behörigheterna för de fysiska personer som är anställda hos Sökanden och som agerar för Sökandens räkning.

Sökanden svarar för att uppgifter som erhållits från fastighetsdatasystemet inte lagras i datasystem vars ägare kan kräva uppgifternas immateriella rättigheter till exempel på grund av användarvillkoren för datasystemen.

Om Sökanden avser att använda programrobotik vid inhämtning av uppgifter ur fastighetsdatasystemet, ska Sökanden lämna Lantmäteriverket en beskrivning av användningen av programrobotiken. Sökanden ska i alla situationer se till att villkoren för detta tillstånd iakttas vid inhämtning av uppgifter med hjälp av programrobotik. 

Ovannämnda beskrivning ska innehålla en unik beteckning för programroboten samt uppgifter om vilken typ av inhämtning som ska göras med hjälp av programroboten, vilken fysisk person anställd hos Sökanden som är ansvarig för den inhämtning som ska göras med hjälp av programroboten och hur Sökanden säkerställer att den inhämtning som ska göras med hjälp av programroboten uppfyller villkoren för detta tillstånd. Sökanden får börja använda programroboten först efter det att Lantmäteriverket skriftligen har godkänt beskrivningen. Sökanden är skyldig att låta Lantmäteriverket godkänna alla ändringar i användningen av programroboten i anslutning till beskrivningens innehåll innan ändringarna tas i bruk.

Om förutsättningarna för beviljandet av tillståndet förändras, ska Sökanden avbryta användningen av de tjänster som förmedlaren tillhandahåller och omedelbart skriftligen meddela Lantmäteriverket om detta. 

Rätt att förrätta inspektion

Lantmäteriverket eller en av Lantmäteriverket utsedd aktör har rätt att fjorton (14) dygn efter förhandsanmälan kontrollera att förutsättningarna och villkoren för tillståndet uppfylls i Sökandens lokaler och system. Sökanden ska medverka i inspektionen så att den kan utföras. 

Sökanden kan inte debitera Lantmäteriverket för kostnader eller ersättning för utförandet av inspektionen och för de arbetstidskostnader och andra kostnader som inspektionen orsakat. Lantmäteriverket och den av Lantmäteriverket utsedda aktören är skyldiga att hålla de uppgifter som de erhållit i samband med inspektionen konfidentiella.

Dataskydd och informationssäkerhet

Sökanden är skyldig att iaktta gällande bestämmelser om dataskydd och informationssäkerhet vid behandling av uppgifter ur fastighetsdatasystemet, såsom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (nedan EU:s allmänna dataskyddsförordning) och de förfaringssätt och föreskrifter om behandling av och skydd för personuppgifter som förutsätts i dataskyddslagen (1050/2018). 

Om Sökanden i fråga om uppgifter ur fastighetsdatasystemet blir en i artikel 4.7 i EU:s allmänna dataskyddsförordning avsedd personuppgiftsansvarig, ska Sökanden enligt artikel 5 i EU:s allmänna dataskyddsförordning behandla personuppgifter ur fastighetsdatasystemet på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade. Sökanden får samla in personuppgifter endast för det ändamål som avses i detta tillstånd, och Sökanden får inte senare behandla personuppgifterna på ett sätt som är oförenligt med detta användningsändamål. Sökanden ska se till att personuppgifterna är ändamålsenliga, väsentliga, begränsade till användningsändamålet samt exakta och vid behov uppdaterade. Sökanden får bevara personuppgifter i identifierbar form endast under den tid som behövs för ändamålet och ska säkerställa vederbörlig säkerhet hos behandlingen av personuppgifter genom tekniska och organisatoriska åtgärder.

Sökanden ska i alla situationer se till att uppgifter som erhållits ur fastighetsdatasystemet skyddas så att endast de som har rätt att behandla uppgifterna har tillgång till dem. Dessutom ska Sökanden sörja för att uppgifterna skyddas för att förhindra att uppgifterna försvinner eller förstörs olagligt eller genom en olyckshändelse.
Förutom vad som anges ovan ska Sökanden behandla personuppgifterna på det sätt som Sökanden angett i den till beslutet bifogade ansökan och den eventuella tilläggsutredningen för ansökan.    

Med stöd av detta tillstånd lämnar Lantmäteriverket ut personuppgifter ur fastighetsdatasystemet till Sökanden endast inom Europeiska unionen och inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Lantmäteriverket får lämna ut personuppgifter ur fastighetsdatasystemet till Sökanden för behandling i länder utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet endast om de villkor för överföring av personuppgifter som anges i kapitel V i EU:s allmänna dataskyddsförordning uppfylls. Med överföring avses också tillgång till personuppgifter, till exempel genom en styrnings- och övervakningsförbindelse. Tillstånd att lämna ut personuppgifter ur fastighetsdatasystemet till länder utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska sökas separat hos Lantmäteriverket.

Sökanden får inte använda uppgifter ur fastighetsdatasystemet för direktmarknadsföring och inte heller för opinions- eller marknadsföringsundersökningar enligt 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Ändringar av tillståndet på grund av ändringar i lagstiftningen

Lantmäteriverket har rätt att ändra detta tillstånd på grund av eventuella ändringar i lagstiftningen så att tillståndet motsvarar den gällande lagstiftningen.

Övriga villkor

Tillståndet att få produkthelheten och de produkter och uppgifter som ingår i den enligt detta beslut träder i kraft den dag då beslutet undertecknas och gäller tills vidare. Tillståndet eller rättigheterna enligt tillståndet får inte överföras vidare till tredje part. 

Tillståndet att få den produkthelhet som avses i beslutet och de produkter och uppgifter som den omfattar gäller under förutsättning att Lantmäteriverket fortfarande tillhandahåller produkthelheten, produkten eller uppgifterna i fråga. 

Om Sökanden avser att upphöra med användningen av uppgifter i fastighetsdatasystemet på basis av detta avtal, till exempel när Sökanden lägger ner sin affärsverksamhet eller annan verksamhet, ska Sökanden meddela detta skriftligen till Lantmäteriverket. 

Sökanden ska också i god tid skriftligen anmäla till Lantmäteriverket, om Sökanden håller på att fusioneras med en annan sammanslutning eller delas upp eller om Sökanden ska försättas i konkurs, saneringsförfarande eller skuldsanering för privatpersoner eller om någon annan motsvarande förändring håller på att ske. Anmälningsskyldigheten föreligger i ovannämnda situationer senast inom tre dygn från det att den ovannämnda ändringen har skett enligt företags- och organisationsdatasystemet.

Lantmäteriverket kan fatta ett beslut om indragning av tillståndet, om de grunder på vilka tillståndet beviljades inte längre föreligger eller om det framkommer att de inte förelåg vid tidpunkten för beviljandet av tillståndet.

Lantmäteriverket har dessutom rätt att dra in tillståndet eller avbryta utlämnandet av uppgifter på grund av att Sökanden brutit mot ett villkor för tillståndet. En sådan överträdelse är till exempel användning av uppgifter för ett annat ändamål än det för vilket tillståndet beviljats. 
Alla meddelanden som avses i detta tillstånd ska göras skriftligen per post eller e-post till den adress som anges i ansökan. Om annat inte påvisas ska parten anses ha fått del av ett meddelande som den andra parten har skickat den sjunde (7:e) dagen från det att brevet postades eller omedelbart efter att e-postmeddelandet har nått avsändarens postserver.