Hoppa till huvudinnehåll

Fastighetsregistret

Fastighetsregistret innehåller fastigheternas lägesuppgifter, det vill säga fastighetsregisterkartan samt följande egenskapsuppgifter:

 • basuppgifter, exempelvis fastighetsbeteckning, namn, areal och arkivhänvisning
 • bildningsuppgifter
 • outbrutna områden och separat överlåtna andelar i samfällt område
 • planer och byggförbud
 • andelar i samfällda områden
 • servitut, nyttjanderätter och nyttjandebegränsningar
 • uppgifter om fastighetsförrättningar och myndighetsbeslut som berör registerenheten.

Fastighetsregistret upprätthålls av Lantmäteriverket och många kommuner. Uppgifterna uppstår och ändras genom lantmäteriförrättningar och myndighetsbeslut. Uppgifterna i registret uppdateras varje natt.

Bestämmelser om innehållet i fastighetsregistret och fastighetsregisterkartan finns i de gällande versionerna av fastighetsregisterlagen (392/1985) och fastighetsregisterförordningen (970/1996). Fastigheter och andra registerenheter individualiseras med en fastighetsbeteckning som består av fyra delar.

Registrets kvalitet

Under olika perioder har det funnits olika bestämmelser om vilka uppgifter som ska föras in i fastighetsregistret och i dess föregångare jordregistret. Utöver bestämmelserna har det under de tidigare organisationerna utfärdats olika anvisningar om jordregisterföringen och praxis har varierat i olika delar av landet.

Fastighetsregistrets långa historia är en orsak till att det finns brister och ojämnheter i registrets kvalitet. Exempelvis kan arealuppgifterna vara inexakta och servitutsanteckningarna bristfälliga. Det är dock möjligt att reda ut bristerna genom att undersöka förrättningshandlingar.

Lantmäteriverket och de kommuner som för fastighetsregistret förbättrar hela tiden uppgifternas kvalitet. I dag ändras exempelvis gamla servitutsanteckningar till nyttjanderättsenheter med läge.

Utdrag och utskrifter ur fastighetsregistret

Du kan få uppgifter ur fastighetsregistret i form av olika utdrag och utskrifter:

 • fastighetsregisterutdrag över en registerenhet
 • fastighetsregisterutdrag över ett outbrutet område eller en separat överlåten andel i ett samfällt område
 • kartutdrag ur fastighetsregistret
 • utdrag ur Fastighetsdatasystemet, nyttjanderättsenhet (t.ex. enskild väg).

Köp utdrag och utskrifter

För användning i arbetet får du utdrag och utskrifter även från Fastighetsdatatjänsten och utskriftstjänsten.

Följande utdrag kan du endast få från utskriftstjänsten eller Fastighetsdatatjänsten:

 • bildningskedja bakåt
 • bildningskedja framåt
 • bildande registerenheter
 • gällande bildade enheter
 • utredning av bildande registerenheter.

E-tjänst (personkunder)

Kontrollera uppgifterna om din egen fastighet, sköta dina fastighetsärenden eller köp utdrag och intyg över fastigheter. E-tjänsten håller öppet dagligen kl. 01.00–23.00.

Läs mer