Hoppa till huvudinnehåll

Tillstånd att använda uppgifter

Utlämnandet av uppgifter om aktielägenheter, fastigheter och köpeskillingar för fastigheter som Lantmäteriverket förvaltar regleras genom speciallagstiftning. I lagarna föreskrivs hur uppgifter ska samlas in och lämnas ut till olika aktörer.

Om du representerar en organisation eller är till exempel ett köpvittne och fortlöpande behöver uppgifter om aktielägenheter och fastigheter för ett visst ändamål, kan du få tillstånd att använda uppgifterna. Tillstånd kan beviljas på ansökan, om du uppfyller villkoren för beviljandet.

Vad innebär användningstillståndet?

Du ska ansöka om användningstillståndet:

 • Motivera din ansökan och ange uppgifternas användningsändamål, ändamålet ska nämnas i lag.
 • Lantmäteriverket beslutar på basis av ansökan om tillstånd kan beviljas.
 • Du får endast använda uppgifterna för det ändamål som anges i tillståndet. Kom därför ihåg att i din ansökan ange alla användningsändamål.
 • Om uppgifternas användningsändamål ändras eller ökas, ska du ansöka om ett nytt tillstånd.

Du får ett användningstillstånd för en viss produkthelhet:

 • Produkthelheterna skiljer sig åt beroende på i vilken utsträckning de innehåller personuppgifter. 
 • Personuppgifter lämnas ut till dig endast i den utsträckning som behövs enligt ditt användningsändamål.
 • Om du senare behöver en produkthelhet med personuppgifter i större utsträckning, ska du ansöka om ett nytt tillstånd.

Användningstillstånd kan beviljas en organisation eller en enskild näringsidkare som har ett FO-nummer:

 • Organisationens företrädare får använda uppgifterna när de utför en arbetsuppgift i enlighet med användningstillståndet.
 • Inom koncernen ska varje bolag (med eget FO-nummer) ha ett separat tillstånd.

När tillståndet har beviljats kan du få uppgifter via en tjänst som tillhandahålls av Lantmäteriverket eller en återförsäljare.

Minneslista för användare av uppgifter som kräver tillstånd

Se till att du känner till villkoren för din organisations användningstillstånd.

 • Använd uppgifterna endast för det ändamål som anges i tillståndet.
 • Om uppgifternas användningsändamål ändras, uppdatera tillståndet genom att kontakta Lantmäteriverket.
 • Om du är kontaktperson för en organisation som beviljats tillstånd, se till att alla användare i din organisation känner till villkoren för användningstillståndet och vad som får göras på basis av tillståndet.

Använd inte uppgifterna för direktmarknadsföring.

 • Enligt lag är det förbjudet att använda uppgifter om aktielägenheter och fastigheter för direktmarknadsföring och opinions- eller marknadsundersökning.
 • Uppgifterna får inte användas ens för tillhandahållande av skogsvårds- eller andra tjänster eller för marknadsföring av elanslutningar.

Lämna inte ut uppgifterna till tredje part.

 • Med undantag av när detta är nödvändigt i samband med ett användningsändamål enligt tillståndet, t.ex. som bilaga till köpebrevet.
 • Om det inte är fråga om en underleverantör som du har ett avtalsförhållande med och som agerar för din räkning. Försäkra dig om att underleverantören känner till villkoren för användningen av uppgifterna och inte utnyttjar upgifterna för annat än det arbete som denne gör för din räkning

Spara inte uppgifter.

 • Med undantag av när detta är nödvändigt i samband med ett användningsändamål enligt tillståndet, t.ex. lagstadgad arkiveringsskyldighet.
 • Om du sparar uppgifter bildar uppgifterna ett personregister. I detta fall ska du fullgöra dina skyldigheter som personuppgiftsansvarig enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, t.ex. genom att utarbeta en dataskyddsbeskrivning.

Använd uppgifterna endast för att utföra dina arbetsuppgifter.

 • Om du behöver uppgifter för ett personligt ändamål, t.ex. vid köp av bostad, använd Lantmäteriverkets e-tjänst eller kontakta Lantmäteriverkets kundservice.

Sörj för dataskyddet och datasäkerheten.

 • De registrerades förtroende för behandlingen av uppgifterna är ett väsentligt villkor för ett smidigt utnyttjande av uppgifterna. Varje användare kan påverka detta genom att se till att uppgifterna behandlas korrekt och att uppgifterna inte visas eller delas ut till utomstående.

Använd personuppgifter endast i den utsträckning som är nödvändig.

 • Behandla personbeteckningar endast när det är nödvändigt. För alla produktgruppers produkter finns det versioner med privatpersoners födelsetider, vilka ofta är tillräckliga med tanke på användningsändamålet.

Användningstillståndets villkor

Lagstiftning gällande användningstillstånd