Hoppa till huvudinnehåll

Lagfarts- och inteckningsregistret

Lagfarts- och inteckningsregistret är ett offentligt basregister som innehåller:

  • uppgifter om fastighetens ägare (lagfart)
  • inteckningar som hänför sig till fastigheten
  • inskrivna särskilda rättigheter (exempelvis arrenderätter och avtal om delning av besittningen)

I lagfarts- och inteckningsregistret antecknas ansökningar och beslut om lagfart, inteckning eller inskrivning av en särskild rättighet. Dessutom antecknas anmärkningar och åtkomstuppgifter i registret.

När en ansökan som gäller ett inskrivningsärende tas emot vid Lantmäteriverket, antecknas uppgiften om att ansökan blivit anhängig i registret under samma dag. Det att ett ärende blir anhängigt och när detta sker är viktiga, eftersom betydande rättsverkningar är beroende av denna tidpunkt. Exempelvis bestämmer tidpunkten för anhängiggörande överlåtelseskattens belopp. Om tidsfristen på 6 månader enligt jordabalken hinner löpa ut, höjs skatten.

Målet är att ägaruppgifterna i det offentliga registret ska vara tidsenliga och så korrekta som möjligt. I lagfarts- och inteckningsregistret antecknas åtkomstuppgifter, alltså uppgifter som berör bytet av fastighetens ägare, exempelvis:

  • överlåtare
  • överlåtelsens mottagare (den nya ägaren)
  • datum
  • uppgift om föravtal.

Anteckningarna görs på basis av köpvittnets, skiftesmannens eller utmätningsmannens meddelande eller enligt uppgifter från Fastighetsöverlåtelsetjänsten.

Anmärkningar är anteckningar om rättigheter och belastningar som riktar sig till fastigheten. Belastningar är exempelvis begränsningar i förfoganderätten och utmätning.

Man anser att en anteckning i lagfarts- och fastighetsregistret har kommit till allas kännedom vardagen efter registreringsdagen.

Registrets kvalitet

Lagfarts- och inteckningsregistret är ett offentligt tillförlitligt register. Offentlig tillförlitlighet innebär å ena sidan att en person som gör något i god tro har rätt att lita på att de uppgifter som antecknats i registret är korrekta. Å andra sidan har man också rätt att lita på att fastigheten inte berörs av rättigheter eller belastningar (gravationer) som inte har antecknats i registret.

Intyg från lagfarts- och inteckningsregistret

Följande intyg kan fås från lagfarts- och inteckningsregistret:

  • lagfartsbevis
  • gravationsbevis
  • intyg över arrenderätt.

Köp intyg

För användning i arbetet får du intyg även från Fastighetsdatatjänsten och utskriftstjänsten (på finska).