Hoppa till huvudinnehåll

Köpeskillingsregister över fastigheter

Lantmäteriverket upprätthåller ett köpeskillingsregister över fastighetsöverlåtelser. Registrets syfte är att bidra till bestämmandet av fastighetens värde vid inlösningsförrättningar, planering av markanvändning, utlåning samt övriga värderings- och forskningsuppdrag.

I köpeskillingsregistret antecknas enligt köpvittnens meddelanden uppgifter om föremål för överlåtelse, köpeskillingar samt om överlåtaren och förvärvaren. I registret finns alla överlåtelser, som omfattar köp, byten, gåvor och skiftesavtal samt föravtal om fastighetsköp.

Läs om anskaffning av data

Statistik över fastighetsköp