Hoppa till huvudinnehåll

Användningsvillkor för karttjänst som publiceras av en myndighet

Tjänsten Suomi.fi-kartor är en karttjänst som Lantmäteriverket (LMV) upprätthåller och erbjuder för myndighetsbruk på adressen https://hkp.maanmittauslaitos.fi/hkp/hallinta där myndigheten kan publicera en karttjänst som inbäddas på myndighetens webbplats. Karttjänster som publiceras av myndigheten är tillgängliga för den målgrupp och på den webbsida som myndigheten fastställt.

Parter i tjänsten

  • Tjänstens Upprätthållare är Lantmäteriverket (LMV)
  • Publicerare är den som publicerar en karttjänst med hjälp av Karttjänsten
  • Användare är en person som använder en av myndigheten publicerad karttjänst
  • Dataproducent är en organisation som erbjuder gränssnitt i tjänsten Suomi.fi-kartor

En tjänst som erbjuds av Publiceraren och till vilken en karttjänst har anslutits kan innehålla begräsningar i användarrättigheterna och vara avgiftsbelagd. LMV förbehåller sig rätten att begränsa användningen av en karttjänst som erbjuds av Publiceraren.

Immaterialrättigheter

Rättigheter som berör geodatamängder och produkter inklusive upphovsrätt och andra immaterialrättigheter förblir hos LMV och Dataproducenterna.

Det är förbjudet att överhuvudtaget kopiera Produkter eller delar av dem, avskilja dem från en karttjänst som publicerats med hjälp av tjänsten Suomi.fi-kartor och göra dem tillgängliga för allmänheten eller framföra dem offentligt. Det är också förbjudet att från en karttjänst som publicerats med hjälp av tjänsten Suomi.fi-kartor avskilja produkter eller delar av produkter och lagra dem eller producera exemplar av en produkt eller en del av en produkt.

Användaren får skriva ut enstaka kartor från en karttjänst som Publiceraren erbjuder med hjälp av tjänsten Suomi.fi-kartor för privat bruk som avses i upphovsrättslagen och för kunskapsprov. Övrig kopiering av kartor är förbjuden.

En myndighet som med hjälp av tjänsten Suomi.fi-kartor har publicerat en karttjänst kan dock med stöd av myndighetsuppgifternas förpliktelser i sin egen tjänst upphäva dessa begränsningar.

Ansvar

LMV och Dataproducenterna garanterar inte tjänstens störningsfria drift och tillgänglighet, och de är inte skyldiga att ersätta kostnader, förluster eller skador som eventuellt förorsakas Användaren då tjänsten Suomi.fi-kartor är ur bruk.

Dataproducenternas kartlager erbjuds som sådana och varken LMV eller Dataproducenterna ansvarar för deras riktighet, exakthet eller tillförlitlighet, inte heller för direkta eller indirekta skador som användningen av dem förorsakar.

LMV förbehåller rätten att göra ändringar i tjänsten eller i dess innehåll eller begränsa funktionen av tjänsten Suomi.fi-kartor. Om ändringar meddelas på tjänstens webbplats.

Om dataproducentens immaterialrättigheter har kränkts p.g.a. en av Användaren beroende orsak, är Användaren ersättningsskyldig gentemot LMV och direkt gentemot Dataproducenten samt gentemot andra för eventuella missbruk.