Fixpunkter

Fixpunkterna samt deras koordinater och höjder bestämmer i praktiken det koordinat- och höjdsystem som används i Finland.

Lantmäteriverkets fixpunktsregister innehåller information om riksomfattande fixpunkter. Punkterna är huvudsakligen plan- och höjdfixpunkter av klasserna 1–3 som uppmätts av Lantmäteriverket.

Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data. Mera information: Terrängdata och anskaffning av dem http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/terrangdata-och-anskaffning-av-dem

Ändamål:

Fixpunkter kan användas som utgångspunkter vid mätningar samt stödpunkter vid omvandlingar.

Geografisk utsträckning
Hela Finland
Ansvarig part

Lantmäteriverket

Skala
10000
Rumslig representation
Text eller tabell
Rumslig representation info
Endast geometri
Informationsinnehåll

Fixpunktsuppgifterna innehåller punkternas koordinater (koordinatsystem: EUREF-FIN och KKS), höjd (höjdsystem: N2000 och N60) och egenskapsuppgifter.

Upprätthållande

Fixpunktsuppgifterna uppdateras och upprätthålls kontinuerligt.

Tillkomsthistorik

Tidigare har triangelmätning använts för att mäta planfixpunkter, men nuförtiden är mätningsmetoden satellitmätning. Höjdfixpunkterna har fastställts genom avvägning. Fixpunktsmaterialet innehåller punkter med olika precisionsklasser. Precisionsklassen framgår av punktens uppgifter.

Överensstämmelse
2011-02-22
Produkten uppfyller inte specifikationerna.
Distributör

Lantmäteriverket kundservice@lantmateriverket.fi

Villkor för tillgång och användning

Produkten ingår i Lantmäteriverkets öppna data. http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/oppnadata-licens-cc40.

Mera information: Terrängdata och anskaffning av dem http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/kartor-och-geodata/expertanvandare/terrangdata-och-anskaffning-av-dem.

Fixpunkter tillhandahålls i en version som täcker hela landet eller avgränsat med olika sökkriterier (exempelvis ett visst område, enligt fixpunktens klass eller kvalitet, enligt tidpunkten för mätningen). Det är också möjligt att skaffa ett enskilt kort som beskriver fixpunkterna. Kortet innehåller alla uppgifter om punkten. Uppgifterna kan fås även i textform. Koordinatuppgifter i textform innehåller punktens nummer, koordinater och höjd. Illustrationen visar punktens läge i terrängen. På en utskriven indexkarta visas alla plan- eller höjdfixpunkter inom önskat område.

Fixpunktsmaterialet är tillgängligt även via Fastighetsdatatjänsten: http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/e-tjanster/fastighetsdatatjansten

Begränsning av tillgänglighet

Upphovsrätten och de övriga immateriella rättigheterna till materialet Fixpunkter ägs av de institutioner som utfört mätningarna. Datamaterialet är inte sekretessbelagt. Den offentliga tillgängligheten till materialet har inte begränsats med stöd av INSPIRE-direktivet.

Referenssystem för koordinater
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
KKJ / Finland Uniform Coordinate System (EPSG:2393)
N2000 height (EPSG:3900)
N60 height (EPSG:5717)
Format
csv-fil
Inte baserad på en förrättning