Hoppa till huvudinnehåll

Användningsvillkor för avtalskunder i Lantmäteriverkets e-tjänst

1. Allmänt

Lantmäteriverket tillhandahåller elektroniska tjänster för ärendehantering på adressen Lantmäteriverkets e-tjänst (organisationer) (nedan "E-tjänsten"). I E-tjänsten kan en organisationsanvändare (nedan ”Användaren”): 

  • titta på basuppgifter om fastigheter,
  • köpa olika utdrag och intyg över vilken som helst fastighet eller inskrivningsskyldig nyttjande- eller arrenderätt,
  • uppgöra ett meddelande om fastighetsöverlåtelse samt fungera som bud och förmedla lagfartsansökan på överlåtelsemottagarens vägnar till Lantmäteriverket 
  • köpa Lantmäteriverkets grund- och terrängkartor eller beställa en kartutskrift över önskat område enligt beskrivningen nedan i punkterna 2.1–2.4.

Nya tjänster införs stegvis i E-tjänsten. Nu är E-tjänsten endast tillgänglig för köpvittnen och därför kan Användaren endast vara ett köpvittne som har införts i det köpvittnesregister som avses i 8 § i lagen om köpvittnen (573/2009).

Användaren ska noggrant läsa igenom dessa användningsvillkor (nedan "Användningsvillkor"). Genom att använda E-tjänsten meddelar Användaren att hen tagit del av Användningsvillkoren och godkänner dem som bindande för egen del.

Lantmäteriverket kan när som helst ändra dessa Användningsvillkor. Ändringarna träder i kraft genast när de har genomförts.

2. Innehåll

2.1 Fastigheter

Under rubriken "Fastigheter" i E-tjänsten kan Användaren titta på uppgifter om fastigheter.
Om fastigheter visas basuppgifter om fastigheten, exempelvis fastighetsbeteckning och namn, belägenhetskommun, fastighetens läge på kartan, bildningsåtgärdens arkivhänvisning, registreringsdatum och areal. Under rubriken "Fastigheter" är det också möjligt att köpa olika, nedan i punkt 2.2 uppräknade utdrag och intyg över fastigheter och inskrivna nyttjanderätter och arrenderätter som omfattas av inskrivningsskyldighet.

Med fastighet avses ovan även ett outbrutet område, område som är samfällt för flera fastigheter, ett outbrutet område av ett samfällt område samt andel i ett samfällt område.

2.2 Köpa utdrag och intyg

I E-tjänsten kan Användaren under rubriken "Fastigheter" utöver vad som beskrivs under punkt 2.1 köpa olika utdrag och intyg över fastigheter och inskrivna nyttjanderätter och arrenderätter som omfattas av inskrivningsskyldighet. Beställnings- och leveransvillkoren för utdrag finns på Lantmäteriverkets webbplats.

Du kan köpa utdrag genom att söka önskat objekt med fastighetsbeteckning, anläggningsbeteckning eller beteckning för outbrutet område. Då visar tjänsten de utdrag och intyg som kan köpas över det valda objektet. Sådana är: 

  • Lagfartsbevis
  • Gravationsbevis
  • Fastighetsregisterutdrag
  • Kartutdrag ur fastighetsregistret
  • Intyg över arrenderätt

Ovan nämnda utdrag och intyg innehåller inte personnummer och adresser. Du kan köpa utdrag och intyg både på svenska och finska.

Observera att Användaren (köpvittnet) med stöd av 6 § i om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (453/2002) har rätt att få uppgifter från fastighetsdatasystemet med hjälp av en teknisk anslutning. Som en sådan teknisk anslutning som nämns ovan erbjuds Lantmäteriverkets Fastighetsdatatjänst, som finns på Lantmäteriverkets webbplats.

2.3 Att fylla i ett meddelande om fastighetsöverlåtelse

2.3.1 Allmänt

Bestämmelser om att uppgöra ett meddelande om fastighetsöverlåtelse och om de uppgifter som ska anges på meddelandet finns i 6 § i lagen om köpvittnen (573/2009). Enligt paragrafens 1 mom. ska köpvittnet utan dröjsmål meddela Lantmäteriverket och den kommun inom vars område föremålet för överlåtelsen finns att överlåtelsen har bestyrkts.

I 5 § i statsrådets förordning om köpvittnen (734/2009) finns en precisering av bestämmelsen ovan. Med stöd av 5 § 2 mom. i förordningen ska köpvittnet lämna meddelandet elektroniskt inom två dygn efter det att överlåtelsehandlingen eller någon annan åtkomsthandling har bestyrkts. Köpvittnet kan lämna meddelandet per brev eller som telekopia endast av synnerligen vägande orsaker.

I E-tjänsten kan Användaren elektroniskt lämna ett sådant meddelande om fastighetsöverlåtelse som avses i 6 § i lagen om köpvittnen och i 5 § i statsrådets förordning om köpvittnen. E-tjänsten skickar meddelandet både till Lantmäteriverket och till kommunerna.

Uppgifterna i meddelandet om fastighetsöverlåtelse utgör en framställning av förvärv för överlåtelsemottagarens lagfart. Överlåtelsehandlingen som skickas med meddelandet förs automatiskt in i Lantmäteriverkets arkiv. Därför ska Användaren lägga vikt vid kvaliteten på inskanningen av överlåtelsehandlingar och andra dokument. Riktigheten av uppgifterna om överlåtelseobjektets egenskaper är viktigt för att säkerställa riktigheten av köpeskillingsstatistiken över fastigheter.

Som grund för meddelandet hämtar E-tjänsten en del av de uppgifter som ska meddelas direkt från köpvittnesregistret som aves i 8 § i lagen om köpvittnen, fastighetsregistret som avses i fastighetsregisterlagen (392/1985), lagfarts- och inteckningsregistret som avses i 7 kap. i jordabalken (540/1995), personuppgifter från befolkningsdatasystemet som avses i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009) och uppgifter om företag och organisationer från företags- och organisationsdatasystemet som avses i organisations- och företagsdatalagen (244/2001).

Från köpvittnesregistret hämtas uppgifter om köpvittnet som är Användare.  Från fastighetsregistret hämtas överlåtelsens objekt. Från bostadsdatasystemet hämtas personnummer och namn för finska medborgare som är parter i överlåtelsen. Från företags- och organisationsdatasystemet hämtas uppgifter om företag och organisationer som har införts i företags- och organisationsdatasystemet. 

En del av uppgfiterna är obligatoriska och då kommer Användaren inte vidare innan uppgifter som saknas eller de rätta uppgifterna har getts.

Köpvittnets meddelande skickas via E-tjänsten på sändarens eget ansvar (8 § i lagen m elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet, 13/2003).

2.3.2 Uppgörande av meddelande och dess innehåll

I meddelandet ska anges basuppgifter om överlåtelsen, överlåtelsens objekt och parterna i överlåtelsen, överlåtelsens egenskaper, andra uppgifter samt uppgifter om köpvittnet enligt beskrivningarna i ifyllningsanvisningarna för meddelande om fastighetsöverlåtelse.
När uppgifterna anges ska följande beaktas:

Enligt 6 § 2 mom. 1 punkten i lagen om köpvittnen ska köpvittnet meddela bl.a. överlåtelseparternas nationalitet. Om överlåtelsemottagaren är en utländsk person eller ett utländskt företag eller organisation, ska parten anges under punkten "Lägg till en part som inte har finländskt person- eller FO-nummer". En utländsk person ska anges på detta sätt även om hen har ett finländskt personnummer. Om personen är finsk medborgare och har dubbelt medborgarskap i ett annat land, anges personens finländska personnummer.

Om det finns flera överlåtelsemottagare, ska den överlåtna kvotdelen fördelas mellan mottagarna enligt huvudtalet, om parterna inte har avtalat om annat i överlåtelsehandlingen (2 § 1 mom. i lagen om vissa samäganderättsförhållanden, 180/1958, och 5 § 3 mom. i förordningen om lagfarts- och inteckningsregister, 960/1996). Kvotdelen anges alltid i förhållande till hela fastigheten.

Om man med en överlåtelsehandling (som endast omfattar en typ av överlåtelse, t.ex. köp) har överlåtit flera objekt, ska alla objekt meddelas på samma meddelande om fastighetsöverlåtelse. Om man i en överlåtelsehandling har gjort flera överlåtelser exempelvis så att överlåtelsen till en mottagare är t.ex. ett köp och till en annan mottagare en gåva, ska separata köpvittnets meddelanden uppgöras för respektive överlåtelse.

Om lagfartsansökan på begäran av överlåtelsemottagaren förmedlas till Lantmäteriverket av Användaren som fungerar som bud, motsvarar förfarandet det som konstateras senare i punkt 2.3.3. Om Användaren inte har kommit överens med överlåtelsens mottagare om att Användaren ska fungera som bud vid förmedlingen av överlåtelsemottagarens lagfartsansökan till Lantmäteriverket, ska Användaren välja "Nej" under punkten om lagfartsansökan. I detta fall ska överlåtelsens mottagare söka lagfart separat. Med stöd av 11 kap. 1 § 2 mom. ska lagfart sökas inom sex månader från upprättandet av överlåtelsehandlingen eller någon annan handling som förvärvet grundar sig på.

Till slut ska bilagorna bifogas till meddelandet om fastighetsöverlåtelse.

Enligt 6 § 1 mom. i lagen om köpvittnen ska meddelandet åtföljas av en kopia eller annan upptagning av överlåtelsehandlingen. Enligt 5 § 3 mom. i statsrådets förordning om köpvittnen ska köpvittnet i fråga om alla bestyrkta överlåtelser av outbrutna områden eller gjorda förbehåll sända en kopia av överlåtelsehandlingen och eventuella kartor över det outbrutna området till Lantmäteriverket. Kopia av överlåtelsehandlingen jämte kartan kan också sändas elektroniskt.

Kopior av överlåtelsehandlingar, eventuella anslutande fullmakter och eventuella kartor över outbrutna områden skickas elektroniskt i e-tjänsten. Dessa handlingar ska lagras i form av en pdf-fil.

Under en separat punkt kan till överlåtelsemottagarens lagfartsansökan bifogas kvitto på betald köpeskilling, om ett sådant finns till förfogande. Kvitto på betald köpeskilling behövs som bilaga till lagfartsansökan i fall där äganderätten överförs till eller kvarstår hos köparen är beroende av betalningen av köpeskillingen (i köpebrevet finns ett upplösande eller uppskjutande villkor som avses i 2 kap. 2 § i jordabalken). Under punkten Kvitto på betald köpeskilling kan också sådana betalningskvitton bifogas som anknyter till en annan åtkomsthandling än ett köpebrev i fall där äganderätten överförs till eller kvarstår hos mottagaren är beroende av betalningen av en viss avgift.

Ett elektroniskt meddelande anses ha kommit in till en myndighet när det finns tillgängligt för myndigheten i en mottagaranordning eller ett datasystem på ett sådant sätt att meddelandet kan behandlas (10 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet).
    
Som det har konstaterats under punkt 2.3.1 skickas köpvittnets meddelande på avsändarens ansvar. När det gäller lagfartsansökan fungerar Användaren endast som lagfartssökandens bud och därmed ansvarar lagfartssökanden för skickandet av lagfartsansökan (17 § i förvaltningslagen och 8 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet).

Enligt 17 § 2 mom. har Användaren och överlåtelsens mottagare rätt att få ett intyg av Lantmäteriverket över att handlingen har diarieförts eller registrerats på något annat sätt. Man kan be om ett sådant intyg av Lantmäteriverkets kundservice.

Om meddelade uppgifter behöver rättas eller kompletteras, ska begäran om rättelse skickas till registreringsarenden(at)lantmateriverket.fi.

2.3.3 Söka lagfart

I samband med fastighetsöverlåtelsen kan Användaren välja att Användaren i egenskap av överlåtelsemottagarens bud skickar överlåtelsemottagarens lagfartsansökan på begäran av överlåtelsemottagaren till Lantmäteriverket. Användaren gör detta genom att välja "Ja" under punkten om sökande av lagfart och genom att fylla i de begärda uppgifterna.

Då försäkrar användaren om att hen och alla överlåtelsemottagare har kommit överens om att Användaren fungerar i egenskap av bud skickar överlåtelsemottagarnas lagfartsansökan till Lantmäteriverket i samband med meddelandet om fastighetsöverlåtelse. I samband med meddelande om fastighetsöverlåtelse är det inte möjligt att skicka en lagfartsansökan som gäller en del av överlåtelseobjekten, utan endast en ansökan som gäller alla objekt.

Enligt 6 kap. 1 § 2 mom. i jordabalken ska lagfartsansökan göras skriftligt och undertecknas av sökanden eller den som avfattat ansökan. En elektronisk handling som skickats till myndigheten fyller enligt 9 § 1 mom. i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) kravet på skriftligt format. Enligt 2 mom. i paragrafen behöver en elektronisk handling som inkommit hos myndigheten inte kompletteras med underskrift om uppgifterna om sändaren finns på handlingen och det inte finns skäl att misstänka handlingens ursprunglighet eller enhetlighet. Om den elektroniska handling som lämnats in till myndigheten omfattar en utredning av ombudets behörighet, behöver ombudet inte lämna in en fullmakt. En myndighet kan emellertid bestämma att fullmakt ska uppvisas om det finns skäl att misstänka ombudets behörighet eller omfattningen av den.

Enligt 6 kap. 2 § i jordabalken ska lagfartsansökan lämnas till inskrivningsmyndigheten eller sändas med posten eller genom bud. I fråga om E-tjänsten anses det att Användaren fungerar som lagfartssökandens bud i sändandet av lagfartsansökan till Lantmäteriverket. Användaren förstår och godkänner att hen fungerar som bud för lagfartssökandens ansökan. Då lämnas lagfartsansökan till Lantmäteriverket genom bud på ansvar av lagfartssökanden i egenskap av avsändare (Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till förvaltningslag och till lag om ändring av förvaltningsprocesslagen, RP 72/2002 rd, s. 75). 

Användaren försäkrar att hen har gett anvisningar om hur man söker lagfart till lagfartssökanden och en s.k. kontaktuppgiftsblankett för att fyllas i av lagfartssökanden. Användaren ska i E-tjänsten i samband med sökningen av lagfart fylla i uppgifterna enligt den kontaktuppgiftsblankett som lagfartssökanden har fyllt i. 

För sökande av lagfart tas ut en avgift enligt jord- och skogsbruksministeriets vid tidpunkten gällande förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp.

Varje mottagare av en överlåtelse mot vederlag ska göra en personlig överlåtelseskattedeklaration till Skatteförvaltningen. Överlåtelseskattskyldiga lagfartssökanden ska personligen betala överlåtelseskatten. Vid överlåtelse av en fastighet utgör skatten 4 procent av köpeskillingen eller värdet av annat vederlag (6 § 1 mom. i lagen om överlåtelseskatt, 931/1999). 

Enligt 7 § i lagen om överlåtelseskatt (931/1996) ska överlåtelsemottagaren betala överlåtelseskatten senast när lagfart söks. Med stöd av 29 § i lagen om överlåtelseskatt ska sökanden som söker lagfart lämna en utredning om betalning av överlåtelseskatt och annan behövlig utredning om omständigheter som påverkar skattens belopp. Ingen utredning om betalning av skatten behöver lämnas in om inskrivningsmyndigheten har fått information om detta från Skatteförvaltningen. Enligt 30 § i lagen om överlåtelseskatt när det gäller överlåtelse av fastigheter ska skattskyldiga inom den föreskrivna tiden för betalning av skatt lämna Skatteförvaltningen uppgifter om överlåtelseobjektet, parterna, köpeskillingen och beloppet av den skatt som ska betalas på överlåtelsen samt övriga uppgifter som Skatteförvaltningen bestämmer. Det som står ovan betyder att om en överlåtelseskattskyldig lagfartssökande har betalat överlåtelseskatten till rätt belopp och deklarerat överlåtelseskatten, behöver man inte bifoga kvitto eller annan utredning på betald överlåtelseskatt till lagfartsansökan. Noggrannare anvisningar om betalning av överlåtelseskatt och om lämnande av skattedeklarationen finns på Skatteförvaltningens webbplats www.vero.fi/sv/privatpersoner/boende/bostadskop/ eller i tjänsten MinSkatt.

Ett elektroniskt meddelande anses ha kommit in till en myndighet när det finns tillgängligt för myndigheten i en mottagaranordning eller ett datasystem på ett sådant sätt att meddelandet kan behandlas (10 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet). Ett inskrivningsärende blir anhängigt när ansökan har gjorts hos eller lämnats in till inskrivningsmyndigheten (6 kap. 3 § 1 mom. i jordabalken). En anhängig ansökan ska utan dröjsmål antecknas i lagfarts- och inteckningsregistret (6 kap. 3 § 3 mom. i jordabalken).

2.4 Köpa kartor

I E-tjänstens kartbutik (Köp kartor) kan man köpa Lantmäteriverkets grund- och terrängkartor eller beställa en kartutskrift över önskat område. Beställnings- och leveransvillkoren för kartor finns på Lantmäteriverkets webbplats.

3.  Autentisering i e-tjänsten och avgiftsbelagda tjänster

Inloggning till E-tjänsten sker med stark autentisering via identifieringstjänsten Suomi.fi. Autentiseringssätt som kan väljas är nätbankautentisering, mobilcertifikat eller alternativt kan tjänstekortet användas. I samband med inloggningen kontrollerar E-tjänsten att den som loggar in är ett köpvittne som antecknats i köpvittnesregistret.

Vissa tjänster i E-tjänsten är avgiftsbelagda. Huruvida en tjänst är avgiftsbelagd eller inte anges i anslutning till den samt i Lantmäteriverkets prislista. Användaren betalar avgiftsbelagda tjänster med ett personligt elektroniskt betalningsinstrument. Användaren ansvarar för betalningar med egna betalningsinstrument i E-tjänsten.

4. Lantmäteriverkets skyldigheter och ansvar

Lantmäteriverket ansvarar för att tillämpade skydds- och krypteringsmetoder i samband med E-tjänsten och dess dataöverföring är betryggande för skyddet av konfidentiella meddelanden och att de även i övrigt uppfyller kraven i gällande lagstiftning.

Lantmäteriverkets e-tjänst är i princip tillgängligt dagligen kl. 1.00–23.00. Lantmäteriverket kan ta E-tjänsten eller delar av den ur bruk t.ex. på grund av underhåll, uppdatering, tekniska problem eller andra orsaker. Lantmäteriverket strävar efter att om möjligt ge förhandsinformation om avbrott i E-tjänsten på E-tjänstens webbsidor eller annat lämpligt sätt. Lantmäteriverket ansvarar inte för avbrott i användningen som beror på problem eller brister hos producenten av identifieringslösningen eller ett instrument som anslutits till den.

Lantmäteriverket kan när som helst förändra E-tjänsten eller dess innehåll, förhindra åtkomst till dessa eller upphöra med E-tjänsten. Lantmäteriverket strävar efter att om möjligt ge förhandsinformation om förändringar i E-tjänsten på E-tjänstens webbsidor eller annat lämpligt sätt. Ändringarna träder i kraft genast när de har genomförts.

E-tjänsten och dess delar samt tillgängliga utdrag och intyg visas som sådana. Lantmäteriverket ansvarar inte för fel eller brister i dessa eller för direkta eller indirekta skador som de orsakar Användaren eller tredje part, såvida något annat inte följer av tvingande lagstiftning. Lantmäteriverket ansvarar inte heller i övrigt för direkta eller indirekta skador som användning eller förhindrad användning av E-tjänsten orsakar.

5. Användarens skyldigheter och ansvar

Användaren är skyldig att använda E-tjänsten enligt dessa Användningsvillkor, gällande lagstiftning, myndighetsföreskrifter och Lantmäteriverkets anvisningar.

Användaren ansvarar för de egna enheternas, programvarornas och kommunikationsförbindelsernas funktion och säkerhet vid användning av E-tjänsten. Det är otillåtet att använda E-tjänsten för andra än sedvanliga ändamål eller för att lämna in ett köpvittnets meddelande eller med andra än sedvanliga enheter, programvaror och förbindelser.

Användaren förstår att hen i E-tjänsten skickar meddelandet om fastighetsöverlåtelse på eget ansvar och den till meddelandet eventuellt bifogade lagfartsansökan på överlåtelsemottagarens ansvar (17 § i förvaltningslagen och 8 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet). Användaren fungerar endast som bud vid förmedlingen av överlåtelsemottagarens lagfartsansökan till Lantmäteriverket. Lagfartssökanden ansvarar för betalningen av en eventuell överlåtelseskatt.

E-tjänsten eller tillgängliga utdrag och intyg kan innehålla personuppgifter. Användaren ansvarar för att hen använder dessa personuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (EU:s allmänna dataskyddsförordning) eller något annat godtagbart ändamål enligt gällande dataskyddslagstiftning. Personuppgifter får inte användas för direktmarknadsföring, opinionsundersökningar eller marknadsundersökningar och inte för handlingar eller verksamhet som strider mot integritetsskyddet.

Om Användaren använder E-tjänsten i strid med dessa Användningsvillkor, kan Lantmäteriverket spärra eller begränsa användningen av E-tjänsten för Användarens del. Användaren bär det fullständiga ansvaret för skador som Lantmäteriverket eller tredje part orsakas av att E-tjänsten eller delar av den eller utdrag eller intyg från den används i strid med Användningsvillkoren.

6. Immateriella rättigheter

Rättigheterna till E-tjänsten och dess material inklusive upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter innehas av Lantmäteriverket eller tredje part. Dessa rättigheter överförs inte mellan parterna i E-tjänsten eller genom att E-tjänsten används.

Handlingar som Användaren skickar via E-tjänsten blir sådana handlingar som avses i lagen om offentligheten i myndigheternas verksamhet (621/1999). Handlingarna är enligt lagstadgade grunder antingen offentliga eller sekretessbelagda. Lantmäteriverket är skyldig att tillhandahålla information om handlingar som överförts till det elektroniska arkivet enligt bestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Användaren har inte rätt att göra E-tjänsten eller en del av den tillgänglig för allmänheten genom att sprida eller visa den offentligt eller framställa exemplar av den utan ett på förhand givet tillstånd från Lantmäteriverket. Användaren har rätt att lägga ut en länk till E-tjänstens huvudsida på sin webbplats. Namnet på Lantmäteriverkets e-tjänst ska visas i anslutning till länken. Länken ska öppna E-tjänsten i ett tomt webbläsarfönster utan ramar. Annan typ av länkning är inte tillåten.

Utdrag och intyg som tillhandahålls via E-tjänsten får användas inom köpvittnesverksamheten. Dessa fastighetsuppgifter får inte överlåtas eller föras vidare och inte heller utnyttjas gentemot tredje part.

7. Hantering av personuppgifter

I E-tjänsten behandlar Lantmäteriverket Användarnas personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning och övrig gällande dataskyddslagstiftning för att sköta myndighetsuppgifter. Lantmäteriverket använder användarnas personuppgifter för fakturering och myndighetskommunikation.

Personuppgifter som berör Användare ingår i Lantmäteriverkets register över kundförhållanden. En beskrivning av behandlingen av den registrerades personuppgifter i registret över kundförhållanden finns på Lantmäteriverkets webbplats.

Lantmäteriverket lämnar inte ut de personuppgifter om Användaren som behandlas i E-tjänsten till tredje part, såvida utlämningen inte är nödvändig med stöd av tvingande lagstiftning eller domstols- eller myndighetsbeslut. Lantmäteriverket översänder inte personuppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8. Tillämplig lag och meningsskiljaktigheter

På E-tjänsten och användningen av den tillämpas finsk lag med undantag för internationella lagvalsregler.

Avsikten är att meningsskiljaktigheter om användning av E-tjänsten i första hand ska lösas genom förhandlingar mellan Lantmäteriverket och Användaren. Om en meningsskiljaktighet inte kan lösas förhandlingsvägen, avgörs den vid Helsingfors tingsrätt som första rättsinstans.