Hoppa till huvudinnehåll

Användningsvillkor för avtalskunder i Lantmäteriverkets e-tjänst

1. Allmänt

Lantmäteriverket tillhandahåller elektroniska tjänster för ärendehantering på adressen Lantmäteriverkets e-tjänst (organisationer) (nedan "E-tjänsten").

I E-tjänsten kan köpvittnet

 • ta del av basuppgifter om fastigheter, 
 • köpa olika utdrag och intyg över vilken som helst fastighet eller inskrivningsskyldig nyttjande- eller arrenderätt,
 • uppgöra ett meddelande om fastighetsöverlåtelse samt fungera som bud och förmedla lagfartsansökan på överlåtelsemottagarens vägnar till Lantmäteriverket, 
 • köpa Lantmäteriverkets grund- och terrängkartor eller beställa en kartutskrift över önskat område,

enligt beskrivningen under punkterna 2.1.1–2.1.4 nedan.

I E-tjänsten kan organisationen

 • ta del av uppgifter om organisationens fastigheter som ägare eller innehavare,
 • ta del av andra än ovan avsedda fastigheters basuppgifter,
 • köpa olika utdrag och intyg över vilken som helst fastighet eller inskrivningsskyldig nyttjande- eller arrenderätt,
 • ansöka om inskrivning av lagfart, arrenderätt eller annan rättighet eller inskrivning av en överföring av en inskriven arrenderätt som omfattas av inskrivningsskyldighet,
 • ansöka om förrättning av enskild väg, servitutsförrättning, rågångsförrättning, inlösning av tillandning, sammanslagning av fastigheter eller annan lantmäteriförrättning, exempelvis delning eller byte av en fastighet eller ändring av en fastighets namn,
 • granska organisationens egna pågående inskrivningsärenden och lantmäteriförrättningar,
 • granska ansökningar som gäller pågående inskrivningsärenden,
 • ta del av sådana fastigheters uppgifter som organisationen innehar,
 • köpa Lantmäteriverkets grund- och terrängkartor eller beställa en kartutskrift över önskat område,

enligt beskrivningen under punkterna 2.2.1 – 2.2.16 nedan.

Nya tjänster införs stegvis i E-tjänsten. I dag kan E-tjänstens Användare (nedan "Användaren") endast vara ett köpvittne eller en organisation vars representant kan autentiseras på det sätt som beskrivs nedan i punkt 3. Med köpvittne avses ett köpvittne som har antecknats i köpvittnesregistret som avses i 8 § i lagen om köpvittnen (573/2009).

Användaren ska noggrant läsa igenom dessa användningsvillkor (nedan "Användningsvillkor"). Genom att använda E-tjänsten meddelar Användaren att hen tagit del av Användningsvillkoren och godkänner dem som bindande för egen del.

Lantmäteriverket kan när som helst ändra dessa Användningsvillkor. Ändringarna träder i kraft genast när de har genomförts.

2. Innehåll

2.1. Funktionalitet för köpvittnen

Under denna punkt 2.1 presenteras de funktioner i E-tjänsten som är avsedda för köpvittnen i egenskap av Användare. De funktioner som är avsedda för organisationsanvändare presenteras nedan under punkt 2.2.

2.1.1. Fastigheter

Under rubriken "Fastigheter" i E-tjänsten kan köpvittnet i egenskap av Användare ta del av fastigheternas basuppgifter.

Om fastigheter visas i E-tjänsten basuppgifter om fastigheten, exempelvis fastighetsbeteckning och namn, belägenhetskommun, fastighetens läge på kartan, bildningsåtgärdens arkivhänvisning, registreringsdatum och areal. Under rubriken "Fastigheter" kan köpvittnet även köpa olika, nedan i punkt 2.1.2 uppräknade utdrag och intyg över de fastigheter och inskrivna nyttjanderätter och arrenderätter som omfattas av inskrivningsskyldighet.

Med fastighet avses ovan även ett outbrutet område, område som är samfällt för flera fastigheter, ett outbrutet område av ett samfällt område samt andel i ett samfällt område.

2.1.2. Köp av utdrag och intyg

I E-tjänsten kan köpvittnet i egenskap av Användare under rubriken "Fastigheter" utöver vad som beskrivs under punkt 2.1.1 köpa olika utdrag och intyg över fastigheter och inskrivna nyttjanderätter och arrenderätter som omfattas av inskrivningsskyldighet. Beställnings- och leveransvillkoren för utdrag finns på Lantmäteriverkets webbplats.

Du kan köpa utdrag genom att söka önskat objekt med fastighetsbeteckning, anläggningsbeteckning eller beteckning för outbrutet område. Då visar E-tjänsten de utdrag och intyg som kan köpas över det valda objektet. Sådana är:

 • Lagfartsbevis
 • Gravationsbevis
 • Fastighetsregisterutdrag
 • Kartutdrag ur fastighetsregistret
 • Intyg över arrenderätt

Ovan nämnda utdrag och intyg innehåller inte personnummer och adresser. Du kan köpa utdrag och intyg både på svenska och finska.

Det bör beaktas att köpvittnet i egenskap av Användare med stöd av 6 § 3 mom. i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (453/2002) har rätt att få uppgifter ur fastighetsdatasystemet med hjälp av en teknisk anslutning. Som en sådan teknisk anslutning som nämns ovan erbjuds Lantmäteriverkets Fastighetsdatatjänst, som finns på Lantmäteriverkets webbplats.

2.1.3. Köp av kartor

Under rubriken Köp kartor i E-tjänsten kan köpvittnet i egenskap av Användare köpa Lantmäteriverkets grund- och terrängkartor eller beställa en karta över önskat område. Beställnings- och leveransvillkoren för kartor finns på Lantmäteriverkets webbplats.

2.1.4. Att fylla i ett meddelande om fastighetsöverlåtelse

Allmänt

Bestämmelser om att uppgöra ett meddelande om fastighetsöverlåtelse och om de uppgifter som ska anges på meddelandet finns i 6 § i lagen om köpvittnen (573/2009). Enligt paragrafens 1 mom. ska köpvittnet utan dröjsmål meddela Lantmäteriverket och den kommun inom vars område föremålet för överlåtelsen finns att överlåtelsen har bestyrkts.

I 5 § i statsrådets förordning om köpvittnen (734/2009) finns en precisering av bestämmelsen ovan. Med stöd av 5 § 2 mom. i förordningen ska köpvittnet lämna meddelandet elektroniskt inom två dygn efter det att överlåtelsehandlingen eller någon annan åtkomsthandling har bestyrkts. Köpvittnet kan lämna meddelandet per brev eller som telekopia endast av synnerligen vägande orsaker.

I E-tjänsten kan Användaren elektroniskt lämna ett sådant meddelande om fastighetsöverlåtelse som avses i 6 § i lagen om köpvittnen och i 5 § i statsrådets förordning om köpvittnen. E-tjänsten skickar meddelandet både till Lantmäteriverket och till kommunerna.

Uppgifterna i meddelandet om fastighetsöverlåtelse utgör en framställning av förvärv för överlåtelsemottagarens lagfart. Överlåtelsehandlingen som skickas med meddelandet förs automatiskt in i Lantmäteriverkets arkiv. Därför ska Användaren lägga vikt vid kvaliteten på inskanningen av överlåtelsehandlingar och andra dokument. Riktigheten av uppgifterna om överlåtelseobjektets egenskaper är viktigt för att säkerställa riktigheten av köpeskillingsstatistiken över fastigheter.

Som grund för meddelandet hämtar E-tjänsten en del av de uppgifter som ska meddelas direkt från köpvittnesregistret som aves i 8 § i lagen om köpvittnen, fastighetsregistret som avses i fastighetsregisterlagen (392/1985), lagfarts- och inteckningsregistret som avses i 7 kap. i jordabalken (540/1995), personuppgifter från befolkningsdatasystemet som avses i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009) och uppgifter om företag och organisationer från företags- och organisationsdatasystemet som avses i organisations- och företagsdatalagen (244/2001).

Från köpvittnesregistret hämtas uppgifter om köpvittnet som är Användare.  Från fastighetsregistret hämtas överlåtelsens objekt. Från bostadsdatasystemet hämtas personnummer och namn för finska medborgare som är parter i överlåtelsen. Från företags- och organisationsdatasystemet hämtas uppgifter om företag och organisationer som har införts i företags- och organisationsdatasystemet.

En del av uppgfiterna är obligatoriska och då kommer Användaren inte vidare innan uppgifter som saknas eller de rätta uppgifterna har getts.

Meddelandet om fastighetsöverlåtelse skickas med stöd av 8 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet på avsändarens eget ansvar.

Uppgörande av meddelande och dess innehåll

I meddelandet ska anges basuppgifter om överlåtelsen, överlåtelsens objekt och parterna i överlåtelsen, överlåtelsens egenskaper, andra uppgifter samt uppgifter om köpvittnet enligt beskrivningarna i ifyllningsanvisningarna för meddelande om fastighetsöverlåtelse.

När uppgifterna anges ska följande beaktas:

Enligt 6 § 2 mom. 1 punkten i lagen om köpvittnen ska köpvittnet meddela bl.a. överlåtelseparternas nationalitet. Om överlåtelsemottagaren är en utländsk person eller ett utländskt företag eller organisation, ska parten anges under punkten "Lägg till en part som inte har finländskt person- eller FO-nummer". En utländsk person ska anges på detta sätt även om hen har ett finländskt personnummer. Om personen är finsk medborgare och har dubbelt medborgarskap i ett annat land, anges personens finländska personnummer.

Om det finns flera överlåtelsemottagare, ska den överlåtna kvotdelen fördelas mellan mottagarna enligt huvudtalet, om parterna inte har avtalat om annat i överlåtelsehandlingen (2 § 1 mom. i lagen om vissa samäganderättsförhållanden, 180/1958, och 5 § 3 mom. i förordningen om lagfarts- och inteckningsregister, 960/1996). Kvotdelen anges alltid i förhållande till hela fastigheten.

Om man med en överlåtelsehandling (som endast omfattar en typ av överlåtelse, t.ex. köp) har överlåtit flera objekt, ska alla objekt meddelas på samma meddelande om fastighetsöverlåtelse. Om man i en överlåtelsehandling har gjort flera överlåtelser exempelvis så att överlåtelsen till en mottagare är t.ex. ett köp och till en annan mottagare en gåva, ska separata köpvittnets meddelanden uppgöras för respektive överlåtelse.

Om lagfartsansökan på begäran av överlåtelsemottagaren förmedlas till Lantmäteriverket av köpvittnet i egenskap av Användare som fungerar som bud, motsvarar förfarandet det som konstateras senare i punkt 0. Om köpvittnet i egenskap av Användare inte har kommit överens med överlåtelsens mottagare om att köpvittnet ska fungera som bud vid förmedlingen av överlåtelsemottagarens lagfartsansökan till Lantmäteriverket, ska köpvittnet välja "Nej" under punkten om lagfartsansökan. I detta fall ska överlåtelsens mottagare söka lagfart separat. Med stöd av 11 kap. 1 § 2 mom. ska lagfart sökas inom sex månader från upprättandet av överlåtelsehandlingen eller någon annan handling som förvärvet grundar sig på.

Till slut ska bilagorna bifogas till meddelandet om fastighetsöverlåtelse.

Enligt 6 § 1 mom. i lagen om köpvittnen ska meddelandet åtföljas av en kopia eller annan uppgtagning av överlåtelsehandlingen. Enligt 5 § 3 mom. i statsrådets förordning om köpvittnen ska köpvittnet i fråga om alla bestyrkta överlåtelser av outbrutna områden eller gjorda förbehåll sända en kopia av överlåtelsehandlingen och eventuella kartor över det outbrutna området till Lantmäteriverket. Kopia av överlåtelsehandlingen med kartan kan också sändas elektroniskt.

Kopior av överlåtelsehandlingar, eventuella anslutande fullmakter och eventuella kartor över outbrutna områden skickas elektroniskt i e-tjänsten. Dessa handlingar ska lagras i form av en pdf-fil.

Under en separat punkt kan till överlåtelsemottagarens lagfartsansökan bifogas kvitto på betald köpeskilling, om ett sådant finns till förfogande. Kvitto på betald köpeskilling behövs som bilaga till lagfartsansökan i fall där äganderätten överförs till eller kvarstår hos köparen är beroende av betalningen av köpeskillingen (i köpebrevet finns ett upplösande eller uppskjutande villkor som avses i 2 kap. 2 § i jordabalken). Under punkten Kvitto på betald köpeskilling kan också sådana betalningskvitton bifogas som anknyter till en annan åtkomsthandling än ett köpebrev i fall där äganderätten överförs till eller kvarstår hos mottagaren är beroende av betalningen av en viss avgift.

Ett elektroniskt meddelande anses ha kommit in till en myndighet när det finns tillgängligt för myndigheten i en mottagaranordning eller ett datasystem på ett sådant sätt att meddelandet kan behandlas (10 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet).
   
Som det har konstaterats under punkt 0 skickas köpvittnets meddelande på avsändarens ansvar. När det gäller lagfartsansökan fungerar Användaren endast som lagfartssökandens bud och därmed ansvarar lagfartssökanden för skickandet av lagfartsansökan (17 § i förvaltningslagen 434/2003 och 8 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet).

Enligt 17 § 2 mom. har köpvittnet i egenskap av Användare och överlåtelsens mottagare rätt att få ett intyg av Lantmäteriverket över att handlingen har diarieförts eller registrerats på något annat sätt. Man kan be om ett sådant intyg av Lantmäteriverkets kundservice.

Om meddelade uppgifter behöver rättas eller kompletteras, ska begäran om rättelse skickas till registreringsarenden(at)lantmateriverket.fi.

Ansökan om lagfart

I samband med fastighetsöverlåtelsen kan köpvittnet i egenskap av Användare välja att Användaren i egenskap av överlåtelsemottagarens bud skickar överlåtelsemottagarens lagfartsansökan på begäran av överlåtelsemottagaren till Lantmäteriverket. Användaren gör detta genom att välja "Ja" under punkten om sökande av lagfart och genom att fylla i de begärda uppgifterna.

Då intygar köpvittnet i egenskap av Användare att köpvittnet har avtalat med samtliga överlåtelsemottagare om att köpvittnet i egenskap av bud skickar överlåtelsemottagarnas lagfartsansökan till Lantmäteriverket i samband med meddelandet om fastighetsöverlåtelse. I samband med meddelande om fastighetsöverlåtelse är det inte möjligt att skicka en lagfartsansökan som gäller en del av överlåtelseobjekten, utan endast en ansökan som gäller alla objekt.

Enligt 6 kap. 1 § 2 mom. i jordabalken ska lagfartsansökan göras skriftligt och undertecknas av sökanden eller den som avfattat ansökan. En elektronisk handling som skickats till myndigheten fyller enligt 9 § 1 mom. i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet kravet på skriftligt format. Enligt 2 mom. i paragrafen behöver en elektronisk handling som inkommit hos myndigheten inte kompletteras med underskrift om uppgifterna om sändaren finns på handlingen och det inte finns skäl att misstänka handlingens ursprunglighet eller enhetlighet. Om den elektroniska handling som lämnats in till myndigheten omfattar en utredning av ombudets behörighet, behöver ombudet inte lämna in en fullmakt. En myndighet kan emellertid bestämma att fullmakt ska uppvisas om det finns skäl att misstänka ombudets behörighet eller omfattningen av den.

Enligt 6 kap. 2 § i jordabalken ska lagfartsansökan lämnas till inskrivningsmyndigheten eller sändas med posten eller genom bud. I fråga om E-tjänsten anses det att köpvittnet i egenskap av Användare fungerar som lagfartssökandens bud i sändandet av lagfartsansökan till Lantmäteriverket. Köpvittnet förstår och godkänner att hen fungerar som bud för lagfartssökandens ansökan. Då lämnas lagfartsansökan till Lantmäteriverket genom bud på ansvar av lagfartssökanden i egenskap av avsändare (Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till förvaltningslag och till lag om ändring av förvaltningsprocesslagen, RP 72/2002 rd, s. 75).

Köpvittnet i egenskap av Användare försäkrar att hen har gett anvisningar om hur man söker lagfart till lagfartssökanden och en s.k. kontaktuppgiftsblankett för att fyllas i av lagfartssökanden. Köpvittnet ska i E-tjänsten i samband med sökningen av lagfart fylla i uppgifterna enligt den kontaktuppgiftsblankett som lagfartssökanden har fyllt i.

För sökande av lagfart tas ut en avgift enligt jord- och skogsbruksministeriets vid tidpunkten gällande förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp.

Varje mottagare av en överlåtelse mot vederlag ska göra en personlig överlåtelseskattedeklaration till Skatteförvaltningen. Överlåtelseskattskyldiga lagfartssökanden ska personligen betala överlåtelseskatten. Vid överlåtelse av en fastighet utgör skatten 4 procent av köpeskillingen eller värdet av annat vederlag (6 § 1 mom. i lagen om överlåtelseskatt, 931/1999).  

Enligt 7 § i lagen om överlåtelseskatt ska överlåtelsemottagaren betala överlåtelseskatten senast när lagfart söks. Med stöd av 29 § i lagen om överlåtelseskatt ska sökanden som söker lagfart lämna en utredning om betalning av överlåtelseskatt och annan behövlig utredning om omständigheter som påverkar skattens belopp. Ingen utredning om betalning av skatten behöver lämnas in om inskrivningsmyndigheten har fått information om detta från Skatteförvaltningen. Enligt 30 § i lagen om överlåtelseskatt när det gäller överlåtelse av fastigheter ska skattskyldiga inom den föreskrivna tiden för betalning av skatt lämna Skatteförvaltningen uppgifter om överlåtelseobjektet, parterna, köpeskillingen och beloppet av den skatt som ska betalas på överlåtelsen samt övriga uppgifter som Skatteförvaltningen bestämmer. Det som står ovan betyder att om en överlåtelseskattskyldig lagfartssökande har betalat överlåtelseskatten till rätt belopp och deklarerat överlåtelseskatten, behöver man inte bifoga kvitto eller annan utredning på betald överlåtelseskatt till lagfartsansökan. Noggrannare anvisningar om betalning av överlåtelseskatt och om lämnande av skattedeklarationen finns på Skatteförvaltningens webbplats eller i tjänsten MinSkatt.

Ett elektroniskt meddelande anses ha kommit in till en myndighet när det finns tillgängligt för myndigheten i en mottagaranordning eller ett datasystem på ett sådant sätt att meddelandet kan behandlas (10 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet). Ett inskrivningsärende blir anhängigt när ansökan har gjorts hos eller lämnats in till inskrivningsmyndigheten (6 kap. 3 § 1 mom. i jordabalken). En anhängig ansökan ska utan dröjsmål antecknas i lagfarts- och inteckningsregistret (6 kap. 3 § 3 mom. i jordabalken).

2.2. Funktionalitet för organisationer

Under denna punkt 2.2 presenteras de funktioner i E-tjänsten som är avsedda för organisationer i egenskap av Användare. De funktioner i E-tjänsten som är avsedda för köpvittnen i egenskap av Användare har presenterats ovan i punkt 2.1.

2.2.1. Köp av utdrag och intyg

2.2.1.1. Allmänt

Personuppgifter som anges på utdrag och intyg får endast användas för sådana godtagbara ändamål som avses i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och annan gällande dataskyddslagstiftning. Personuppgifter får inte användas för direktmarknadsföring, opinionsundersökningar eller marknadsundersökningar och inte för handlingar eller verksamhet som strider mot integritetsskyddet.

Lantmäteriverket följer med antalet utdrag och intyg som organisationen i egenskap av Användare köper via e-tjänsten. Lantmäteriverket kan vid behov kontakta organisationen i egenskap av Användare och mer i detalj be om upplysningar om användningsändamålet för de personuppgifter som ingår i de utrag och intyg som användaren har köpt via E-tjänsten.

Om Lantmäteriverket med stöd av antalet utdrag och intyg som organisationen i egenskap av Användare har köpt från E-tjänsten eller med stöd av en utredning som organisationen har lämnat in om dessa köp att användningsändamålet för uppgifterna som anges på utdrag och intyg inte är ett sådant godtagbart användingsändamål som avses i dataskyddslagstiftningen, kan Lantmäteriverket förutsätta att organisationen med stöd av 6 § 3 mom. i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster ansöker om tillstånd att få uppgifter ur fastighetsdatasystemet. Med stöd av denna bestämmelse får Lantmäteriverket på ansökan bevilja tillstånd till att få uppgifter med hjälp av en teknisk anslutning. Uppgifter får lämnas ut och förmedlas till den som behöver uppgifter för samhällsplanering, fastighetsförmedling, fastighetsvärdering eller beviljande av och tillsyn över kredit eller för något annat jämförbart ändamål som har samband med fastigheter eller för säkerställande av den nationella säkerheten. I användningstillståndet kan tas in villkor om grunden för sökning av uppgifter samt om annan användning av systemet och övervakning av detta.

Om de förutsättningar som avses i 6 § 3 mom. i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster uppfylls kan Lantmäteriverket bevilja organisationen i egenskap av Användare ett användningstillstånd, med stöd av vilket organisationen ges tillstånd att i enlighet med användningsvillkoren använda Fastighetsdatatjänsten som den tekniska anslutning som avses i momentet ifråga.

2.2.1.2. Fastigheter

I E-tjänsten kan organisationen i egenskap av Användare under rubriken "Alla fastigheter" köpa olika utdrag och intyg över fastigheter och inskrivna nyttjanderätter och arrenderätter som omfattas av inskrivningsskyldighet. Beställnings- och leveransvillkoren för utdrag finns på Lantmäteriverkets webbplats.

Du kan köpa utdrag genom att söka önskat objekt med fastighetsbeteckning, anläggningsbeteckning eller beteckning för outbrutet område. Då visar E-tjänsten de utdrag och intyg som kan köpas över det valda objektet. Sådana är:

 • Lagfartsbevis
 • Gravationsbevis
 • Fastighetsregisterutdrag
 • Kartutdrag ur fastighetsregistret
 • Intyg över arrenderätt

Ovan nämnda utdrag och intyg innehåller inte personnummer och adresser. Du kan köpa utdrag och intyg både på svenska och finska.

2.2.1.3. Aktielägenheter

I E-tjänsten under rubriken "Mina fastigheter och aktielägenheter" kan du köpa olika utdrag och intyg över aktielägenheter som du äger. Beställnings- och leveransvillkoren för utdrag finns på Lantmäteriverkets webbplats.

Tjänsten visar de utdrag och intyg som kan köpas över det valda objektet. Sådana är

 • Aktiebok
 • Aktielägenhetsutskrift

Ovan nämnda utdrag och intyg innehåller inte personnummer och adresser. Du kan köpa utdrag och intyg både på svenska och finska.

2.2.2. Köp av kartor

Under rubriken Köp kartor i E-tjänsten kan organisationen i egenskap av Användare köpa Lantmäteriverkets grund- och terrängkartor eller beställa en karta över önskat område. Beställnings- och leveransvillkoren för kartor finns på Lantmäteriverkets webbplats.

2.2.3. Kundens egna fastigheter

Under rubriken "Mina fastigheter och aktielägenheter" och punkten Fastigheter kan organisationen i egenskap av Användare ta del av uppgifter om organisationens egna fastigheter samt inskrivna nyttjande- och arrenderätter som omfattas av inskrivningsskyldighet, dvs. har anläggningsbeteckning och inskrivna arrenderätter utan anläggningsbeteckning.

Om organisationens egna fastigheter visas i E-tjänsten basuppgifter om fastigheten, exempelvis fastighetsbeteckning och namn, belägenhetskommun, fastighetens läge på kartan, bildningsåtgärdens arkivhänvisning, registreringsdatum och areal. Dessutom kan det vid fastigheten visas anteckningen "saknar lagfart" som avses i punkt 2.2.5.

Under punkten "Ägare" kan man granska fastighetens gällande lagfart och under "Inteckningar" de inteckningar som har fastställts på fastigheten eller är anhängiga.

Under punkten "Nyttjanderätter och begränsningar" kan man granska nyttjanderätter, servitut, andelar i samfällda områden och särskilda förmåner som hänför sig till fastigheten och har antecknats i fastighetsregistret. Dessutom kan man under punkten "Nyttjanderätter och begränsningar" granska särskilda rättigheter som hänför sig till fastigheten och som har antecknats i fastighetsregistret, exempelvis arrenderätter, andra nyttjanderätter, sytningar, avverkningsrättigheter, rätter att ta marksubstanser eller gruvmineraler eller övriga jämförbara utbrytningsrätter, eller avtal om fördelning av fastighetens besittning, alltså s.k. besittningsdelningsavtal. Vidare kan man under punkten "Nyttjanderätter och begräsningar" granska begränsningar av förfoganderätt och anmärkningsärenden som hänför sig till fastigheten och som har antecknats i fastighetsregistret. Med begränsningar av förfoganderätten avses sådana nyttjanderätter eller villkor i anslutning till förvärv som grundar sig på lag eller testamente och som begränsar lagfartssökandens eller innehavarens rätt att överlåta fastigheten eller bilda särskilda rättigheter eller panträtter som belastar fastigheten. Som anmärkningsuppgift kan utöver begränsningar av förfoganderätten antecknas utmätningar, säkerhetsåtgärder, konkurser, företagssaneringar, användning av förköpsrätt, inlösningstillstånd och övriga motsvarande myndighetsbeslut, lagstadgade panträtter, uppgiftetr om anhägiga korrigerings- eller ändringssökningsärenden, uppgifer om anhängiga tvistemål som berör fastighetens ägande eller inskrivning samt beslut i ärendet och huruvida beslutet har vunnit laga kraft, ägaren till en sådan fasitghet som inte omfattas av lagfartsskyldighet och den myndighet som förvaltar fastigheten, samt övriga uppgifter om en berättigande eller en belastande rättighet som enligt lagen ska antecknas i lagfarts- och inteckningsregistret eller motsvarande tidigare register, eller som förtydligar anteckningen.  

För organisationens egna nyttjanderätter eller arrenderätter som är inskrivningskyldiga, dvs. har en anläggningsbeteckning, visas i E-tjänsten basuppgifterna, exempelvis anläggningsbeteckning, den fastighet på vilken rättigheten är belägen, inskrivningsdatum och ärendenummer, namn och datum för det dokument som utgör grunden för rättigheten och rättighetens giltighetstid.

Under punkten "Arrendatorer" kan man granska uppgifter om arrendatorer av nyttjanderätter eller arrenderätter som är inskrivningsskyldiga dvs. har en anläggningsbeteckning och under punkten "Inteckningar" visas fastställda eller anhängiga inteckningar som berör sådana nyttjanderätter eller arrenderätter.

Under punkten "Nyttjanderätter och begränsningar" kan man granska ovan avsedda särskilda rättigheter, begränsningar av förfoganderätten och anmärkningsärenden som hänför sig till nyttjanderätter eller arrenderätter som är inskrivningsskyldiga, dvs. har en anläggningsbeteckning och som har antecknats i lagfarts- och inteckningsregistret.

För organisationens egna inskrivna arrenderätter som inte har en anläggningsbeteckning, dvs. inte är inskrivningsskyldiga, visas den fastighet på vilken arrenderätten är belägen med anslutande uppgifter och anteckningen "arrendetagare". Däremot visas andra särskilda rättigheter som har inskrivits i organisationens eget namn än de ovan nämnda organisationens egna inskrivningsskyldiga nyttjande- eller arrenderätter med anläggningsbeteckning och organisationens egna arrenderätter utan anläggningsbeteckning inte under punkten Fastigheter. Dessa särskilda rättigheter anges endast på gravationsbeviset över fastigheten eller den inskrivna nyttjanderätten eller arrenderätten som omfattas av inskrivningsskyldighet.

Under punkten Fastigheter är det också möjligt att köpa olika, nedan i punkt 2.2.1 uppräknade utdrag och intyg över organisationens egna fastigheter och inskrivna nyttjanderätter och arrenderätter som omfattas av inskrivningsskyldighet, dvs. har en anläggningsbeteckning.

För sökande av lagfart avses ovan med fastighet även ett outbrutet område eller kvotdel av en fastighet, område som är samfällt för flera fastigheter, ett outbrutet område av ett samfällt område samt andel i ett samfällt område. När det gäller nyttjanderätter och arrenderätter avses med fastighet även en nyttjande- eller arrenderätt som inskrivits på ett outbrutet område av en fastighet, ett för flera fastigheter samfällt område och ett outbrutet område av ett samfällt område.

2.2.4. Alla fastigheter

Under rubriken "Alla fastigheter" i E-tjänsten kan organisationen i egenskap av Användare ta del av basuppgifter som berör andra fastigheter än de som avses ovan under punkten 2.2.1.

Om fastigheter visas i E-tjänsten basuppgifter om fastigheten, exempelvis fastighetsbeteckning och namn, belägenhetskommun, fastighetens läge på kartan, bildningsåtgärdens arkivhänvisning, registreringsdatum och areal. Under rubriken "Alla fastigheter" kan organisationen även köpa olika, nedan i punkt 2.2.1 uppräknade utdrag och intyg över de fastigheter och inskrivna nyttjanderätter och arrenderätter som omfattas av inskrivningsskyldighet.

Med fastighet avses ovan även ett outbrutet område, område som är samfällt för flera fastigheter, ett outbrutet område av ett samfällt område samt andel i ett samfällt område.

2.2.5. Ansökan om lagfart

I E-tjänsten kan organisationen i egenskap av Användare  söka lagfart dvs. registrering av äganderätten i lagfarts- och inteckningsregistret. Lagfartsansökan kan göras under rubriken "Mina fastigheter och aktielägenheter" under punkten Fastigheter eller under rubriken "Alla fastigheter".

När man klickar en fastighet visas fastighetens basuppgifter som anges i punkt 2.2.1 samt bland annat funktionen "Sök lagfart" som används för att ansöka om lagfart. Lagfart kan sökas med stöd av en överlåtelse, exempelvis ett fastighetsköp, en gåva eller ett byte, eller ett annat förvärv, exempelvis arvskifte eller avvittring (mera detaljer finns i punkt 2.2.5.1.). Tills vidare kan en organisation inte söka förtydligande lagfart på en fastighet via E-tjänsten (mera detaljer finns i punkt 2.2.5.2.).

Med en ovan avsedd ansökan kan organisationen söka lagfart på alla fastigheter som ingår i samma överlåtelse eller förvärv. Man kan även ansöka om lagfart på eventuella övriga mottagares vägnar. E-tjänsten leder Användaren att till ansökan bifoga olika bilagor, exempelvis kvitto på betald köpeskilling vid ett fastighetsköp eller en kopia av den handling som utgör grunden för ett förvärv.

Via E-tjänsten kan organisationen skicka även sådana bilagor som ska lämnas till inskrivningsmyndigheten i original, exempelvis ett arvskiftesavtal eller ett avvittringsavtal som utgör grunden för ett förvärv. Då ska en sådan handling som ska lämnas i original dessutom skickas per post till den adress som anges i E-tjänsten eller alternativt visas upp vid Lantmäteriverkets serviceställe. En kopia av en handling som bestyrkts av ett köpvittne eller inskrivningsmyndigheten likställs med en handling i original.

Med fastighet avses ovan även ett outbrutet område eller en kvotdel av en fastighet, ett område som är samfällt för flera fastigheter, ett outbrutet område av ett samfällt område samt en andel i ett samfällt område.

Eventuella kontakter, beslutshandlingar och övriga handlingar skickas till den adress som anges under punkten Kontaktuppgifter i ansökan. Genom att ge sin e-postadress ger organisationen sitt samtycke till att Lantmäteriverket kan tillkännage ett beslut eller en annan handling per e-brev som skickas till den angivna e-postadressen i enlighet med bestämmelserna i 19 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet.

När lagfartsansökan har fyllts i till alla delar visas ett sammandrag av ansökan i E-tjänsten. I detta skede informeras organisationen också om avgiften som tas ut för handläggningen av lagfartsansökan.

Organisationen i egenskap av Användare kan avbryta upprättandet av lagfartsansökan eller gå tillbaka till tidigare avsnitt för att redigera ansökan. Organisationen ska kontrollera uppgifterna i ansökan. När ansökan är färdig och kontrollerad, kan Användaren lägga den i varukorgen genom att klicka på knappen "Lägg till i varukorgen". Efter det att ansökan har lagts i varukorgen kan uppgifterna inte längre redigeras. Ansökan som är i varukorgen ska betalas i en nätbank innan Användaren skickar ansökan. Genom att betala ansökningsavgiften i nätbanken och efter att Lantmäteriverket har tillkännagetts om betalningen anses organisationen samtigt ha undertecknat ansökan och skickat den till Lantmäteriverket. Betalningen är en förutsättning för vidarebefordran av ansökan.

Lagfartsansökan skickas med stöd av 8 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet på avsändarens eget ansvar. Enligt 10 § 1 mom. i samma lag anses ansökan ha inkommit till inskrivningsmyndigheten när den finns tillgänglig för inskrivningsmyndigheten i inskrivningsmyndighetens datasystem. Ärendet har blivit anhängigt när det har inkommit till inskrivningsmyndigheten.

Organisationen i egenskap av Användare får en bekräftelse av att ansökan har inkommit.  

2.2.5.1. Lagfart

I Lantmäteriverkets e-tjänst kan organisationen i egenskap av Användare med hjälp av funktionen "Sök lagfart" söka lagfart på sådana överlåtelser av egna fastigheter, vilkas åtkomstuppgifter som baserar sig på köpvittnets, skiftesmannens eller utmätningsmannens meddelande visas på lagfartsbeviset under "Överlåtelser som saknar lagfart". Sådana överlåtelser är exempelvis köp, gåva och byte av fastigheter. I E-tjänsten visas anteckningen "saknar lagfart" vid sådana fastighetsöverlåtelser.

Via funktionen "Sök lagfart" kan organisationen också söka lagfart med stöd av sådana förvärv som Lantmäteriverket inte har informerats om av ett köpvittne, en skiftesman eller en utsökningsman. Sådana förvärv kan vara exempelvis arvskifte och testamente. Då kan lagfart sökas på en fritt valbar fastighet. Lagfart ska ändå sökas endast på en sådan fastighet som organisationen har ett lagakraftvunnet förvärv på. När organisationen söker lagfart ska den meddela om den har fått äganderätt till hela fastigheten, till en kvotdel av en fastighet, ett outbrutet område eller en andel i en samfälld skog eller ett samfällt område. Dessutom ska organisationen meddela om äganderätten till objektet har tillkommit genom arvskiftsavtal, avvittrings- och arvskiftesavtal, testamente eller en annan handling. Dessutom ska äganderättens förvärvare (en eller flera) och överlåtare (en eller flera) också meddelas.

2.2.5.2. Förtydligande lagfart

Tills vidare kan en organisation inte via E-tjänsten söka förtyligande lagfart, dvs. lagfart för förtydligande av den rättsliga ställningen som avses i 11 kap. 6 § i jordabalken. Organisationen kan med separat skriftlig ansökan hos Lantmäteriverket söka lagfart på en fastighet exempelvis på grund av införlivande, fördelning eller ändring av bolagsform.

2.2.6. Inteckningsansökan i samband med lagfartsansökan

Efter att organisationen i egenskap av Användare har sökt lagfart i E-tjänsten enligt punkt 2.2.5 har organisationen möjlighet att ansöka om inteckning på samma fastighet eller fastigheter med hjälp av funktionen "Sök inteckning" som visas på skärmen genast efter att lagfartsansökan skickats. Då förmedlar E-tjänsten organisationen i egenskap av Användare automatiskt till Lantmäteriverkets Fastighetsöverlåtelsetjänst där inteckningsansökan kan göras. På ansökan om inteckning tillämpas Fastighetsöverlåtelsetjänstens användningsvillkor och bruksanvisningar. Det bör noteras att endast en sådan organisation vars representant enligt uppgifterna i handelsregistret har firmateckningsrätt kan ansöka om inteckning i Fastighetsöverlåtelsetjänsten enligt beskrivningen ovan. Om organisationens representant enligt uppgifter i handelsregistret inte har firmateckningsrätt förutsätter inteckningsansökan en skriftlig fullmakt, med vilken organisationen befullmäktigar representanten att ansöka om inteckning på organisationens vägnar i Fastighetsöverlåtelsetjänsten.

Med fastighet avses ovan även ett outbrutet område eller en kvotdel av en fastighet, ett område som är samfällt för flera fastigheter, ett outbrutet område av ett samfällt område samt en andel i ett samfällt område.

Organisationen i egenskap av Användare får en bekräftelse av att ansökan har inkommit.

2.2.7. Inskrivning av arrenderätt

I E-tjänsten kan organisationen ansöka om inskrivning av arrenderätt, dvs. registrering av arrenderätten i lagfarts- och inteckningsregistret. Ansökan om inskrivning av arrenderätt kan göras under rubriken "Mina fastigheter och aktielägenheter" under punkten Fastigheter eller under rubriken "Alla fastigheter".

När man klickar en fastighet visas fastighetens basuppgifter som anges i punkt 2.2.1 samt bland annat funktionen "Registrera arrenderätt" som används för att ansöka om registrering av arrenderätt. Inskrivning av arrenderätt kan sökas via den ovan nämnda funktionen när ett nytt jordlegoavtal har slutits med fastighetens ägare (se närmare punkt 2.2.7.1.). Inskrivning av en annan särskild rättighet än arrenderätt kan sökas via funktionen "Registrera en annan rättighet" (se närmare punkt 2.2.8). Om en inskriven arrenderätt som omfattas av inskrivningsskyldighet har anskaffats från den tidigare arrendetagaren, dvs. det är fråga om en överföring av arrenderätten till en ny arrendetagare, kan man ansöka om inskrivning av överföring av arrenderätt via den ovan nämnda funktionen (se närmare punkt 2.2.7.2.). Inskrivning av en överföring av en inskriven särskild rättighet som omfattas av inskrivningsskyldighet och som inte är en inskrivning av en överföring av en arrenderätt kan skriftligt sökas separat hos Lantmäteriverket.

En sådan ansökan om inskrivning av arrenderätt som avses ovan kan samtidigt göras för flera fastigheter som avses i ett och samma jordlegoavtal eller överföringsavtal. Ansökan kan också göra på övriga arrendetagares vägnar. E-tjänsten ber användaren foga olika bilagor till ansökan, exempelvis en kopia av jordlegoavtalet eller överföringsavtalet som utgör grunden för inskrivning, eller ett kvitto på betalning av priset som anges i överföringsavtalet.

Via E-tjänsten är det möjligt att skicka även sådana bilagor som ska lämnas till inskrivningsmyndigheten i original, exempelvis ett jordlegoavtal eller ett överföringsavtal som utgör grunden för inskrivningen. Då ska en sådan handling som ska lämnas i original dessutom skickas per post till den adress som anges i E-tjänsten eller alternativt visas upp vid Lantmäteriverkets serviceställe. En kopia av en handling som bestyrkts av ett köpvittne eller inskrivningsmyndigheten likställs med en handling i original.

Ovan avses med fastighet även ett område som i fastighetsregistret har antecknats som samfällt för flera fastigheter, ett outbrutet område på vilket lagfart har beviljats samt en inskriven nyttjanderätt eller arrenderätt som omfattas av inskrivningsskyldighet. Dessa objekt kan vara föremål för en sådan inskrivning som avses ovan.

Eventuella kontakter, beslutshandlingar och övriga handlingar skickas till den adress som anges under punkten Kontaktuppgifter i ansökan. Genom att ge sin e-postadress ger organisationen sitt samtycke till att Lantmäteriverket kan tillkännage ett beslut eller en annan handling per e-brev som skickas till den angivna e-postadressen i enlighet med bestämmelserna i 19 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet.

När ansökan om inskrivning av arrenderätt är ifylld till alla delar, visas i E-tjänsten ett sammandrag om ansökan som gäller förrättningen eller åtgärden. I detta skede informeras organisationen också om avgiften som tas ut för handläggningen av ansökan.

Organisationen i egenskap av Användare kan avbryta uppgörandet av ansökan om inskrivning av arrenderätt eller återvända till tidigare avsnitt för att bearbeta ansökan. Organisationen ska kontrollera uppgifterna i ansökan. När ansökan är färdig och kontrollerad, kan Användaren lägga den i varukorgen genom att klicka på knappen "Lägg till i varukorgen". Efter det att ansökan har lagts i varukorgen kan uppgifterna inte längre redigeras. Ansökan som är i varukorgen ska betalas i en nätbank innan Användaren skickar ansökan. Genom att betala ansökningsavgiften i nätbanken och efter att Lantmäteriverket har tillkännagetts om betalningen anses organisationen samtigt ha undertecknat ansökan och skickat den till Lantmäteriverket. Betalningen är en förutsättning för vidarebefordran av ansökan.

Ansökan om inskrivning av arrenderätt skickas med stöd av 8 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet på avsändarens eget ansvar. Enligt 10 § 1 mom. i samma lag anses ansökan ha inkommit till inskrivningsmyndigheten när den finns tillgänglig för inskrivningsmyndigheten i inskrivningsmyndighetens datasystem. Ärendet har blivit anhängigt när det har inkommit till inskrivningsmyndigheten.

Organisationen i egenskap av Användare får ett kvitto på att ansökan om inskrivning av arrenderätt har tagits emot.  

2.2.7.1. Ny arrenderätt

Användaren kan ansöka om inskrivning av arrenderätt via E-tjänstens funktion "Registrera arrenderätt" efter att ett nytt jordlegoavtal har slutits med den ovan avsedda fastighetens ägare. I ansökan om inskrivning av arrenderätt ska den fastighet eller de fastigheter anges som arrenderätten hänför sig till. Om arrenderätten inte hänför sig till fastigheternas hela areal, ska arrendeområdets areal meddelas. Dessutom ska både arrendetagarna och arrendegivarna meddelas. För jordlegoavtalet ska exempelvis underteckningsdatum, datum då avtalet börjar gälla och avtalets giltighetstid meddelas.

2.2.7.2. Överföring av arrenderätt

I E-tjänsten ansöker man om inskrivning av en överföring av arrenderätt med hjälp av en befintlig inskriven arrenderätt med anläggningsbeteckning, dvs. en arrenderätt som omfattas av inskrivningsskyldighet. En arrenderätt som har överförts till en annan arrendetagare och som är föremål för ansökan söks med hjälp av arrenderättens anläggningsbeteckning under rubriken "Alla fastigheter". Med hjälp av funktionen "Registrera arrenderätt" som finns i arrenderättens uppgifter öppnas ansökan om inskrivning av en överföring av arrenderätt under "Ansök om överföring av arrenderätt". I ansökan ska grunden för överföringen av arrenderätt meddelas. Dessutom ska arrenderättens mottagare, dvs. den nya arrendetagaren och överlåtare, dvs. den tidigare arrendetagaren meddelas.

2.2.8. Inskrivning av annan rättighet

I E-tjänsten kan organisationen ansöka om inskrivning av en annan särskild rättighet, dvs. registrering av den i lagfarts- och inteckningsregistret. En sådan inskrivningsduglig annan särskild rättighet kan exempelvis vara en nyttjanderätt, som inte är en sådan arrenderätt som avses ovan i punkt 0 för vilken man separat ansöker om inskrivning av arrenderätt på det sätt som avses i punkten, sytning, avverkningsrätt, rätt att ta marksubstanser eller gruvmineraler, eller en annan jämförbar utbrytningsrätt, eller ett avtal om delning av en fastighets besittning, dvs. ett s.k. avtal om besittningsdelning. Ansökan om inskrivning av en annan särskild rättighet som avses i denna punkt kan göras under rubriken "Mina fastigheter och aktielägenheter" under punkten Fastigheter eller under rubriken "Alla fastigheter".

När man klickar en fastighet visas fastighetens basuppgifter som anges i punkt 2.2.1 samt bland annat funktionen "Registrera en annan rättighet" som används för att ansöka om registrering av en ovan avsedd annan rättighet. I ansökan ska man meddela grunden för inskrivning av den särskilda rättigheten, exempelvis avtal om besittningsdelning eller annat avtal. Dessutom ska exempelvis datum då avtalet börjar gälla och avtalets giltighetstid meddelas. I ansökan ska även den särskilda rättighetens rättsinnehavare och eventuella grundare av den särskilda rättigheten meddelas.

En sådan ansökan om inskrivning av en annan särskild rättighet som avses ovan kan samtidigt göras för flera fastigheter som avses i ett och samma avtal. Ansökan kan göras också på de övriga rättsinnehavarnas vägnar. E-tjänsten ber användaren foga olika bilagor till ansökan, exempelvis en kopia av avtalet om delning av besittningen eller ett annat avtal som utgör grunden för inskrivningen.

Via E-tjänsten är det möjligt att skicka även sådana bilagor som ska lämnas till inskrivningsmyndigheten i original, exempelvis ett avtal om delning av besittningen eller ett annat avtal som utgör grunden för inskrivningen. Då ska en sådan handling som ska lämnas i original dessutom skickas per post till den adress som anges i E-tjänsten eller alternativt visas upp vid Lantmäteriverkets serviceställe. En kopia av en handling som bestyrkts av ett köpvittne eller inskrivningsmyndigheten likställs med en handling i original.

Ovan avses med fastighet även ett område som i fastighetsregistret har antecknats som samfällt för flera fastigheter, ett outbrutet område på vilket lagfart har beviljats samt en inskriven nyttjanderätt eller arrenderätt som omfattas av inskrivningsskyldighet. Dessa objekt kan vara föremål för en sådan inskrivning som avses ovan.

Eventuella kontakter, beslutshandlingar och övriga handlingar skickas till den adress som anges under punkten Kontaktuppgifter i ansökan. Genom att ge sin e-postadress ger organisationen sitt samtycke till att Lantmäteriverket kan tillkännage ett beslut eller en annan handling per e-brev som skickas till den angivna e-postadressen i enlighet med bestämmelserna i 19 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet.

När ansökan om inskrivning av en annan särskild rättighet är ifylld till alla delar, visas i E-tjänsten ett sammandrag om ansökan som gäller förrättningen eller åtgärden. I detta skede informeras organisationen också om avgiften som tas ut för handläggningen av ansökan.

Organisationen i egenskap av Användare kan avbryta uppgörandet av ansökan om inskrivning av en annan särskild rättighet eller återvända till tidigare avsnitt för att bearbeta ansökan. Organisationen ska kontrollera uppgifterna i ansökan. När ansökan är färdig och kontrollerad, kan Användaren lägga den i varukorgen genom att klicka på knappen "Lägg till i varukorgen". Efter det att ansökan har lagts i varukorgen kan uppgifterna inte längre redigeras. Ansökan som är i varukorgen ska betalas i en nätbank innan Användaren skickar ansökan. Betalningen är en förutsättning för vidarebefordran av ansökan.

Ansökan om inskrivning av en annan särskild rättighet skickas med stöd av 8 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet på avsändarens eget ansvar. Enligt 10 § 1 mom. i samma lag anses ansökan ha inkommit till inskrivningsmyndigheten när den finns tillgänglig för inskrivningsmyndigheten i inskrivningsmyndighetens datasystem. Ärendet har blivit anhängigt när det har inkommit till inskrivningsmyndigheten.

Organisationen i egenskap av Användare får ett kvitto på att ansökan om inskrivning av en annan särskild rättighet har tagits emot.

2.2.9. Ansöka om lantmäteriförrättning

I E-tjänsten kan organisationen ansöka om en lantmäteriförrättning som gäller organisationens egen fastighet eller med fullmakt en fastighet som ägs av någon annan.

Upprättandet av en ansökan inleds genom att klicka på fastighetsbeteckningen (Användarens fastigheter) eller genom att ange fastighetsbeteckningen (alla fastigheter) i fältet som reserverats för ändamålet. Efter detta visas avsnittet "Lantmäteriförrättningar".

Under rubriken "Lantmäteriförrättningar" kan Användaren ansöka om förrättning av enskild väg, servitutsförrättning, rågångsförrättning, inlösning av tillandning, sammanslagning av fastigheter eller annan lantmäteriförrättning eller åtgärd, exempelvis delning eller byte av en fastighet eller ändring av en fastighets namn.

Till ansökan kan bifogas en karta eller en bild som visar servitutets eller den ansökta vägrättens sträckning eller läget för en oklar rå eller ett försvunnet råmärke. Sökanden eller sökandena kan också bifoga kopior av andra handlingar, exempelvis fullmakter med vilka de befullmäktigat organisationen att ansöka om lantmäteriförrättningen på deras vägnar. Vi rekommenderar filformatet pdf.

I ansökan ska telefonnummer och e-postadress meddelas för att Lantmäteriverket ska kunna be om ytterligare information som berör den ansökta förrättningen eller åtgärden. Genom att ge sin e-postadress ger organisationen sitt samtycke till att Lantmäteriverket kan tillkännage handlingar per e-brev som skickas till den angivna e-postadressen i enlighet med bestämmelserna i 19 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet. Kallelsebrev och beslut som berör lantmäteriförrättningar skickas till den postadress som anges på ansökan.

Dessutom ska Användaren meddela önskat förrättningsspråk, svenska eller finska.

När ansökan är ifylld till alla delar, visas i E-tjänsten ett sammandrag om ansökan som gäller förrättningen eller åtgärden. I detta skede kan organisationen även bekanta sig med de avgifter som tas ut för förrättningen eller åtgärden.

Organisationen i egenskap av Användare kan avbryta upprättandet av ansökan, gå tillbaka till tidigare avsnitt för att redigera ansökan eller skicka en ansökan som motsvarar sammandraget till Lantmäteriverket. Organisationen ska kontrollera uppgifterna i ansökan innan den skickas till Lantmäteriverket. En färdig och granskad ansökan skickas till Lantmäteriverket genom att klicka på knappen "Skicka". Efter detta kan ansökan inte längre redigeras.

Ansökan skickas med stöd av 8 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet på avsändarens eget ansvar. Enligt 10 § 1 mom. i samma lag anses ansökan ha inkommit till myndigheten när den finns tillgänglig för Lantmäteriverket i Lantmäteriverkets datasystem.

Organisationen i egenskap av Användare får en bekräftelse om mottagning av ansökan om lantmäteriförrättning eller åtgärd.

Om ansökan berör en fastighet som ligger på ett område där kommunen utför lantmäteriförrättningar, överför Lantmäteriverket ansökan som den tagit emot och som hör till kommunens behörighet utan dröjsmål till kommunen enligt bestämmelserna i 15 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet.

Ansökan om förrättning av enskild väg

Vid en förrättning av enskild väg behandlas färdselrätter till en fastighet på en annan fastighets område. Rättigheter kan bildas, upphävas eller flyttas. Dessutom fattas beslut om fördelning av vägkostnaderna. Ärenden som berör förrättningen av enskild väg handläggs och beslut fattas vid förrättningssammanträde.

Användaren som ansöker om förrättning av enskild väg ska först meddela om fastighetsägarna som berörs av färdselrätten har avtalat om den och i så fall om avtalet har varit skriftligt eller muntligt. Vi rekommenderar att fastighetsägare avtalar om färdselrätten innan de ansöker om förrättning av enskild väg. Användaren kan använda avtalsmallen i E-tjänsten för att upprätta avtal.

Fastighetsägare ska noggrant överväga vilka punkter och villkor som ett eventuellt avtal om färdselrätt ska innehålla. Avtalsmallen i E-tjänsten omfattar vissa punkter och villkor som typiskt tas med i denna typ av avtal, men dessa punkter och villkor är inte uttömmande och utgör inte Lantmäteriverkets förslag om vad avtalet ska innehålla. Fastighetsägare använder avtalsmallen helt på eget ansvar.

Om färdselrättsavtalet är skriftligt ska en kopia av det bifogas till ansökan. Om parterna har avtalat muntligt om färdselrätten eller om det inte finns något avtal alls, ska Användaren under denna punkt meddela varför man ansöker om förrättning av enskild väg och hur färdseln till fastigheten är avsedd att ordnas, eller vilken typ av ärende som berör användningen av vägen förrättningen av enskild väg är avsedd att avgöra. Dessutom ska Användaren meddela fastighetsbeteckningarna för de fastigheter genom vilka man avser ordna färdseln.

Utöver de handlingar som nämns under punkt 2.2.9 kan man till ansökan bifoga en kopia av väglagets protokoll eller av ett anslutningstillstånd till landsväg.

Ansökan om servitutsförrättning

Med servitut avses en fastighets rättighet att utnyttja en annan fastighets område för ett visst syfte, exempelvis för en båtplats. Man bildar eller ändrar fastighetens servitutsrätter med hjälp av en servitutsförrättning. Ärenden som berör servitutsförrättningen handläggs och beslut fattas vid förrättningssammanträde.

När man ansöker om servitutsförrättning ska man först meddela om de fastighetsägare som berörs av servitutsrätten har avtalat om servitutsrätten och om avtalet är skriftligt eller muntligt. Vi rekommenderar att fastighetsägarna avtalar om servitutsrätten innan servitutsförrättningsansökan lämnas in. Användaren kan använda avtalsmallen i E-tjänsten för att upprätta avtal.

Fastighetsägare ska noggrant överväga vilka punkter och villkor som ett eventuellt avtal om servitutsrätt ska innehålla. Avtalsmallen i E-tjänsten omfattar vissa punkter och villkor som typiskt tas med i denna typ av avtal, men dessa punkter och villkor är inte uttömmande och utgör inte Lantmäteriverkets förslag om vad avtalet ska innehålla. Fastighetsägare använder avtalsmallen helt på eget ansvar.

Om servitutsrättsavtalet är skriftligt, ska en kopia av det bifogas till ansökan. Om parterna har avtalat muntligt om servitutsrätten eller om det inte finns något avtal alls, ska Användaren i denna punkt meddela varför ansökan om bildande av servitut lämnas in och om man avser betala ersättning för bildande av servitutet. Dessutom ska Användaren meddela fastighetsbeteckningarna för de fastigheter som berörs av servitutet.

Ansökan om rågång

Vid en rågångsförrättning utreds fastighetsgränsernas sträckning i terrängen. Ärenden som berör rågångsförrättningen handläggs och beslut fattas vid förrättningssammanträde.

I rågångsförrättningsansökan ska Användaren utreda var den oklara gränsen finns och varför den är oklar. Dessutom ska fastighetsbeteckningarna för de fastigheter anges vilkas gräns är oklar.

Inlösning av tillandning

Med tillandning avses vattenområde som blivit jordområde och som har bildats mellan en strandfastighet och ett vattenområde. Ägaren kan ansöka om överföring av tillandningen framför sin fastighet till fastigheten genom inlösning. Vid förrättningen hålls förrättningssammanträde och utförs terrängsyn och terrängarbeten.

I ansökan ska man ange huruvida inlösningen gäller hela tillandningen eller bara en del av den. Området som inlöses ska beskrivas i ansökan. På samma gång kan man också anmäla försvunna råmärken.

Om förrättningen också berör andra fastigheter, ska Användaren även meddela deras fastighetsbeteckningar.

Sammanslagning av fastigheter

Vid sammanslagning av fastigheter bildas en ny fastighet av två eller flera fastigheter. De fastigheter som sammanslås ska ligga i samma kommun, men de behöver inte ligga intill varandra.

Fastigheterna ska tillhöra samma ägare med lika stora ägarandelar. Sammanslagningen förutsätter samtliga ägares samtycke. Om fastigheterna belastas av olika inteckningar eller arrenderätter, kontakta Lantmäteriverket för att utreda förutsättningarna för sammanslagning.

På ansökan ska man ange de fastigheter som ska sammanslås samt den nya fastighetens eventuella nya namn.

Ansökan om annan lantmäteriförrättning

Vid ansökan om annan förrättning ska Användaren först meddela varför hen ansöker om förrättningen och vilken ändring Användaren önskar för sin fastighet. Om förrättningen också berör andra fastigheter, rekommenderar vi att fastighetsägarna avtalar om ärendet sinsemellan innan Användaren ansöker om förrättningen. Om avtalet är skriftligt, ska en kopia av det bifogas till ansökan.

Om förrättningen också berör andra fastigheter, ska Användaren även meddela deras fastighetsbeteckningar.

2.2.10. Mina aktielägenheter

Under rubriken "Mina fastigheter och aktielägenheter" i E-tjänsten finns punkten Aktielägenheter, där Användaren kan titta på sina egna aktielägenheters uppgifter.

Om Användarens aktielägenheter visas i E-tjänsten basuppgifter om aktielägenheten, exempelvis huvudbesittningsobjektets typ och aktiegruppens namn (t.ex. Lägenhet A 123 eller Bilplats AB 8), bolagets firmanamn, aktiegruppens adress, bolagets FO-nummer, aktiegruppsbeteckning, aktier, antal aktier samt aktiernas form (skriftlig, med vilket avses skriftligt aktiebrev, eller elektronisk, med vilket avses en elektronisk registeranteckning).

Aktielägenheten visas även på kartan vid lägesfastighetens identifikationspunkt, om en giltig fastighetsbeteckning, beteckning för outbrutet område eller anläggningsbeteckning lagrats i lägenhetens uppgifter.

Under punkten "Ägare" kan du granska akitelägenhetens gällande och anhängiga äganderätter. Under punkten "Pantsättningar" kan du granska pantsättningar som har fastställts på aktielägenheten eller som är anhängiga. Under punkten "Begränsningar" kan du granska begränsningar i besittningsrätten som gäller aktiegruppen och som riktar sig till aktielägenheten och som har antecknats i bostadsdatasystemet eller som är anhängiga. Dessa begränsningar kan beröra änkans besittningsrätt, nyttjanderätt som grundar sig på testamente eller en begränsningsanteckning som berör förvararen av säkerhetshandlingar, samt övriga begränsningar som påverkar rätten att förvalta aktierna, exempelvis HITAS-, ARAVA- och inlösningsklausuler eller överlåtelsebegränsningsklausuler, utsökning och säkringsåtgärder.  

Under punkten "Mina fastigheter och aktielägenheter" kan du även sådana köpa utdrag och intyg över din egen aktielägenhet som beskrivs i punkten 2.2.1.3. Beställnings- och leveransvillkoren för utdrag och intyg finns på Lantmäteriverkets webbplats.

2.2.11. Granskning av pågående ärenden

Under rubriken Mina fastigheter och aktielägenheter finns punkten "Pågående ärenden" där Användaren kan se alla sina pågående inskrivningsärenden som gäller inskrivning av lagfart, inteckning eller särskilda rättigheter samt sådana lantmäteriförrättningar där Användaren är sakägare.

Organisationen i egenskap av Användare kan kontakta Lantmäteriverkets kundservice för att få information om handläggningsskedet och annat som berör handläggningen av pågående ärenden eller andra ärenden som handläggs vid Lantmäteriverket.

2.2.12. Ärenden som berör inskrivning av lagfarter, inteckningar och särskilda rättigheter

Med ett pågående inskrivningsärende avses ett inskrivningsärende som är anhängigt (även inskrivningsärende som lämnats vilande) och ett inskrivningsärende som redan avgjorts med avslag eller beslut om att inte undersöka ärendet, så länge som tidsfristen för sökande av ändring i beslutet fortfarande pågår.

Inskrivningsärenden visas på listan "Pågående ärenden" för olika parter i inskrivningsärendet beroende på ärendets skede. Beroende på typen av inskrivningsärende kan parterna vara exempelvis sökande, överlåtare eller ombud.

2.2.13. Anhängiga ärenden

Angängiga inskrivningsärenden, även sådana som har lämnats vilande, visas för alla parter. För ett sådant inskrivningsärende visas status, ärendenummer och datum då ärendet blivit anhängigt. Genom att välja ett pågående ärende kan Användaren se utöver uppgifterna ovan även de fastigheter som ärendet gäller. Här kan man också komplettera ärendets ansökan. Komplettering av ansökan behandlas nedan under punkt 2.9.

På basis av de uppgifter som framgår av punkten "Pågående ärenden" kan Användaren även se om lagfart är anhängig på en av hens fastigheter med anteckningen "saknar lagfart". Om så är fallet, behöver Användaren inte ansöka om lagfart på nytt.

2.2.14. Avgjorda ärenden

För inskrivningsärendets sökande och hens ombud visas även sådana inskrivningsärenden vilkas beslut vunnit laga kraft. Dessa ärenden visas på listan över "Pågående ärenden" i sex månaders tid efter beslutsdatumet. Efter detta visas inskrivningsärendet inte längre som ett avgjort ärende.

För dessa inskrivningsärenden visas ärendenummer och ärendets status "Ärendet har avgjorts". Genom att välja ett avgjort ärende kan Användaren se utöver uppgifterna ovan även de fastigheter som ärendet gäller. Ärendet kan laddas ned dagen efter beslutsdagen. För inskrivningsärendets sökande och hens ombud visas sådana ärenden vilkas beslut ännu inte har vunnit laga kraft då någon part har sökt ändring i beslutet.

2.2.15. Lantmäteriförrättningar

Under punkten "Pågående ärenden" kan organisationen även se alla pågående lantmäteriförrättningar, exempelvis styckningar, förrättningar av enskild väg, servitutsförrättningar och rågångsförrättningar, i vilka organisationen är sakägare. I denna punkt visas också sådana pågående lantmäteriförrättningar som ansökts om eller blivit anhängiga på annat sätt än via E-tjänsten. Med en pågående lantmäteriförrättning avses i E-tjänsten en lantmäteriförrättning för vilken förordnats en handläggare och som inte antecknats i fastighetsregistret.

För en pågående lantmäteriförrättning visas förrättningsslag, exempelvis "Styckning", "Förrättning av enskild väg", "Servitutsförrättning" eller "Rågångsförrättning", samt förrättningens förrättningsnummer. Dessutom visas som förrättningens skede "Inledd" och datum då förrättningen blivit anhängig, om datumet är tillgängligt i E-tjänsten. Om datumet inte är tillgängligt i E-tjänsten, visas som förrättningens skede endast "Pågående".

Pågående ärenden visas i kronologisk ordning enligt datum då ärendet blivit anhängigt från det nyaste till det äldsta. Lantmäteriförrättningar vilkas anhängiggörandedatum inte är tillgängliga i E-tjänsten, dvs. lantmäteriförrättningar vilkas skede är "Pågående", visas dock alltid först.

Lantmäteriförrättningar som handläggs av kommunerna syns inte i E-tjänsten.

2.2.16. Komplettering av ansökningar som gäller pågående inskrivningsärenden

Under rubriken Mina fastigheter och aktielägenheter finns punkten "Pågående ärenden" där organisationen i egenskap av Användare kan se alla sina pågående inskrivningsärenden som gäller inskrivning av lagfart, inteckning eller särskilda rättigheter, se beskrivningen ovan i punkt 2.2.11. Under "Pågående ärenden" syns även inskrivningsmyndighetens begäran om utlåtanden och samtycken i relation till anhängiga ärenden. Innehållet i begäran om utlåtanden och samtycken syns i sin helhet.

Organisationen kan komplettera en ansökan som gäller ett pågående inskrivningsärende genom att välja ärendet som ska kompletteras och därefter välja punkten "Komplettera ansökan".

Under "Bilagor" kan Användaren bifoga handlingar för att komplettera ansökan på eget initiativ eller enligt inskrivningsmyndighetens begäran. Dessutom kan organisationen i egenskap av Användare ge andra utredningar som kompletterar ansökan.

Efter att filerna har bifogats eller andra kompletterande utredningar har getts kan Användaren skicka handlingarna genom att klicka på "Skicka".

Handlingar och utredningar skickas med stöd av 8 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet på avsändarens eget ansvar. Handlingar och utredningar anses ha inkommit till inskrivningsmyndigheten när den finns tillgänglig för inskrivningsmyndigheten i inskrivningsmyndighetens datasystem.

Organisationen i egenskap av Användare får en bekräftelse av att kompletteringen av ansökan har inkommit.

En handling eller utredning som inskrivningsmyndigheten har begärt att få vid behandlingen av ett ärende anses ha inkommit inom den utsatta tiden om handlingen eller utredningen inkommer till inskrivningsmyndigheten senast på den utsatta tidens sista dag senast kl. 23.59.

3. Autentisering i e-tjänsten och avgiftsbelagda tjänster

Inloggning till E-tjänsten sker med stark autentisering via identifieringstjänsten Suomi.fi. Autentiseringssätt som kan väljas är nätbankautentisering, mobilcertifikat eller alternativt kan tjänstekortet användas. I samband med inloggingen kontrollerar E-tjänsten huruvida den som loggar in är ett köpvittne som har antecknats i köpvittnesregistret, representerar organisationen med firmarätt som har antecknats i handelsregistret eller representerar organisationen med fullmakt som har lagrats i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med en fullmakt för "Ärenden som gäller fastighets- och lägenhetsuppgifter". I E-tjänsten visas efter granskningen de tillämpliga ärendehanteringsrollerna. Den som loggar in väljer en ärendehanteringsroll och överförs att använda E-tjänsten i egenskap av en Användare med denna roll.

Vissa tjänster i E-tjänsten är avgiftsbelagda. Avgiftsbeläggningen av tjänsten anges i anslutning till den samt i Lantmäteriverkets prislista. Betalningen för avgiftsbelagda tjänster sker via statsförvaltningens gemensamma tjänst Suomi.fi-betalningar. Användaren ansvarar för betalningar med egna betalningsinstrument i E-tjänsten.

4. Lantmäteriverkets skyldigheter och ansvar

Lantmäteriverket ansvarar för att tillämpade skydds- och krypteringsmetoder i samband med E-tjänsten och dess dataöverföring är betryggande för skyddet av konfidentiella meddelanden och att de även i övrigt uppfyller kraven i gällande lagstiftning.

E-tjänsten är i princip tillgänglig dagligen kl. 1.00–23.00. Lantmäteriverket kan ta E-tjänsten eller delar av den ur bruk t.ex. på grund av underhåll, uppdatering, tekniska problem eller andra orsaker. Lantmäteriverket strävar efter att om möjligt ge förhandsinformation om avbrott i E-tjänsten på E-tjänstens webbsidor eller annat lämpligt sätt. Lantmäteriverket ansvarar inte för avbrott i användningen som beror på problem eller brister hos producenten av identifieringslösningen eller ett instrument som anslutits till den.

Lantmäteriverket kan när som helst förändra E-tjänsten eller dess innehåll, förhindra åtkomst till dessa eller upphöra med E-tjänsten. Lantmäteriverket strävar efter att om möjligt ge förhandsinformation om förändringar i E-tjänsten på E-tjänstens webbsidor eller annat lämpligt sätt. Ändringarna träder i kraft genast när de har genomförts.

E-tjänsten och dess delar samt tillgängliga utdrag och intyg visas som sådana. Lantmäteriverket ansvarar inte för fel eller brister i dessa eller för direkta eller indirekta skador som de orsakar Användaren eller tredje part, såvida något annat inte följer av tvingande lagstiftning. Lantmäteriverket ansvarar inte heller i övrigt för direkta eller indirekta skador som användning eller förhindrad användning av E-tjänsten orsakar.

5. Användarens skyldigheter och ansvar

Användaren är skyldig att använda E-tjänsten enligt dessa Användningsvillkor, gällande lagstiftning, myndighetsföreskrifter och Lantmäteriverkets anvisningar.

Användaren ansvarar för de egna enheternas, programvarornas och kommunikationsförbindelsernas funktion och säkerhet vid användning av E-tjänsten. Det är otillåtet att använda E-tjänsten för andra ändamål än de som avses i dessa Användningsvillkor eller med andra än sedvanliga enheter, programvaror och förbindelser.

Köpvittnet i egenskap av Användare förstår att hen i E-tjänsten skickar meddelandet om fastighetsöverlåtelse på eget ansvar och den till meddelandet eventuellt bifogade lagfartsansökan på överlåtelsemottagarens ansvar (17 § i förvaltningslagen och 8 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet). Köpvittnet i egenskap av Användare fungerar endast som bud vid förmedlingen av överlåtelsemottagarens lagfartsansökan till Lantmäteriverket. Lagfartssökanden ansvarar för betalningen av en eventuell överlåtelseskatt.

E-tjänsten eller tillgängliga utdrag och intyg kan innehålla personuppgifter. Användaren ansvarar för att hen använder dessa personuppgifter endast för sådana godtagbara ändamål som avses i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och annan gällande dataskyddslagstiftning. Personuppgifter får inte användas för direktmarknadsföring, opinionsundersökningar eller marknadsundersökningar och inte för handlingar eller verksamhet som strider mot integritetsskyddet.

Om Användaren använder E-tjänsten i strid med dessa Användningsvillkor, kan Lantmäteriverket spärra eller begränsa användningen av E-tjänsten för Användarens del. Användaren bär det fullständiga ansvaret för skador som Lantmäteriverket eller tredje part orsakas av att E-tjänsten eller delar av den eller utdrag eller intyg från den används i strid med Användningsvillkoren.

6. Immateriella rättigheter

Rättigheterna till E-tjänsten och dess material inklusive upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter innehas av Lantmäteriverket eller tredje part. Dessa rättigheter överförs inte mellan parterna i E-tjänsten eller genom att E-tjänsten används.

Handlingar som Användaren skickar via E-tjänsten blir sådana handlingar som avses i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Myndighetshandlingarna är enligt lagstadgade grunder antingen offentliga eller sekretessbelagda. Lantmäteriverket är skyldig att tillhandahålla information om handlingar som överförts till det elektroniska arkivet enligt bestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Användaren har inte rätt att göra E-tjänsten eller en del av den tillgänglig för allmänheten genom att sprida eller visa den offentligt eller framställa exemplar av den utan ett på förhand givet tillstånd från Lantmäteriverket. Användaren har rätt att lägga ut en länk till E-tjänstens huvudsida på sin webbplats. Namnet på Lantmäteriverkets e-tjänst ska visas i anslutning till länken. Länken ska öppna E-tjänsten i ett tomt webbläsarfönster utan ramar. Annan typ av länkning är inte tillåten.

Utdrag och intyg samt kartor som tillhandahålls via E-tjänsten får användas inom köpvittnets i egenskap av Användare egen köpvittnesvdrksamhet och i skötseln av ett fastighetsärende för organisationens i egenskap av Användare egen del. Fastighetsuppgifter som kan läsas i E-tjänsten är endast avsedda för kontroll av organisationens i egenskap av Användare egna fastighetsuppgifter. Dessa fastighetsuppgifter får inte överlåtas eller föras vidare och inte heller utnyttjas gentemot tredje part. Med fastighetsuppgifter som kan läsas i E-tjänsten kan man inte visa organisationens i egenskap av Användare äganderätt eller annan rätt till en fastighet. För detta ändamål måste man i stället använda tillgängliga utdrag och intyg från E-tjänsten.

7. Behandling av personuppgifter

I E-tjänsten behandlar Lantmäteriverket Användarnas och deras representanters personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning och övrig gällande dataskyddslagstiftning för att sköta myndighetsuppgifter. Lantmäteriverket använder personuppgifter som berör Användare och deras representanter för fakturering och myndighetskommunikation.

Personuppgifter som berör Användare och deras representanter ingår i Lantmäteriverkets register över kundförhållanden. En beskrivning av behandlingen av den registrerades personuppgifter i registret över kundförhållanden finns på Lantmäteriverkets webbplats.

Lantmäteriverket lämnar inte ut de personuppgifter om Användare och deras representanter som behandlas i E-tjänsten till tredje part, såvida utlämningen inte är nödvändig med stöd av tvingande lagstiftning eller domstols- eller myndighetsbeslut. Lantmäteriverket översänder inte personuppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8. Tillämplig lag och meningsskiljaktigheter

På E-tjänsten och användningen av den tillämpas finsk lag med undantag för internationella lagvalsregler.

Avsikten är att meningsskiljaktigheter om användning av E-tjänsten i första hand ska lösas genom förhandlingar mellan Lantmäteriverket och Användaren. Om en meningsskiljaktighet inte kan lösas förhandlingsvägen, avgörs den vid Helsingfors tingsrätt som första rättsinstans.