Hyppää pääsisältöön

Maanmittauslaitoksen sähköisen asiointipalvelun organisaatioasiakkaiden käyttöehdot

1. Yleistä

Maanmittauslaitos tarjoaa sähköistä asiointipalvelua organisaatioille osoitteessa Maanmittauslaitoksen asiointipalvelun (organisaatiot) (jäljempänä ”Asiointipalvelu”). Asiointipalvelussa organisaatiokäyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) voi

  • tutustua kiinteistöjen perustietoihin; 
  • ostaa mistä tahansa kiinteistöstä tai kirjaamisvelvollisuuden alaisesta kirjatusta käyttö- tai vuokraoikeudesta erilaisia otteita ja todistuksia;
  • tehdä kiinteistönluovutusilmoituksen sekä toimia lähettinä ja välittää lainhuutohakemuksen luovutuksensaajan puolesta Maanmittauslaitokselle 
  • ostaa Maanmittauslaitoksen perus- ja maastokarttoja tai tilata karttatuloste haluamastasi alueesta siten kuin jäljempänä kohdissa 2.1 - 2.4 on esitetty. 

Asiointipalveluun lisätään uusia palveluita vaiheittain. Tällä hetkellä Asiointipalvelu on käytössä ainoastaan kaupanvahvistajille, joten Käyttäjänä voi tällä hetkellä olla ainoastaan kaupanvahvistajista annetun lain (573/2009) 8 §:ssä tarkoitetussa kaupanvahvistajarekisterissä oleva kaupanvahvistaja.

Käyttäjän tulee lukea huolellisesti nämä käyttöehdot (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Käyttämällä Asiointipalvelua Käyttäjä ilmoittaa lukeneensa Käyttöehdot ja hyväksyvänsä ne itseään sitoviksi.

Maanmittauslaitos voi koska tahansa muuttaa näitä Käyttöehtoja. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

2. Sisältö

2.1 Kiinteistöt

Asiointipalvelun ”Kiinteistöt”-osiossa voi tutustua kiinteistöjen tietoihin.

Kiinteistöjen osalta palvelussa on nähtävissä kiinteistön perustiedot, kuten kiinteistötunnus ja nimi, sijaintikunta, kiinteistön sijainti kartalla, muodostumistoimenpiteen arkistoviite, rekisteröintipäivä sekä pinta-ala. ”Kiinteistöt” -osiossa voidaan myös ostaa jäljempänä kohdassa 2.2 lueteltuja erilaisia otteita ja todistuksia kiinteistöistä ja kirjatuista kirjaamisvelvollisuuden alaisista käyttö- ja vuokraoikeuksista. 

Edellä kiinteistöllä tarkoitetaan myös kiinteistön määräalaa, kiinteistöjen yhteistä aluetta ja sen määräalaa sekä yhteisalueosuutta. 

2.2 Otteiden ja todistusten ostaminen

Asiointipalvelun ”Kiinteistöt"-osiossa voidaan kohdassa 2.1 selostetun lisäksi ostaa erilaisia otteita ja todistuksia kiinteistöistä ja kirjaamisvelvollisuuden alaisista kirjatuista käyttö- tai vuokraoikeuksista. Otteiden tilaus- ja toimitusehdot ovat saatavilla Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta.

Otteita voi ostaa hakemalla haluttu kohde kyseessä olevalla kiinteistö-, määräala- tai laitostunnuksella. Tällöin palvelussa näytettään valitusta kohteesta ostettavissa olevat otteet ja todistukset, joita ovat: 

  • Lainhuutotodistus
  • Rasitustodistus
  • Kiinteistörekisteriote
  • Kiinteistörekisterin karttaote
  • Vuokraoikeustodistus

Edellä mainitut otteet ja todistukset eivät sisällä henkilötunnuksia ja osoitteita. Otteet ja todistukset ovat ostettavissa sekä suomen- että ruotsinkielisinä.

Huomioitavaa on, että kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä annettavasta tietopalvelusta annetun lain (453/2002) 6 §:n 3 momentin nojalla Käyttäjällä (kaupanvahvistajalla) on oikeus saada teknisen käyttöyhteyden avulla tietoja kiinteistötietojärjestelmästä. Edellä mainittuna teknisenä yhteytenä tarjotaan Maanmittauslaitoksen Kiinteistötietopalvelua, joka löytyy Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta. 

2.3 Kiinteistönluovutusilmoituksen tekeminen

2.3.1 Yleistä

Kiinteistönluovutusilmoituksen tekemisestä ja ilmoitukseen merkittävistä tiedoista on säädetty kaupanvahvistajista annetun lain (573/2009) 6 §:ssä. Säännöksen 1 momentin nojalla kaupanvahvistajan on ilmoitettava viipymättä luovutuksen vahvistamisesta Maanmittauslaitokselle ja kunnalle, jonka alueella luovutuksen kohde sijaitsee. 

Kaupanvahvistajista annetun valtioneuvoston asetuksen (734/2009) 5 §:ssä täsmennetään edellä mainittua säännöstä. Asetuksen 5 §:n 2 momentin nojalla kaupanvahvistajan on tehtävä ilmoitus sähköisesti kahden vuorokauden kuluessa luovutus- tai muun saantokirjan vahvistamisesta. Kaupanvahvistaja voi tehdä ilmoituksen kirjeitse tai telekopiona vain erittäin painavasta syystä. 

Asiointipalvelussa voidaan tehdä kaupanvahvistajista annetuissa lain 6 §:ssä ja kaupanvahvistajista annetussa valtioneuvoston asetuksen 5 §:ssä tarkoitettu kiinteistönluovutusilmoitus sähköisesti. Asiointipalvelu huolehtii ilmoituksen lähettämisestä sekä Maanmittauslaitokselle että kunnille.

Kiinteistönluovutusilmoituksen tiedot muodostavat saantoesityksen tulevalle luovutuksen saajan lainhuudolle. Sen mukana toimitettava luovutuskirja menee automaattisesti Maanmittauslaitoksen arkistoon. Sen vuoksi luovutuskirjojen ja muiden asiakirjojen skannaamisen laatuun tulee kiinnittää huomiota. Luovutuksen kohteen ominaisuutta koskevien tietojen oikeellisuus on tärkeää kiinteistöjen kauppahintatilaston oikeellisuuden varmistamiseksi. 

Asiointipalvelu hakee kiinteistönluovutusilmoituksen pohjaksi osan ilmoitettavista tiedoista suoraan kaupanvahvistajista annetun lain 8 §:ssä tarkoitetusta kaupanvahvistajarekisteristä, kiinteistörekisterilaissa (392/1985) tarkoitetusta kiinteistörekisteristä, maakaaren (540/1995) 7 luvussa tarkoitetusta lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä, henkilötietoja väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009) tarkoitetusta väestötietojärjestelmästä ja yritysten ja yhteisöjen tietoja yritys- ja yhteisötietojärjestelmälaissa (244/2001) tarkoitetusta yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä. 

Kaupanvahvistajarekisteristä haetaan Käyttäjänä olevan kaupanvahvistajan tiedot.  Kiinteistörekisteristä haetaan luovutuksen kohde. Väestötietojärjestelmästä haetaan luovutuksen osapuolina olevien suomalaisten henkilöiden henkilötunnukset ja nimet sekä yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä yritys- ja yhteisötietojärjestelmään rekisteröityjen yritysten ja yhteisöjen tiedot. 

Osa tiedoista on pakollisia, jolloin Asiointipalvelussa ei pääse eteenpäin, ennen kuin on annettu puuttuvat tai oikeat tiedot. 

Kaupanvahvistajailmoitus lähetetään Asiointipalvelun kautta lähettäjän omalla vastuulla (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003, 8 §).

2.3.2 Ilmoituksen sisältö ja sen tekeminen

Ilmoitukseen on syötettävä luovutuksen perustiedot, luovutuksen kohteet ja osapuolet, luovutuksen ominaisuudet, muut tiedot sekä kaupanvahvistajan tiedot siten kuin kiinteistönluovutusilmoituksen täyttöohjeessa on selostettu.

Edellä mainittujen tietojen ilmoittamisessa on huomioitava seuraavat asiat:

Kaupanvahvistajista annetun lain 6 §:n 2 mom. 1 kohdan nojalla kaupanvahvistajalla on velvollisuus ilmoittaa mm. luovutuksen osapuolten kansalaisuus. Mikäli luovutuksen saajana on ulkomaalainen henkilö tai yritys tai yhteisö, kyseinen osapuoli tulee ilmoittaa kohdassa ”Lisää saaja, jolla ei ole suomalaista henkilö- tai Y-tunnusta”. Ulkomaalainen henkilö tulee ilmoittaa tällä tavoin, vaikka hänellä olisi suomalainen henkilötunnus. Mikäli kyseessä on Suomen ja jonkin muun valtion kaksoiskansalainen, ilmoitetaan kyseinen henkilö käyttämällä suomalaista henkilötunnusta.

Mikäli luovutuksensaajia on useita, luovutettava määräosa tulee jakaa saajien kesken pääluvun mukaan, mikäli luovutuskirjassa ei ole muuta sovittu (laki eräistä yhteisomistussuhteista 180/1958 2 §:n 1 mom. sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annettu asetus 960/1996, 5 § 3 mom.). Määräosa ilmoitetaan aina suhteessa koko kiinteistöön. 

Mikäli samalla luovutuskirjalla (joka sisältää ainoastaan yhtä luovutustyyppiä, kuten kauppa) on luovutettu useampia kohteita, tulee kaikki kohteet ilmoittaa samalla kiinteistönluovutusilmoituksella. Mikäli samassa luovutuskirjassa on tehty useampia luovutuksia esimerkiksi siten että jonkun saajan osalta kyse on esimerkiksi kaupasta ja toisen saajan osalta lahjasta, kummastakin luovutuksesta on tehtävä oma kaupanvahvistajan ilmoitus luovutuksittain.

Mikäli luovutuksensaajan pyynnöstä lainhuutohakemus toimitetaan lähettinä toimivan Käyttäjän välityksellä Maanmittauslaitokselle, menetellään, kuten jäljempänä kohdassa 2.3.3 on todettu. Mikäli Käyttäjä ei ole sopinut luovutuksensaajan kanssa, että Käyttäjä toimisi lähettinä luovutuksensaajan lainhuutohakemuksen toimittamisessa Maanmittauslaitokselle, Lainhuudon hakemista koskevassa kohdassa tulee valita ”Ei”. Tässä tapauksessa luovutuksensaajan tulee hakea lainhuutoa erikseen. Maakaaren 11 luvun 1 §:n 2 momentin nojalla lainhuutoa on haettava kuuden kuukauden kuluessa luovutuskirjan tai muun saannon perusteena olevan asiakirjan tekemisestä. 

Lopuksi kiinteistönluovutusilmoitukseen tulee liittää liitteet. 

Kaupanvahvistajista annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan Ilmoitukseen tulee liittää jäljennös tai muu tallenne luovutuskirjasta. Kaupanvahvistajista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n 3 momentin nojalla kaikista vahvistetuista kiinteistön ja määräalan luovutuksista tai määräalan pidätyksistä kaupanvahvistajan on toimitettava jäljennös tai muu tallenne luovutuskirjasta ja sen liitteenä mahdollisesti olevasta kartasta Maanmittauslaitokselle. Jäljennös luovutuskirjasta karttoineen voidaan toimittaa myös sähköisesti. 

Asiointipalvelussa jäljennös luovutuskirjasta, mahdollisista siihen liittyvistä valtakirjoista sekä mahdolliset määräalojen kartat toimitetaan sähköisesti. Edellä mainitut asiakirjat tulee tallentaa yhtenä pdf-tiedostona. 

Erillisessä kohdassa voidaan liittää luovutuksensaajan lainhuutohakemukseen kauppahinnan maksukuitti, mikäli sellainen on saatavilla. Kauppahinnan maksukuitti tarvitaan lainhuutohakemuksen liitteeksi silloin, kun kauppakirjan mukaan omistusoikeuden siirtyminen tai pysyminen on riippuvainen kauppahinnan maksusta (kauppakirjassa on maakaaren 2 luvun 2 §:n mukainen purkava tai lykkäävä ehto). Kauppahinnan maksukuitti -kohtaan voidaan liittää myös muuhun saantokirjaan kuin kauppakirjaan liittyvä maksukuitti silloin, kun omistusoikeuden siirtyminen tai pysyminen on riippuvainen tietyn maksun suorittamisesta.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 10 §).
    
Kuten edellä kohdassa 2.3.1 on todettu, kaupanvahvistajailmoituksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Lainhuutohakemuksen osalta Käyttäjä toimii ainoastaan lainhuudon hakijan lähettinä, joten vastuu lainhuutohakemuksen lähettämisestä on lainhuudon hakijalla (Hallintolaki 17 § ja laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnasta 8 §). 

Käyttäjällä ja luovutuksen saajalla on hallintolain 17 §:n 2 momentin perusteella oikeus saada Maanmittauslaitokselta todistus asiakirjan kirjaamisesta tai muusta rekisteröinnistä. Tällaista todistusta voidaan pyytää Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta.

Mikäli ilmoitettuja tietoja tulee korjata tai täydentää, tulee lähettää korjauspyyntö osoitteeseen rekisteriasiat(at)maanmittauslaitos.fi.

2.3.3 Lainhuudon hakeminen

Kiinteistönluovutusilmoituksen yhteydessä on mahdollisuus valita, että luovutuksensaajan lainhuutohakemus toimitetaan luovutuksensaajan pyynnöstä Maanmittauslaitokselle lähettinä toimivan Käyttäjän välityksellä kiinteistönluovutusilmoituksen yhteydessä. Tämä tapahtuu valitsemalla lainhuudon hakemista koskevassa kohdassa ”Kyllä” sekä täyttämällä kohdassa pyydetyt tiedot. 

Tällöin Käyttäjä vakuuttaa, että he ovat sopineet kaikkien luovutuksensaajien kanssa siitä, että Käyttäjä toimittaa lähettinä luovutuksensaajien lainhuutohakemuksen Maanmittauslaitokselle kiinteistönluovutusilmoituksen yhteydessä. Kiinteistönluovutusilmoituksen yhteydessä ei voi toimittaa lainhuutohakemusta Maanmittauslaitokselle ainoastaan osaan luovutuksen kohteista, vaan ainoastaan kaikkiin kohteisiin. 

Maakaaren 6 luvun 1 § pykälän 2 momentin mukaan lainhuutohakemus on tehtävä kirjallisesti ja hakijan tai hakemuksen laatijan on se allekirjoitettava. Vaatimuksen kirjallisesta muodosta täyttää sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 9 §:n 1 momentin perusteella viranomaiselle toimitettu sähköinen asiakirja. Saman pykälän 2 momentin mukaan viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta, asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa. Viranomainen voi kuitenkin määrätä valtakirjan toimitettavaksi, jos viranomaisella on aihetta epäillä asiamiehen toimivaltaa tai sen laajuutta. 

Maakaaren 6 luvun 2 §:n perusteella lainhuutohakemus on esitettävä taikka toimitettava postitse tai lähetin välityksellä kirjaamisviranomaiselle. Asiointipalvelun osalta on katsottu, että Käyttäjä toimii lainhuudon hakijan lähettinä lainhuutohakemuksen toimittamisessa Maanmittauslaitokselle. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että hän toimii lainhuudon hakijan hakemuksen lähettinä. Lainhuutohakemuksen toimittaminen Maanmittauslaitokselle lähetin välityksellä tapahtuu tällöin lähettäjänä olevan lainhuudon hakijan vastuulla (Hallituksen esitys Eduskunnalle hallintolaiksi ja laiksi hallintolainkäyttölain muuttamisesta, HE 72/2002, s. 75 §). 

Käyttäjä vakuuttaa antaneensa lainhuudon hakijalle ohjeet lainhuudon hakemiseen liittyen sekä ns. yhteystietolomakkeen lainhuudonhakijan täytettäväksi. Käyttäjän tulee ilmoittaa Asiointipalvelussa lainhuudon hakemisen yhteydessä täytettävät tiedot lainhuudonhakijan täyttämän yhteystietolomakkeen mukaisesti. 

Lainhuudon hakemisesta peritään kulloinkin voimassa olevassa Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa säädetty maksu. 

Jokaisen vastikkeellisen luovutuksen luovutuksensaajan on tehtävä henkilökohtainen varainsiirtoveroilmoitus Verohallinnolle sekä varainsiirtovelvollisten lainhuudon hakijoiden on suoritettava henkilökohtaisesti varainsiirtovero. Kiinteistön luovutuksessa vero on 4 prosenttia kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta (varainsiirtoverolaki 931/1999 6 § 1 mom.).  

Luovutuksensaajan on varainsiirtoverolain (931/1996) 7 §:n nojalla suoritettava varainsiirtovero viimeistään lainhuutoa haettaessa. Varainsiirtoverolain 29 §:n nojalla lainhuutoa haettaessa hakijan on esitettävä selvitys veron suorittamisesta ja muu tarpeellinen selvitys veron määrään vaikuttavista seikoista. Veron suorittamisesta ei tarvitse esittää selvitystä, jos kirjaamisviranomainen on saanut sitä koskevan tiedon Verohallinnolta. Varainsiirtoverolain 30 §:n mukaan verovelvollisen on veron suorittamiselle säädetyssä määräajassa ilmoitettava kiinteistön luovutuksesta Verohallinnolle luovutuksen kohde, osapuolet, kauppahinta, luovutuksesta suoritettavan veron määrä ja muut Verohallinnon määräämät tiedot. Edellä mainitut tarkoittavat sitä, että mikäli varainsiirtovelvollinen lainhuudon hakija on maksanut varainsiirtoveron oikeamääräisenä ja antanut asianmukaisen varainsiirtoveroilmoituksen lainhuutohakemukseen ei tarvitse liittää kuittia tai muutakaan selvitystä maksetusta varainsiirtoverosta. Tarkemmat ohjeet varainsiirtoveron maksamiseen ja veroilmoituksen antamiseen löytyvät Verohallinnon sivuilta osoitteesta www.vero.fi/henkiloasiakkaat/asuminen/varainsiirtovero/ tai OmaVero-palvelusta.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 10 §). Kirjaamisasia tulee vireille, kun hakemus on esitetty tai toimitettu kirjaamisviranomaiselle Maakaari 6 luku 3 § 1 mom.). Vireille tulleesta hakemuksesta tehdään viipymättä merkintä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin (Maakaari 6 luku 3 § 3 mom.). 

2.4 Karttojen ostaminen

Asiointipalvelun Osta karttoja -osiossa voidaan ostaa Maanmittauslaitoksen perus- ja maastotietokarttoja tai tilata oma kartta halutulta alueelta. Karttojen tilaus- ja toimitusehdot ovat saatavilla Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta.

3.  Asiointipalveluun tunnistautuminen ja palveluiden maksullisuus

Asiointipalveluun kirjaudutaan vahvaa tunnistusmenetelmää käyttäen Suomi.fi-tunnistuspalvelun kautta. Tunnistautumistavaksi voi valita verkkopankkitunnistautumisen, mobiilivarmenteen tai vaihtoehtoisesti voi käyttää virkakorttia. Kirjautumisen yhteydessä Asiointipalvelu tarkistaa, että kirjautuja on kaupanvahvistajarekisteriin merkitty kaupanvahvistaja. 

Osa Asiointipalvelun palveluista on maksullisia. Maksullisuudesta ilmoitetaan kunkin palvelun yhteydessä sekä Maanmittauslaitoksen hinnastossa. Käyttäjä maksaa maksullisesta palvelusta henkilökohtaisella sähköisellä maksuvälineellä. Käyttäjä vastaa omilla maksuvälineillään Asiointipalvelussa tapahtuvista maksuista.

4. Maanmittauslaitoksen velvollisuudet ja vastuu

Maanmittauslaitos vastaa siitä, että Asiointipalvelun käytössä ja Asiointipalveluun liittyvässä tiedonsiirrossa käytetyt suojaus- ja salausmenettelyt turvaavat luottamuksellisen viestin suojan ja täyttävät muutoinkin voimassaolevan lainsäädännön vaatimukset.

Asiointipalvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä päivittäin klo 1.00 - 23.00. Maanmittauslaitos voi ottaa Asiointipalvelun tai sen osan pois käytöstä esimerkiksi huoltotöiden, päivitysten, teknisten ongelmien tai muiden syiden vuoksi. Maanmittauslaitos pyrkii mahdollisuuksien mukaan tiedottamaan Asiointipalvelua koskevista käyttökatkoista etukäteen Asiointipalvelun verkkosivuilla tai muulla sopivalla tavalla. Maanmittauslaitos ei vastaa käyttökatkoista, jotka johtuvat tunnistusratkaisun tuottajan tai siihen liitetyn välineen ongelmista tai puutteista.

Maanmittauslaitos voi koska tahansa muuttaa Asiointipalvelua tai sen sisältöä, estää pääsyn niihin tai lopettaa Asiointipalvelun. Maanmittauslaitos pyrkii mahdollisuuksien mukaan tiedottamaan Asiointipalvelua koskevista muutoksista etukäteen Asiointipalvelun verkkosivuilla tai muulla sopivalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

Asiointipalvelu ja sen osat sekä Asiointipalvelusta saatavat otteet ja todistukset esitetään sellaisina kuin ne ovat. Maanmittauslaitos ei vastaa niihin sisältyvistä virheistä tai puutteista tai niistä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Maanmittauslaitos ei vastaa muutoinkaan Asiointipalvelun käytöstä tai käytön estymisestä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. 

5. Käyttäjän velvollisuudet ja vastuu

Käyttäjä on velvollinen käyttämään Asiointipalvelua näiden Käyttöehtojen, voimassaolevan lainsäädännön, viranomaismääräysten ja Maanmittauslaitoksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Käyttäjä vastaa niiden laitteiden, ohjelmistojen sekä viestintä- ja tietoliikenneyhteyksien toimivuudesta ja turvallisuudesta, joilla hän käyttää Asiointipalvelua. Asiointipalvelun muu kuin tavanomaisiin tarkoituksiin, kaupanvahvistajailmoituksen tekemiseen sekä tavanomaisilla laitteilla, ohjelmistoilla ja yhteyksillä tapahtuva käyttö on kielletty. 

Käyttäjä ymmärtää, että hän lähettää Asiointipalvelussa lähettävän kiinteistönluovutusilmoituksen omalla vastuulla ja siihen mahdollisesti liitetyn luovutuksensaajan lainhuutohakemuksen luovutuksensaajan vastuulla, (Hallintolaki 17 § ja laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnasta 8 §). Käyttäjä toimii ainoastaan lähettinä luovutuksensaajan lainhuutohakemuksen toimittamisessa Maanmittauslaitokselle. Lainhuudon hakija vastaa mahdollisesta varainsiirtoveron maksamisesta.

Asiointipalveluun tai Asiointipalvelusta saataviin otteisiin tai todistuksiin saattaa sisältyä henkilötie-toja. Käyttäjä vastaa siitä, että hän käyttää näitä henkilötietoja vain Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (EU:n yleinen tietosuoja-asetus) mukaiseen tietosuojalainsäädännön mukaiseen hyväksyttävään tarkoitukseen. Henkilötietoja ei saa käyttää suoramarkkinointiin, mielipidetutkimukseen tai markkinatutkimukseen tai yksityisyyden suojaa loukkaavaan tekoon tai toimintaan.

Mikäli Käyttäjä käyttää Asiointipalvelua näiden Käyttöehtojen vastaisesti, Maanmittauslaitos voi sulkea tai rajoittaa Asiointipalvelun käyttöä kyseiseltä Käyttäjältä. Käyttäjä vastaa Asiointipalvelun tai sen osan tai Asiointipalvelusta saatujen otteiden tai todistusten näiden Käyttöehtojen vastaisesta käytöstä Maanmittauslaitokselle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti.

6. Immateriaalioikeudet

Asiointipalveluun ja palveluun sisältyviin aineistoihin liittyvät oikeudet mukaan lukien tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Maanmittauslaitokselle tai kolmannelle osapuolelle. Asiointipalvelussa tai Asiointipalvelun käyttämisellä ei siirretä näitä oikeuksia osapuolten välillä.

Käyttäjän Asiointipalvelun kautta toimittamista asiakirjoista tulee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) tarkoitettuja asiakirjoja. Asiakirjat ovat laissa säädetyin perustein joko julkisia tai salassa pidettäviä. Maanmittauslaitos on velvollinen antamaan sähköiseen arkistoon siirretyistä asiakirjoista tietoa siten kuin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään. 

Käyttäjällä ei ole oikeutta saattaa Asiointipalvelua tai sen osaa yleisön saataville levittämällä, esittämällä tai näyttämällä se julkisesti eikä myöskään tallentaa tai valmistaa siitä kappaleita ilman Maanmittauslaitoksen etukäteen antamaa lupaa. Käyttäjällä on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Asiointipalvelun pääsivulle. Linkin yhteydessä pitää näkyä Maanmittauslaitoksen Asiointipalvelun nimi. Linkin kautta Asiointipalvelun tulee aueta selaimen tyhjään ikkunaan ilman kehyksiä. Muunlainen linkittäminen on kielletty.

Asiointipalvelusta saatavia otteita ja todistuksia sekä karttoja voidaan käyttää kaupanvahvistustoiminnassa. Näitä kiinteistötietoja ei saa luovuttaa tai siirtää edelleen eikä niitä saa hyödyntää suhteessa kolmanteen osapuoleen.

7. Henkilötietojen käsittely

Maanmittauslaitos käsittelee Asiointipalvelussa Käyttäjiä koskevia henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja muun voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti viranomaistehtävien hoitamista varten. Käyttäjiä koskevia henkilötietoja käytetään Maanmittauslaitoksessa laskuttamiseen ja viranomaisviestintään.

Käyttäjiä koskevat henkilötiedot kuuluvat Maanmittauslaitoksen asiakassuhderekisteriin. Asiakassuhderekisterin seloste rekisteröidyn henkilötietojen käsittelystä on saatavilla Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta.

Maanmittauslaitos ei luovuta Asiointipalvelussa käsiteltäviä, Käyttäjiä koskevia henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, ellei luovuttaminen ole välttämätöntä pakottavan lainsäädännön tai tuomioistuimen tai viranomaisen määräyksen perusteella. Maanmittauslaitos ei siirrä henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Asiointipalveluun ja sen käyttöön sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta kansainvälisiä lainvalintasäännöksiä.

Asiointipalvelun käyttöä koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Maanmittauslaitoksen ja Käyttäjän välillä neuvotteluteitse. Jos erimielisyyttä ei saada neuvotteluteitse ratkaistua, erimielisyyden ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeus.