Hoppa till huvudinnehåll

Skriftlig allmän fullmakt

Det är möjligt att använda Fastighetsöverlåtelsetjänsten med stöd av en allmän fullmakt. Då lagras uppgifter om de personer som representerar organisationen enligt en på förhand given fullmakt. Detta är nödvändigt i fall där representanterna inte finns i handelsregistret (exempelvis kommuner och andra myndigheter, föreningar, stiftelser).

En allmän fullmakt är inte samma sak som att lagra en förvaltningsstadga. Med stöd av en allmän fullmakt lagras inga lagstadgade firmatecknare i systemet. En av de befullmäktigade undertecknar handlingen i Fastighetsöverlåtelsetjänsten. En skriftlig allmän fullmakt beviljar en allmän rätt att använda Fastighetsöverlåtelsetjänsten på organisationens vägnar.

Den befullmäktigades rättigheter

En allmän fullmakt ger den befullmäktigade omfattande rättigheter att uppgöra utkast och/eller underteckna fastighetsöverlåtelsehandlingar på organisationens vägnar:

  • Att underteckna överlåtelsehandlingar som gäller fastigheter och arrenderätter som organisationen äger i egenskap av säljare eller köpare
  • Att uppgöra föravtal
  • Att ansöka om inteckning på fastigheter eller arrenderätter som organisationen äger
  • Att överföra elektroniska pantbrev som innehas av organisationen
  • Att på organisationens vägnar ingå förbindelser som berör säkerheter i anslutning till överlåtelser
  • Att underteckna arrendeavtal
  • Att underteckna ändringar i arrendeavtal

En allmän fullmakt som ger firmateckningsrätt behövs också om organisationen använder utkasttjänsten för fastighetsöverlåtelse (på finska) som tjänsteleverantören erbjuder.

Det finns fyra mallar för allmän fullmakt:

En allmän fullmakt undertecknas av organisationens firmatecknare. Till fullmakten bifogas en ansökan om bifogande av allmän fullmakt till Fastighetsöverlåtelsetjänsten.

Lantmäteriverket lagrar användarrättigheterna till tjänsten enligt den allmänna fullmakten. För lagrande av allmän fullmakt tas en avgift ut enligt gällande prislista.

Den allmänna fullmakten och ansökan ska skickas till adressen:

kirjaamo@maanmittauslaitos.fi

eller

Lantmäteriverket
Registratorskontoret
PB 84
00521 Helsingfors

Fördjupande information om skriftliga allmänna fullmakter finns