Hoppa till huvudinnehåll

Skriftlig allmän fullmakt

Det är möjligt att använda Fastighetsöverlåtelsetjänsten med stöd av en allmän fullmakt. Då lagras uppgifter om de personer som representerar organisationen enligt en på förhand given fullmakt. Detta är nödvändigt i fall där representanterna inte finns i handelsregistret (exempelvis kommuner och andra myndigheter, föreningar, stiftelser).

En allmän fullmakt är inte samma sak som att lagra en förvaltningsstadga. Med stöd av en allmän fullmakt lagras inga lagstadgade firmatecknare i systemet. En av de befullmäktigade undertecknar handlingen i Fastighetsöverlåtelsetjänsten. En skriftlig allmän fullmakt beviljar en allmän rätt att använda Fastighetsöverlåtelsetjänsten på organisationens vägnar.

Den befullmäktigades rättigheter

En allmän fullmakt ger den befullmäktigade omfattande rättigheter att uppgöra utkast och/eller underteckna fastighetsöverlåtelsehandlingar på organisationens vägnar:

  • Att underteckna överlåtelsehandlingar som gäller fastigheter och arrenderätter som organisationen äger i egenskap av säljare eller köpare
  • Att uppgöra föravtal
  • Att ansöka om inteckning på fastigheter eller arrenderätter som organisationen äger
  • Att överföra elektroniska pantbrev som innehas av organisationen
  • Att på organisationens vägnar ingå förbindelser som berör säkerheter i anslutning till överlåtelser
  • Att underteckna arrendeavtal
  • Att underteckna ändringar i arrendeavtal

En allmän fullmakt som ger firmateckningsrätt behövs också om organisationen använder utkasttjänsten för fastighetsöverlåtelse (på finska) som tjänsteleverantören erbjuder.

Välj en mall för en allmän fullmakt och skicka ansökan för att lagra fullmakten

Välj den allmänna fullmakten som du behöver från mallarna nedan.

1. Uppgörande eller underteckning av överlåtelsehandlingar, ansökningar om inteckning, ansökningar om överföring av pantbrev och förbindelser:

2. Underteckning av sådana handlingar som nämns i punkt 1 samt underteckning av arrendeavtal och arrendeavtalsändringar:

Skicka den allmänna fullmakten och ansökan för lagring hos Lantmäteriverket. Den allmänna fullmakten undertecknas av organisationens firmatecknare. För kommuner och städer ska undertecknaren vara kommundirektör, stadsdirektör eller borgmästare. Alternativt lämna in beslutet av kommunfullmäktige/stadsfullmäktige om vem som får fullmakten och vem som får underteckna fullmakten. Observera att en skriftlig allmän fullmakt alltid ska undertecknas för hand.

Lantmäteriverket lagrar användarrättigheterna till tjänsten enligt den allmänna fullmakten och meddelar parterna när tjänsten kan användas.

För lagrande av en allmän fullmakt tas en avgift ut enligt den gällande prislistan. Avgiften debiteras per ansökan och kan omfatta lagring av flera fullmakter. En allmän fullmakt kan återtas utan avigft genom att meddela Lantmäteriverket om återtagandet.

Den allmänna fullmakten och ansökan (samt återtaganden) ska skickas till adressen:

kirjaamo@maanmittauslaitos.fi

eller

Lantmäteriverket
Registratorskontoret
PB 84
00521 Helsingfors

Fördjupande information om skriftliga allmänna fullmakter finns