Skriftlig allmän fullmakt

Det är möjligt att använda Fastighetsöverlåtelsetjänsten med stöd av en allmän fullmakt. Särskilt kommunerna behöver en allmän fullmakt, eftersom firmateckningsrätten innehas av olika personer från tid till tid och rättigheterna inte har skrivits in i myndigheternas register.

Det finns tre mallar för allmän fullmakt:

En allmän fullmakt undertecknas av organisationens firmatecknare. Parten lämnar in den allmänna fullmakten skriftligt per post till Lantmäteriverket. Till fullmakten bifogas en ansökan om bifogande av allmän fullmakt till Fastighetsöverlåtelsetjänsten.

Lantmäteriverket lagrar användarrättigheterna till tjänsten enligt den allmänna fullmakten. För lagrande av allmän fullmakt tas en avgift ut enligt gällande prislista.

Den allmänna fullmakten och ansökan ska skickas till adressen:

kirjaamo@maanmittauslaitos.fi

eller

Lantmäteriverket
Registratorskontoret
PB 84
00521 Helsingfors

Fördjupande information om skriftliga allmänna fullmakter finns