Väglagets beslut som ska antecknas i fastighetsdatasystemet

Med denna blankett kan du meddela Lantmäteriverket om väglagets beslut som gäller

 • fastställande eller upphävande av väglagets stadgar
 • grundande, sammanslagning, delning eller upplösning av väglag eller anslutning till väglag

Väglagets beslut träder i kraft när det har antecknats i fastighetsdatasystemet. Väglaget ansvarar för att meddelandet skickas.
 
Lantmäteriverket meddelar väglaget när anteckningen har gjorts.
 
Besluten arkiveras i Lantmäteriverkets arkiv.

Uppgifter om väglaget
Namnet och beteckningen på en fastighet som ligger vid vägen.
Det beslut som meddelandet gäller
Bifoga undertecknat protokoll och behövliga bilagor.
 • kopia av protokollet från den väglagsstämma i vilken stadgarna godkänts
 • de stadgar som godkänts vid stämman
 • kopia av protokollet från den väglagsstämma i vilken beslutet godkänts
 • karta över vägens utsträckning
 • kopia av protokollen från de väglagsstämmor i vilka beslutet godkänts
 • kopia av protokollet från den väglagsstämma i vilken anslutningsavtalet slutits och beslutet godkänts
 • karta över utsträckningen av den del som ansluts
 • kopia av protokollet från den väglagsstämma i vilken beslutet om indragning har fattats. I beslutet borde synas vilka fastigheter som fortsätter använda den indragna vägdelen.
 • karta över den vägdel som dras in
 • kopia av protokollet från den väglagsstämma i vilken beslutet godkänts
 • karta över vägarnas utsträckning
 • kopia av protokollet från den väglagsstämma i vilken beslutet godkänts. Om en enskild väg har flera vägdelar, ska det av protokollet framgå vägdelägarna för respektive vägdel efter upplösningen.
 • den senaste vägenhetsförteckningen
Enbart en fil.
Begränsning 10 MB.
Tillåtna filtyper: txt pdf ppt doc xls rtf tiff tif jpg jpeg png gif zip tgz meta tab tfw adf las xlsx docx ppsx pptx wmv laz.
Enbart en fil.
Begränsning 10 MB.
Tillåtna filtyper: txt pdf ppt doc xls rtf tiff tif jpg jpeg png gif zip tgz meta tab tfw adf las xlsx docx ppsx pptx wmv laz.
Enbart en fil.
Begränsning 10 MB.
Tillåtna filtyper: txt pdf ppt doc xls rtf tiff tif jpg jpeg png gif zip tgz meta tab tfw adf las xlsx docx ppsx pptx wmv laz.
Uppgiftslämnare

Jag försäkrar att väglagsstämmans beslut har vunnit laga kraft.
(Alternativt kan du bifoga lagakraftsbeviset från tingsrätten.)