Hoppa till huvudinnehåll

Väglagets beslut som ska antecknas i fastighetsdatasystemet

Med detta formulär kan du meddela väglagbeslut till Lantmäteriverket gällande

 • fastställande eller upphävande av väglagets stadgar
 • bildande, sammanslagning, anslutning, delning eller upphörande av väglag

Väglagets kontaktuppgifter behöver inte meddelas separat om kontaktuppgifterna finns i bilagorna till meddelandet om bildande av väglaget. Väglag behöver inte meddela beslut inom Ålands område.

Du kan skicka meddelandet om väglagets beslut även som en bilaga antingen per e-post eller via tjänsten Turvaviesti till adressen tiekunnat@maanmittauslaitos.fi. Kontrollera att bilagorna även innehåller väglagets och uppgiftslämnarens uppgifter.

Väglagets beslut träder i kraft när det har antecknats i fastighetsdatasystemet. Lantmäteriverket meddelar väglaget när anteckningen har gjorts.

Personuppgifter i fastighetsdatasystemet.

Uppgifter om väglaget
Väglagets officiella namn, till exempel Backändens väglag.
Namn på den väg som väglaget förvaltar. Om flera vägar hör till väglaget räcker det med att du anger namnet på en väg som väglaget förvaltar.
Namnet och beteckningen på en fastighet som ligger vid vägen.
Det beslut som meddelandet gäller
Bifoga undertecknat protokoll och nödvändiga bilagor. Om beslutet gäller sammanslagning av väglag behövs stämmoprotokoll från båda väglagen.
Bifoga till meddelandet
 • kopia av protokollet från den väglagsstämma i vilken stadgarna godkänts
 • de stadgar som godkänts vid stämman
Bifoga till meddelandet
 • kopia av protokollet från den väglagsstämma i vilken beslutet godkänts
 • karta över vägens utsträckning
Bifoga till meddelandet
 • en kopia av väglagstämmornas protokoll där beslutet om sammanslagning har godkänts
 • en kopia av det sammanslagna väglagets konstituerande mötesprotokoll
Bifoga till meddelandet
 • avtalet mellan väglaget och delägarna av den vägdel som ska anslutas om anslutning av väg eller vägdel till väglagsvägen
 • en kopia av protokollet från den väglagsstämma i vilken anslutningsavtalet slutits och beslutet godkänts
 • en karta över utsträckningen av den del som ansluts Märk ut punkterna där den vägdel som ska anslutas börjar och slutar samt vägdelen tydligt på kartan
Bifoga till meddelandet
 • kopia av protokollet från den väglagsstämma i vilken beslutet om indragning har fattats. I beslutet borde synas vilka fastigheter som fortsätter använda den indragna vägdelen.
 • karta över den vägdel som dras in
 • den senaste vägenhetsförteckningen
Bifoga till meddelandet
 • kopia av protokollet från den väglagsstämma i vilken beslutet godkänts
 • karta över vägarnas utsträckning
Bifoga till meddelandet
 • kopia av protokollet från den väglagsstämma i vilken beslutet godkänts. Om en enskild väg har flera vägdelar, ska det av protokollet framgå vägdelägarna för respektive vägdel efter upplösningen.
 • den senaste vägenhetsförteckningen
Bifoga till meddelandet
 • kopia av protokollet från den väglagsstämma i vilken beslutet godkänts.
Liitteet
Enbart en fil.
Begränsning 10 MB.
Tillåtna filtyper: pdf jpg.
Enbart en fil.
Begränsning 10 MB.
Tillåtna filtyper: pdf jpg.
Enbart en fil.
Begränsning 10 MB.
Tillåtna filtyper: pdf jpg.
Enbart en fil.
Begränsning 10 MB.
Tillåtna filtyper: pdf jpg.
Enbart en fil.
Begränsning 10 MB.
Tillåtna filtyper: pdf jpg.
Mera information för handläggaren.
Uppgiftslämnare