Hoppa till huvudinnehåll

Skadeståndsyrkande

Om du lidit av en sak- eller förmögenhetsskada som en följd av ett fel i en lantmäteriförrättning eller i ett av de register som Lantmäteriverket upprätthåller kan du yrka om skadestånd hos Lantmäteriverket. Skadeståndsyrkanden som berör andra sak- eller förmögenhetsskador samt alla skadeståndsyrkanden som berör personskador ska skickas till Statskontoret.

Skadeståndsyrkandet ska göras skriftligt. Anförande och behandling av ett skadeståndsyrkande hos Lantmäteriverket är avgiftsfritt. Om du vill kan du använda nedanstående blankett för att framställa skadeståndsyrkandet. Om du framställer yrkanden för någon annans räkning ska du bifoga de berörda parternas fullmakter.

Av skadeståndsyrkandet ska framgå vilken lantmäteriförrättning eller vilket fel i en registeranteckning som orsakat skadan, när felet har skett, när skadan har uppdagats samt beskrivningen av och eurobeloppet på den skada som felet har orsakat.

Avgörande i ärenden som berör skadeståndsyrkande ges i huvudsak inom tre månader räknat från den dag då det skriftliga skadeståndsyrkandet inkommit till Lantmäteriverket. Avgörandet kan inte överklagas genom besvär.

Skadeståndsyrkandet är ett offentligt dokument.

Den som yrkar på ersättning
Meddela din postadress om du inte vill få svar eller eventuella frågor angående ditt yrkande per e-post eller om du saknar en e-postadress.
Ersättningsyrkandets eurobelopp och eventuellt yrkande om ränta.
Utredning om vad som hänt, felet eller försummelsen. Utredning om den skada som uppstått och orsakerna till skadan och specificering av skadan och av eurobeloppen.
Namnet på den person som har fyllt i blanketten (klaganden själv eller ombudet).

Lantmäteriverket behandlar personuppgifter för att sköta myndighetsuppgifter. Du kan ta en titt på beskrivningar som berör behandling av personuppgifter.

Enbart en fil.
Begränsning 10 MB.
Tillåtna filtyper: pdf ppt doc xls jpg jpeg png xlsx docx pptx.
Enbart en fil.
Begränsning 10 MB.
Tillåtna filtyper: pdf ppt doc xls jpg jpeg png xlsx docx pptx.
Enbart en fil.
Begränsning 10 MB.
Tillåtna filtyper: txt pdf ppt doc xls rtf tiff tif jpg jpeg png gif zip tgz meta tab tfw adf las xlsx docx ppsx pptx wmv laz.
Enbart en fil.
Begränsning 10 MB.
Tillåtna filtyper: pdf ppt doc xls jpg jpeg png xlsx docx pptx.
Enbart en fil.
Begränsning 10 MB.
Tillåtna filtyper: pdf ppt doc xls rtf jpg jpeg png xlsx docx pptx.