Väglagets kontaktuppgifter

Det enklaste sättet att meddela om väglagets kontaktuppgifter eller ändringar i dem till Lantmäteriverket är nedanstående service.

Det är viktigt att väglagets kontaktuppgifter är tidsenliga. Vid Lantmäteriverket behövs dessa uppgifter när man tillkännager lantmäteriförrättningar inom vägens influensområde. Därtill behövs väglagens kontaktuppgifter t.ex. av kommuner, Skogscentralens regionenheter, NTM-centraler och transportentreprenörer.

Lantmäteriverket för register över enskilda vägar som förvaltas av väglag. I hela landet finns cirka 50 000 sådana vägar. Väglagens vägar tillgodoser vanligen jord- och skogsbrukets, bosättningens och fritidsbebyggelsens transportbehov.

Läget av de vägar som finns i registret för enskilda vägar anges på fastighetsregisterkartan. Av fastighetsregistret framgår inom vilka fastigheter enskilda vägarna befinner sig. Däremot upprätthålls uppgifter om vilka fastigheter eller andra användaren har rätt att använda vägen varken i fastighetsregistret eller i registret för enskilda vägar. Dessa uppgifter kan man få av väglaget.

Meddela om väglagets kontaktuppgifter

Namnet och beteckningen på en fastighet som ligger vid vägen.
Kontaktperson
Namnet för sysslomannen eller bestyrelseordföranden (samtliga förnamn).
Uppgiftslämnare

Kontaktuppgifter till uppgiftslämnaren.