Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetsutlåtande: Värderings- och ersättningsuppgifter

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen för Värderings- och ersättningsuppgifter. Lantmäteriverkets sakkunniga har bedömt hur webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven. Tillgänglighetsutlåtandet uppdaterades 28.12.2023.

Webbplatsen uppfyller inte ännu tillgänglighetskraven till alla delar

Webbplatsens tillgänglighet bedömdes 30.6.2021. I bedömningen konstaterades att webbplatsen ännu inte uppfyller tillgänglighetskraven till alla delar.

I det följande anges de problem med tillgängligheten som upptäcktes i bedömningen. Observationerna grundar sig på riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, WCAG 2.1. Efter observationerna står en nummerserie och en länk som anger vilken punkt i riktlinjerna som inte ännu uppfylls på webbplatsen (på finska).

Det finns fortfarande inte någon officiell översättning till svenska av WCAG 2.1. Därför finns kriterierna tills vidare endast på finska och engelska. Länkarna på denna sida om kriterierna går till W3C:s finska sidor.

Problem av stor betydelse för synligheten

 • I sidmenyn används inte etikett på knappen avsedd för öppnande av undermenyer. WCAG 1.1.1
 • Vissa bilder eller diagram saknar textalternativ och deras innehåll finns inte beskrivna i texten. WCAG 1.1.1
 • Vissa tabellers, förteckningars och rubrikers struktur kan inte bli automatiskt tydliggjord, till exempel med skärmläsare. WCAG 1.3.1
 • I vissa diagram används enbart färg för att förmedla information. WCAG 1.4.1

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för synligheten

 • Färgen på länkarna urskiljs inte tillräckligt tydligt från bakgrunden i brödtexten. WCAG 1.4.3
 • I vissa bilder och diagram ingår text som inte kan bli automatiskt tydliggjord. WCAG 1.4.5
 • Innehållet kan kräva horisontell skrollning i mobil enhet eller vid förstoring av vy i webbläsare. WCAG 1.4.10
 • Sökfältet kan vara svårt att urskilja från bakgrunden. WCAG 01-04-2011

Problem av stor betydelse för synligheten

 • Undermenyerna som ingår i sidmenyn kan vara krångliga att öppna med enbart tangentbord. WCAG 2.1.1

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för användningen

 • Länkarnas syfte framgår inte alltid av enbart länktexten, varvid till exempel länkförteckningar som skapas i skärmläsare kan vara svårtolkade. WCAG 2.4.9
 • På webbplatsen finns några punkter som ska aktiveras med mus och som har för liten klickyta. WCAG 2.5.5

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för driftssäkerheten

 • HTML-koden som används på webbplatsen är inte giltig till alla delar, men vid bedömningen upptäcktes inga problem på grund av detta. WCAG 4.1.1

Plan för korrigerande åtgärder på webbplatsen

Ovan nämnda problem som observerats på webbplatsen åtgärdas så fort som möjligt, dock senast 31.3.2024. Vid behov kan du begära material på webbplatsen i tillgänglig form.

Ge respons på tillgängligheten

Du kan ge respons på webbplatsens tillgänglighet eller begära material på webbplatsen i tillgänglig form med en webblankett eller genom att skicka en begäran per e-post till registratorskontoret@lantmateriverket.fi.

Vi besvarar dig så fort som möjligt, senast inom två veckor. Vid omfattande begäran om tillgänglighet har Lantmäteriverket rätt att förlänga svarstiden med två veckor. Om du är missnöjd med vårt svar eller inte har fått svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Problem med att använda tjänsten?