Tillgänglighetsutlåtande: Värderings- och ersättningsuppgifter

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen för Värderings- och ersättningsuppgifter. Lantmäteriverkets sakkunniga har bedömt hur webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven. Utlåtandet har uppdaterats 21.12.2021.

Tillgänglighetskraven uppfylls till stor del

Webbplatsens tillgänglighet bedömdes 31.7.2020. De tillgänglighetsbristerna som upptäcktes i bedömningen har delvis fixad den 15.12.2020. Efter dessa korrigerande åtgärder konstaterades det att webbplatsen till stor del uppfyller tillgänglighetskraven och att webbplatsen inte har betydande tillgänglighetsbrister.

I det följande anges de problem med tillgängligheten som upptäcktes i bedömningen. Observationerna grundar sig på riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, WCAG 2.1. Efter observationerna står en nummerserie och en länk som anger vilken punkt i riktlinjerna som inte ännu uppfylls på webbplatsen (på finska).

Det finns fortfarande inte någon officiell översättning till svenska av WCAG 2.1. Därför finns kriterierna tills vidare endast på finska och engelska. Länkarna på denna sida om kriterierna går till W3C:s finska sidor.

Problem av stor betydelse för synligheten

  • En del bilder saknar textmotsvarigheter. Detta kan orsaka problem när assisterande teknik, såsom skärmläsare, används på webbplatsen, eftersom bildernas innebörd inte framgår för användaren. WCAG 1.1.1
  • I vissa grafer används färg som enda särskiljande element, vilket kan orsaka problem för till exempel färgblinda. WCAG 1.4.1

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för synligheten

  • Innehållet har formateringsfel på några ställen. Till exempel finns där tomma rubriker och tabeller utan tabellmärkning, vilket kan orsaka problem när webbplatsen används med assisterande teknik, såsom skärmläsare. WCAG 1.3.1

Problem av stor betydelse för synligheten

  • Enskilda länkar har tillgänglighetsproblem relaterade till användningen. Det finns till exempel länkar som har samma text men som leder till olika sidor och länkar som öppnas på en ny flik utan separat meddelande. WCAG: 2.4.4 och WCAG 3.2.2
  • Alla filbilagor är inte helt tillgängliga, eftersom bland annat filers rubriker saknas. Detta kan medföra problem när webbplatsen används med assisterande teknik, såsom skärmläsare. WCAG 2.4.2
  • På webbplatsen från 2010 och äldre webbplatser finns flera tillgänglighetsproblem. Det finns inte längre behov av dessa sidor, och de kommer att tas ned så fort som möjligt, dock senast 31.3.2021.

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för förståelsen

  • Sidmenyn visas inte korrekt i hierarkin på sidor på en lägre nivå, eftersom den endast har tre nivåer. WCAG 3.2.3

Problem av stor betydelse för funktionssäkerheten

  • Koden på webbplatsen är inte helt valid. Det förekommer problem med till exempel det automatiska bildandet av ID för ankarlänkar  och understreckning har markerats med en föråldrad HTML-tagg. Den valida koden säkerställer att webbplatsen fungerar med olika terminaler och webbläsare. WCAG 4.1.1

Plan för korrigerande åtgärder på webbplatsen

Avsikten är att åtgärda ovan nämnda problem så fort som möjligt, dock senast 31.3.2021. Vid behov kan dubegära material på webbplatsen i tillgänglig form.

Ge respons på tillgängligheten

Du kan ge respons på webbplatsens tillgänglighet eller begära material på webbplatsen i tillgänglig form med en webblankett eller genom att skicka en begäran per e-post till registratorskontoret@lantmateriverket.fi.

Vi besvarar dig så fort som möjligt, senast inom två veckor. Vid omfattande begäran om tillgänglighet har Lantmäteriverket rätt att förlänga svarstiden med två veckor. Om du är missnöjd med vårt svar eller inte har fått svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Problem med att använda tjänsten?