Tillgänglighetsutlåtande: Applikationers tillgänglighet

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen för Applikationers tillgänglighet. Lantmäteriverkets sakkunniga har bedömt hur webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven. Utlåtandet har uppdaterats 11.2.2021.

Tillgänglighetskraven uppfylls till stor del

Webbplatsen bedömdes 20.2.2020, och då konstaterades det att webbplatsen inte uppfyller tillgänglighetskraven och att webbplatsen har betydande tillgänglighetsbrister. Efter bedömningen utarbetades en plan för korrigerande åtgärder för webbplatsen, och de har till stor del vidtagits i webbplatsens utvecklingsmiljö. Åtgärderna införs i kundernas gränssnitt så fort som möjligt, dock senast 31.3.2021.

I det följande anges de problem med tillgängligheten som upptäcktes i bedömningen. Observationerna grundar sig på riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, WCAG 2.1. Efter observationerna står en nummerserie och en länk som anger vilken punkt i riktlinjerna som inte ännu uppfylls på webbplatsen (på finska).

Det finns fortfarande inte någon officiell översättning till svenska av WCAG 2.1. Därför finns kriterierna tills vidare endast på finska och engelska. Länkarna på denna sida om kriterierna går till W3C:s finska sidor.

Betydande problem för funktionssäkerheten

  • Användargränssnittskomponenternas alla namn, roller och värden kan inte utredas programmatiskt. WCAG 4.1.2 

 

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för funktionssäkerheten

  • Vissa användargränsnittselement har inte unika id vilket kan orsaka problem när webbplatsen används med assisterande teknik. WCAG 4.1.1

Betydande problem för användbarheten

  • Webbplatsen har länkar, vars syften inte enbart framgår av länktexten eller av länktexten och programmatiskt utredningsbar länkkontext. WCAG 2.4.4 

Plan för korrigerande åtgärder på webbplatsen

Avsikten är att åtgärda ovan nämnda problem på webbplatsen så fort som möjligt, dock senast 31.12.2020.

Ge respons på tillgängligheten

Du kan ge respons på webbplatsens tillgänglighet eller begära material på webbplatsen i tillgänglig form med en webblankett eller genom att skicka en begäran per e-post till registratorskontoret@lantmateriverket.fi.

Vi besvarar dig så fort som möjligt, senast inom två veckor. Vid omfattande begäran om tillgänglighet har Lantmäteriverket rätt att förlänga svarstiden med två veckor. Om du är missnöjd med vårt svar eller inte har fått svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Problem med att använda tjänsten?