Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetsutlåtande: Fastighetsöverlåtelsetjänsten

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen för Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Lantmäteriverkets sakkunniga har bedömt hur webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven. Utlåtandet har uppdaterats 26.4.2023.

Webbplatsen uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven till alla delar

Webbplatsens tillgänglighet bedömdes 15.10.2021. I bedömningen konstaterades att webbplatsen ännu inte uppfyller tillgänglighetskraven till alla delar.

I det följande anges de problem med tillgängligheten som upptäcktes i bedömningen. Observationerna grundar sig på riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, WCAG 2.1. Efter observationerna står en nummerserie och en länk som anger vilken punkt i riktlinjerna som inte ännu uppfylls på webbplatsen (på finska).

Det finns fortfarande inte någon officiell översättning till svenska av WCAG 2.1. Därför finns kriterierna tills vidare endast på finska och engelska. Länkarna på denna sida om kriterierna går till W3C:s finska sidor.

 

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för synligheten

 • Det kan vara svårt att med hjälp av skärmläsare gestalta vilka fastigheter som håller på att väljas till ansökan. WCAG 1.3.1
 • Det kan vara svårt att med hjälp av skärmläsare gestalta fält som anger en uppskattning av arealen på ett outbrutet område. WCAG 1.3.1
 • På webbplatsen har man använt s.k. valfri pluralis som inte kan läsas på ett förnuftigt sätt med skärmläsare. WCAG 1.3.1
 • Vissa ärendehelheter presenteras inte i en tillräckligt strukturerad form, varvid skärmläsare läser dem för användaren utan avbrott. WCAG 1.3.1
 • I kartvyn för en fastighet finns en logotyp som har taggats som en knapp. Den fungerar dock inte som en knapp. Dessutom ger namnet ingen information om elementet. WCAG 1.3.1
 • På grund av den oklara strukturen kan det vara svårt att gestalta statusen för ansökans underskrifter med skärmläsare. WCAG 1.3.5
 • På små skärmar kräver innehållet skrollning åt två håll. WCAG 1.4.10

Problem av stor betydelse för användningen

 • Funktionsknapparna i kartvyn för fastigheten kan inte användas med hjälp av tangentbord. WCAG 2.1.1
 • Inga vyspecifika sidrubriker har använts på webbplatsen. WCAG 2.4.2
 • På grund av den ologiska fokuseringsordningen kan huvudmenyn vara svår att använda med skärmläsare. WCAG 2.4.3
 • Länkar till sidan Fastighetens uppgifter kan vara svåra att hitta på grund av oklara länktexter. WCAG 2.4.4

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för användningen

Problem av stor betydelse för förståeligheten

 • Det är inte möjligt att programmatiskt bedöma om alla formulärfält är obligatoriska. WCAG 3.3.2

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för förståelsen

 • I vissa knappar som används för att gå vidare på en blankett används tecknet > som en pil, vilket kan förvirra användare som använder skärmläsare. WCAG 3.1
 • Det kan vara svårt för användaren att uppfatta att hen måste betala för registerutdraget till önskad fastighet medan hen fortfarande fyller i ansökan. WCAG 3.2.2
 • Då ansökningar fylls i kan tangentbordets fokus riktas till en ologisk plats, om användaren till exempel uppdaterar informationen om de berörda parterna i ansökan. WCAG 3.2.2
 • Navigationsknapparna i ansökningarna är inte konsekventa. WCAG 3.2.3WCAG 3.2.4
 • En stegbeskrivning av ansökningarna ges inte in i alla steg. WCAG 3.2.4
 • Användaren får inte alltid korrigeringsförslag vid felaktiga inmatningar. WCAG 3.3.3

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för driftssäkerheten

Övriga tillgänglighetsproblem

Vissa PDF-dokument, exempelvis utskrifter, begäran om komplettering och beslut, är inte tillgängliga. Dokumenten är till exempel inte kodmärkta eller har placerats i flera tabeller som är innanför varandra, vilket gör det svårt att gå igenom dokumenten med en skärmläsare eller annan assisterande teknik. WCAG 1.1.1, WCAG 1.3.1, WCAG 2.4.2, WCAG 2.4.3 och WCAG 4.1.2.

Dessutom är förhandsgranskningen av ansökan som en PDF-fil inte tillgänglig med alla skärmläsare, även om den har genomförts enligt HTML5-standarden.

Plan för korrigerande åtgärder på webbplatsen

Största delen av de ovan nämnda problemen som observerats på webbplatsen åtgärdas så fort som möjligt, dock senast 31.12.2023.

 

Ge respons på tillgängligheten

Du kan ge respons på webbplatsens tillgänglighet eller begära material på webbplatsen i tillgänglig form med en webblankett eller genom att skicka en begäran per e-post till registratorskontoret@lantmateriverket.fi.

Vi besvarar dig så fort som möjligt, senast inom två veckor. Vid omfattande begäran om tillgänglighet har Lantmäteriverket rätt att förlänga svarstiden med två veckor. Om du är missnöjd med vårt svar eller inte har fått svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Problem med att använda tjänsten?