Tillgänglighetsutlåtande: Fastighetsöverlåtelsetjänsten

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen för Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Lantmäteriverkets sakkunniga har bedömt hur webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven. Utlåtandet har uppdaterats 12.1.2021.

Största delen av tillgänglighetskraven uppfylls inte

Webbplatsens tillgänglighet bedömdes 28.8.2019. I bedömningen konstaterades det att webbplatsen inte uppfyller tillgänglighetskraven och att webbplatsen har betydande tillgänglighetsbrister.

I det följande anges de problem med tillgängligheten som upptäcktes i bedömningen. Observationerna grundar sig på riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, WCAG 2.1. Efter observationerna står en nummerserie och en länk som anger vilken punkt i riktlinjerna som inte ännu uppfylls på webbplatsen (på finska).

Det finns fortfarande inte någon officiell översättning till svenska av WCAG 2.1. Därför finns kriterierna tills vidare endast på finska och engelska. Länkarna på denna sida om kriterierna går till W3C:s finska sidor.

Problem av stor betydelse för synligheten 

 • När sidorna förstoras försvinner element. WCAG 1.4.4.

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för synligheten

 • Presentationsvideorna på webbplatsen har inte textats. Enligt regionförvaltningsverkets anvisningar behöver otillgängliga videor som publicerats före 23.9.2020 inte tas bort från webbplatsen eller göras tillgängliga retroaktivt. WCAG 1.2.2
 • Navigationens aria-labeledby-attribut på webbplatsens första sida har inte placerats korrekt, vilket gör det svårare att programmatiskt utreda webbsidornas information, struktur och proportioner. Tabellerna på webbplatsen innehåller dessutom tomma element. WCAG 1.3.1
 • Kontrasten mellan texten och bakgrunden på webbplatsen är inte tillräckligt stor. WCAG 1.4.3

Problem av stor betydelse för synligheten

 • Tjänsten kan inte användas med skärmläsare eller enbart tangentbordet. WCAG 2.1.1

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för användningen

 • Användaren informeras inte om sessionens längd efter inloggning. WCAG 2.2
 • Webbplatsen saknar snabbkommandon på tangentbordet. WCAG 2.1.4
 • Webbplatsen saknar en hopplänk till huvudinnehållet, och återkommande avsnitt i sidvyn kan inte förbigås. WCAG 2.4.1
 • Navigation finns endast i instruerande länkar. WCAG 2.4.5 
 • Sidrubriker och blanketter saknar etiketter (labels). WCAG 2.4.6 
 • Användaren ser inte alltid var fokus finns. WCAG 2.4.7 

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för förståelsen

Övriga tillgänglighetsproblem

Tillgängligheten för dokumenten på webbplatsen har ännu inte bedömts. Dokumentens tillgänglighet kommer att bedömas så fort som möjligt

Plan för korrigerande åtgärder på webbplatsen

Ovan nämnda problem på webbplatsen åtgärdas så fort som möjligt, dock senast 31.3.2021.

Ge respons på tillgängligheten

Du kan ge respons på webbplatsens tillgänglighet eller begära material på webbplatsen i tillgänglig form med en webblankett eller genom att skicka en begäran per e-post till registratorskontoret@lantmateriverket.fi.

Vi besvarar dig så fort som möjligt, senast inom två veckor. Vid omfattande begäran om tillgänglighet har Lantmäteriverket rätt att förlänga svarstiden med två veckor. Om du är missnöjd med vårt svar eller inte har fått svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Problem med att använda tjänsten?