Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetsutlåtande: Fastighetsöverlåtelsetjänsten

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen för Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Lantmäteriverkets sakkunniga har bedömt hur webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven. Utlåtandet har uppdaterats 18.5.2021.

Största delen av tillgänglighetskraven uppfylls inte

Webbplatsens tillgänglighet bedömdes 2.2.2021.I bedömningen konstaterades det att webbplatsen inte uppfyller tillgänglighetskraven och att webbplatsen har ett stort antal måttliga och lindriga tillgänglighetsbrister.

I det följande anges de problem med tillgängligheten som upptäcktes i bedömningen. Observationerna grundar sig på riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, WCAG 2.1. Efter observationerna står en nummerserie och en länk som anger vilken punkt i riktlinjerna som inte ännu uppfylls på webbplatsen (på finska).

Det finns fortfarande inte någon officiell översättning till svenska av WCAG 2.1. Därför finns kriterierna tills vidare endast på finska och engelska. Länkarna på denna sida om kriterierna går till W3C:s finska sidor.

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för synligheten

 • De alternativa beskrivningarna i överlåtelsefaserna (alt-texterna) år svårbegripliga. WCAG 1.1.1
 • En ordentlig textmotsvarighet saknas vid Twitter- och Facebook-knapparna i sidfoten. WCAG 1.1.1
 • Sökvägarna rörande överlåtelse förmedlas inte som innehåll som kan öppnas och stängas för assisterande tekniker, det vill säga att de inte är tillgängliga. WCAG 1.3.1
 • Textfältet efter Andel av outbrutet område-/Fastighet av vilken säljaren behåller ett outbrutet område-valet och dess förhållande till det tidigare valet är inte tydligt för användaren. WCAG 1.3.1
 • Texten i delningen av utkast till överlåtelsebrev och meddelandet är inte enhetlig. WCAG 1.3.1
 • Knapparna i den första kolumnen i fastighetsvalet har inte programmässigt förenats med det övriga innehållet på raden och följaktligen förmedlas inte den direkta effekten för användaren då hen trycker på välj-knappen. WCAG 1.3.1
 • Efter fastighetsvalet övergår fokus till hela vyn i stället för till följande punkt, det vill säga valet av andel som överlåts. WCAG 1.3.1
 • I tabellen i bilagor till köpebrev för överlåtelser saknar en tabb rubrik. WCAG 1.3.1
 • I tabellen visas bokstaven (T) inom parentes i ordet ”valtuuttaja” på finska inte på rätt sätt på skärmläsaren. WCAG 1.3.1.
 • Tabellens rubriknivå har inte preciserats att gälla enbart tabbarna. WCAG 1.3.1
 • På ingångssidan förekommer en tom h2-rubriknivå. WCAG 1.3.1
 • Fastighetsärenden- och Fastigheter-helheterna redogör för innehållet efter rubriken radvis i en hop. WCAG 1.3.1
 • Rubriknivåerna har inte använts på konsekvent sätt vid överlåtelse och i sammandraget (underskrift) vid laddning av bifogade filer. WCAG 1.3.1
 • Sökväg-rullgardinsmenyn täcker hela skärmen i mobilläge, men genererar inte tangentbordsfokus. WCAG 1.3.2
 • På smala skärmar halveras det utrymme som innehållet ockuperar i onödan i vertikal riktning i vyn Fastighetsuppgifter, med undantag för kartan. WCAG 1.3.4
 • Markeringarna av obligatoriska uppgifter i blankettfälten stöder inte assisterande tekniker. WCAG 1.3.5
 • I slutet av fastighetssidan i Registeruppgifter-avsnittet finns det en länk som markerats enbart med färg. WCAG 1.4.1
 • Då innehållet vänds i vågrät riktning, är det möjligt att innehåll hamnar utanför skärmen. WCAG 1.4.10

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för användningen

 • Det är inte möjligt att gå förbi dokumentet vid mottagandet av handlingen, utan tangentbordsfokus överförs till förvisningsfönstret för dokumentet. WCAG 2.4.1
 • I dragspelsmenyn finns det inte någon hopplänk för sparande. WCAG 2.4.1
 • Navigeringsordningen i hamburgermenyn är inte visuellt och intuitivt enhetlig. WCAG 2.4.3
 • Fokuseringsordningen för blankettknapparna är inte optimal. WCAG 2.4.3
 • Dispositionen av markeringarna av obligatoriska uppgifter i blankettfälten är inte optimal i alla fall. WCAG 2.4.3
 • De länkar som leder till externa sidor har uttryckts med tilläggsuppgiften ”Avautuu uuteen” (Öppnas i ny), som inte nödvändigtvis är tydlig för alla användare. WCAG 2.4.4
 • I samband med överlåtelse laddas utkastet till köpebrev på samma flik, vilket är en avvikande funktionalitet i jämförelse med övriga filer. WCAG 2.4.4
 • Menyfokusering urskiljs inte tydligt på Edge- och Firefox-webbläsarna. WCAG 2.4.7
 • Fokuseringen av Vanliga frågor- och Fördjupning om överlåtelser-länkarna i sidfoten syns också på vänster sida i det nedersta elementet på den bredvidliggande raden, vilket kan förvirra användarna. WCAG 2.4.7

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för förståelsen

 • Instruktion-ikonen är alltid i fokus, trots att den inte syns på stora skärmar. WCAG 3.2.1
 • Betalningsbeloppet i förhållande till Betala nu-knappen är inte tydligt, det vill säga att betalningen kan utebli av oaktsamhet i detta skede. WCAG 3.2.2
 • Navigeringsstrukturen kan vara problematisk då blanketten fylls, det vill säga att knapparnas placering och texter varierar sinsemellan. WCAG 3.2.3
 • Vid förflyttning till föregående skede vid uppgörande av köpebrev används på knapparna såväl termen ”Edellinen” som termen ”Taaksepäin” på finska (”Föregående” och ”Tillbaka”). I samband med överlåtelse är betydelsen för knappen Peruuta (Ångra), som för tillbaka till föregående sida, inte nödvändigtvis tydlig för alla användare. WCAG 3.2.4
 • I visningen av sökvägen används inte rätt uttryckssätt för att visa faserna. WCAG 3.3.2
 • Exempel-området har inte skrivits särskilt tydligt för skärmläsare. WCAG 3.3.2
 • Alla exempel har samma rubriktext (Exempel). WCAG 3.3.2
 • Betydelsen för symbolen Tilläggsinformation (i-symbolen) är inte tydlig för assisterande tekniker. WCAG 3.3.2
 • Funktionaliteterna för felreparationsförslagen varierar, det vill säga att i en del fält ges reparationsförslaget direkt i samband med att fältet fylls i och i en del först i samband med att blanketten sänds. I alla fält föreslås inte exempel på godtagbara inmatningsformer efter felet. Ändring av läsrättighet leder på felaktigt sätt till ingångssidan. WCAG 3.3.3
 • Poista-knappen (Ta bort) har placerats på ett speciellt ställe, vilket gör det svårare för användaren att förutse datainmatningen. WCAG 3.3.4

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för driftssäkerheten

 • ID-identifikationerna i dragspelsmenyn är samma som i Villkor-vyn. WCAG 4.1.1
 • Inmatningsfelet i fältet Haku kohdetunnuksella (Sökning med objektsbeteckning) urskiljs inte med assisterande tekniker. WCAG 4.1.2
 • Kartorna på sidorna Fastighetsuppgifter är inte tillgängliga; namnet fattas på ramen, namnet fattas på knapparna zooma in och zooma ut och länkarna Användarvillkor och Informationskällor urskiljs inte tillräckligt tydligt från bakgrunden. WCAG 4.1.2
 • I navigeringen indikeras inte den nuvarande sidan. WCAG 4.1.2
 • Pop up-fönstret med de olika faserna uttrycks inte som ett element som öppnas och stängs, det vill säga att det inte är tillgängligt. WCAG 4.1.2
 • Användningen av taggen Aria-labelledby i dragspelsmenyn är felaktig. WCAG 4.1.2
 • På huvudnivån för Navigering-elementet förekommer extra upprepningar i skärmläsarna. WCAG 4.1.2
 • I språkvalet eller i sidolänkarna framgår inte deras status, det vill säga om de valts. WCAG 4.1.3

Övriga tillgänglighetsproblem

En del av PDF-dokumenten, såsom utskrifter, begäran om komplettering och beslut, är inte tillgängliga. Dokumenten är inte kodmärkta, vilket innebär att det inte är möjligt att förstå deras innehåll och struktur med assisterande teknik, såsom skärmläsare. WCAG 1.1.1WCAG 1.3.1WCAG 2.4.2WCAG 2.4.3 och WCAG 4.1.2.

Vi strävar efter att åtgärda lagfartsbevis, intyg över arrenderätt och gravationsbevis senast 19.10.2021 och övriga dokument senare.

Plan för korrigerande åtgärder på webbplatsen

Största delen av de ovan nämnda problemen som observerats på webbplatsen åtgärdas så fort som möjligt, dock senast 19.10.2021.

Ge respons på tillgängligheten

Du kan ge respons på webbplatsens tillgänglighet eller begära material på webbplatsen i tillgänglig form med en webblankett eller genom att skicka en begäran per e-post till registratorskontoret@lantmateriverket.fi.

Vi besvarar dig så fort som möjligt, senast inom två veckor. Vid omfattande begäran om tillgänglighet har Lantmäteriverket rätt att förlänga svarstiden med två veckor. Om du är missnöjd med vårt svar eller inte har fått svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Problem med att använda tjänsten?