Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetsutlåtande: Fastighetsöverlåtelsetjänsten

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen för Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Lantmäteriverkets sakkunniga har bedömt hur webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven. Utlåtandet har uppdaterats 3.10.2022.

Webbplatsen uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven till alla delar

Webbplatsens tillgänglighet bedömdes 15.10.2021. I bedömningen konstaterades att webbplatsen ännu inte uppfyller tillgänglighetskraven till alla delar.

I det följande anges de problem med tillgängligheten som upptäcktes i bedömningen. Observationerna grundar sig på riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, WCAG 2.1. Efter observationerna står en nummerserie och en länk som anger vilken punkt i riktlinjerna som inte ännu uppfylls på webbplatsen (på finska).

Det finns fortfarande inte någon officiell översättning till svenska av WCAG 2.1. Därför finns kriterierna tills vidare endast på finska och engelska. Länkarna på denna sida om kriterierna går till W3C:s finska sidor.

Problem av stor betydelse för synligheten

 • Det kan vara svårt att gestalta huvudmenyn med skärmläsare på grund av menyns oklara struktur. WCAG 1.3.1
 • Det kan vara svårt att gestalta stegbeskrivningen i ansökningarna med skärmläsare på grund av den oklara strukturen. WCAG 1.3.1
 • Det kan vara svårt att urskilja länkar från den övriga texten. WCAG 1.4.1

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för synligheten

 • Det kan vara svårt att med hjälp av skärmläsare gestalta vilka fastigheter som håller på att väljas till ansökan. WCAG 1.3.1
 • Det kan vara svårt att med hjälp av skärmläsare gestalta fält som anger en uppskattning av arealen på ett outbrutet område. WCAG 1.3.1
 • På webbplatsen har man använt s.k. valfri pluralis som inte kan läsas på ett förnuftigt sätt med skärmläsare. WCAG 1.3.1
 • Det har inte fastställts någon omfattning för kolumnrubrikerna i tabellerna, varvid skärmläsare inte nödvändigtvis kan koppla samman rubrikerna med cellerna i tabellerna. WCAG 1.3.1
 • Vissa ärendehelheter presenteras inte i en tillräckligt strukturerad form, varvid skärmläsare läser dem för användaren utan avbrott. WCAG 1.3.1
 • På grund av den oklara strukturen kan det vara svårt att gestalta statuset för ansökans underskrifter med skärmläsare. WCAG 1.3.1
 • Om postadressen innehåller flera rader kan vissa webbläsare misslyckas med att fylla i postadressen automatiskt. WCAG 1.3.5
 • På små skärmar kräver innehållet skrollning åt två håll. WCAG 1.4.10

Problem av stor betydelse för synligheten

 • Funktionsknapparna i kartvyn för fastigheten kan inte användas med hjälp av tangentbord. WCAG 2.1.1
 • Inga vyspecifika sidrubriker har använts på webbplatsen. WCAG 2.4.2
 • På grund av den ologiska fokuseringsordningen kan huvudmenyn vara svår att använda med skärmläsare. WCAG 2.4.3

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för användningen

 • Förhandsgranskningen av ansökan som PDF-fil kan vara svår att kringgå då man bara använder ett tangentbord. WCAG 2.4.1
 • Länkar som öppnas på nya flikar har uttryckts oklart. WCAG 2.4.4
 • Det kan vara svårt för användaren att på webbplatsen hitta formuläret för dödande av inteckning. WCAG 2.4.5
 • Etiketterna på vissa fält är inte tillräckligt beskrivande. WCAG 2.4.6

Problem av stor betydelse för förståeligheten

 • Det är inte möjligt att programmatiskt bedöma om alla formulärfält är obligatoriska. WCAG 3.3.2

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för förståelsen

 • Det kan vara svårt för användaren att uppfatta att hen måste betala för registerutdraget till önskad fastighet medan hen fortfarande fyller i ansökan. WCAG 3.2.2
 • Då ansökningar fylls i kan tangentbordets fokus riktas till en ologisk plats, om användaren till exempel uppdaterar informationen om de berörda parterna i ansökan. WCAG 3.2.2
 • Navigationsknapparna i ansökningarna är inte konsekventa. WCAG 3.2.3, WCAG 3.2.4
 • Vissa fält, till exempel e-postadresser, är inte konsekvent utmärkta, även om de kräver samma information. WCAG 3.2.4
 • En stegbeskrivning av ansökningarna ges inte in i alla steg. WCAG 3.2.4
 • Webbplatsen innehåller enstaka felmeddelanden som gör det svårt för användaren att identifiera felet. WCAG 3.3.3
 • Användaren får inte alltid korrigeringsförslag vid felaktiga inmatningar. WCAG 3.3.3

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för driftssäkerheten

 • Webbplatsens kod uppfyller inte till alla delar kraven i HTML5-standarden, bland annat när det gäller felaktiga elementhierarkier och dataattribut.
 • Det saknas namn på funktionsknapparna i kartvyn för fastigheten. WCAG 4.1.2
 • Inmatningsfelet i fältet Haku kohdetunnuksella (Sökning med objektsbeteckning) urskiljs inte med skärmläsare. WCAG 4.1.2
 • Syftet med Surveypal-inbäddningen kan inte utredas programmatiskt. WCAG 4.1.2

Övriga tillgänglighetsproblem

En del av PDF-dokumenten, såsom utskrifter, begäran om komplettering och beslut, är inte tillgängliga. Dokumenten är till exempel inte kodmärkta eller har placerats i flera tabeller som är innanför varandra, vilket gör det svårt att gå igenom dokumenten med en skärmläsare eller annan assisterande teknik. WCAG 1.1.1WCAG 1.3.1WCAG 2.4.2WCAG 2.4.3 och WCAG 4.1.2.

Dessutom är förhandsgranskningen av ansökan som en PDF-fil inte tillgänglig med alla skärmläsare, även om den har genomförts enligt HTML5-standarden.

Plan för korrigerande åtgärder på webbplatsen

Största delen av de ovan nämnda problemen som observerats på webbplatsen åtgärdas så fort som möjligt, dock senast 2.3.2023.

Ge respons på tillgängligheten

Du kan ge respons på webbplatsens tillgänglighet eller begära material på webbplatsen i tillgänglig form med en webblankett eller genom att skicka en begäran per e-post till registratorskontoret@lantmateriverket.fi.

Vi besvarar dig så fort som möjligt, senast inom två veckor. Vid omfattande begäran om tillgänglighet har Lantmäteriverket rätt att förlänga svarstiden med två veckor. Om du är missnöjd med vårt svar eller inte har fått svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Problem med att använda tjänsten?