Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetsutlåtande: Pointcloud.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen Pointcloud.fi Lantmäteriverkets sakkunniga har bedömt hur webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven. Tillgänglighetsutlåtandet uppdaterades 7.10.2021.

Webbplatsen uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven till alla delar

Webbplatsens tillgänglighet bedömdes 10.8.2021. I bedömningen konstaterades att webbplatsen ännu inte uppfyller tillgänglighetskraven till alla delar.

I det följande anges de problem med tillgängligheten som upptäcktes i bedömningen. Observationerna grundar sig på riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, WCAG 2.1. Efter observationerna står en nummerserie och en länk som anger vilken punkt i riktlinjerna som ännu inte uppfylls på webbplatsen.

Det finns fortfarande inte någon officiell översättning till svenska av WCAG 2.1. Därför finns kriterierna tills vidare endast på finska och engelska. Länkarna på denna sida om kriterierna går till W3C:s finska sidor.

Problem av stor betydelse för synligheten

 • Textmotsvarigheter har inte definierats för alla bilder, trots att deras innehåll skulle förutsätta detta. WCAG 1.1.1
 • Administrationsknapparna för förstasidans innehållskarusell saknar tillgängliga namnlappar. WCAG 1.1.1
 • På sidan Inverkan på skogar finns en ljudlös video, för vilken ingen motsvarighet i textformat eller audiofil erbjuds. WCAG 1.2.1
 • På sidan Om finns en video som saknar textning. WCAG 1.2.2
 • Det kan vara svårt att urskilja länkar från övrig text. WCAG 1.4.1

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för synligheten

 • På sidan Publikationer finns långa förteckningar vars struktur inte kan tolkas programmatiskt. WCAG 1.3.1
 • Slumpmässiga texter kan vara svåra att urskilja från bakgrunden. WCAG 1.4.3
 • På förstasidan finns tre bilder som innehåller text. WCAG 1.4.5
 • På flera sidor finns kontroller som kan vara besvärliga att urskilja från bakgrunden. WCAG 1.4.2011
 • Om textens radavstånd ändras från webbläsarens inställningar kan rubrikerna överlappa det övriga innehållet. WCAG 1.4.2012

Problem av stor betydelse för synligheten

 • Den övre menyns undermenyer kan inte öppnas endast med hjälp av tangenterna. WCAG 2.1.1
 • Förstasidans innehållskarusell kan inte stoppas tillräckligt enkelt. WCAG 2.2.2
 • Den övre menyn kan inte tillräckligt lätt förbigås enbart med hjälp av tangenterna. WCAG 2.4.1
 • Några bildlänkar sakanar textmotsvarighet. WCAG 2.4.4
 • Fokus vid tangentbordsnavigering är dold på hela webbplatsen. WCAG 2.4.7
 • Administrationsknapparna för förstasidans innehållskarusell blir inte synliga, trots att de skulle tilldelas fokus vid tangentbordsnavigering. WCAG 2.4.7

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för användningen

 • Artikelförteckningarnas fokus vid tangentbordsnavigering är ologisk. WCAG 2.4.3
 • Länkar till förstasidan har inte märkts konsekvent. WCAG 2.4.4

Problem av stor betydelse för förståeligheten

 • Delarnas språk kan inte utredas programmatiskt, trots att språket som används i dessa avviker från webbplatsens huvudspråk. WCAG 3.1.2

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för förståelsen

 • Sidobalkens position varierar på olika sidor. WCAG 3.2.3

Problem av stor betydelse för funktionssäkerheten

 • Status för den övre menyns undermeny kan inte tolkas programmatiskt. WCAG 4.1.2
 • Sökfältets namnlapp är inte tillgänglig. WCAG 4.1.2

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för driftssäkerheten

 • Webbplatsens kod möter inte till alla delar HTML5-standarden. WCAG 4.1.1

Plan för korrigerande åtgärder på webbplatsen

Ovan nämnda problem som observerats på webbplatsen åtgärdas så fort som möjligt, dock senast 30.11.2021.