Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetsutlåtande: Pointcloud.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen Pointcloud.fi Lantmäteriverkets sakkunniga har bedömt hur webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven. Tillgänglighetsutlåtandet uppdaterades 30.5.2023.

Webbplatsen uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven till alla delar

Webbplatsens tillgänglighet bedömdes 10.8.2021. I bedömningen konstaterades att webbplatsen ännu inte uppfyller tillgänglighetskraven till alla delar.

I det följande anges de problem med tillgängligheten som upptäcktes i bedömningen. Observationerna grundar sig på riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, WCAG 2.1. Efter observationerna står en nummerserie och en länk som anger vilken punkt i riktlinjerna som ännu inte uppfylls på webbplatsen.

Det finns fortfarande inte någon officiell översättning till svenska av WCAG 2.1. Därför finns kriterierna tills vidare endast på finska och engelska. Länkarna på denna sida om kriterierna går till W3C:s finska sidor.

Problem av stor betydelse för synligheten

  • På sidan Inverkan på skogar finns en ljudlös video, för vilken ingen motsvarighet i textformat eller audiofil erbjuds. WCAG 1.2.1
  • På sidan Om finns en video som saknar textning. WCAG 1.2.2

Enligt regionförvaltningsverkets anvisningar behöver otillgängliga videor som publicerats före 23.9.2020 inte tas bort från webbplatsen eller göras tillgängliga retroaktivt.

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för användningen

  • Artikelförteckningarnas fokus vid tangentbordsnavigering är ologisk. WCAG 2.4.3

Problem av stor betydelse för funktionssäkerheten

  • Status för den övre menyns undermeny kan inte tolkas programmatiskt. WCAG 4.1.2

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för driftssäkerheten

  • Webbplatsens kod möter inte till alla delar HTML5-standarden. WCAG 4.1.1

Plan för korrigerande åtgärder på webbplatsen

Ovan nämnda problem som observerats på webbplatsen åtgärdas så fort som möjligt, dock senast 30.4.2024.