Tillgänglighetsutlåtande: Köpvittnesregistret

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen för Köpvittnesregistret. Lantmäteriverkets sakkunniga har bedömt hur webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven. Utlåtandet har uppdaterats 23.9.2020.

Tillgänglighetskraven uppfylls till stor del

En tillgänglighetsbedömning av webbplatsen utfördes 20.4.2020. I bedömningen konstaterades det att webbplatsen till stor del uppfyller tillgänglighetskraven och att webbplatsen inte har kritiska tillgänglighetsbrister.

I det följande anges de problem med tillgängligheten som upptäcktes i bedömningen. Observationerna grundar sig på riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, WCAG 2.1. Efter observationerna står en nummerserie och en länk som anger vilken punkt i riktlinjerna som inte ännu uppfylls på webbplatsen (på finska).

Det finns fortfarande inte någon officiell översättning till svenska av WCAG 2.1. Därför finns kriterierna tills vidare endast på finska och engelska. Länkarna på denna sida om kriterierna går till W3C:s finska sidor.

Problem av stor betydelse för synligheten

  • Byte av språk på sidan för sökresultat förflyttar användaren tillbaka till förstasidan. Om användaren byter språk på sidan för sökresultaten, byts språket men samtidigt förflyttas användaren tillbaka till förstasidan och måste göra sökningen på nytt. WCAG 3.2.2

Plan för korrigerande åtgärder på webbplatsen

Tidsschema för korrigerande åtgärder: En ny version av Köpvittnesregistret infördes 11.9.2020. Punkt 4.3.1 kommer inte att åtgärdas, eftersom de förändringar som leverantören av webbplatsen erbjuder utifrån Vue/Material ger användarupplevelser som är ännu mindre i linje med stilanvisningen 2017. LMV använder inte Vue/Material-tillämpningar i andra appar.

 

 

 

Ge respons på tillgängligheten

Du kan ge respons på webbplatsens tillgänglighet eller begära material på webbplatsen i tillgänglig form med en webblankett eller genom att skicka en begäran per e-post till registratorskontoret@lantmateriverket.fi.

Vi besvarar dig så fort som möjligt, senast inom två veckor. Vid omfattande begäran om tillgänglighet har Lantmäteriverket rätt att förlänga svarstiden med två veckor. Om du är missnöjd med vårt svar eller inte har fått svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Problem med att använda tjänsten?