Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetsutlåtande: E-tjänsten

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen för Lantmäteriverkets E-tjänst. Lantmäteriverkets sakkunniga har bedömt hur webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven. Utlåtandet har uppdaterats 18.12.2020

Tillgänglighetskraven uppfylls till stor del

Webbplatsens tillgänglighet bedömdes 26.8.2019. I bedömningen konstaterades det att webbplatsen till stor del uppfyller tillgänglighetskraven och att webbplatsen inte har kritiska tillgänglighetsbrister.

I det följande anges de problem med tillgängligheten som upptäcktes i bedömningen. Observationerna grundar sig på riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, WCAG 2.1. Efter observationerna står en nummerserie och en länk som anger vilken punkt i riktlinjerna som inte ännu uppfylls på webbplatsen (på finska).

Det finns fortfarande inte någon officiell översättning till svenska av WCAG 2.1. Därför finns kriterierna tills vidare endast på finska och engelskaLänkarna på denna sida om kriterierna går till W3C:s finska sidor.

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för synligheten

  • Tillgängligheten med skärmläsare motsvarar ännu inte helt tillgänglighetskraven. Till exempel NVDA-skärmläsarprogrammet läser inte fastighetsbeteckningarna, och Lantmäteriverkets förkortning MML tolkas som romerska siffror.  WCAG 4.1.1, 4.1.2 och 4.1.3

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för användningen

  • Vissa kommandon, såsom köp av kartor, kan inte utföras på tangentbordet. WCAG 2.1.1
  • När webbplatsen används med dator förekommer brister i rubrikhierarkin. Rubrikhierarkin fungerar bättre i mobila enheter. WCAG 2.4

 

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för förståelsen

  • Om fel fil bifogas öppnas ett pop up-fönster i onödan. WCAG 3.2.1
  • Valideringen av inmatningsfel saknar heltäckande instruktioner för hur felen åtgärdas. Till exempel fastighetsöverlåtelseanmälan för köpvittne saknar instruktioner för personbeteckningens och FO-numrets form på grund av informationssäkerhetsorsaker, liksom också e-postadressens form. WGAC 3.3.3

Plan för korrigerande åtgärder på webbplatsen

Ovan nämnda problem på webbplatsen åtgärdas så fort som möjligt, dock senast 30.4.2021.

 

 

Ge respons på tillgängligheten

Du kan ge respons på webbplatsens tillgänglighet eller begära material på webbplatsen i tillgänglig form med en webblankett eller genom att skicka en begäran per e-post till registratorskontoret@lantmateriverket.fi.

Vi besvarar dig så fort som möjligt, senast inom två veckor. Vid omfattande begäran om tillgänglighet har Lantmäteriverket rätt att förlänga svarstiden med två veckor. Om du är missnöjd med vårt svar eller inte har fått svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Problem med att använda tjänsten?