Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetsutlåtande: E-tjänsten

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen för Lantmäteriverkets E-tjänst. Lantmäteriverkets sakkunniga har bedömt hur webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven. Utlåtandet har uppdaterats 18.12.2020

Webbplatsen uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven till alla delar

Tjänstens tillgänglighet bedömdes 8.3.2021. I bedömningen konstaterades att tjänsten ännu inte uppfyller tillgänglighetskraven till alla delar.

Kartvyn i tjänsten uppfyller inte kraven i lagen om tillgänglighet, men omfattas å andra sidan inte av lagens tillämpningsområde. Vid behov kan kartprodukter köpas även via Lantmäteriverkets kundtjänst.

I det följande anges de problem med tillgängligheten som upptäcktes i bedömningen. Observationerna grundar sig på riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, WCAG 2.1. Efter observationerna står en nummerserie och en länk som anger vilken punkt i riktlinjerna som ännu inte uppfylls i tjänsten.

Det finns fortfarande inte någon officiell översättning till svenska av WCAG 2.1. Därför finns kriterierna tills vidare endast på finska och engelska. Länkarna på denna sida om kriterierna går till W3C:s finska sidor.

Problem av stor betydelse för synligheten

 • Vissa ikonknappar saknar etiketter, till exempel knappen för att stänga meddelandet om kakor. WCAG 1.1.1
 • I formulären har etiketterna inte kopplats till fälten. WCAG 1.3.1
 • Skärmläsaren visar inte kalenderkomponenten i en logisk ordning. WCAG 1.3.1
 • Alla rubrikhierarkier kan inte tolkas programmatiskt, därför kan det vara svårt att gestalta deras samband med skärmläsare. WCAG 1.3.1
 • Flikarnas rubriker har inte kopplats programmatiskt till innehållet, därför kan det vara svårt att gestalta flikarna med skärmläsare. WCAG 1.3.1
 • I vissa fält anges fel i inmatningen endast med färg. WCAG 1.4.1
 • Status för vissa komponenter i användargränssnittet, såsom hamburgermenyn, anges endast med färg. WCAG 1.4.1
 • Det kan vara svårt att urskilja länkar från övrig text. WCAG 1.4.1

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för synligheten

 • Lantmäteriverkets logotyp dirigerar bort användaren från e-tjänsten till Lantmäteriverkets webbplats, vilket inte framgår i logotypens textuella motsvarighet. WCAG 1.1.1
 • Varukorgens fokus vid tangentbordsnavigering är ologisk. WCAG 1.3.2
 • Syftet med fält som behandlar personliga uppgifter om användaren, såsom namn och e-postadress, har inte definierats programmatiskt. WCAG 1.3.5
 • Det kan vara svårt att urskilja vissa rubriker från bakgrunden. WCAG 1.4.3
 • Hamburgermenyn kan vara svår att urskilja från bakgrunden. WCAG 1.4.2011

Problem av stor betydelse för användningen

 • Kalenderkomponenten kan inte användas med enbart tangentbord. WCAG 2.1.1
 • Det är inte möjligt att köpa egna kartor genom att använda tangentbord eller skärmläsare WCAG 2.1.1
 • Tjänsten tillhandahåller inget enkelt sätt, till exempel hopplänkar, för att förbigå avsnitt som upprepas. WCAG 2.4.1
 • Fokusen vid tangentbordsnavigering är inte konsekvent i kartvyn och på flikar. WCAG 2.4.3

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för användningen

 • Rubriker i formulär med flera steg beskriver inte tillräckligt tydligt i vilket skede användaren är vid en viss tidpunkt. WCAG 2.4.6
 • Datumfälten beskriver inte i vilken form datumet ska anges. WCAG 2.4.6

Problem av stor betydelse för förståeligheten

 • Felsituationer har inte beskrivits i text i varje fält eller felmeddelanden har inte riktats till fälten programmatiskt. WCAG 3.3.1
 • Etiketter har inte definierats för formulärets fält. WCAG 3.3.2

Problem av stor betydelse för funktionssäkerheten

 • Status för varukorgen kan inte tolkas programmatiskt. WCAG 4.1.2
 • Status för vissa menyer, till exempel användarmenyn, kan inte tolkas programmatiskt. WCAG 4.1.2
 • Status för den valda fliken kan inte tolkas programmatiskt. WCAG 4.1.2
 • Det är inte möjligt att programmatiskt tolka felsituationer och om formulärfälten är obligatoriska. WCAG 4.1.2
 • Kartvyn har inte namngetts tydligt, och kan därför vara svår att observera med skärmläsare. WCAG 4.1.2
 • Meddelanden om status visas inte för användaren på ett tillgängligt sätt till exempel i varukorgen och bilagorna. WCAG 4.1.3

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för driftssäkerheten

 • Webbplatsens kod möter inte till alla delar HTML5-standarden. WCAG 4.1.1

Plan för korrigerande åtgärder på webbplatsen

Ovan nämnda problem på webbplatsen åtgärdas så fort som möjligt, dock senast 30.4.2022.

Ge respons på tillgängligheten

Du kan ge respons på webbplatsens tillgänglighet eller begära material på webbplatsen i tillgänglig form med en webblankett eller genom att skicka en begäran per e-post till registratorskontoret@lantmateriverket.fi.

Vi besvarar dig så fort som möjligt, senast inom två veckor. Vid omfattande begäran om tillgänglighet har Lantmäteriverket rätt att förlänga svarstiden med två veckor. Om du är missnöjd med vårt svar eller inte har fått svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Problem med att använda tjänsten?