Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetsutlåtande: E-tjänsten

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen för Lantmäteriverkets E-tjänst. Lantmäteriverkets sakkunniga har bedömt hur webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven. Utlåtandet har uppdaterats 23.1.2023

Webbplatsen uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven till alla delar

Tjänstens tillgänglighet bedömdes 8.3.2021. I bedömningen konstaterades att tjänsten ännu inte uppfyller tillgänglighetskraven till alla delar.

Kartvyn i tjänsten uppfyller inte kraven i lagen om tillgänglighet, men omfattas å andra sidan inte av lagens tillämpningsområde. Vid behov kan kartprodukter köpas även via Lantmäteriverkets kundtjänst.

I det följande anges de problem med tillgängligheten som upptäcktes i bedömningen. Observationerna grundar sig på riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, WCAG 2.1. Efter observationerna står en nummerserie och en länk som anger vilken punkt i riktlinjerna som ännu inte uppfylls i tjänsten.

Det finns fortfarande inte någon officiell översättning till svenska av WCAG 2.1. Därför finns kriterierna tills vidare endast på finska och engelska. Länkarna på denna sida om kriterierna går till W3C:s finska sidor.

Problem av stor betydelse för synligheten

  • Det kan vara svårt att gestalta strukturen i ärendehanteringsvyn med skärmläsare. WCAG 1.3.1

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för synligheten

  • Syftet med fält som behandlar personuppgifter om användaren, såsom namn och e-postadress, har inte definierats programmatiskt. WCAG 1.3.5

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för användningen

  • Rubriker i formulär med flera steg beskriver inte tillräckligt tydligt i vilket skede användaren är vid en viss tidpunkt. WCAG 2.4.6
  • Datumfälten beskriver inte i vilken form datumet ska anges. WCAG 2.4.6

Problem av stor betydelse för förståeligheten

  • Anvisningar saknas i de fält där en formatkontroll görs för inmatningen. WCAG 3.3.2

Problem av stor betydelse för funktionssäkerheten

  • Status för ärendehanteringsvyn kan inte tolkas programmatiskt. WCAG 4.1.2
  • Det är inte möjligt att programmatiskt tolka felsituationer av fälten. WCAG 4.1.2

Plan för korrigerande åtgärder på webbplatsen

Ovan nämnda problem på webbplatsen åtgärdas så fort som möjligt, dock senast 30.6.2023.

Ge respons på tillgängligheten

Du kan ge respons på webbplatsens tillgänglighet eller begära material på webbplatsen i tillgänglig form med en webblankett eller genom att skicka en begäran per e-post till registratorskontoret@lantmateriverket.fi.

Vi besvarar dig så fort som möjligt, senast inom två veckor. Vid omfattande begäran om tillgänglighet har Lantmäteriverket rätt att förlänga svarstiden med två veckor. Om du är missnöjd med vårt svar eller inte har fått svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Problem med att använda tjänsten?