Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetsutlåtande: Maanmittauslaitos.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen Maanmittauslaitos.fi. Lantmäteriverkets sakkunniga har bedömt hur webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven. Utlåtandet uppdaterades 17.1.2024. 

Webbplatsen uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven till alla delar 

Webbplatsens tillgänglighet bedömdes 4.12.2023. I bedömningen konstaterades att webbplatsen inte uppfyller tillgänglighetskraven till alla delar. 

I det följande anges de problem med tillgängligheten som upptäcktes i bedömningen. Observationerna grundar sig på riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, WCAG 2.1. Efter observationerna står en nummerserie och en länk som anger vilken punkt i riktlinjerna som ännu inte uppfylls på webbplatsen. 

Det finns fortfarande inte någon officiell översättning till svenska av WCAG 2.1. Därför finns kriterierna tills vidare endast på finska och engelska. Länkarna på denna sida om kriterierna går till W3C:s finska sidor.

Problem av stor betydelse i fråga om möjlighet att uppfatta 

 • Rubrikhierarkin är bristfällig och relationerna mellan rubriknivåerna motsvarar inte till alla delar en visuellt synlig struktur. WCAG 1.3.1 
 • Avsevärda överlappningar uppstår i innehållet i nyhetsrummet om textstorleken eller textavståndet förstoras. En del av innehållet kräver skrollning i två dimensioner. WCAG 1.4.4, WCAG 1.4.12
 • I mobilvyn är meddelandefältet ofta delvis dolt bakom andra objekt. WCAG 1.4.10 
 • På blanketterna urskiljer fokus för tangentbordsnavigeringen inte alltid tillräckligt bra från bakgrunden. WCAG 1.4.11 
 • Chatten kan vara svår att använda i fråga om möjlighet att uppfatta. Till exempel anges chattens status/tillgänglighet enbart med färg, det går inte att ändra textstorleken eller textavståndet och på responsblanketten förmedlas inte all text till skärmläsare. WCAG 1.3.3, WCAG 1.4.1, WCAG 1.4.4, WCAG 1.4.12 

Måttliga problem i fråga om möjlighet att uppfatta 

 • På kartorna över serviceställenas besöksadresser fattas textalternativ som beskriver positionerna. På skärmläsare visas serviceställenas avvikande öppettider på ett ologiskt ställe. WCAG 1.1.1, WCAG 1.3.2 
 • I märkningen av tabellrubriker förekommer oklarheter. Tabeller som saknar tabellceller kan inte användas i mobilvyn. Tabeller används också i onödan, informationen kan lika väl uttryckas i textform. WCAG 1.3.1, WCAG 1.4.10 
 • Menyerna för sökning och evenemangssökning i nyhetsrummet ser ut som inmatningsfält i mobilvyn. WCAG 1.3.1
 • I responsenkäten görs en diffus hänvisning till ett objekt via vilket kundservicen kan kontaktas. WCAG 1.3.3 
 • Alla blå länktexter kan inte urskiljas tillräckligt från den övriga texten och bakgrunden. WCAG 1.4.1, WCAG 1.4.3 
 • I sidnavigationen och sidnumreringen av sökresultaten kan texten inte alltid urskiljas tillräckligt från bakgrunden. I mobilvyn är det svårt att urskilja text som finns ovanpå bilder. WCAG 1.4.3 
 • I responsenkäten går det inte att förstora storleken på all text. WCAG 1.4.4 
 • I nyhetsrummets mobilvy saknas en del av det accentuerade innehållet jämfört med i standardvyn. WCAG 1.4.10 
 • På webbplatsen finns rubriker som inte ryms i sin helhet på mobilskärmar. WCAG 1.4.10 
 • På blanketterna går det inte att ändra textavståndet på alla menyer och knappar. WCAG 1.4.12 

Lindriga problem i fråga om möjlighet att uppfatta 

 • Ett fåtal enskilda bilder saknar textalternativ eller också har bilderna inte markerats som dekorativa. WCAG 1.1.1 
 • Inmatningsfälten på blanketterna är inte konsekvent namngivna till alla delar. WCAG 1.3.5  
 • Texten på ett fåtal filterknappar går utanför knapparnas kanter om textstorleken eller textavståndet förstoras. Texten går även på andra ställen ut över strecken när textavståndet förstoras. WCAG 1.4.4, WCAG 1.4.12 
 • I ett fåtal länkar används en ljus kant för att visa fokus i stället för understrykning. Den ljusa kanten urskiljer inte tillräckligt från bakgrunden. WCAG 1.4.11 
 • På sidorna finns tomma element och element med samma id. WCAG 1.3.1, WCAG 4.1.1 

Problem av stor betydelse i fråga om hanterbarhet 

 • I mobilvyn öppnas navigeringsmenyn upptill inte med tangentbord, utan fokus flyttas till punkterna i menyn en för en. WCAG 2.1, WCAG 2.4, WCAG 3.2.1 
 • I chatten flyttas fokus för tangentbordsnavigeringen inte logiskt och fokus flyttas också på sådana punkter som inte leder någonstans. WCAG 2.4.3 
 • Namnet på den knapp som används för val av bilaga på blanketterna och det namn som erbjuds assisterande tekniker stämmer inte överens. Etiketterna på sökfälten på prislistorna är bristfälligt namngivna och texten avsedd som anvisning är markerad som en rubrik. WCAG 2.4.6, WCAG 2.5.3 
 • Vissa sökfält och rullgardinsmenyer saknar etikett. WCAG 2.4.6 
 • Fokus för tangentbordsnavigeringen syns inte alltid i filtren i nyhetsrummet eller i de accentuerade temana på huvudsidorna och inte heller i alla rullgardinsmenyer. WCAG 2.4.7 

Måttliga problem i fråga om hanterbarhet 

 • På webbplatsen förekommer samma eller nästan samma sidtitlar (page title) och de beskriver inte alltid sidans innehåll i tillräcklig mån. WCAG 2.4.2 
 • Fokusordningen för nyheter i nyhetsrummet motsvarar inte den synliga ordningen om textstorleken eller textavståndet förstoras. WCAG 2.4.3 
 • I sökfunktionen och vid skrollning bland sökresultat är fokusordningen inte intuitiv. WCAG 2.4.3 
 • I länktexter som förmedlas till assisterande tekniker förekommer engelska. WCAG 2.4.4 
 • Fokus för tangentbordsnavigeringen syns inte tillräckligt runt Lantmäteriverkets logotyp och språkmenyn i början av sidan. WCAG 2.4.7 

Problem av stor betydelse i fråga om begriplighet 

 • Om man förflyttar sig med tabulator bland filtren kan det hända att fokus flyttas till filtrets början när man gör ett val. De filter som ser ut att vara separata har kunnat göras som ett enda, varvid fokus flyttas till början av det första filtret. WCAG 3.2.2 
 • En navigeringsmeny saknar namn och öppnas via länken Nyhetsrummet i huvudnavigationen direkt på dess underordnade sida. I mobilvyn är dess namn ”meny”. WCAG 3.2.3 
 • Navigationsmenyn E-tjänster visas först när man öppnar en presentationssida för en tjänst. WCAG 3.2.3 
 • Felaktigt ifyllda flervalsfrågor på blanketterna accentueras inte alltid på samma synliga sätt som andra felaktiga punkter. WCAG 3.2.4 
 • På vissa blanketter anges de obligatoriska punkterna inte i textform eller också är de obligatoriska punkterna inte markerade entydigt. WCAG 3.3.2 
 • På blanketterna förekommer fält med samma namn, vilket gör att felmeddelandet inte alltid entydigt visar den felaktigt ifyllda punkten. WCAG 3.3.3 

Måttliga problem i fråga om begriplighet 

 • Det förekommer skillnader i sidavsnittens presentations- och fokusordning mellan olika sidor i mobilvyn. Även i ordningen på samma sida finns det skillnader mellan mobilvyn och standardvyn. WCAG 3.2.3, WCAG 2.4.3 
 • Avledningar av orden hämta och sök används inkonsekvent på webbplatsen. WCAG 3.2.4 
 • Inmatning i fältet Annat, vad? kan vara krånglig på grund av blankettens ologiska struktur. WCAG 3.3
 • Texten i de interaktiva anvisningarna för ägande av lägenhet visas först i anslutning till den första frågan. WCAG 3.3.2 
 • Felmeddelanden på blanketterna kan vara svåra att läsa till exempel på grund av att felaktigt ifyllda punkter listas i en annan ordningsföljd än de förekommer på blanketten. WCAG 3.3.3 

Lindriga problem i fråga om begriplighet 

 • På sidan E-tjänster avviker användningen av symboler och symbolfärger delvis från de som används på förstasidan. WCAG 3.2.4
 • Anvisningen i sökfunktionen i nyhetsrummet är inexakt särskilt i mobilvyn och bygger på synförmåga. WCAG 3.3.2, WCAG 1.3.3 

Problem av stor betydelse i fråga om robusthet 

 • Flera av blanketternas och filtrens valknappar har inga namn, utan enbart värden. WCAG 4.1.2 
 • Filtren på sidan E-tjänster och på söksidan för forskningsnyheter förmedlar inte information till assisterande tekniker om vilket tema som är valt. WCAG 4.1.2 
 • På vissa blanketter förmedlas inte information till skärmläsare om det förekommer problem med sändningen av blanketten. Felet kan hittas via felmeddelandet. WCAG 4.1.3 

Måttliga problem i fråga om robusthet 

 • När man förflyttar sig i en undermeny i sidnavigeringen förmedlas inte information till assisterande tekniker om var i menyn man befinner sig för tillfället. WCAG 4.1.2 

Övriga tillgänglighetsproblem 

Bilagor till lantmäteriförrättningar 

På sidorna för pågående lantmäteriförrättningar finns Word- och PDF-dokument. Dokumenten kan ha följande tillgänglighetsproblem: 

 • dokumentets färdiga stilar har inte använts 
 • dokumentet saknar ett beskrivande namn 
 • dokumentet saknar en tydlig struktur 
 • bilden saknar alternativ text 
 • dokumentets språk har inte angetts 

När det gäller dessa dokument orsakar uppfyllandet av tillgänglighetskraven Lantmäteriverkets verksamhet en oproportionell börda enligt 8 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019), eftersom antalet dokument som upprättats innan tillgänglighetskraven trädde i kraft är stort och enskilda dokument i allmänhet riktar sig till en liten kundgrupp. Otillgängliga dokument som bifogas förrättningar tas inte bort från webbplatsen och redigeras inte om för att bli tillgängliga, utan de ansvariga förrättningsingenjörerna skickar dokumenten i ett tillgängligt format på användarens begäran.   

Plan för korrigerande åtgärder på webbplatsen 

Avsikten är att åtgärda problemen på webbplatsen så fort som möjligt, dock senast 31.12.2024. 

Ge respons på tillgängligheten

Du kan ge respons på webbplatsens tillgänglighet eller begära material på webbplatsen i tillgänglig form med en webblankett eller genom att skicka en begäran per e-post till registratorskontoret@lantmateriverket.fi.

Vi besvarar dig så fort som möjligt, senast inom två veckor. Vid omfattande begäran om tillgänglighet har Lantmäteriverket rätt att förlänga svarstiden med två veckor. Om du är missnöjd med vårt svar eller inte har fått svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Problem med att använda tjänsten?