Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetsutlåtande: Maanmittauslaitos.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen Maanmittauslaitos.fi. Lantmäteriverkets sakkunniga har bedömt hur webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven. Utlåtandet har uppdaterats 20.12.2022.

Tillgänglighetskraven uppfylls till stor del

Webbplatsens tillgänglighet bedömdes 14.9.2019. I bedömningen konstaterades det att webbplatsen till stor del uppfyller tillgänglighetskraven och att webbplatsen inte har betydande tillgänglighetsbrister.

I det följande anges de problem med tillgängligheten som upptäcktes i bedömningen. Observationerna grundar sig på riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, WCAG 2.1. Efter observationerna står en nummerserie och en länk som anger vilken punkt i riktlinjerna som inte ännu uppfylls på webbplatsen (på finska).

Det finns fortfarande inte någon officiell översättning till svenska av WCAG 2.1. Därför finns kriterierna tills vidare endast på finska och engelska. Länkarna på denna sida om kriterierna går till W3C:s finska sidor.

Problem av stor betydelse för synligheten

 • På webbplatsen finns videor som inte har textats. Enligt regionförvaltningsverkets anvisningar behöver otillgängliga videor som publicerats före 23.9.2020 inte tas bort från webbplatsen eller göras tillgängliga retroaktivt. WCAG 1.2.2 
 • På webbplatsen finns ljudinspelningar dvs. podcaster, som saknar textning eller textmotsvarigheter. Enligt regionförvaltningsverkets anvisningar behöver otillgängliga ljudinspelningar som publicerats före 23.9.2020 inte tas bort från webbplatsen eller göras tillgängliga retroaktivt. WCAG 1.2.1 
 • På webbplatsen finns länkar med otillräcklig kontrast. WCAG 1.4.3 
 • Alt-text saknas på bilden av responsblanketten i chattfönstret på webbplatsen. WCAG 1.1.1 

Problem av stor betydelse för förståeligheten

 • Fälten på responsblanketten i chattfönstret på webbplatsen saknar beskrivningar och grupperingar. WCAG 3.3.2 

Problem av stor betydelse för funktionssäkerheten

 • Chattfönstret på webbplatsen har en vilseledande role-märkning (p role=”heading”), och responsblanketten i chattfönstret saknar en programmatiskt läsbar Sänd-knapp. WCAG 4.1.2 

Övriga tillgänglighetsproblem

Bilagor till lantmäteriförrättningar

På sidorna för pågående lantmäteriförrättningar finns Word- och PDF-dokument. Dokumenten kan ha följande tillgänglighetsproblem:

 • dokumentets färdiga stilar har inte använts
 • dokumentet saknar ett beskrivande namn
 • dokumentet saknar en tydlig struktur
 • bilden saknar alternativ text
 • dokumentets språk har inte angetts

När det gäller dessa dokument orsakar uppfyllandet av tillgänglighetskraven Lantmäteriverkets verksamhet en oproportionell börda enligt 8 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019), eftersom antalet dokument som upprättats innan tillgänglighetskraven trädde i kraft är stort och enskilda dokument i allmänhet riktar sig till en liten kundgrupp. Otillgängliga dokument som bifogas förrättningar tas inte bort från webbplatsen och redigeras inte om för att bli tillgängliga, utan de ansvariga förrättningsingenjörerna skickar dokumenten i ett tillgängligt format på användarens begäran.  

Bilder i Instagramtjänsten

Bilder i Instagramtjänsten saknar textmotsvarigheter. Det är inte möjligt att lägga till textmotsvarigheter i uppdateringar på Instagram, eftersom tjänsten inte stöder det. Lantmäteriverket strävar efter att i sina uppdateringar på Instagram så att texter förmedlar samma information som bilder. WCAG 1.1.1 

Plan för korrigerande åtgärder på webbplatsen

Avsikten är att åtgärda problemen på webbplatsen så fort som möjligt, dock senast 31.3.2023.

Ge respons på tillgängligheten

Du kan ge respons på webbplatsens tillgänglighet eller begära material på webbplatsen i tillgänglig form med en webblankett eller genom att skicka en begäran per e-post till registratorskontoret@lantmateriverket.fi.

Vi besvarar dig så fort som möjligt, senast inom två veckor. Vid omfattande begäran om tillgänglighet har Lantmäteriverket rätt att förlänga svarstiden med två veckor. Om du är missnöjd med vårt svar eller inte har fått svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Problem med att använda tjänsten?