Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetsutlåtande: positioneringstjänsten FINPOS

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller portalen för positioneringstjänsten FINPOS och RINEX-tjänsten som öppnas via portalen. Lantmäteriverkets sakkunniga har bedömt hur webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven. Utlåtandet uppdaterades 7.3.2023. 

Webbplatsen uppfyller inte en stor del av tillgänglighetskraven 

Webbplatsens tillgänglighet bedömdes 21.2.2023. I bedömningen konstaterades att webbplatsen inte till alla delar uppfyller tillgänglighetskraven och att den har kritiska brister. 

I det följande anges de problem med tillgängligheten som upptäcktes i bedömningen. Observationerna grundar sig på riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, WCAG 2.1. Efter observationerna står en sifferserie och en länk som anger vilken punkt i riktlinjerna som inte uppfylls på webbplatsen.

I det följande anges de problem med tillgängligheten som upptäcktes i bedömningen. Observationerna grundar sig på riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, WCAG 2.1. Efter observationerna står en nummerserie och en länk som anger vilken punkt i riktlinjerna som ännu inte uppfylls i tjänsten.

Det finns fortfarande inte någon officiell översättning till svenska av WCAG 2.1. Därför finns kriterierna tills vidare endast på finska och engelska. Länkarna på denna sida om kriterierna går till W3C:s finska sidor.

Kritiska problem i fråga om uppfattningsbarhet 

 • Det blir omöjligt att använda tjänsten när man avaktiverar stilar för att få en enklare vy. Till exempel försvinner knappar, texter överlappar varandra och döljs, det blir svårt att urskilja och använda popup-fönster, och elementens funktionalitet blir otydlig. WCAG 1.3 

 • Placeringen av sidor och popup-fönster bygger på användning av tabeller, vilket orsakar stora, ställvis oöverkomliga problem för dem som använder skärmläsare när det gäller att uppfatta och använda väsentligt innehåll. WCAG 1.3.1 

 • RINEX-tjänsten kan inte användas på mobila enheter eftersom element överlappar varandra mycket och en del försvinner. Också i portalen döljs vissa enskilda kritiska element delvis vid användning på en mobil enhet. WCAG 1.4.10 

 • Fältet ”Salasana” som gäller inloggning på förstasidan och inloggningsknapparna döljs när mellanrum i texten ändras för att göra texten tydligare att läsa. WCAG 1.4.2012 

Problem av stor betydelse i fråga om uppfattningsbarhet 

 • I tjänsten används många HTML-element i strid med deras syfte, och å andra sidan har inte HTML-element använts för att exempelvis genomföra interaktiva avsnitt. Det finns också ett stort antal tomma element i koden. Det finns framför allt problem när det gäller användningen av tabeller, knappar och bilder. Det finns tomma element också i bruksanvisningen för RINEX-tjänsten (pdf) och förteckningar har använts på ett ologiskt sätt. WCAG 1.3.1 

 • När användarnamn skapas hoppar skärmläsaren på sidan direkt över de väsentliga indatafälten till knapparna ”Lähetä” och ”Peruuta”. Man kommer dock åt indatafälten genom att förflytta sig en punkt i taget. WCAG 1.3.2 

 • I RINEX-tjänsten finns det ett par av knappar med vilket man kan välja virtuell RINEX och som tvingats till ett ställe som varken motsvarar en visuell ordning eller den ordning som skärmläsare läser i. WCAG 1.3.2 

 • På fliken ”Lataukset” i RINEX-tjänsten hänvisas det till en ikon som finns nedanför. Uttrycket som grundar sig på syn är problematisk – särskilt när det även i övrigt är svårt att med skärmläsare uppfatta och förstå ikonen i fråga. WCAG 1.3.3 

 • När användarnamn skapas samlas uppgifter in om användaren med hjälp av en blankett med indatafält vars syften inte kan redas ut programmatiskt. WCAG 1.3.5 

 • Endast färg används för att ange obligatoriska blankettfält och val. WCAG 1.4.1 

 • I portalen syns fokus på en knapp endast genom att färgtonen ändras. Tonskillnaderna är små och färgen skiftar ologiskt vid fokusering. WCAG 1.4.1 

 • Långt ifrån alla texter blir skalbara när textstorleken ändras. Texter som förstoras i portalen gör att element delvis döljs och överlappas. WCAG 1.4.4 

 • Indatafälten i portalen och knapparna i RINEX-tjänsten kan inte alltid urskiljas väl från bakgrunden. I RINEX-tjänsten saknar popup-fönstrens knappar ofta helt kantlinjer och knapparna är samma färg som bakgrunden. WCAG 1.4.2011 

Måttliga problem i fråga om uppfattningsbarhet 

 • Portalen innehåller många bildelement med bilder som saknar filnamn, har tom alternativ text eller saknar alternativ text. De egentliga bilderna och ikonerna bland texten i bruksanvisningen för RINEX-tjänsten (pdf) saknar alternativa texter.  WCAG 1.1.1 

 • Sammanhörande texter och kryssrutor eller knappar kan vara mycket långt från varandra, vilket skapar problem särskilt för användare med tunnelseende. WCAG 1.4 

 • Funktionaliteten i knappen för skapande/byte av lösenord skiljer sig från de omgivande indatafälten främst med färg. WCAG 1.4.1  

 • Portalens blanketter och översta balk innehåller texter som är svåra att urskilja från bakgrunden. WCAG 1.4.3 

 • I RINEX-tjänsten är det inte alltid möjligt att stänga alla tipstexter som visas utan att flytta muspekaren. WCAG 1.4.2013 

Kritiska problem i fråga om hanterbarhet 

 • I RINEX-tjänsten kan inte alla väsentliga funktioner användas enbart med tangentbord. Till exempel kan man inte välja stationer eller så väljs stationer på icke-standardiserade sätt. När man flyttar sig till flikar genom att använda tangentbord saknar flikarna innehåll. Det är svårt eller till och med omöjligt att med bastangentfunktioner välja frekvenser och kanaler på fliken ”Signaali”. Varukorgen, dvs. arbetets sammandrag och laddningsskede är inte tillgänglig med tangentbord. WCAG 2.1.1 

 • Alla meddelanden och felmeddelanden kan inte stängas med tangentbord. Fokus kan flyttas tillbaka till sidan, men viktiga avsnitt döljs under meddelandena. WCAG 2.1.1 

 • I RINEX-tjänsten saknas synlig fokusering vid tangentbordsanvändning på så många ställen att det hindrar användningen av tjänsten. WCAG 2.4.7 

Problem av stor betydelse i fråga om hanterbarhet 

 • Menyn ”Maa” i användarinformationen fungerar inte på vanligt sätt med tangentbord och anvisningar för användning saknas. Därför kan det vara omöjligt att välja land. WCAG 2.1.1 

 • Användare får inte alltid tillräckligt med tid för att läsa innehåll. Vid inloggning och i RINEX-tjänsten visas en del av meddelandena i endast några sekunder. Namnet på det land som valts i portalens meny ”Maa” syns bara ett ögonblick innan det ersätts av en förkortning av landet. WCAG 2.2 

 • Sidorna saknar en enhetlig stil. De uppfattas inte som en del av samma helhet och det kan vara svårt att förstå hur sidorna förhåller sig till varandra. WCAG 2.4 

 • Skärmläsare läser inte portalens sidor i en smidig ordning, utan stannar till exempel kvar i vissa avsnitt, hoppar över viktiga delar eller hoppar omkring i tabeller och läser upp oväsentliga punkter. På fliken ”Asema” i RINEX-tjänsten hoppar fokusordningen ologiskt mellan delar som gäller tjänsten, objekt på fliken och element i flikens kartkomponent. WCAG 2.4.3 

 • På sidorna finns flera element som tangentbordet fokuserar på i onödan, till exempel tomma knappar.  Detta förekommer särskilt i portalen. WCAG 2.4.3 

 • I portalen saknas synlig fokus vid användning med tangentbord vid många punkter. WCAG 2.4.7 

 • I RINEX-tjänsten motsvarar knappnamnen (title) inte alltid det namn som visas. De kan vara tomma, helt annorlunda eller till exempel på tyska. WCAG 2.5.3 

Måttliga problem i fråga om hanterbarhet 

 • När lösenord skapas är det inte alltid möjligt att göra de skrivna tecknen synliga endast genom att använda tangentbord. WCAG 2.1.1 

 • Det kan vara svårt att navigera på webbplatsen med assisterande teknik. I koden används inte landmärkesområden (landmarks) eller hopplänkar till huvudinnehållet. Webbplatsen har ingen egentlig inbördes länkning, utan ångra-funktionen används till exempel för att gå tillbaka till portalens förstasida. WCAG 2.4.1, WCAG 2.4.5 

 • Sidrubrik saknas på sidan ”Luo käyttäjätunnus” och portalens sidinnehåll saknar programmatiskt läsbara rubriker och rubrikhierarki. Ingen rubrik har fastställts för dokumentet bruksanvisning för RINEX-tjänsten (pdf) och innehållets rubrikstruktur är inte logisk. WCAG 2.4.2, WCAG 2.4.6 

 • På portalens förstasida finns flera länkar och knappar med samma namn. I samband med länkarna anges inte om de leder till en annan webbplats eller om de öppnar en pdf-fil. WCAG 2.4.4, WCAG 2.4.6 

Kritiska problem i fråga om förståelighet 

 • I RINEX-tjänsten förmedlas felmeddelanden om saknade, obligatoriska val inte till assisterande teknik. I sammandraget av arbetet finns bara knappen ”Peruuta”, vilket gör att användaren inte kan veta hur hen kan slutföra sitt ärende. WCAG 3.3.3, WCAG 4.1.3 

Problem av stor betydelse i fråga om förståelighet 

 • Ett språk har inte definierats för portalens sidor, siddelar eller element. I RINEX-tjänsten anges engelska som sidans språk, även om huvudspråket ser ut att vara finska. På sidorna används finska och engelska blandat och parallellt. WCAG 3.1.1, WCAG 3.1.2 

 • Det finns en visuell inkonsekvens i portalen. Meddelanden ges i form av popup-fönster med olika utseenden och färger, vilkas betydelse inte framgår för användaren. Användningen av ikoner och logotyper är delvis inkonsekvent och oklar. WCAG 3.2 

 • Om förbjudna tecken anges i namnet på ett arbete i RINEX-tjänsten, flyttas användaren bort från blanketten där indata matades. WCAG 3.2.2 

 • I det sista skedet för utarbetandet av laddningsfiler i RINEX-tjänsten används delvis förvirrande angivningssätt och termer. WCAG 3.2.4 

 • I RINEX-tjänsten finns inga anvisningar om hur man bör gå vidare i tjänsten, vilka val som ska göras för att man ska lyckas skapa en nedladdningsbar fil. Knappen ”Ohje” i användarmenyn i RINEX-tjänsten öppnar en tom sida. Bruksanvisningen för tjänsten finns i en pdf-fil som inte kan laddas ner från tjänsten. WCAG 3.3 

 • Systemet känner inte igen olika felsituationer vid inloggning. Förslagen till åtgärder vid felmeddelanden är ibland oförenliga med matade indata. WCAG 3.3.1, WCAG 3.3.3 

 • Indatafälten för inloggning saknar etiketter som är visuellt synliga och kan urskiljas med assisterande teknik (har endast placeholder-texter). WCAG 3.3.2, WCAG 2.4.6 

 • Etiketter saknas för indatafält i blanketten för användarnamn och knappar i fönstret för skapande/byte av lösenord. Blanketten för användarnamn innehåller två kryssrutor, som båda har två tomma etiketter. WCAG 3.3.2 

Måttliga problem i fråga om förståelighet 

 • Alla obligatoriska fält vid skapandet av användarnamn har inte märkts ut som obligatoriska. I RINEX-tjänsten har indatafältet ”Työn nimi” inte märkts ut som obligatoriskt och det anges inte att arbetets namn till exempel inte får innehålla mellanslag. WCAG 3.3.2 

 • När lösenord skapas ger tipstexterna andra anvisningar än det vad indata gäller. WCAG 3.3.2 

Kritiska problem i fråga om funktionssäkerhet 

 • Alla felmeddelanden förmedlas inte till skärmläsare. WCAG 4.1.3 

Problem av stor betydelse i fråga om funktionssäkerhet 

 • Vid inloggning orsakar skrivning av flera indata efter varandra och ändring av fönsterstorlek att de tecken som angetts kan försvinna, den prediktiva textinmatningen kan erbjuda ofullständiga indata och skärmläsaren kan läsa något som för tillfället inte är skrivet i fältet. WCAG 4 

 • Alla knappar och menyer har inte namn. WCAG 4.1.2 

 • Ofta anges det inte för assisterande teknik om ett visst element eller en viss knapp är vald eller inte. I synnerhet i RINEX-tjänsten görs många val, därför skulle det vara bra att ange för till exempel skärmläsaren vad som har valts. WCAG 4.1.2 

Plan för korrigerande åtgärder på webbplatsen 

De problem som upptäckts på webbplatsen och nämns ovan kommer att åtgärdas så snart som möjligt, dock senast 31.12.2023.  

Ge respons på tillgängligheten

Du kan ge respons på webbplatsens tillgänglighet eller begära material på webbplatsen i tillgänglig form med en webblankett eller genom att skicka en begäran per e-post till registratorskontoret@lantmateriverket.fi.

Vi besvarar dig så fort som möjligt, senast inom två veckor. Vid omfattande begäran om tillgänglighet har Lantmäteriverket rätt att förlänga svarstiden med två veckor. Om du är missnöjd med vårt svar eller inte har fått svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.