Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetsutlåtande: Metadatakatalogen

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen Metadatakatalogen. Lantmäteriverkets sakkunniga har bedömt hur webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven. Utlåtandet har uppdaterats 30.5.2023.

Webbplatsen uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven till alla delar

Webbplatsens tillgänglighet bedömdes 21.12.2021. I bedömningen konstaterades att webbplatsen ännu inte uppfyller tillgänglighetskraven till alla delar. De flesta upptäckta avvikelserna förekommer endast hos inloggade användare, som utgör en liten andel av användarna.

I det följande anges de problem med tillgängligheten som upptäcktes i bedömningen. Observationerna grundar sig på riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, WCAG 2.1. Efter observationerna står en nummerserie och en länk som anger vilken punkt i riktlinjerna som inte ännu uppfylls på webbplatsen (på finska).

Det finns fortfarande inte någon officiell översättning till svenska av WCAG 2.1. Därför finns kriterierna tills vidare endast på finska och engelska. Länkarna på denna sida om kriterierna går till W3C:s finska sidor.

Problem av stor betydelse för synligheten

 • Vissa ikoner saknar namn som beskriver deras syfte. WCAG 1.1.1
 • Vissa fält saknar programmatiska etiketter. WCAG 1.3.1
 • Vissa fältgrupper har bristfälliga etiketter. WCAG 1.3.1
 • Relations-menyn som visas i sökresultaten kan vara svår att se med hjälp av skärmläsare. WCAG 1.3.1
 • Flikarna i redigeringsvyn för en post kan vara svåra att se med hjälp av en skärmläsare. WCAG 1.3.1
 • I vyn där indexposter skapas definieras en knappgrupp som en rubrik. WCAG 1.3.1
 • Vissa länkar skiljer sig inte tillräckligt mycket från den omgivande texten. WCAG 1.4.1

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för synligheten

 • Det kan vara svårt att se den övre menyn med hjälp av en skärmläsare. WCAG 1.3.1
 • Med hjälp av en skärmläsare kan en lista över de senaste och mest populära metadata som visas på förstasidan vara svår att förstå. WCAG 1.3.1
 • Vissa fält anger syftet med inmatningen felaktigt. WCAG 1.3.5
 • Texten på vissa knappar kan vara svår att urskilja. WCAG 1.4.3
 • På små skärmar kräver innehållet även horisontell skrollning. WCAG 1.4.10
 • Det kan vara svårt att urskilja vissa användargränssnittskomponenter från bakgrunden. WCAG 1.4.2011
 • I vissa fält kan raderingsknappen vara svår att dölja. WCAG 1.4.2013

Problem av stor betydelse för synligheten

 • Vissa komponenter i sökvyn fungerar felaktigt bara med tangentbordet. WCAG 2.1.1
 • Vissa komponenter saknar tangentbordsfokus. WCAG 2.1.1
 • På webbplatsen finns snabbkommandon för tecken som inte kan omdefinieras eller inaktiveras. WCAG 2.1.4
 • Webbplatsen varnar användaren i förväg om att sessionen håller på att upphöra men erbjuder inget enkelt sätt att fortsätta sessionen. WCAG 2.2.1
 • Webbplatsen erbjuder ingen enkel mekanism för att kringgå den övre menyn. WCAG 2.4.1
 • Alla sidor har samma sidrubrik. WCAG 2.4.2

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för användningen

 • Fokus är ologisk på vissa verktygsrader. WCAG 2.4.3
 • Vissa sidor kan vara svåra att hitta, eftersom hänvisningar till dem endast finns i den övre menyn. WCAG 2.4.5
 • Vissa etiketter är dåligt översätta. WCAG 2.4.6
 • Tangentbordsfokus är dold i vissa komponenter. WCAG 2.4.7

Problem av stor betydelse för förståeligheten

 • Det är svårt för skärmläsare att upptäcka om det uppstår ett fel när en XML-fil laddas ner. WCAG 3.3.1
 • I vissa fältgrupper har man inte använt tillräckligt många etiketter. WCAG 3.3.2

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för förståelsen

 • I språkmenyn kan man inte ta reda på de olika alternativens språk programmatiskt. WCAG 3.1.2

Problem av stor betydelse för funktionssäkerheten

 • Webbplatsen innehåller HTML-element vars ID inte är entydig. WCAG 4.1.1
 • Webbplatsens DOCTYPE är felaktigt definierad. WCAG 4.1.1
 • På webbplatsen finns felaktiga HTML-elementhierarkier. WCAG 4.1.1
 • Vissa komponenters namn, roll och värde kan inte förklaras programmatiskt. WCAG 4.1.2

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för driftssäkerheten

 • Vissa meddelanden, till exempel när information sparas, är svåra att upptäcka med hjälp av skärmläsare. WCAG 4.1.3

Plan för korrigerande åtgärder på webbplatsen

Avsikten är att åtgärda ovan nämnda problem på webbplatsen så fort som möjligt, dock senast 31.12.2023.

Ge respons på tillgängligheten

Du kan ge respons på webbplatsens tillgänglighet eller begära material på webbplatsen i tillgänglig form med en webblankett eller genom att skicka en begäran per e-post till registratorskontoret@lantmateriverket.fi.

Vi besvarar dig så fort som möjligt, senast inom två veckor. Vid omfattande begäran om tillgänglighet har Lantmäteriverket rätt att förlänga svarstiden med två veckor. Om du är missnöjd med vårt svar eller inte har fått svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Problem med att använda tjänsten?